Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 1, частина 2, 2010 - перейти до змісту підручника

§ 3. Представництво без повноважень

Поняття представництва без повноважень. Наявність у представника повноважень - неодмінна умова всякого представництва. У цивільному обороті зустрічаються, однак, і такі випадки, коли угоди та інші юридичні дії від імені і в інтересах одних осіб відбуваються іншими особами, які не мають на це необхідних повноважень. Іноді така ситуація виникає в чистому вигляді, коли між учасниками цивільного обороту взагалі відсутня будь-яка попередня домовленість про представництво. Наприклад, громадянин, знаючи, що його знайомий потребує дачному приміщенні, але не маючи від нього на цей рахунок ніякого конкретного доручення, укладає від його імені договір про оренду будинку. Найчастіше, правда, в реальному житті має місце так зване уявне представництво, коли учасники цивільного обороту вважають, що діють відповідно до правил про представництво, але насправді представник відповідним повноваженням не володіє. Прикладами такого мнимого представництва можуть служити випадки неправильного оформлення довіреності, припинення її дії у зв'язку із закінченням терміну, відміною її представляють, і т.п. Нарешті, нерідко трапляється, що представник має в своєму розпорядженні повноваженням, проте при його здійсненні виходить за його межі, наприклад укладає договір про придбання для подається майна в значно більшій кількості, ніж йому було доручено.
Правові наслідки представництва без повноважень. У всіх випадках угоди та інші юридичні дії, вчинені однією особою від імені та в інтересах іншого, не породжують для останнього відповідних прав і обов'язків. Разом з тим діяльність без повноважень або з перевищенням повноважень не є і абсолютно байдужим фактом і за певних умов може спричинити за собою виникнення, зміну або припинення цивільних правовідносин. Так, особа, від імені якого укладена угода або інша юридична дія, може заповнити відсутність або недолік повноважень шляхом наступного схвалення укладання угоди. Таке схвалення повинне піти в межах нормально необхідного або встановленого при здійсненні операції терміну. За своєю юридичною природою наступне схвалення угоди є односторонньою угодою, досконалої на розсуд подається. Воно може бути виражене як у письмовій формі (у вигляді листа, телеграми, факсу і т.п.), так і шляхом конклюдентних дій (прийняттям виконання, виробництвом розрахунків і т.п.). Важливо лише, щоб з дій представляється однозначно слід було пряме схвалення ним досконалої операції. Схвалення угоди акредитуючою діє із зворотною силою, тобто робить угоду дійсною з моменту її вчинення.
Укладання угоди з допомогою особи, що не має відповідних повноважень або діючого з їх перевищенням, тягне правові наслідки для третьої особи. Правило, за яким представлений може схвалити досконалу від імені угоду, встановлено насамперед в інтересах особи, для якої ця угода укладена. Що стосується третьої особи, з яким укладена угода, то передбачається, що вона знала або повинна була знати про неуправомоченности представника, так як була можливість шляхом знайомства з довіреністю перевірити повноваження останнього. Тому якщо третьою особою в цьому відношенні проявлена безпечність або якщо така угода укладена їм свідомо (наприклад, у розрахунку на подальше схвалення угоди акредитуючою), він вважається пов'язаним досконалої угодою. Зокрема, якщо операція буде схвалена представляють, і, отже, набуде юридичної сили, третя особа, знало про неуправомоченности представника, не може відмовитися від прийнятого на себе зобов'язання з посиланням на цю обставину * (615).
Нарешті, діяльність без повноважень або з перевищенням їх меж може мати серйозні юридичні наслідки для особи, що виступав як представник. Якщо представлений згодом прямо не схвалить цю угоду, вона відповідно до ч. 1 ст. 183 ЦК вважається укладеною від імені і в інтересах вчинила її обличчя.
Зрозуміло, це лише загальне правило, яке застосовується, якщо інше не випливає зі змісту закону. Зокрема, для того щоб угода вважалася укладеною з неуповноваженою представником, за змістом закону потрібна згода на це третьої особи. Дана умова цілком виправдано, оскільки третя особа має висловити своє волевиявлення на вступ у договірні відносини з особою, з яким воно не мало наміру встановлювати такі відносини. Крім того, слід враховувати, що неуправомоченности представник далеко не завжди може (юридично або фактично) прийняти на себе права та обов'язки сторони в укладеної ним угоді. Наприклад, найбільш часто правила про представництво порушуються на практиці при укладанні угод працівниками юридичних осіб, які виходять за межі наданих їм повноважень або зовсім їх не мають. Було б, однак, безглуздо думати, що саме на самих конкретних працівників у цих випадках покладаються обов'язки з виконання укладених ними угод, наприклад з постачання енергією і газом, перевезення вантажів, капітального будівництва та т.п. Такі угоди, якщо тільки вони не схвалені згодом представляється, мають залежно від конкретних обставин вважатися або нікчемними, або оспорімимі * (616). Що стосується неуполномоченного представника, то, якщо його дії носили протиправний і винний характер, він може бути притягнутий третьою особою до відповідальності за заподіяння шкоди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Представництво без повноважень "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  представництва. Повноваження. Види представництва. Особливості комерційного представництва. Поняття і види довіреності. Форма довіреності. Передоручення. Припинення довіреності. Представництво без повноважень і його цивільно-правові наслідки. Тема 12. Право на захист як суб'єктивне цивільне право Поняття і зміст суб'єктивного права на захист. Способи захисту
 2. Контрольні питання до § 5.5
  представництва. 2. Представництво без повноважень. 3. Довіреність, її види, форма,
 3. § 3. Муніципальні вибори.
  Представництво у виборному органі. Перший в Російській Федерації представницького органу муніципального утворення, повністю сформований за пропорційною системою, був обраний у м. Волзькому Волгоградської області. В даний час державна політика зводиться до максимального відсіканню від участі у виборах всіх громадських об'єднань, крім політичних партій. Саме поняття
 4. § 2. Порядок формування представницького органу
  представництва виборців не більше ніж на 10% (п. 4 ст. 18) і тим самим порушує принцип рівного виборчого права. У даному випадку Федеральний закон "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" виходить з необхідності представництва у виборних колегіальних органах муніципального району не тільки виборців як окремих осіб, але і муніципальних
 5. § 2. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами державної влади суб'єктів Російської Федерації
  представництва сторін; прийняття спільних нормативно-правових актів; передачі частини своїх повноважень відповідно до Конституції РФ, федеральним і регіональним законодавством. Реалізація законодавчої ініціативи представницькими органами місцевого самоврядування в законодавчому (представницькому) органі державної влади суб'єкта Російської Федерації є однією з форм
 6. § 6. Повноваження органів місцевого самоврядування в інших сферах і галузях управління.
  Представництво законодавством чи роботодавцями, а також в інших випадках, передбачених федеральними законами. Більше того, вони мають право приймати акти, що містять норми трудового права, в межах своєї компетенції, які діють в межах території відповідного муніципального освіти. Наприклад, у разі необхідності за рішенням органів місцевого самоврядування в окремих
 7. § 2. Реформи самоврядування земств (1864, 1890 рр..) Та міст (1870, 1892 рр..)
  Представництва в них дворян. У заходи контрреформи помітні риси державної теорії місцевого самоврядування. --- ПСЗ-3. Т. X. Від. 1. N 6927; т. XII. N 8708. Положення 1864 і 1870 рр.. Органи земств за Положенням 1864 р. - повітові і губернські земські збори (представницькі і розпорядчі органи), які обираються на три роки, а також повітові і
 8. § 5. Форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування
  представництва. Вони представляють інтереси своїх членів (учасників) та тих груп населення, погляди яких намагаються формулювати і висловлювати. І в цій своїй якості можуть брати посильну участь у представницькому управлінні, у тому числі в процесах місцевого правотворчості і місцевих
 9. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  представництва інтересів населення, гарантії проведення виборів в особливих умовах. До особливих умов відноситься, наприклад, ситуація, коли уповноважений на призначення виборів орган не виконує дану обов'язок. Принципи організації виборів. У числі принципів організації виборів організація - виборів виборчими комісіями, незалежними від державних, муніципальних органів,
 10. § 2. Утворення виборчих округів і виборчих дільниць
  представництва виборців не більше ніж на 10%, а у важкодоступних або віддалених місцевостях - не більше ніж на 30%. При утворенні багатомандатних округів має дотримуватися приблизна рівність кількості виборців на один депутатський мандат. Відхилення кількості виборців в багатомандатному окрузі від середньої норми представництва виборців, помноженої на число депутатських мандатів у даному
© 2014-2022  yport.inf.ua