Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право
ЗМІСТ:
М.І.Панченко. Цивільне право України, 2005
У навчальному посібнику у формі запитань та відповідей розкривається цивільне право як галузь права і як навчальна дисципліна. На основі прийнятого Цивільного кодексу України та інших законодавчих документів розглядаються предмет і метод цивільного права, розкриваються особливості цивільно-правових відносин та їх елементів, особистих немайнових прав, речового права, права інтелектуальної власності, аналізуються загальні положення зобов'язального права, основні види цивільно-правових договорів. Висвітлюються також недоговірні зобов'язання, спадкове право. Наводяться зразки юридичних документів із найбільш поширених цивільно-правових питань. Крім того, додається словник цивільно-правових термінів. За змістом посібник відповідає курсу навчальної дисципліни "Цивільне право України".
Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Правознавство", юристів-практиків, усіх, кого цікавить сучасне цивільне право України.
ПЕРЕДМОВА
Книга перша ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Що розуміють під терміном "цивільне право"?
Що розуміють під поняттями "аналогія закону" і "аналогія права"?
Що розуміють під терміном "цивільне право"?
Що таке цивільне законодавство?
Що розуміють під поняттями "аналогія закону" і "аналогія права"?
У чому полягає зміст цивільно-правових відносин?
Як класифікують цивільно-правові відносини?
Що є підставою виникнення цивільних прав і юридичних обов'язків?
Що таке цивільна правоздатність фізичної особи?
Що таке цивільна дієздатність фізичної особи?
В яких випадках фізична особа може бути визнана недієздатною або обмежена у дієздатності?
Що означають терміни "опіка", "піклування"?
Які порядок і правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її такою, що померла?
Яка фізична особа вважається підприємцем?
Яка організація визнається юридичною особою?
Які є види господарських товариств?
Який зміст статуту товариства з обмеженою відповідальністю?
Які правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у відносинах, що регулюються цивільним законодавством?
Як класифікують речі у цивільному праві?
Що таке цінні папери як об'єкт цивільного права?
Що розуміють під терміном "правочин"? Які загальні вимоги, додержання яких необхідне для його чинності?
Які є підстави для визнання правочину недійсним? Які правові наслідки такого визнання?
Що таке представництво? Які є види представництва?
Що таке довіреність? Яким вимогам вона повинна відповідати?
Що таке представництво без повноважень та вчинення правочинів з перевищенням повноважень?
Що таке строки, терміни та позовна давність у цивільному праві?
Які є підстави для зупинення і переривання перебігу позовної давності?
Що означає здійснення цивільних прав?
Як виконується цивільний обов'язок?
Що таке захист цивільних прав та інтересів?
Книга друга ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Що таке особисті немайнові права фізичних осіб?
Які особливості захисту особистих немайнових прав?
Які немайнові права забезпечують природне існування фізичної особи?
Які немайнові права забезпечують соціальне буття фізичної особи?
Книга 3. Право власності та інші речові права
Що включає поняття речового права?
Які повноваження має власник? Які форми власності є в Україні?
У чому полягає зміст права власності?
Які підстави виникнення і припинення права власності?
Що таке право спільної власності?
У чому полягає переважне право купівлі частки у спільній частковій власності?
Які особливості права власника житлового будинку та квартири?
Що означає право власності на землю?
Які є засоби цивільно-правового захисту права власності?
Який позов називають віндикаційним?
Який позов називають негаторним?
Що означає термін "володіння" як окремий цивільно-правовий інститут речового права?
Що означає право обмеженого користування чужими речами (сервітути)?
Що таке право користування чужою земельно ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)?
Книга четверта ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Що є об'єктами права інтелектуальної власності?
Які особливості судового захисту права інтелектуальної власності?
Що таке авторське право?
Що є об'єктом авторського права?
Хто є суб'єктом авторських відносин?
Який зміст суб'єктивного авторського права?
Що таке суміжні права?
Що означає термін "промислова власність"? Які її об'єкти?
Хто може бути суб'єктом права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки?
Як оформлюють право на винаходи, корисні моделі і промислові зразки?
Який зміст суб'єктивних прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки?
Що розуміють під правом інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію?
Що таке право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин?
Як здійснюється право на захист комерційної таємниці?
Які є правові засоби індивідуалізації учасників товарного обігу, товарів і послуг?
Що означає право інтелектуальної власності на комерційне найменування?
Як захищається право на торговельну марку?
Що означає право інтелектуальної власності на географічне зазначення?
Книга п'ята ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО
Що таке зобов'язання? Які підстави його виникнення?
Як виконують зобов'язання?
Що означає заміна кредитора і боржника в зобов'язанні?
Які є способи забезпечення виконання зобов'язань?
Що таке завдаток і аванс?
Що таке порука?
Що таке гарантія?
Що таке неустойка?
Які є речові способи забезпечення виконання зобов'язань?
Які умови (підстави) цивільно-правової відповідальності?
Що таке цивільно-правовий договір? Який його зміст?
Як здійснюються укладення, зміна і розірвання договору?
Які особливості договору купівлі-продажу?
Які права покупця у разі придбання товару неналежної якості за договором роздрібної купівлі-продажу?
Які є гарантії захисту прав покупця за договором роздрібної купівлі-продажу?
Які є різновиди договорів купівлі-продажу?
Які особливості договору купівлі-продажу житлового будинку і квартири?
Які особливості договору купівлі-продажу автомобіля?
Які особливості договору купівлі-продажу в кредит?
Які особливості договору купівлі-продажу на ринках?
Що таке договір купівлі-продажу в зовнішньоторговельному обігу?
Який зміст договору поставки?
Що таке договір контрактації сільськогосподарської продукції?
Який зміст договору постачання енергетичних та інших ресурсів через приєднану мережу?
Які особливості договору дарування?
Які особливості договору ренти?
Які особливості договору довічного утримання?
Що таке договір найму?
Які особливості договору прокату?
Яке майно заборонено здавати в оренду?
Який зміст договору оренди нежитлового приміщення?
Які особливості договору найму (оренди) транспортних засобів?
Які особливості найму (оренди) землі?
Що таке договір лізингу?
Що таке позичка?
Що таке договір підряду?
Які обов'язки сторін за договором підряду?
Що таке будівельний підряд?
Як здійснюються здавання та прийняття виконаних робіт за договором будівельного підряду?
Які особливості договору побутового підряду?
Що таке договір на надання послуг?
Як здійснюється правове регулювання перевезень?
Які зобов'язання сторін за договором перевезення вантажів?
Який зміст договору перевезення вантажу автомобільним транспортом?
В яких випадках перевізник звільняється від відповідальності за втрату, псування і пошкодження вантажу?
Які права пасажира за договором перевезення залізничним транспортом?
Що таке договір транспортного експедирування?
Для чого складають комерційний акт?
Які особливості договору зберігання?
Що таке договір складського зберігання?
Які особливості спеціальних видів зберігання?
Що таке договір про охорону?
Що таке договір про охорону квартири?
Які особливості договору страхування?
Що розуміють під страховим випадком і страховим ризиком?
Які обов'язки сторін за договором страхування?
Які категорії громадян підлягають обов'язковому особистому страхуванню?
Які особливості обов'язкового особистого страхування пасажирів?
Які особливості договору доручення?
Які особливості має договір комісійної торгівлі?
Що таке договір управління майном?
Як укладається договір позики?
Що таке договір банківського вкладу?
Які особливості договору факторингу?
У чому полягає правове регулювання розрахункових відносин?
Які особливості ліцензійного договору?
Що означає термін "комерційна концесія"?
Які права і обов'язки сторін за договором комерційної концесії?
Які особливості договору простого товариства?
Які зобов'язання належать до недоговірних?
Який зміст зобов'язань, що виникають із публічного обіцяння винагороди без оголошення конкурсу і публічного обіцяння винагороди за результатами конкурсу?
Що означає вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення?
Який зміст зобов'язань, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи?
Що означає зобов'язання у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави?
Як відвернути загрозу, створену життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи?
Що розуміють під зобов'язаннями за завдання шкоди?
Які є види зобов'язань за завдання шкоди?
Як відшкодовують матеріальну шкоду?
Які особливості відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними діями правоохоронних органів і суду?
Які особливості відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки?
Хто відповідає за шкоду, заподіяну малолітньою та неповнолітньою особою?
На кого покладається відповідальність за шкоду, завдану недієздатною особою і особою, яка не здатна розуміти значення своїх дій?
Які особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг?
Що розуміють під моральною шкодою? В якому розмірі вона підлягає відшкодуванню?
Книга шоста СПАДКОВЕ ПРАВО
Що таке спадщина?
Що розуміють під терміном "відкриття спадщини
Які особи можуть бути спадкоємцями?
Що таке спадкування за заповітом і які вимоги пред'являються до заповіту?
Які заповіти прирівнюються до нотаріально посвідчених?
У чому полягає право на обов'язкову частку в спадщині?
Що таке "заповідальний відказ" і "покладення" на спадкоємця інших обов'язків?
Як здійснюється виконання заповіту?
Що таке спадкування за законом?
Як приймають спадщину?
Що таке право на відмову від спадщини?
Як задовольняють вимоги кредиторів до спадкоємців?
Як оформлюють право на спадщину?
Які особливості спадкового договору?
СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ, А-Б
СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ, В-Г
СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ, Д-І
СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ, К-М
СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ, Н-П
СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ, Р-С
СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ, Т-Ю
Цивільне право:
 1. Ю.Ф. Беспалов, О.А. Егорова. Настольная книга судьи по делам о наследовании: учебно-практическое пособие. - 2013 год
 2. А.А. Кирилловых. Реклама и рекламная деятельность: проблемы правового регулирования - 2013 год
 3. Т.К. Андреева. Арбитражный процессуальный кодекс российской федерации с постатейными материалами судебной практики и комментариями - 2013 год
 4. А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекты + шпаргалки. - 2013 год
 5. Коллектив авторов. Вопросы и ответы к государственному экзамену по гражданскому праву 2012 год - 2012 год
 6. Коллектив авторов. Вопросы и ответы к государственному экзамену по гражданскому праву 2012 год - 2012 год
 7. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть первая - 2012 год
 8. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть вторая - 2012 год
 9. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть третья - 2012 год
 10. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть четвертая - 2012 год
 11. А.Д. Ишков, А.В. Степанов. Оформление заявки на выдачу патента на изобретение - 2012 год
 12. В. Е. Резепова. Шпаргалка по праву интеллектуальной собственности - 2011 год
 13. А.А. Кирилловых. Завещательное распоряжение в современном гражданском праве - 2011 год
 14. С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур'зин. Цивільне право: учебник - 2011 год
 15. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: учебник: в 3-х томах
  Том 1, часть 1. - 2010 год
 16. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: учебник: в 3-х томах
  Том 1, часть 2 - 2010 год
 17. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: учебник: в 3-х томах
  Том 2. Часть 1. - 2010 год
 18. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: учебник: в 3-х томах
  Том 2. Часть 2. - 2010 год
 19. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: учебник: в 3-х томах
  Том 3. Часть 1. - 2010 год
 20. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: учебник: в 3-х томах
  Том 3. Часть 2. - 2010 год
© 2014-2022  yport.inf.ua