Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

7. Пріоритет винаходу, корисної моделі та промислового зразка

Відповідно до ст. 19 Патентного закону (в ред. Закону від 7 лютого 2003 р. N 22-ФЗ) пріоритет винаході, корисної моделі, промислового зразка встановлюється за датою подання заявки в Роспатент.
Пріоритет може бути встановлено за датою подання першої заявки в державі - учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності (конвенційний пріоритет) за умови подання в Роспатент заявки на винахід або корисну модель протягом 12 місяців, а заявки на промисловий зразок протягом шести місяців від зазначеної дати. Якщо з незалежних від заявника обставинам заявка з Прохання конвенційного пріоритету не могла бути подана у зазначений строк, цей строк може бути продовжений, але не більше ніж на два місяці.
Заявник, який бажає скористатися правом конвенційного пріоритету стосовно заявки на корисну модель або промисловий зразок, зобов'язаний повідомити про це в Роспатент до закінчення двох місяців з дати подання такої заявки і представити завірену копію першої заявки до закінчення трьох місяців з дати подачі до цього органу заявки, по якій заявляється конвенційний пріоритет.
Заявник, який бажає скористатися правом конвенційного пріоритету стосовно заявки на винахід, зобов'язаний повідомити про це в орган з інтелектуальної власності і представити до цього органу завірену копію першої заявки не пізніше 16 місяців з дати її подання в патентне відомство держави - учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності.
Стаття 19 Патентного закону містить також ряд інших правил встановлення пріоритету (за більш раннім заявками, по виділених заявками і т.п.).
У разі якщо в процесі експертизи встановлено, що різними заявниками подано заявки на ідентичні винаходи, корисні моделі чи промислові зразки і такі заявки мають одну і ту ж дату пріоритету, патент на винахід, корисну модель або промисловий зразок може бути виданий тільки за однією з таких заявок особі, що визначається угодою між заявниками. У разі якщо такі заявки подані одним і тим же заявником, патент видається за заявкою, обраної заявником.
Протягом 12 місяців з дати отримання відповідного повідомлення заявники повинні повідомити про досягнутий ними угоді, а заявник повинен повідомити про свій вибір. При видачі патенту за однією з заявок всі автори, зазначені у заявках, визнаються співавторами щодо ідентичних винаходів, корисних моделей чи промислових зразків. У разі якщо протягом встановленого строку в Роспатент від заявників (заявника) не вступить вказане повідомлення або клопотання про продовження встановленого строку у порядку, визначеному п. 8 ст. 21 Патентного закону, заявки визнаються відкликаними.
При збігу дат пріоритету винаходи і ідентичною йому корисної моделі за заявками одного і того ж заявника після видачі патенту за однією з таких заявок видача патенту за іншою заявкою можлива тільки за умови подачі в Роспатент заяви володаря раніше виданого патенту про припинення дії патенту у відношенні ідентичного винаходу або корисної моделі. Дія раніше виданого патенту припиняється з дати публікації відомостей про видачу патенту по іншій заявці відповідно до ст. 25 Патентного закону. Публікація відомостей про видачу патенту за заявкою на винахід або корисну модель і публікація відомостей про припинення дії раніше виданого патенту відносно ідентичного винаходу або корисної моделі здійснюються одночасно.
Заявник має право внести в документи заявки виправлення і уточнення без зміни сутності заявлених об'єктів до прийняття по цій заявці рішення про видачу або відмову у видачі патенту.
Додаткові матеріали змінюють сутність заявлених винаходу або корисної моделі, якщо вони містять ознаки, що підлягають включенню у формулу винаходу чи корисної моделі і відсутні на дату подання заявки в описі, а також у формулі винаходу чи корисної моделі в випадку, якщо заявка на дату її подачі містила формулу винаходу або корисної моделі. Додаткові матеріали змінюють сутність заявленого промислового зразка, якщо вони містять ознаки, що підлягають включенню до переліку суттєвих ознак промислового зразка і відсутні на дату подачі заявки на зображеннях вироби.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Пріоритет винаходу, корисної моделі та промислового зразка "
 1. 2. Межі виняткових патентних прав
  пріоритету винаходу, корисної моделі, промислового зразка добросовісно використала на території Російської Федерації створене незалежно від його автора тотожне рішення або зробила необхідні для цього приготування, зберігає право на подальше його безоплатне використання без розширення обсягу такого використання. Право попереднього може бути передано іншій
 2. К
  пріоритет - К. п. винаходу, корисної моделі, промислового зразка VI, 31, § 1 (2) - с. 328; VI, 31, § 2 (7) - с. 348 - К. п. товарного знака VI, 31, § 6 (3) - с. 377 Конкуренція позовів IV, 24, § 1 (4) - с. 180 - 181 Конкурс - продаж об'єктів на К. як спосіб приватизації IV, 21, § 2 (4) - с. 113 - некомерційний інвестиційний К. IV, 21, § 2 (4) - с. 113 - 114 Контрафактні -
 3. П
  пріоритет П. м. VI, 31, § 1 (2) - с. 328; VI, 31, § 2 (7) - с. 348 - 349 - реєстрація П. м. VI, 31, § 2 (8) - с. 350 - 351 - службова П. м. VI, 31, § 1 (6) - с. 335 - умови патентоспроможності П. м. VI, 31, § 1 (3) - с. 330 - 331 - експертиза заявки на П. м. VI, 31, § 2 (6) - с. 347 повнорідні брати і сестри V, 27, § 2 (2) - с. 236 - 237 Постановка як об'єкт суміжних прав VI, 30,
 4. 1. Поняття і сфера застосування
  пріоритету товарного знака (знака обслуговування) і датою його реєстрації, перелік товарів (послуг), для яких зареєстровано товарний знак (знак обслуговування), інші відомості, пов'язані з реєстрації товарного знака (знака обслуговування). На зареєстрований товарний знак (знак обслуговування) видається відповідне свідоцтво, яке засвідчує пріоритет товарного знака (знака
 5. 5.20. Патентне право
  пріоритету винаходу *, а також відомості, що містяться в заявках, поданих в Патентне відомство іншими особами до дати пріоритету розглянутої заявки. Патентним законом (п. 1 ст. 4) встановлена так звана пільга по новизні, суть якої полягає в тому, що при визначенні новизни винаходу не враховується інформація, отримана і опублікована (що стала загальнодоступною) до подачі
 6. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  пріоритет самого товарного знака, є свідоцтво на товарний знак, що видається після його державної реєстрації. Права підприємця , що зареєстрував товарний знак, відносяться лише до тих товарів, які зазначені у свідоцтві. Реєстрація товарних знаків та видача свідоцтв здійснюється Патентним відомством. Воно проводить попередню експертизу та експертизу
 7. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  пріоритет норм міжнародних договорів Російської Федерації перед правилами, передбаченими цивільним законодавством, - під інтелектуальною власністю в цьому розділі підручника розуміється сукупність особистих і майнових прав на результати інтелектуальної, в першу чергу творчої діяльності , а також на прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів,
 8. § 1. Об'єкти патентного права
  пріоритету винаходу. Дане формулювання дозволяє акцентувати увагу на трьох основних моментах . По-перше, при дослідженні новизни заявленого рішення використовуються лише загальнодоступні відомості, тобто відомості, з якими може ознайомитися будь-яка зацікавлена особа. При цьому до загальнодоступних джерел інформації, зокрема, належать: опубліковані описи до охоронних документів;
 9. § 5. Патентна форма охорони об'єктів промислової власності
  пріоритету. При цьому термін дії патенту становить 20 років - для винаходів, 10 років - для корисних моделей і 15 років - для промислових зразків. Дія охоронних документів може бути продовжено Патентнимвідомством за заявою патентовласника на термін, зазначений у заяві, але не більше ніж на 3 роки відносно корисних моделей, не більше 10 років щодо промислових зразків і не більше 5
 10. § 7. Охорона російських винаходів, корисних моделей і промислових зразків за кордоном
  пріоритет заявки і т.п. Порядок закордонного патентування. Протягом багатьох років патентування розробок за кордоном було в нашій країні державної монополією, тобто відносилося до виключної компетенції спеціально уповноважених державних органів. Ні творець розробки, ні власник патенту не мали можливості за свій рахунок отримати іноземний патент або надати
© 2014-2022  yport.inf.ua