Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 1, частина 2, 2010 - перейти до змісту підручника

§ 2. Право спільної часткової власності

Поняття права спільної часткової власності. Юридична природа частки у праві спільної власності. Загальна часткова власність - це власність двох і більше осіб, чиї частки у праві власності визначені законом або договором. Право спільної часткової власності надає співвласникам можливість володіти, користуватися і розпоряджатися належним їм майном, яке є єдиним цілим. Кожен учасник спільної власності має певну частку в праві власності на річ. Частки учасників спільної часткової власності вважаються рівними, якщо законом або угодою сторін не встановлено інше. Угодою всіх учасників часткової власності може бути встановлено порядок визначення та зміни їх часток в залежності від вкладу кожного з них в освіту і приріст загального майна.
Частка у праві спільної власності являє собою певну майнову цінність, тому кожен учасник часткової власності може самостійно розпоряджатися нею. У юридичній літературі висловлені різні думки з приводу правової природи частки у спільній частковій власності. Найбільш поширеною є думка, що частка визнається не чим іншим, як часток у праві власності на спільне майно. Існують і інші думки про характер частки. Так, деякі вчені вважають, що частка може бути або реальної, або ідеальної. При цьому реальними називають частки, які індивідуалізовані в натурі шляхом точного позначення частини речі, що належить тому чи іншому співвласнику, на відміну від ідеальних часток, які не виділені в натурі, а визначені у вигляді дробу у спільній власності. О.С. Іоффе в свій час піддав ці концепції критиці, вказавши, що реальна частка може бути визначена далеко не в будь-якої речі. Зокрема, це неможливо, якщо річ є неподільною (автомобіль, комп'ютер тощо). Крім цього, якби була позначена реальна частка, належна тому чи іншому співвласнику, то його слід було б уже визнати індивідуальним власником даної частки (частини речі), а не учасником спільної власності.
Ще менш вдалим, на думку цього вченого, є поняття ідеальної частки. У якості ідеальної частки речі можна подумки уявити собі лише якусь частину її вартості безвідносно до тих реальним потребам, задоволенню яких дана річ служить. Крім того, при такій конструкції довелося б визнати, що суб'єктом права власності на дану річ як певний матеріальний об'єкт є сукупність власників, а це суперечило б того безперечного факту, що сума співвласників не утворює якого самостійного суб'єкта права * (979).
З плином часу та інших обставин майно, що перебуває у власності кількох осіб, може поліпшуватися, приростати і, навпаки, його стан може погіршуватися або воно може зменшуватися. Проте це не впливає на правовий режим самого майна, яке продовжує належати на праві спільної часткової власності кільком особам.
Цивільний кодекс досить докладно вирішує питання, пов'язане з поліпшенням загального майна. Критерієм, що визначає долю проведених поліпшень, є їх віддільність від загального майна. Якщо поліпшення віддільні, вони не впливають на співвідношення часток учасників: такі поліпшення надходять у власність того учасника, який їх зробив. Якщо ж поліпшення невіддільні, але при цьому здійснені учасником за свій рахунок і з дотриманням встановленого порядку, то йому надано право на відповідне збільшення частки.
Якщо відбувається зменшення майна, подібна правова регламентація відсутня, однак це не означає, що її немає взагалі. Сама юридична природа права спільної часткової власності як право на частку в праві спільної власності дозволяє прийти до висновку, що при зменшенні загального майна (наприклад, частину земельної ділянки вилучена для державних або громадських потреб, згоріла частина будинку або прибудова до нього) його правовий режим не змінюється - воно точно так само продовжує належати тим же співвласникам, з тим же самим співвідношенням часток кожного з них у загальному праві на збережене (уменьшившееся) майно.
Сучасне російське законодавство далеко не завжди дотримується положень, вироблених доктриною стосовно праву спільної часткової власності. Так, Федеральні закони від 29 листопада 2001 р. "Про інвестиційні фонди" (з ізм. Та доп.) * (980) і від 11 листопада 2003 р. "Про іпотечні цінні папери" (з ізм. Та доп.) * (981) встановлюють, що майно, що становить пайовий інвестиційний фонд (іпотечне покриття), належить на праві спільної часткової власності власникам інвестиційних паїв або відповідно власникам іпотечних сертифікатів участі. Проте надалі законодавець передбачив два обмеження для співвласників інвестиційного фонду (іпотечного покриття). Вони не володіють, по-перше, правом на розділ майна, що становить інвестиційний фонд (іпотечне покриття), по-друге, приєднуючись до договору довірчого управління пайовим інвестиційним фондом (іпотечним покриттям), вони відмовляються від здійснення переважного права на придбання частки у праві спільної часткової власності на таке майно.
У юридичній літературі було висловлено обгрунтовану думку про те, що "зазначені" особливості "повністю позбавляють право спільної часткової власності речового характеру. Право на розділ майна та виділ з нього частки в натурі - невід'ємні риси спільної часткової власності як речове-правової конструкції "* (982).
Слід погодитися, що такий стан можна пояснити тільки прагненням законодавця створити цінні папери, аналогічні цінних паперів, існуючим в США на основі трасту, і "втиснути" виникають при цьому відносини в рамки договору довірчого управління майном та спільної часткової власності * (983).
Здійснення права спільної часткової власності. Зміст права спільної власності становлять традиційні правомочності щодо володіння, користування і розпорядження майном. Однак оскільки співвласників кілька, виникає необхідність досягнення їхньої згоди, формування загальної волі при здійсненні цих правомочностей. Тому володіння і користування майном, що перебуває в частковій власності, здійснюється за згодою всіх її учасників, якщо ж згоди досягти не вдалося, то порядок володіння і користування встановлюється судом. О.С. Іоффе зазначав, що "порядок управління спільним майном грунтується не на більшості голосів, а на принципі одноголосності" * (984). Саме цей принцип дозволяє забезпечити інтереси меншості, не дозволяючи співвласникам, що володіє великими частками, нав'язувати прийняття вигідних для себе рішень, які не враховують інтереси інших співвласників.
При цьому обсяг правомочностей учасника, як правило, пов'язаний з розміром його частки у праві спільної власності. Учасник часткової власності має право на надання в його володіння і користування частини спільного майна, сумірною його частці. При відсутності такої можливості співвласник має право вимагати компенсації від інших співвласників, які користуються майном, що доводиться на його частку. Володіючи і користуючись майном, співвласники можуть отримувати плоди, продукцію та інші доходи, які згідно зі ст. 248 ГК надходять до складу спільного майна і розподіляються між учасниками часткової власності пропорційно до їхніх часток, якщо інше не передбачено угодою. Інше, зокрема, може бути передбачено договором простого товариства (ст. 1048 ЦК).
Оскільки право власності надає його власнику не тільки можливості щодо володіння, користування та розпорядження майном, а й покладає на нього тягар несення всіх витрат з його утримання (ст. 210 ЦК), остільки і право спільної власності увазі несення співвласниками певних витрат з утримання майна. Законодавство виділяє дві групи витрат, які несуть співвласники. Перша група пов'язана з обов'язками публічно-правового характеру (податки, збори, інші обов'язкові платежі). Їх оплата є обов'язковою за законом. До другої групи належать витрати з утримання та збереження майна * (985). В обох видах цих витрат кожен учасник часткової власності зобов'язаний брати участь пропорційно своїй частці.
При розгляді такого правомочності, як розпорядження, слід розрізняти, по-перше, розпорядження майном, що перебуває у спільній частковій власності всіх співвласників, і, по-друге, розпорядження часткою у праві часткової власності. У першому випадку розпорядження майном здійснюється за згодою всіх учасників. Важливо відзначити, що при недосягненні угоди учасників вони не можуть звернутися за вирішенням спору до суду, оскільки згоду кожного співвласника є обов'язковим і тому не може бути замінено судовим рішенням.
Що стосується права співвласника розпорядитися своєю часткою у праві, то тут діють інші правила. Кожен учасник спільної часткової власності має право розпорядитися належною йому часткою на свій розсуд: продати, подарувати, заповісти, надати в заставу і т.д., і згоди інших співвласників для цього не потрібно. Подібний порядок був встановлений ще в римському приватному праві, коли кожен співвласник міг незалежно від інших відчужувати свою частку, обтяжувати її узуфруктом або закладати * (986). Однак право співвласника на оплатне розпорядження своєю часткою у праві на майно має певні обмеження, встановлені в ст. 250 ГК.
Право переважної купівлі. У разі продажу частки її співвласником сторонній особі інші учасники мають право її переважної покупки за ціною, за яку вона продається, і на інших рівних умовах. Це правило встановлено з метою забезпечення прав співвласників, для яких важливе значення має питання: хто займе місце вибуває співвласника? Крім того, з їх боку можливо закономірне прагнення збільшити свою частку або стати єдиним власником майна.
Тому при відчуженні частки сторонній особі продавець частки зобов'язаний сповістити у письмовій формі решту учасників часткової власності про свій намір із зазначенням ціни та інших умов, на яких він її продає. Законом не встановлено будь вимоги до такому повідомленню. Це можуть бути лист, факсове повідомлення, телеграма тощо Головне в тому, щоб ця вимога була виконана і в разі виникнення спірної ситуації відчужаюча свою частку співвласник міг уявити доказ належного повідомлення інших співвласників. Зокрема, щоб уникнути проблем при доведенні факту сповіщення пропонується проводити сповіщення за участю нотаріуса (ст. 86 Основ законодавства РФ про нотаріат) * (987). У юридичній літературі традиційно вважається, що повідомлення про намір продати частку є стадією укладання договору - офертою. Якщо інші учасники часткової власності відмовляться від покупки або не придбають продається частку в праві власності на нерухоме майно протягом місяця, а в праві власності на рухоме майно протягом десяти днів з дня повідомлення, продавець має право продати свою частку будь-якій особі (п. 2 ст . 250 ЦК).
Законодавець не визначає, в якій формі має бути зроблений відмову. У юридичній літературі були висловлені дві позиції з цього питання. Відмова має бути зроблений: а) у письмовій формі, як і повідомлення, б) в тій же формі, яка потрібна для укладання угоди з відчуження майна * (988).
Разом з тим Федеральний закон від 21 липня 1997 р. "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним" * (989) містить положення, згідно з яким до заяви про державну реєстрацію можуть додаватися документи , що підтверджують відмову решти учасників часткової власності від покупки частки і оформлені в органі, що здійснює державну реєстрацію прав, або нотаріально завірені (п. 1 ст. 24). Зміст цієї норми свідчить про те, що в деяких випадках чинне законодавство висуває певні вимоги до форми відмови від права переважної купівлі - вона повинна бути письмовою: простий (відмова, оформлений в органі, що здійснює державну реєстрацію) або кваліфікованої (нотаріально завіреної).
Право переважної купівлі відчужуваної частки може бути здійснено лише самим сособственником, оскільки законом встановлено імперативне правило, що забороняє поступку переважного права (п. 4 ст. 250 ЦК).
Недодержання встановленого правила, тобто продаж частки з порушенням права її переважної покупки іншими співвласниками, не означає недійсність досконалої операції. Однак будь-який учасник часткової власності має право протягом трьох місяців вимагати в судовому порядку переведення на нього прав і обов'язків покупця (п. 3 ст. 250 ЦК). У разі задоволення такої вимоги відбувається заміна особи в зобов'язанні.
Вимагати переведення на себе прав та обов'язків покупця інші учасники спільної часткової власності можуть і тоді, коли відчужаюча частку співвласник змінив ціну або інші істотні умови договору продажу.
Судова практика виходить з того, що тримісячний термін для пред'явлення відповідного позову є пресекательним і не підлягає продовженню або відновленню навіть у разі його пропуску з поважних причин * (990). Погодитися з подібним трактуванням навряд чи можливо. Більш правильним видається думка, що вважається в юридичній літературі традиційним, згідно з яким - це скорочений строк позовної давності, до якого застосовні правила про продовження і відновленні.
  Обчислення позовної давності слід вести за загальними правилами, тобто з моменту, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права переважної купівлі частки, що відчужується іншим учасником, а не з моменту вчинення правочину щодо відчуження, оскільки нормами, які у гол. 16 ГК, не встановлено спеціальні правила обчислення позовної давності.
  Переважне право купівлі застосовується при відчуженні частки тільки за договорами купівлі-продажу та міни. При відчуженні частки за іншим оплатним договорами, наприклад за договором ренти, право переважної покупки у інших співвласників не виникає. Переважне право покупки не діє також при продажу частки з публічних торгів, що проводяться за відсутності на те згоди всіх учасників часткової власності у випадках і з дотриманням правил, передбачених п. 2 ст. 250 ЦК та іншими нормативними актами.
  Частка у праві спільної власності переходить до набувача за договором з моменту укладення договору, якщо угодою сторін не передбачено інше (п. 1 ст. 251 ЦК). Перехід частки у праві спільної власності за договором, який підлягає державній реєстрації, здійснюється в момент його державної реєстрації.
  Якщо співвласник продає частку іншому співвласнику, то переважне право купівлі не діє, і при бажанні кількох учасників спільної часткової власності придбати частку право вибору покупця належить продавцеві.
  Припинення права спільної часткової власності. Майно, що перебуває в частковій власності, може бути поділене між його учасниками за згодою між ними. Розділ майна означає припинення спільної власності. Кожному з колишніх співвласників буде належати новий об'єкт права власності, що утворився в результаті розділу, яким вони мають право самостійно володіти, користуватися і розпоряджатися.
  Учасник часткової власності має право вимагати виділу своєї частки із спільного майна. При виділ частки загальна власність буде збережена лише стосовно учасників, що залишилися. Колишній же учасник часткової власності перестає бути співвласником, а стає власником виділеного майна - нового об'єкта права. І розділ, і виділ за загальним правилом повинні проводитися за угодою між учасниками. Якщо ж учасники не змогли досягти угоди про спосіб і умови поділу спільного майна або виділу частки, суперечка вирішити в судовому порядку. Якщо виділ частки в натурі не допускається законом або неможливий без невідповідного збитку майну, що знаходиться у спільній власності, що виділяється співвласник має право на виплату йому вартості його частки іншими учасниками часткової власності (п. 3 ст. 252 ЦК).
  Суд вправі відмовити у позові учаснику часткової власності про виділ його частки в натурі, якщо виділ неможливий без невідповідного збитку майну, що знаходиться в частковій власності. У постанові пленумів Верховного Суду РФ і Вищого Арбітражного Суду РФ від 1 липня 1996 р. N 6/8 "Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації" під таким збитком розуміється неможливість використання майна за цільовим призначенням, істотне погіршення його технічного стану або зниження матеріальної чи художньої цінності (наприклад, колекція картин, монет, бібліотеки), незручність в користуванні і т.п. (П. 35) * (991).
  Нерозмірність майна, що виділяється учаснику в натурі, його частці у праві власності, усувається виплатою відповідної грошової суми або іншої компенсацією.
  У виняткових випадках суд може і за відсутності згоди співвласника зобов'язати інших учасників часткової власності виплатити йому компенсацію. Це можливо за наявності таких обставин: частка співвласника незначна; частка не може бути реально виділена; у співвласника немає істотного інтересу у використанні спільного майна.
  Питання про те, чи має учасник часткової власності істотний інтерес у використанні спільного майна, вирішується судом у кожному конкретному випадку на підставі дослідження та оцінки в сукупності представлених сторонами документів, що підтверджують, зокрема, потреба у використанні цього майна в силу віку, стану здоров'я, професійної діяльності, наявності дітей, інших членів сім'ї, в тому числі непрацездатних (п. 36 постанови пленумів Верховного Суду РФ і Вищого Арбітражного Суду РФ N 6/8).
  Частка у праві на спільне майно входить до складу майна співвласника і тому є своєрідною гарантією прав кредиторів. На частку в спільному майні може бути звернено стягнення за боргами співвласника, однак при дотриманні декількох правил. Перш за все необхідно виділити частку в натурі, тобто припинити право спільної власності. Це можливо за вимогою кредитора - учасника спільної власності при недостатності у співвласника-боржника іншого майна і за обов'язкової згоди інших учасників права спільної власності на виділення частки боржника.
  Якщо ж згода співвласників на виділ частки відсутня або виділення частки в натурі неможливо, кредитор має право вимагати продажу боржником своєї частки іншим учасникам спільної власності за ціною, сумірною ринкової вартості цієї частки, зі зверненням виручених від продажу коштів в погашення боргу. Для боржника в цьому випадку виконання вимоги кредитора є обов'язковим. Таким чином, законодавець передбачив певні заходи для збереження відносин спільної власності з колишнім складом співвласників (за винятком співвласника-боржника), що є гарантією їх інтересів.
  У разі відмови інших учасників спільної власності придбати частку боржника, кредитор має право по суду вимагати звернення на неї стягнення шляхом продажу з публічних торгів. Продаж частки з публічних торгів за рішенням суду проводиться за правилами виконавчого провадження.
  Звернення стягнення на частку в спільному майні здійснюється і при частковій, і при спільній власності, з тією лише особливістю, що при спільній власності попередньо потрібно визначити частку учасника. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Право спільної часткової власності"
 1. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
    право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 338 раніше не були працівниками або учасниками сільськогосподарських організацій - як правило, колишніми городянами. Створення селянського господарства починається з придбання земельної ділянки. Він може бути отриманий в результаті виходу зі складу сільськогосподарської організації як
 2. § 2. Поняття права власності
    право власності та інтелектуальна власність існують паралельно і не перебувають у співвідношенні підпорядкування * (716). Важливо відзначити і те, що поняття об'єкта права власності не залежить від оборотоздатності цього об'єкта. У власності знаходяться як об'єкти, що не вилучені з обігу і обмежені в обороті, так і об'єкти, вилучені з обігу (ст. 129 ЦК). Абсолютність права
 3. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
    право перебувати на даному обліку до отримання ними житлових приміщень за договорами соціального найму. Іншими словами, стояти у звичайній черзі і раніше можна, але кому-небудь із звичайних черговиків отримати житло навряд чи вдасться. Зокрема, як ця черга буде поєднуватися з чергою на отримання житла незаможними громадянами, зовсім незрозуміло. У всякому разі, розробники ЖК цю проблему неможливо
 4. § 4. Права та обов'язки подружжя
    правову природу, яка не змінюється в результаті їх відтворення в Сімейному кодексі, тому що галузева приналежність правових приписів визначається колом регульованих ними суспільних відносин, а не "прив'язкою" їх до того чи іншого нормативного акту. Згадані приписи передбачають общерегулятівние суб'єктивні права, які характеризуються тим, що вони: 1) супроводжують
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    право на війну 38. JUS COGENS [юс когенс] - незаперечне право, тверде право 39. JUS IN BELLO [юс ін Белло] - право війни 40. JUS GENTIUM [юс генціум] - право народів, міжнародне право 41. JUS NESSARIUM PRO OMNIUM [юс несаріум про омніум] - право, необхідне для всіх 42. JUS PUBLICUM [юс публікум] - публічне право 43. JUS SANGUINIS [юс сангініс] - право крові 44. JUS SOLI [юс
 6. 2. Види права спільної власності
    право спільної часткової власності та право спільної сумісної власності. У відносинах часткової власності законом або договором визначаються належні учасникам точні частки у праві на спільне майно, а саме воно залишається нероздільним, єдиним об'єктом їх права спільної власності. Під часткою власника у спільній власності розуміється арифметично виражена (1/3, 50% тощо) частка в
 7.  § 2. Право спільної часткової власності
    спільної часткової
 8. 1. Поняття права спільної часткової власності та визначення часток її учасників
    правом двох і більше осіб спільно (у певних долях) за своїм розсудом володіти, користуватися і розпоряджатися належним їм майном, що є єдине ціле. Розмір часток конкретних учасників відносин спільної часткової власності визначається або законом (наприклад, при спадкуванні за законом частки спадкоємців однієї черги визнаються рівними відповідно до п. 2 ст. 1141 ЦК), або
 9. 2. Особливості продажу житлових приміщень
    право користування цим приміщенням після його придбання покупцем, є перелік цих осіб із зазначенням їхніх прав користування продаваним житловим приміщенням (п. 1 ст. 558 ЦК). У зазначений перелік можуть бути включені такі суб'єкти: а) наймач житлового приміщення і члени сім'ї наймача за договором соціального найму житлового приміщення, а також громадяни, що перестали бути членами сім'ї
 10. 7. Права та обов'язки сторін у договорі простого товариства
    правомірним внесення змін до умова договору про розподіл часток у спільному майні учасників. --- Вісник ВАС РФ. 1999. N 2. С. 39. Створена для договору простого товариства модель зумовлює особливості вкладів і насамперед їх цілі, розмір, склад і призначення. На відміну від господарських товариств і товариств у простому товаристві вклади,
© 2014-2022  yport.inf.ua