Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 1, частина 2, 2010 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття захисту цивільних прав

Охорона і захист цивільних прав. Нормальний цивільний оборот передбачає не тільки визнання за суб'єктами певних цивільних прав, а й забезпечення їх надійної правової охорони. У відповідності зі сформованою в науці традицією поняттям "охорона цивільних прав" охоплюється вся сукупність заходів, що забезпечують нормальний хід реалізації прав. У нього включаються заходи не тільки правового, але й економічного, політичного, організаційного та іншого характеру, спрямовані на створення необхідних умов для здійснення суб'єктивних прав. Що стосується власне правових заходів охорони, то до них відносяться всі заходи, за допомогою яких забезпечується як розвиток цивільних правовідносин у їх нормальному, непорушеному стані, наприклад закріплення цивільної право-, дієздатності суб'єктів, встановлення обов'язків і т.п., так і відновлення порушених чи оскаржених прав та інтересів.
Поряд з таким широким розумінням охорони в науці і в законодавстві використовується і поняття охорони у вузькому сенсі слова. У цьому випадку в нього включаються лише ті передбачені законом заходи, які спрямовані на відновлення або визнання цивільних прав і захист інтересів при їх порушенні або оспорювання. З метою уникнення термінологічної плутанини охорону у вузькому значенні цього слова прийнято іменувати захистом громадянських прав.
Захист цивільних прав - одна з найважливіших категорій теорії цивільного та цивільно-процесуального права, без з'ясування якої дуже складно розібратися в характері та особливостях цивільно-правових санкцій, механізмі їх реалізації та інших питаннях, що виникають у зв'язку з порушенням громадянських прав. Дослідження даної категорії припускає, у свою чергу, з'ясування змісту і співвідношення ряду взаємопов'язаних понять, до числа яких насамперед відноситься саме право на захист.
Суб'єктивне цивільне право на захист. У загальному вигляді право на захист можна визначити як надану уповноваженій особі можливість застосування заходів правоохоронного характеру для відновлення порушеного чи оспорюваного права. Правова кваліфікація даної можливості викликає суперечки в літературі. Згідно традиційної концепції право на захист є складовою частиною самого суб'єктивного права поряд із правом на власні дії, а також правом вимагати певної поведінки від зобов'язаних осіб. На думку ряду вчених, забезпеченість суб'єктивного права можливістю державного примусу - це його невід'ємна якість, і така можливість існує непаралельність з іншими, закріпленими у суб'єктивному праві можливостями, а властива їм самим, так як без цього вони не були б юридичними можливостями * (617) . Незважаючи на деякі відмінності, які існують між цими точками зору, принципових розбіжностей між ними немає, тому що в обох випадках право на захист розглядається як обов'язковий елемент самого суб'єктивного права.
Такому розумінню права на захист протистоїть одержує все більше поширення в літературі думка, відповідно до якого право на захист являє собою самостійне суб'єктивне право * (618). Дане право в якості реальної правової можливості з'являється у володаря регулятивного цивільного права лише в момент порушення або оспорювання останнього і реалізується в рамках виникає при цьому охоронного цивільних правовідносин. Ця позиція видається найбільш переконливою.
Як і будь-яке інше суб'єктивне право, право на захист включає в себе, з одного боку, можливість здійснення уповноваженою особою власних позитивних дій і, з іншого боку, можливість вимоги певної поведінки від зобов'язаної особи. Право на власні дії в даному випадку включає в себе такі заходи впливу на порушника, як, наприклад, необхідна оборона, застосування так званих оперативних санкцій і т.д. Право вимоги певної поведінки від зобов'язаної особи охоплює в основному заходи впливу, що застосовуються до порушника компетентними державними органами, до яких потерпілий звертається за захистом порушених прав.
Предметом захисту є не тільки суб'єктивні цивільні права, але й охоронювані законом інтереси (ст. 2 ЦПК). Суб'єктивне цивільне право і охоронюваний законом інтерес є дуже близькими і часто збігаються правовими категоріями, у зв'язку з чим вони не завжди розмежовуються в літературі. Справді, в основі всякого суб'єктивного права лежить той чи інший інтерес, для задоволення якого суб'єктивне право і надається уповноваженій. Одночасно охоронювані інтереси в більшості випадків опосередковуються конкретними суб'єктивними правами, у зв'язку з чим захист суб'єктивного права являє собою і захист охоронюваного законом інтересу. Так, інтерес орендаря у користуванні майном виступає у формі суб'єктивного права володіння та користування майном, захистом якого забезпечується і захист відповідного інтересу.
Однак суб'єкти цивільного права можуть володіти і такими інтересами, що не опосередковуються суб'єктивними правами, а існують самостійно у формі охоронюваних законом інтересів і як такі підлягають захисту у разі їх порушення. Прикладами можуть служити вимоги про захист честі і гідності, про охорону житлових інтересів членів сім'ї наймача при примусовому обміні, про визнання угоди недійсною і т.д. Захист охоронюваного законом інтересу, а не власне суб'єктивного права має місце і в тих випадках, коли внаслідок правопорушення саме суб'єктивне право припиняється. Наприклад, при знищенні речі право власності на неї не може бути захищене, оскільки його вже не існує. Отже, мова може йти лише про захист охоронюваного законом інтересу колишнього власника речі у відновленні свого майнового стану, який забезпечується за допомогою позову з заподіяння шкоди чи іншого адекватного взаємовідносинам сторін способу захисту. Таким чином, охоронюваний законом інтерес нерідко виступає в цивільному праві як самостійного предмета захисту.
Форма захисту. Захист суб'єктивних цивільних прав і охоронюваних законом інтересів здійснюється у передбаченому законом порядку, тобто за допомогою застосування належної форми, засобів і способів захисту. Під формою захисту розуміється комплекс внутрішньо узгоджених організаційних заходів щодо захисту суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів * (619). Розрізняють дві основні форми захисту - юрисдикційну і Неюрисдикційна.
Юрисдикційна форма захисту є діяльність уповноважених органів щодо захисту порушених або оспорюваних суб'єктивних прав. Суть її виражається в тому, що особа, права і законні інтереси якої порушені неправомірними діями, звертається за захистом до державних або іншим компетентним органам (у суд, арбітражний, третейський суд, вищестоящу інстанцію і т.д.), які уповноважені вжити необхідних заходів для відновлення порушеного права і припинення правопорушення.
У рамках юрисдикційної форми захисту, у свою чергу, виділяються загальний і спеціальний порядки захисту порушених прав. За загальним правилом захист цивільних прав і охоронюваних законом інтересів здійснюється у судовому порядку. Основна маса цивільно-правових спорів розглядається районними, міськими, обласними та іншими судами загальної компетенції. Поряд з ними судову владу здійснюють арбітражні суди, які вирішують спори, що виникають у процесі підприємницької діяльності. За угодою учасників цивільних правовідносин спір між ними може бути переданий на вирішення третейського суду. У випадках, коли конституційні права і свободи громадян порушені або можуть бути порушені законом, застосованим чи підлягає застосуванню в конкретній справі, розгляд якої завершено або розпочато у суді чи іншому органі, громадяни володіють правом на звернення до Конституційного Суду РФ.
Як засіб судового захисту цивільних прав і охоронюваних законом інтересів виступає за загальним правилом позов, тобто звернене до суду вимога про відправлення правосуддя, з одного боку, і звернене до відповідача матеріально-правова вимога про виконання лежачому на ньому обов'язку або про визнання наявності чи відсутності правовідносин, з іншого боку. В окремих випадках засобом судового захисту є заява, зокрема у справах окремого провадження, або скарга, зокрема при зверненні до Конституційного Суду РФ. Судовий або, як його нерідко називають, позовної порядок захисту застосовується у всіх випадках, крім тих, які особливо вказані в законі.
Спеціальним порядком захисту цивільних прав і охоронюваних законом інтересів відповідно до ст. 11 ГК слід визнати адміністративний порядок їх захисту. Він застосовується як виняток із загального правила, тобто тільки в прямо зазначених у законі випадках. У такому порядку відбувається, наприклад, захист прав і законних інтересів учасників цивільного обороту від дій тих господарюючих суб'єктів, які зловживають своїм домінуючим становищем на ринку певного товару або здійснюють недобросовісну конкуренцію. Засобом захисту цивільних прав, здійснюваної в адміністративному порядку, є скарга, що подається у відповідний управлінський орган особою, права та законні інтереси якого постраждали внаслідок правопорушення.
Будь-яке рішення, прийняте за скаргою потерпілого в адміністративному порядку, може бути оскаржене в суді (ст. 46 Конституції РФ, ч. 2 ст. 11 ЦК). Це, зокрема, означає, що обрання потерпілим адміністративного порядку захисту порушеного права не позбавляє його можливості подальшого, а часом і одночасного звернення з того ж питання до суду.
При цьому слід враховувати, що при захисті деяких цивільних прав потерпілий, перш ніж пред'явити позов (заяву, скаргу) до суду, повинен звернутися зі скаргою до державного органу управління, спеціально створений для вирішення певної категорії спорів . Так, рішення, прийняте за заявкою на реєстрацію об'єкта промислової власності експертами патентного відомства, має бути оскаржене зацікавленою особою спочатку до Палати з патентних спорів, після чого відривається можливість для звернення до суду.
Крім того, важливо підкреслити, що положення про можливість оскарження в суді будь-якого рішення, прийнятого в адміністративному порядку, носить загальний характер. Іншими словами, дана можливість є у всіх випадках незалежно від того, що в конкретному законі про це нічого не сказано або навіть підкреслено, що прийняте в адміністративному порядку рішення є остаточним.
Неюрисдикційна форма захисту охоплює собою дії громадян і організацій із захисту громадянських прав і охоронюваних законом інтересів, які здійснюються ними самостійно, без звернення за допомогою до державних та іншим компетентним органам. У Цивільному кодексі зазначені дії об'єднані в поняття самозахист цивільних прав і розглядаються в якості одного із способів захисту цивільних прав (ст. 12 ЦК). З даної їх кваліфікацією в науковому плані погодитися неможливо, оскільки тут змішані близькі, але аж ніяк не збігаються поняття - спосіб і форма захисту цивільних прав. Самозахист цивільних прав з позицій теорії - це форма їх захисту, що допускається тоді, коли потерпілий своєму розпорядженні можливості правомірного впливу на порушника, не вдаючись до допомоги судових чи інших правоохоронних органів. У рамках цієї форми захисту володар порушеного або оспорюваного права може використовувати різні способи самозахисту, які повинні бути відповідні порушення і не виходити за межі дій, необхідних для його припинення (ст. 14 ЦК). До допускаються заходам самозахисту належать, зокрема, дії особи в стані необхідної оборони (ст. 1066 ЦК) і крайньої необхідності (ст. 1067 ЦК), застосування до порушника так званих оперативних санкцій, наприклад відмова вчинити певні дії в інтересах несправного контрагента (відмова від оплати, від передачі речі тощо), доручення виконання роботи, не зробленої боржником, іншій особі за рахунок боржника (ст. 397 ЦК) і деякі інші дії.
Захист цивільних прав і охоронюваних законом інтересів забезпечується застосуванням передбачених законом способів захисту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття захисту цивільних прав "
 1. 1. Поняття захисту речових прав
  понять "охорона прав" (у тому числі речових) і "захист прав". Цивільно-правова охорона права власності та інших речових прав здійснюється, по суті, за допомогою всієї сукупності цивільно-правових норм, що забезпечують нормальне і безперешкодний розвиток даних відносин. --- Див: Іоффе О.С. Радянське цивільне право. С. 472 - 473.
 2. § 1. Поняття цивільно-правового захисту
  Поняття захисту права власності, альо візначаються порядок та засоби (способи) захисту або охорони порушеннях права. Так, у ст. 6 ЦК України зазначається, що »захист ЦИВІЛЬНИХ прав здійснюється в установленому порядку судом, арбітражем або Третейський судом" переліченімі в статьи засоби. А Відповідно до ст. 86 ЦК "право власності в Україні охороняється законом". У Законі України "Про власність"
 3. § 4. Захист суб'єктивних прав
  зрозуміти Визначи в законі. Так у ст. 5 ЦК України йдет про охорону ЦИВІЛЬНИХ прав, а у ст. 6 - про захист та Способи захисту ЦИВІЛЬНИХ прав. Всяка заінтересована особа має право в порядку, встановленому законом, звернута до суду за охороною свого права и захістіті его відповіднім способом, передбачення ст. 6 ЦК України. Зазначена стаття встановлює Такі Способи захисту ЦИВІЛЬНИХ прав: -
 4. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
    поняття "жителі муніципального освіти" та "корпус виборців муніципального освіти" не збігаються - корпус виборців у чисельному відношенні завжди буде вже, ніж сукупність місцевих жителів. Однак принцип загального виборчого права націлює на залучення до виборів найбільш діяльної частини місцевого населення. Для розкриття змісту названого принципу законодавцем
 5. § 1. Органи місцевого самоврядування: загальна характеристика
    поняття "структура органів місцевого самоврядування". Відповідно до ч. 1 ст. 130 Конституції РФ структура органів місцевого самоврядування визначається населенням самостійно. Виникає питання що населення має право визначати самостійно - тільки загальний набір органів місцевого самоврядування та їх взаємне положення або ще й внутрішню організацію даних органів? Можна припустити, що
 6. § 1. Поняття комерційного права
    поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 7. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
    поняттям неплатоспроможності. Неплатоспроможність може бути обумовлена різними причинами і полягає в тому, що до моменту настання строку платежу у особи відсутні у необхідній кількості засобу платежу. Неплатоспроможність може бути відносною і абсолютною. Відносна неплатоспроможність означає, що при задовільній структурі балансу боржника (пасив не перевищує
 8. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
    поняттями. Воно полягає в наступному. Терміни «споживчий кооператив», «споживчий союз» і «споживче товариство» використовуються законодавцем як синоніми, тоді як «союз споживчих товариств» характеризує не організацію, а об'єднання, союз організацій розглянутого виду. Установчим документом споживчого кооперативу є статут. Крім загальних відомостей,
 9. § 1. Об'єкти речових прав підприємця
    поняття речових прав підприємців може бути сформульовано таким чином: до числа речових прав підприємців відносяться передбачені законодавством універсальні і спеціальні речові права, об'єктом яких виступає майно, що використовується підприємцями в підприємницької та іншої
 10. § 2. Правовий режим речей
    поняття, а здійснюючи свої правомочності і надаючи таку будівлю в оренду або використовуючи його в якості предмета іпотеки для отримання банківського кредиту, вона веде вже підприємницьку діяльність. Цей приклад показує, що практичне значення розмежування об'єктів речових прав на такі, які беруть участь тільки в комерційному обороті, і такі, які беруть участь в ньому поряд з
© 2014-2022  yport.inf.ua