Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Панченко. Цивільне право України, 2005 - перейти к содержанию учебника

Що таке договір купівлі-продажу в зовнішньоторговельному обігу?

Особливості цього виду купівлі-продажу зумовлені участю в товарообігу іноземних суб'єктів господарської діяльності, необхідністю захисту економічних інтересів держави міжнародними звичаями та договорами. Основні принципи, умови та порядок здійснення зовнішньоекономічної торгівлі визначено Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність", іншими актами законодавства. Продавцями і покупцями в зовнішньоторговельному договорі купівлі-продажу можуть бути всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, перелічені у ст. З Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність". Крім юридичних осіб, таке право мають фізичні особи, які постійно проживають на території України і зареєстровані як підприємці. Суб'єкти, які є сторонами цього договору (в зовнішньоекономічній практиці його іменують контрактом), мають бути здатними до укладення договору відповідно до законів України та (або) закону країни, де його укладено. При цьому його учасники мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації міжнародних органів та організацій. Цей договір повинен укладатись у письмовій формі. Якщо стороною в договорі є фізична особа, потрібен підпис лише цієї особи. Від імені інших суб'єктів зовнішньоекономічний договір (контракт) підписують особа, яка має таке право за посадою відповідно до Статуту, та особа, яку уповноважено дорученням, виданим за підписом керівника суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності одноособове, якщо Статут не передбачає інше. Зовнішньоекономічні договори (контракти) мають укладатися з урахуванням Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженого 5 жовтня 1995 р. Міністерством зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України. Недодержання форми цих договорів і порядку підписання може призвести до недійсності їх. Відповідно до Указу Президента України від 7 листопада 1994 р. окремі види контрактів мають бути зареєстровані Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України та уповноваженими ним органами на умовах, визначених Положенням про порядок реєстрації окремих видів договорів (контрактів), затвердженим цим самим Указом. З метою однакового тлумачення комерційних термінів суб'єктами підприємницької діяльності України при укладенні договорів, а також учасниками відносин, що виникають у зв'язку з такими договорами, Указом Президента України "Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів" від 4 жовтня 1994 р. (надалі Правила ІНКОТЕРМС) було встановлено, що ці Правила застосовуються при укладенні суб'єктами підприємницької діяльності усіх форм власності договорів, у тому числі зовнішньоекономічних, предметом яких є товари (роботи, послуги). Єдині правила, які мають застосовуватися в міжнародній купівлі-продажу, були також зафіксовані в 1980 р. у Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Зразок контракту купівлі-продажу КОНТРАКТ №_ Україна м. Дніпропетровськ 15 листопада 2003р. Продавець: Фірма "222 Іпс.", що є юридичною особою за законодавством Республіки Кіпр, в особі виконавчих директорів Н. Орасіса та Д. Кіпріоніса, що діють на підставі Статуту фірми, Покупець: Відкрите акціонерне товариство "ННН", що є юридичною особою за законодавством України, в особі директора В.В. Калюжного, що діє на підставі Статуту товариства, і вповноваженого представника правління ВАТ 1.1. Сіманько, що діє на підставі довіреності правління № 10 від 10 листопада 2003 р., уклали контракт на таких умовах: 1. Предмет контракту 1.1. Продавець продає, а Покупець купує товар, зазначений у специфікації (Додаток № 1), на суму 100 000 доларів США з додержанням умов цього контракту. 1.2. До ціни входять вартість тари, пакування та маркірування. 1.3. Перелік товарів та їх вартість можуть бути змінені в межах загальної суми контракту угодою сторін шляхом внесення змін до специфікації або укладення додаткової угоди. 2. Термін та умови поставки товару 2.1. Продавець поставляє Покупцеві товар, придбаний за цим контрактом, на умовах ІНКОТЕРМС, у редакції 2000 р.: ГСА (франко-перевізник) до станції Дніпропетровськ Південно-Західної залізниці. 2.2. Поставка повинна бути здійснена протягом 10 днів від дня відкриття акредитива. 2.3. Продавець сповістить Покупця і про відправку товару телефаксом протягом 24 годин з часу його відвантаження. У цей же термін Продавець надає Покупцеві копії товаросупроводжувальних документів та сертифікати згідно з умовами специфікації. 2.4. У разі порушення терміну поставки Продавець сплачує Покупцеві заздалегідь оцінені збитки у розмірі: - 0,5 % вартості непоставленого товару за перший тиждень затримки поставки; - 5 % вартості непоставленого товару за кожний наступний тиждень, але не більш як 50 % вартості непоставленого товару за весь термін непоставки. У разі затримки поставки понад шість тижнів Покупець має право припинити дію цього контракту без будь-якої компенсації збитків Продавця. 2.5. У разі пошкодження товару під час поставки або вияву його недоброякісності чи кількісної недопоставки Покупець зобов'язаний по телефаксу сповістити про це Продавця у термін до 48 годин з часу прийняття товару. Недоброякісний товар підлягає заміні Продавцем протягом трьох тижнів, а недопоставка виправленню в цей же термін. 2.6. Якість проданого за цим контрактом товару повинна підтверджуватися сертифікатом якості виготівника товару. Товар вважається зданим Продавцем та прийнятим Покупцем за якістю - згідно з сертифікатом, що додається до товару, а за кількістю - згідно з відвантажувальними документами. Невідповідність товару умовам контракту за якістю повинна підтверджуватися експертизою Покупця або державних служб сертифікації. Рекламації подаються у 7-добовий термін. 3. Оплата 3.1. Оплата товару здійснюється згідно з Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів (УСР) у редакції 1993 р., публікації Міжнародної торговельної палати № 500. У термін до 10 днів від дня укладення контракту Покупець відкриває на ім'я Продавця безвідкличний неподільний акредитив у доларах США на суму контракту, з платежем проти подання обумовлених контрактом документів. Акредитив повинен бути підтверджений банком Продавця, і платежі будуть здійснюватися проти подання Продавцем таких документів: - комерційного рахунка; - дубліката залізничної накладної; - сертифікатів якості на весь перелік товарів згідно зі специфікацією. 3.2. Акредитив як окрема угода повинен містити умови його неподільності. 3.3. Усі банківські видатки на території Покупця сплачує Покупець, а поза територією Покупця - Продавець. 3.4. У разі прострочення відкриття акредитива Покупець сплачує Продавцеві 0,5 % від суми акредитива за весь час прострочення. Він має право припинити дію контракту, якщо таке прострочення перевищило 30 днів. 4. Пакування та маркування 4.1. Упаковка, у якій відвантажується товар, повинна відповідати встановленим стандартам та забезпечувати, за умови належного поводження з вантажем, збереження товару під час транспортування, перевалок, а також захист товару від атмосферного впливу. 4.2. Усі засоби пакування повинні з двох боків мати таке маркування: Найменування та адреса покупця Обережно Не кантувати Контракт №___ Продавець___ Наряд №___ Транс №___ Вага брутто Вага нетто Нестандартні засоби пакування не можуть мати місця. 5. Відповідальність та арбітраж 5.1. Відповідальність Продавця та Покупця не може перевищувати межі санкцій, встановлених розділами 2 та 3 контракту. Максимальна відповідальність Продавця перед Покупцем, що виникає (або пов'язана) з продажем чи використанням товару, доставленого Покупцеві згідно з умовами контракту, не повинна ні за яких обставин перевищувати фактичну суму, сплачену Покупцем Продавцеві за контрактний товар. 5.2. Форс-мажор. Ніяка відповідальність не може мати місце за невиконання контракту, якщо це невиконання було залежне від обставин, що перебувають поза сферою контролю сторони, що не виконує, а саме: стихійне лихо, воєнні дії, втручання влади на період, що починається з моменту письмового повідомлення стороною, що не виконує. Форс-мажор автоматично за цієї умови подовжує термін виконання зобов'язань за контрактом на шість місяців. По закінченні цього терміну будь-яка зі сторін може припинити дію контракту. 5.3. У разі виникнення спору у зв'язку з цим контрактом сторони передають його на розгляд Міжнародного комерційного арбітражного суду Торгово-промислової палати України з підпорядкуванням його регламенту та у провадженні українською мовою. 6. Інші умови 6.1. Контракт набирає чинності з дня його укладення і діє до 15 жовтня 2004 р. Усі усні та письмові угоди, які мали місце до укладення контракту, з цього часу втрачають силу. Узгодження змін у контракті здійснюється тільки у письмовій формі з допущенням застосування електронних засобів. 6.2. У разі тлумачення цього контракту мають застосовувати документ ІНКОТЕРМС 2000 року та Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року. 6.3. Сторони домовились про конфіденційність цього контракту та про те, що Покупець не буде здійснювати реекспорт одержаного за контрактом без письмової згоди Продавця. 6.4. Контракт складений англійською та українською мовами у чотирьох автентичних примірниках, по два примірники двома мовами кожній зі сторін. Додаток: специфікація. 7. Юридичні адреси, банківські та транспортні реквізити сторін: Продавець Покупець Контракт уклали: Директор М. П. Директор М. П. Директор Уповноважений
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Що таке договір купівлі-продажу в зовнішньоторговельному обігу?"
 1. § 3. Недійсні угоди
  Форма волевиявлення - це форма угоди. Загальні правила про форму угод передбачені у ЦК України. Угоди можуть укладатися усно або у письмовій формі (простій чи нотаріальній). Форма угоди обирається за розсудом осіб, які її укладають, за винятком випадків, коли закон зобов'язує укласти угоду у певній формі. Так, угоди купівлі-продажу, застави, дарування будівель (жилого будинку чи його частини),
 2. § 2. Речі як об'єкти цивільних прав (правовідносин). Речі приватного права. Види речей приватного права
  Традиційно речі розглядаються як головний, найпоширеніший об'єкт цивільних прав'. Відлуння цього підходу помітне іі у вітчизняному цивільному законодавстві. Наприклад, розділ III Загальної частини ЦК 1922 р. називався "Об'єкти права (майно)" і, ототожнюючи поняття "об'єкти права" та "майно", містив виключно норми, присвячені речам (майну). У розділі III книги 1 ЦК 2003 р. "Об'єкти цивільних прав"
 3. § 4. Підстави виникнення зобов'язань
  Підставою виникнення зобов'язань є юридичний факт або юридична сукупність (фактичний склад), які породжують зобов'язання. Слід зазначити, що ЦК не визначає спеціально підстави виникнення зобов'язань, відсилаючи тут до загальних підстав виникнення цивільних прав та обов'язків. Зокрема, у ч. 2 ст. 509 ЦК зазначено, що зобов'язання виникають з підстав, встановлених ст. 11 ЦК. Отже йдеться лише про
 4. 3.1. Застава
  Застава - це вид забезпечення виконання зобов'язання, внаслідок якого кредитор-заставодержатель набуває права у разі невиконання боржником зобов'язання, забезпеченого заставою, отримати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави). Визначення застави було дано в Законі "Про заставу", що тривалий час
 5. Що таке цивільно-правовий договір? Який його зміст?
  Однією з найпоширеніших підстав виникнення зобов'язань закон називає договір. Як юридичний факт договір належить до числа правомірних дій, що вчиняються з волі його учасників і спрямовується на виникнення, зміну чи припинення цивільних прав або обов'язків. Проте роль договору не обмежується тільки тим, що він впливає на динаміку цивільних правовідносин (породжує, змінює або припиняє їх).
 6. Що таке договір найму?
  У господарському обігу значно поширені відносини майнового найму, зокрема такі його різновиди, як оренда та прокат. За допомогою майнового найму розширяються господарські можливості використання майна. Поряд з цим найм є засобом взаємодопомоги між громадянами і організаціями та сприяє упорядкуванню побуту громадян. За договором найму наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві
 7. Стаття 95. Продаж майна, що перебуває у податковій заставі
  95.1. Орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. 95.2. Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не
 8. Стаття 146. Визначення вартості об'єктів амортизації
  146.1. Облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об'єктом, що входить до складу окремої групи основних засобів, у тому числі вартість ремонту, поліпшення таких засобів, отриманих безоплатно або наданих в оперативний лізинг (оренду), як окремий об'єкт амортизації. 146.2. Амортизація об'єкта основних засобів нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта,
 9. Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду
  153.1. Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті. 153.1.1. Доходи, отримані/нараховані платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у частині їхньої вартості, що не була сплачена в попередніх звітних податкових періодах, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що
 10. Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
  170.1. Оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм). 170.1.1. Податковим агентом платника податку-орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар. При цьому об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в
© 2014-2022  yport.inf.ua