Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 53. Принципи і види банківського кредиту


Банківське кредитування засноване на принципах, які
визначають його економічну сутність і закріплені спеці
альних нормами права. До принципів банківського кредитування
відносяться:
- терміновість;
- зворотність;
- платність ;
- забезпеченість;
- цілеспрямованість.
Надання банківського кредиту здійснюється на прин
ціпе терміновості, тобто грошові кошти виділяються юридичним
і фізичним особам у тимчасове користування і мають бути
повернуті у встановлений термін. Принцип терміновості взаимосвя
зан з принципом зворотності, оскільки отримані позичальником
фінансові ресурси мають бути повернуті кредитору.
Здійснення принципу платності банківського кредитування
ня грунтується на безкоштовне характер послуг, що надаються
кредитними організаціями при наданні кредиту. За пре
доставлення банківського кредиту, як правило, стягується визна
поділена плата у вигляді відсотка. Розмір відсоткової ставки уста
навливается сторонами за кредитним договором самостійно.
В умовах ринкових відносин розмір процентної ставки за
банківський кредит залежить від попиту і пропозиції грошових
коштів на кредитному ринку. Законодавством може бути пре
бачено обмеження граничного розміру відсотка за користу
вання банківським кредитом. Так, при наданні кредиту
клієнту кредитної організації за рахунок централізованих кре
дітних ресурсів він не повинен перевищувати більш ніж на 3 процен
та процентну ставку Банку Росії (так звана примусове
кові маржа1).
Грошові кошти, отримані кредитними організаціями
у вигляді відсотка за надання кредиту, служать джерелом
формування їхніх власних доходів.
Принцип забезпеченості означає, що банківський кредит мо
жет забезпечуватися заставою нерухомого та рухомого имуще
ства, в тому числі державних та інших цінних паперів, банків
ськими гарантіями та іншими способами, передбаченими фе
деральному законами або договором. Так, відповідно до Фе
деральним законом «Про Центральний банк Російської Федеративної-
1 Маржа (від франц. Marge - край, поля сторінки) - в банківській практиці
під маржею розуміють різницю між процентною ставкою, що сплачується бан
ком за надані кредитні ресурси, і процентною ставкою, стягнутої
з позичальника (див.: Сучасний фінансово-кредитний словник. - М., 2002).

Ції (Банку Росії) »при порушенні позичальником зобов'язань за
договором банківського кредиту кредитна організація має право про
ращает стягнення на заставлене майно . Законодавством
передбачається можливість надання кредиту без
забезпечення, заснованого на довірі так званого бланко
вого кредиту. Їм користуються клієнти, що мають тривалі де
ловие відносини з банком і володіють високою платежеспособ
ністю.
Банківський кредит видається на строго визначені цілі, ука
занние в договорі. Використання його не за цільовим призначенням
тягне за собою застосування відповідних санкцій.
У світовій банківській практиці виділяють також принцип диф-
ференцірованності кредитування, який означає, що при
надання кредиту враховується кредитоспроможність клиен
та, його фінансове становище, що створює у кредитної органі
зації впевненість у можливості позичальника повернути кредит в
встановлений термін.
У науці і літературі є різні підстави для клас
сификации банківського кредиту. Залежно від терміну переді
ставления банківський кредит поділяється на два види: крат
косрочний (до 1 року) і довгостроковий (від 1 року і більше).
У ході економічних реформ 90-х рр.. XX в. кредитні органі
зації надавали в основному короткострокові банківські креди
ти. Набули поширення такі кредити, як:
- онкольний кредит - відкличний короткостроковий кредит, кото
рий позичальник зобов'язується погасити на першу вимогу креди
тора;
- кредит «свінг» - кредит, що надається позичальнику для
покупки їм майна на термін, поки позичальник не продасть вже
наявне у нього інше майно;
- кредит «овер найт» - сверхкраткосрочних кредит строком на
добу або на вихідні (з вечора п'ятниці до ранку понеділка)
та ін
Поступово в результаті стабілізації та розвитку фінансово
го ринку в Російській Федерації знайшли застосування і довго
термінові банківські кредити, до яких можна віднести:
- іпотечний кредит - кредит, що надається під заставу не рухомості, в першу чергу під заставу земельних ділянок , зда
ний і споруд. Найбільш поширений банківський кре
дит у всіх країнах;
- контокорентний кредит - кредит, що надається бан
ком своїм постійним клієнтам, які мають в банку єдиний рас
парний (контокорентний) рахунок, на якому враховуються всі
надходження і платежі клієнта;
- зв'язаний кредит - кредит, що видається з додатковою
застереженням, що зв'язує умовою, відповідно до якого
визначено його призначення (наприклад, під закупівлю конкретного

товару);
- поновлюваний кредит («револьверний») - кредит, переді
ставленний на новий термін, автоматично продовжується в пре
справах встановленого ліміту і термінів погашення.
Слід врахувати, що на практиці перераховані вище види
банківського кредиту можуть бути як короткостроковими, так і дол
довгостроковій.
Залежно від об'єкта кредитування банківський кредит пре
доставляється на створення матеріальних запасів, реалізацію това
рів, накопичення товарно-матеріальних цінностей , будівництво
і реконструкцію підприємств, організацію випуску нової про
дукции, витрати по житловому будівництву і будівництво
об'єктів соціально-культурної сфери та інші цілі.
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 53. Принципи і види банківського кредиту "
§ 4. Правовий режим цінних паперів
 1. принципу презентаційна випливає важливий висновок - цінний папір є майном спеціального виду, цінним лише у зв'язку з засвідчується папером правом, яке може бути здійснено лише при фактичному знаходженні папери у уповноваженої особи. Це, очевидно, відрізняє цінні папери від натурального майна, речей у власному розумінні. Наприклад, для того щоб кредитор міг здійснити своє
  § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
 2. принципи, які лежать в основі укладання загальногромадянських договорів взагалі, і торговельних угод зокрема. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 193 Перший принцип - це свобода договору. Свобода договору означає, що суб'єкти підприємницької діяльності вільні в укладенні договору. Для такого договору не
  § 2. Розрахунки і кредитування
 3. принципова неприпустимість обмеження його права розпорядження рахунком. І проте, коли необхідність обмеження прав власника рахунку продиктована певними обставинами, закон обумовлює це обмеження як вимушену тимчасову міру, що вводиться в превентивних і забезпечувальних цілях. Так, суди вправі обмежувати права особи - відповідача в цивільній справі за розпорядженням його
  § 4. Страхування
 4. принципі укладений договір не на користь застрахованої при інших видах особистого страхування, залишається загадкою. Адже законодавець досить чітко проводить принцип немає страхування без страхового інтересу для майнового страхування. Чому немає послідовності в цьому випадку для особистого страхування, там, де є і страховий ризик, і страховий інтерес (при заподіянні шкоди здоров'ю), залишається
  § 3. Суб'єкти, об'єкти і зміст інвестиційної діяльності
 5. принципово невірні. Як вже було сказано, інвестиційне право, при всьому своєму очевидному своєрідності, не є самостійною галуззю права, оскільки не має самостійного предмета дослідження і методу правового регулювання. Це не більше ніж специфічна галузь законодавства. Відно-сини, що виникають у зв'язку із здійсненням інвестиційної діяльності, самі різні по
  § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
 6. принципом «фінансових пірамід» різноманітні структури: дисконтні клуби, таймшери, фірми, що пропонують опціони на автомобілі, інші товари підвищеного попиту тощо [17]; 6) за моделлю попередньої оплати дебетової пластикової карти, видача якої опосередковується складним договором між емітентом карти і її власником, що включає в себе елементи декількох цивільно-правових договорів:
  § 3. Активні операції комерційних банків
 7. принципам банківської діяльності. Всі пасиви банку розміщуються так, начебто вони належать тільки самому банку. Контрагентам банку по активних операціях байдуже, за рахунок яких джерел - статей пасиву по балансу - банк надає їм грошові кошти. Як позичальники вони мають справу тільки з банком, а не з власниками банківських рахунків. Вказівка на конкретні джерела пасивів
  § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
 8. принципи: розмежування предметів ведення і повноважень в галузі агропромислового комплексу між РФ і її суб'єктами; зміцнення зв'язку федеральних органів виконавчої влади з органами виконавчої влади суб'єктів РФ; посилення ролі органів місцевого (сільського) самоврядування та їх взаємодії з органами державного управління агропромисловим комплексом; організація ефективної
  § 3. Валютне регулювання і валютний контроль
 9. принципі тут потрібна ліцензія, що видається Департаментом валютного регулювання і валютного контролю ЦБ РФ. Разом з тим відповідно до виданих останнім часом нормативними актами Банку Росії з цього загального правила зроблені винятки двоякого роду: Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 393 а) у ряді випадків
  § 1. Законодавство про оподаткування підприємців та поняття платника податків
 10. принципів податкової системи РФ належить до спільної компетенції Росії і суб'єктів РФ. Одним з таких загальних принципів є встановлення єдиного для всієї Росії переліку стягнутих податків і зборів у федеральному законі. Таким законом в даний час є Закон РФ «Про основи податкової системи в РФ» [4]. Повноваження суб'єктів РФ і муніципальних утворень по «законному встановленню»
  принципов налоговой системы РФ относится к совместной компетенции России и субъектов РФ. Одним из таких общих принципов является установление единого для всей России перечня взимаемых налогов и сборов в федеральном законе. Таким законом в настоящее время является Закон РФ «Об основах налоговой системы в РФ»[4]. Полномочия субъектов РФ и муниципальных образований по «законному установлению»
© 2014-2021  yport.inf.ua