Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Панченко. Цивільне право України, 2005 - перейти к содержанию учебника

Який зміст договору оренди нежитлового приміщення?

Договір оренди нежитлового приміщення можна скласти таким чином. Зразок договору оренди нежитлового приміщення ДОГОВІР ОРЕНДИ №_ м. Дніпропетровськ 10 листопада 2003р. Відкрите акціонерне товариство "ААА", надалі - "Орендодавець", в особі голови правління Микитенка О.О., що діє на підставі Статуту товариства, та товариство з обмеженою відповідальністю "ННН", надалі - "Орендар", в особі директора Головні П.П., що діє на підставі Статуту товариства, уклали договір про нижченаведене: 1. Предмет договору і його основні умови 1.1. Орендодавець передає Орендареві у володіння та користування нежитлове приміщення площею 50 кв. м, балансовою вартістю 5000 грн, розміщене за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Данченко, 2, для використання у вигляді складу промислових товарів відповідно до статутного предмета діяльності Орендаря. 1.2. Термін оренди - три роки від дня укладення договору. Якщо по закінченні цього терміну жодна зі сторін письмово не заявить про його припинення, договір вважається продовженим на такий же термін та на таких же умовах. 1.3. Орендна плата встановлюється в розмірі 300 грн щомісяця. Внесення орендної плати на розрахунковий рахунок Орендодавця проводиться Орендарем щомісяця до 10 (десятого) числа поточного місяця. Оплата рахунків Орендодавця для відшкодування витрат на енергозабезпечення та інші встановлені договором комунальні послуги проводиться одночасно з орендною платою відповідно до рахунків Орендодавця. Відшкодування цих витрат здійснюється Орендарем за показниками вимірювальних приладів, пропорційно до розміру орендованих площ до загальної площі будівлі і з обліком часу роботи приладів, що споживають електроенергію, та устаткування, систем тепло-, водопостачання. 1.4. Амортизаційні відрахування залишаються в Орендаря і спрямовуються на відновлення орендованого майна. 1.5. Орендар має право здійснювати поліпшення орендованого майна після узгодження їх характеру і обсягу з Орендодавцем. При припиненні дії договору відокремлювані поліпшення передаються у власність Орендаря, а вартість невідокремлюваних компенсується Орендодавцем за ціною, що склалася на час компенсації, з урахуванням їх амортизації. 2. Обов'язки Орендодавця 2.1. Передати Орендареві за актом об'єкт оренди протягом трьох днів від дня укладення договору. 2.2. Забезпечувати орендоване приміщення електро-, теплота водопостачанням з відшкодуванням вартості цих комунальних послуг. Вчасно (не пізніше терміну оплати) повідомляти Орендаря про зміну ставок і тарифів на комунальні послуги. 2.3. Забезпечувати вільний доступ до об'єкта оренди працівників Орендаря, з додержанням режиму роботи Орендодавця. 2.4. Забезпечувати пропускний режим і охорону об'єкта оренди на рівних умовах з охороною всієї будівлі. 2.5. По закінченні терміну оренди прийняти орендоване приміщення за актом. 3. Обов'язки Орендаря 3.1. Використовувати орендоване майно тільки в цілях, зазначених у договорі. 3.2. У термін, визначений договором, перераховувати Орендодавцю орендну плату та платежі за комунальні послуги. 3.3. Виконувати поточний ремонт орендованого приміщення та додержувати санітарних і протипожежних норм. Заздалегідь письмово погоджувати умови робіт щодо поліпшення приміщення. 3.4. По закінченні терміну оренди передати Орендодавцю за актом орендоване приміщення. 4. Відповідальність сторін 4.1. За несвоєчасну передачу Орендареві об'єкта договору в термін, обумовлений п. 2.1, Орендодавець сплачує Орендареві 0,5 % від вартості орендованого приміщення за кожний день порушення строку. 4.2. Орендар за кожний день порушення строку перерахування орендної плати та платежів за комунальні послуги сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, встановленої в цей період, нарахованої на суму прострочених платежів за кожний день порушення строку. 4.3. Сплата пені не звільняє сторони від сплати збитків, викликаних невиконанням чи неналежним виконанням договору. 5. Припинення та зміна договору 5.1. Дострокове припинення договору може мати місце за письмовою угодою сторін або за рішенням господарського суду у зв'язку з неодноразовим (чи грубим) порушенням стороною умов договору. 5.2. Зміни до договору можуть бути внесені додатковою угодою сторін, укладеною в письмовій формі. 5.3. Реорганізація чи ліквідація Орендодавця не тягне припинення дії договору. На правонаступників Орендодавця поширюються умови цього договору. Договір набирає чинності від дня його укладення і діє протягом терміну, наведеного у п. 1.2. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін: Орендодавець Орендар Договір уклали: Голова правління ___(Микитенко О.О.) Директор ___(Головня П.П.)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Який зміст договору оренди нежитлового приміщення?"
 1. § 3. Правове значення і порядок державної реєстрації
  який встановлено законом. Для реєстрації відкритих акціонерних товариств додатково подається звіт про проведення підписки на акції, який засвідчено Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України. При державній реєстрації фермерського господарства крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається копія Державного акта на право приватної власності
 2. Який позов називають негаторним?
  який звертається за захистом, зберігає майно у своєму володінні. Порушення права власності полягає в тому, що треті особи створюють власникові певні перешкоди у користуванні належним йому майном (будинком, земельною ділянкою, автомобілем тощо), або внаслідок певних обставин власник не може фактично розпоряджатися належним йому за законом майном, маючи це майно у своєму володінні. Наприклад,
 3. Стаття 135. Порядок визначення доходів та їх склад
  який визначається відповідно до пункту 135.4 цієї статті; інших доходів, які визначаються відповідно до пункту 135.5 цієї статті, за винятком доходів, визначених у пункті 135.3 цієї статті та у статті 136 цього Кодексу. 135.2. Доходи визначаються на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено
 4. Стаття 138. Склад витрат та порядок їх визнання
  який проводиться нарахування податкового зобов'язання з податку та збору; 138.5.2. датою збільшення витрат платника податку від здійснення кредитно-депозитних операцій, у тому числі субординованого боргу, є дата визнання процентів (комісійних та інших платежів, пов'язаних зі створенням або придбанням кредитів, вкладів (депозитів), визначена згідно з правилами бухгалтерського обліку. Для цілей
 5. Стаття 177. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування
  який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує податок на доходів у джерела виплати, якщо фізичною особою-підприємцем, який отримує такий дохід, надано копію свідоцтва про державну реєстрацію його як суб'єкта підприємницької діяльності. Це правило не застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором,
 6. Стаття 287. Строк сплати плати за землю
  який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у новій звітній податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за
 7. § 2. Об'єкти та зміст права повного господарського відання і права оперативного управління
  який підписується головою і членами комісії. З дати підпису виникає право власності набувача. Відповідно до Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» Кабінетом Міністрів постановою від 21 вересня 1998 року затверджено «Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності», яке визначило порядок безоплатної передачі об'єктів права державної
 8. Стаття 190. Шахрайство
  який був наділений правомочністю по розпорядженню, управлінню, доставці або зберіганню такого майна. Така правомочність може обумовлюватись службовими обов'язками, договірними відносинами або спеціальним дорученням. Ця правомочність може виникати не лише в осіб, які перебувають у трудових відносинах з підприємством, установою чи організацією незалежно від форми власності (комірник, експедитор,
 9. Стаття 202. Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг
  який засвідчує право ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, протягом визначеного строку у разі його встановлення КМ за умови виконання ліцензійних умов. Ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру, який дає право на зайняття певним видом діяльності, що відповідно до законодавства підлягає обмеженню. Бланк ліцензії єдиного зразка
 10. § 6. Прогалини цивільного права (законодавства) та способи їхнього подолання
  який орган чи особа, що мас цивільну юрисдикцію (застосовує цивільно-правові норми): суди усіх рівнів, прокурори, нотаріуси тощо. Ще одним засобом подолання прогалин без внесення змін до цивільного законодавства є субсидіарне застосування норм права. Воно полягає в тому, що орган, який застосовує право, використовує конкретні приписи суміжного правового інституту або суміжної (спорідненої)
© 2014-2022  yport.inf.ua