Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Панченко. Цивільне право України, 2005 - перейти к содержанию учебника

Як здійснюються здавання та прийняття виконаних робіт за договором будівельного підряду?

Договір будівельного підряду вважається виконаним підрядником і замовником, якщо об'єкт у встановлений договором строк прийнятий в експлуатацію без недоліків і дефектів. Замовник, що одержав повідомлення підрядника про готовність до здавання робіт, виконаних за договором будівельного підряду, або, якщо це передбачено договором, - етапу робіт, зобов'язаний негайно розпочати їх прийняття. Прийняття замовник здійснює своїм коштом, якщо інше не передбачено договором. У передбачених законом або іншими нормативно-правовими актами випадках у прийнятті робіт мають брати участь представники державних органів та органів місцевого самоврядування. Замовник, що попередньо прийняв окремі етапи робіт, несе наслідки їх знищення або пошкодження не з вини підрядника, у тому числі й у випадках, коли договором передбачено виконання робіт на ризик підрядника. Здача робіт підрядником і прийняття їх замовником оформлюються актом, підписаним обома сторонами. Датою введення об'єкта в експлуатацію вважається дата підписання акта всім складом приймальної комісії. У разі відмови однієї зі сторін від підписання акта у ньому робиться про це позначка і акт підписує інша сторона. Односторонній акт здавання або прийняття робіт може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови від підписання акта суд визнає обґрунтованими. Коли це передбачено договором або випливає з характеру роботи, виконаної за договором будівельного підряду, її прийняттю мають передувати попередні іспити. У цих випадках прийняття роботи можливе тільки у разі позитивних результатів проведених іспитів. Замовник має право відмовитися від прийняття роботи у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання для зазначеної в договорі мети та можуть бути усунені підрядником, замовником або третіми особами. Підрядник несе відповідальність за дефекти, виявлені в межах гарантійного строку, якщо не доведе, що вони сталися внаслідок природного зносу об'єкта або його частини, неправильної експлуатації об'єкта або неправильної інструкції щодо його експлуатації, розробленої замовником чи залученими ним третіми особами, неналежного ремонту об'єкта, здійсненого самим замовником чи залученими ним третіми особами. Перебіг гарантійного строку переривається на весь час, протягом якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які несе відповідальність підрядник. У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків замовник повинен заявити про них підрядникові у розумний строк після їх виявлення. Оплата робіт здійснюється після прийняття замовником об'єкта (виконаних робіт), якщо інший порядок розрахунків не передбачено погодженням сторін. Договором будівельного підряду може бути передбачено право замовника відрахування передбаченої в договорі частини, зазначеної в кошторисі ціни робіт до закінчення гарантійного строку. Зразок договору будівельного підряду ДОГОВІР ПІДРЯДУ №_ М.Дніпропетровськ 15 лютого 2004 р. Товариство з додатковою відповідальністю "ЛЛЛ", надалі -"Підрядник", в особі директора Власова В.В., що діє на підставі Статуту товариства, та відкрите акціонерне товариство "ДДД", надалі - "Замовник", в особі директора Петрова О.О., що діє на підставі Статуту товариства, керуючись положеннями ст. 875-886 Цивільного кодексу України, уклали договір про нижченаведене: 1. Предмет договору 1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе виконання будівельних робіт зі зведення гаражних боксів на відведеній Замовнику земельній ділянці у м. Дніпропетровську по вул. Чайковського, 1, відповідно до проектно-кошторисної документації (Додаток № 1). Виготовлення (замовлення) та узгодження проектно-кошторис-ноУ документації, а також одержання дозволів на будівельні роботи здійснює Замовник. Роботи виконуються з матеріалів Підрядника. За умовами окремих додаткових угод частина робіт може виконуватися з матеріалів, переданих Підряднику Замовником. 1.2. Замовник зобов'язується прийняти і оплатити виконані роботи згідно з актами здавання-приймання виконаних робіт. Здавання-приймання виконаних робіт та їх оплата здійснюються згідно з календарним планом виконання робіт (Додаток № 2). 1.3. Вартість робіт відповідно до кошторису становить 10 000 грн. Підрядник має право збільшувати вартість робіт за кожним з етапів у таких випадках: - у разі збільшення Замовником обсягу робіт; - у разі зміни вартості будматеріалів, конструкцій, устаткування та інших витрат Підрядника. Угодою сторін допускається зміна вартості робіт на інших підставах. 2. Порядок виконання та приймання робіт 2.1. Термін виконання робіт установлюється з 15 березня по 15 листопада 2004 р. за умови надання Підряднику будівельного майданчика під об'єкт підрядних робіт. При виконанні робіт Підрядник несе відповідальність за доброякісність своїх матеріалів. У разі виконання робіт з матеріалів Замовника Підрядник несе відповідальність за будь-які упущення, що спричинили втрату (пошкодження) цих матеріалів. Він відповідає за додержання норм видатку матеріалів та звітує перед Замовником про їх використання. 2.2. Якість виконаних робіт повинна відповідати проектно-кошторисній документації. 2.3. Замовник зобов'язаний прийняти роботи, виконані Підрядником, протягом трьох діб з дня подання їх до приймання. Термін подання до приймання виконаних робіт - день передачі Замовнику акта про виконання робіт. Замовник у зазначений термін зобов'язаний підписати акт приймання або у разі виявлення недоліків у виконаній роботі скласти за участі Підрядника акт про їх наявність. При цьому виконані роботи підлягають оплаті Замовником, а недоліки усуваються за рахунок Підрядника. Якщо по суті акта про недоліки (порушення умов якості чи обсягів) виникає спір, для участі у прийманні залучається незалежна експертна організація. За відсутності спору за цим актом Підрядник зобов'язаний протягом семи діб безоплатно усунути недоліки. 2.4. Замовник має право через своїх інспекторів перевіряти терміни виконання робіт та додержання Підрядником вимог проектно-кошторисної документації. 3. Вартість робіт та порядок розрахунків 3.1. Вартість робіт Замовник сплачує протягом двох банківських днів від дня пред'явлення чергового етапу виконаних робіт до приймання. Несвоєчасність приймання з боку Замовника не може бути підставою затримки оплати пред'явлених до приймання робіт. Згідно з угодою сторін може бути встановлено авансування робіт на 50 % їх вартості. 3.2. Розрахунки за договором виконуються платіжними дорученнями Замовника. 3.3. Якщо після укладення договору виникла необхідність змінити кошторисну вартість робіт, Підрядник зобов'язаний повідомити Замовника про це до настання терміну чергового етапу приймання робіт. Якщо Підрядник не попередив Замовника про перевищення кошторису, він зобов'язаний виконати роботи, не вимагаючи відшкодування витрат понад кошторис. 3.4. Розрахунки за надані Замовником Підряднику матеріали та послуги можуть здійснюватися як на підставі рахунків Замовника, так і шляхом заліку їх вартості у вартість робіт. 4. Особливі умови 4.1. Підрядник самостійно забезпечує перевезення робітників на об'єкт підряду та їх побутове обслуговування. Він же забезпечує збереження на об'єкті інструментів та матеріалів як власних, так і одержаних від Замовника. 4.2. Забезпечення робіт електроенергією та водопостачанням покладається на Замовника. 5. Відповідальність сторін 5.1. Відповідальність сторін настає у разі невиконання чи неналежного виконання зобов'язань, що є підставою для стягнення з винної сторони пені та відшкодування завданих збитків. 5.2. За порушення термінів здавання-приймання робіт винна сторона сплачує пеню у розмірі 0,5 % вартості робіт за кожний день прострочення. 5.3. У разі пророчення оплати виконаних робіт Замовник сплачує Підрядникові пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення. 6. Дія договору 6.1. Договір укладено на сім місяців. Він набирає чинності з дня його підписання. 6.2. Зміна умов договору може мати місце згідно з письмовою угодою сторін. 6.3. Дострокове припинення договору може мати місце як за угодою сторін, так і в судовому порядку за заявою будь-якої сторони про порушення умов договору. Юридичні адреси та інші реквізити сторін: Замовник Підрядник Договір підписали: Директор Директор (Петров О.О.) (Власов В.В.)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Як здійснюються здавання та прийняття виконаних робіт за договором будівельного підряду?"
 1. § 4. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт
  здійснюють діяльність з виконання проектних робіт для будівництва за таких умов: 1) організаційних: - наявність організаційно-функціональної структури підприємства з розподілом обов'язків, повноважень та відповідальності посадових осіб; - укомплектованість підприємства інженерно-технічними працівниками і працівниками необхідних професій та кваліфікації; - укомплектованість підприємства
 2. Що таке цивільно-правовий договір? Який його зміст?
  здійснюють за тими самими правилами, що й тлумачення правочинів, але при цьому можуть враховуватись також взірцеві умови (взірцеві договори), якщо навіть у конкретному договорі й немає посилання на ці умови. Зразок попереднього договору між юридичними особами ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР м. Дніпропетровськ 10 березня 2004 р. Сторона-1 ЗАТ "БББ", в особі директора Філімонова В.В., що діє на
 3. Що таке договір підряду?
  здавання підрядником обумовленої договором роботи несе сторона, що надала матеріали, а після настання цього строку -сторона, що прогаяла строк, якщо інше не встановлено договором. Особливості договору підряду такі: - як на стороні підрядника, так і на стороні замовника можлива участь декілька осіб; - підрядник має право залучати до виконання роботи третю особу без згоди замовника. У цьому разі
 4. Що таке будівельний підряд?
  здавання замовникові є підрядник. Матеріально-технічне забезпечення будівництва покладається на підрядника, якщо інше не передбачено договором, а тому досить широке коло обов'язків покладено на підрядника. Він зобов'язаний побудувати передбачений договором об'єкт відповідно до проектно-кошторисної документації, забезпечити виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до будівельних норм і
 5. Стаття 202. Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг
  здійснюють господарську діяльність взагалі без ліцензії, якщо її отримання передбачене чинним законодавством, або після направлення відповідних документів в орган ліцензування, але до отримання ліцензії, підлягають кримінальній відповідальності за ст. 202, якщо в результаті здійснення безліцензійної діяльності отримано дохід у великих розмірах. Згідно з чинним законодавством ліцензія на
 6. § 2. Договори перевезення вантажів, пасажирів і багажу
  здійснюють поїздку за посвідченням, якщо це передбачено законодавством України. Багажем за п. 3.5 Правил супроводження в контрольованих зонах авіапідприємств матеріальних цінностей і пасажирів вважаються особисті речі пасажирів або екіпажу, які перевозяться на борту повітряного судна за договором з експлуатантом. Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту вже розрізняють
 7. § 2. Особливості відшкодування шкоди різних форм
  здійснюють оперативно-розшукову діяльність, а також майно, на яке накладено арешт; - штрафи, стягнуті на виконання вироку суду, судові витрати та інші витрати, сплачені громадянином; - суми, сплачені громадянином у зв'язку з поданням йому юридичної допомоги; - моральна шкода. Стосовно відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину, відповідно до ст. 1177 ЦК така
 8. § 5. Поняття та види кооперативів
  здійснюють свою діяльність за такими принципами (ст.96 ГК): ­ добровільність членства громадян у кооперативі та вільний вихід з нього; ­ особиста трудова участь членів кооперативу у діяльності підприємства; ­ відкритість і доступність членства для тих, хто визнає статут кооперативу, бажає брати участь у його діяльності на умовах, встановлених статутом кооперативу; ­ демократичний характер
 9. § 4. Способи укладання господарських договорів
  здійснюють випуск цінних паперів), інвестори (суб'єкти, які здійснюють вкладення коштів або іншого майна в цінні папери, стосовно акцій - це акціонери), професійні учасники ринку цінних паперів (суб'єкти, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів на підставі спеціальних дозволів (ліцензій)). Важливу роль у здійсненні повноважень держави на ринку цінних паперів відіграє Державна
 10. Які обов'язки сторін за договором підряду?
  здавання роботи за умови, що робота виконана належним чином і в погоджений строк або, за згодою сторін, -додатково. У разі невиконання замовником обов'язку сплатити встановлену ціну або іншу суму, належну підрядникові у зв'язку з виконанням договору, підрядник має право на утримання результату роботи, а також належного замовникові устаткування, переданого для перероблення речі, залишку
© 2014-2022  yport.inf.ua