Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. О. Харитонов, О. В. Старцев. Цивільне право України. Підручник., 2007 - перейти к содержанию учебника

§ 4. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт

Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт врегульований § 4 гл. 61 ЦК, ст. 324 ГК, а також спеціальними нормативними актами з урахуванням сфер виникнення конкретних правовідносин. Крім того, оскільки ст. 887 ЦК передбачено, шо до договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт застосовуються положення цього Кодексу, якшо інше не встановлено законом, відповідні відносини регулюються § 1 гл 61 ЦК - загальними положеннями шодо договорів підряду усіх видів.
Поняття договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт.
Згідно зі ст. 887 ЦК за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов 'язується прийняти та оплатити їх.
У законодавстві, поряд з поняттям "пошукові роботи", зустрічається термін "вишукувальні роботи". Означені поняття є синонімічними за змістом; відповідно, нормативно-правові акти, що стосуються порядку проведення "вишукувальних" робіт, застосовуються з метою врегулювання правовідносин з виконання "пошукових" робіт.
Характеристика договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт.
1. Сторонами договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт є підрядник та замовник.
Загальне законодавство не обмежує сторони договору підряду певною організаційно-правовою формою, обов'язковою для його укладення. Замовником може бути будь-яка юридична чи фізична особа; якщо договір укладається у зв'язку та з приводу здійснення підприємницької діяльності, для замовника обов'язковою є наявність статусу суб'єкта підприємницької діяльності. В інших випадках наявність такого статусу не вимагається.
Статус підрядника обумовлюється конкретною сферою, в якій укладається договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт. Ним також може бути юридична чи фізична особа, проте, на відміну від замовника, статус суб'єкта підприємницької діяльності у останньої є обов'язковим. Крім того, наприклад, якщо договір на виконання подібних робіт укладається у сфері будівництва, за п. ЗО ч. 1 ст. 9 Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" обов'язковою є наявність у підрядника ліцензії на провадження відповідної діяльності, що, в свою чергу, вимагає відповідності ліцензіата затвердженим ліцензійним умовам.
Так, згідно з п. З Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж), затв. наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13 вересня 2001 р. № 112/182, суб'єкти господарювання здійснюють діяльність з виконання проектних робіт для будівництва за таких умов:
1) організаційних:
- наявність організаційно-функціональної структури підприємства з розподілом обов'язків, повноважень та відповідальності посадових осіб;
- укомплектованість підприємства інженерно-технічними працівниками і працівниками необхідних професій та кваліфікації;
- укомплектованість підприємства обчислювальною, розмножувальною та організаційною технікою, відповідним програмним забезпеченням, необхідним для провадження виробничого процесу;
- наявність інформаційного забезпечення процесу розробки проектної документації, можливості оперативного внесення змін та доповнень до проектної документації; нормативних умов обліку та збереження проектної документації, ефективного нормокон- тролю, який забезпечує повноту та комплектність проектної документації;
- наявність фонду діючих державних (міждержавних) стандартів, інших нормативних документів та нормативно-правових актів згідно з Положенням про фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів, затв. наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 25 лютого 2005 р. № 41;
- впровадження системи якості продукції суб'єкта господарювання на всіх етапах її виробництва згідно з вимогами ДСТУ ISO серії 9000.
2) кваліфікаційних:
- до керівника підприємства: повинен мати повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років;
- до головного інженера: повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років;
- до головного архітектора: повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років;
- до головного архітектора проекту, головного інженера проекту: повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж за професією керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.
3) технологічних:
- виконання робіт здійснювати згідно з чинними в Україні нор- мативно-технічними документами (ДБН, СНиП, ГОСТ, ТУ);
- дотримання вимог із забезпечення охорони навколишнього середовища відповідно до ДСТУ ISO серії 14000;
- дотримання вимог із забезпечення техніки безпеки та охорони праці.
2. Підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію. З'ясування суті цієї ознаки залежить від конкретної сфери, в якій складаються відпо- нідні правовідносини. Як приклад продовжимо розглядати сферу будівельної діяльності.
За ст. 888 ЦК за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт замовник зобов'язаний передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації. Відповідно до Закону "Про архітектурну діяльність" завдання на проектування є документом, у якому містяться вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об'єкта архітектури, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і який складається відповідно до архітектурно- планувального завдання, технічних умов.
Завдання на проектування може бути підготовлене за дорученням замовника підрядником. У цьому разі завдання стає обов'язковим для сторін з моменту його затвердження замовником. Підрядник зобов'язаний додержувати вимог, що містяться у завданні та інших вихідних даних для проектування, і має право відступити від них лише за згодою замовника.
Після погодження завдання на проектування підрядник має можливість виконувати безпосередньо проектні роботи, тобто, за визначенням Державних будівельних норм України "Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва ДБН А.2.2-3-2004" - роботи, які пов'язані зі створенням проектної документації для будівництва. До складу проектної документації, яка створюється у сфері будівництва, належать затверджені в установленому порядку текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні об'ємно- планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва.
Перелік проектних робіт у сфері будівництва міститься у додатку до Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності. До таких робіт, зокрема, відносяться:
- розроблення містобудівної документації (регіонального планування; планування і забудови населених пунктів; транспортної інфраструктури населених пунктів; інженерної інфраструктури населених пунктів, захисту територій, цивільної оборони тощо);
- архітектурне та будівельне проектування (житлових будівель; громадських будівель та споруд; будівель та споруд промислових підприємств тощо);
- проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд (водопроводу та каналізації; опалення, вентиляції та кондиціону- вання повітря тощо);
- розроблення спеціальних розділів проектів (оцінки впливу на навколишнє середовище; охорони праці; антикорозійного захисту тощо);
- технологічне проектування об'єктів (паливно-енергетичного комплексу; машинобудування, верстато- та приладобудування; будіндустрії і будматеріалів тощо).
Замовник зобов'язаний надавати послуги підрядникові у виконанні проектних та пошукових робіт в обсязі та на умовах, встановлених договором, а також брати участь разом з підрядником у погодженні готової проектно-кошторисної документації з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
Одержану проектно-кошторисну документацію від підрядника, якщо інше не встановлено договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт, замовник зобов'язаний використовувати лише для цілей, встановлених договором, не передавати проектно-кошторисну документацію іншим особам і не розголошувати дані, що містяться у ній, без згоди підрядника (ст. 889 ЦК). Подібні обов'язки стосовно підрядника містить ст. 890 ЦК.
3. Підрядник зобов'язується виконати пошукові роботи, приклади яких у сфері будівництва містяться у зазначеному вище додатку до Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності. Такими роботами є:
- інженерно-геологічні вишукування згідно з умовами (вибір майданчиків будівництва; бурові роботи; гірничі роботи; польові дослідно-фільтраційні роботи тощо);
- інженерно-гідрометеорологічні вишукування;
- еколого-геологічні вишукування (дослідження літосфери; оцінка стану забруднення грунтів і фунтових вод; прогноз розвитку небезпечних геологічних процесів під дією будівництва тощо).
4. Замовник зобов'язується прийняти та оплатити роботи, що виконані підрядником. Після закінчення проектних та пошукових робіт підрядник за ст. 890 ЦК зобов'язаний передати замовникові готову проектно- кошторисну документацію та результати пошукових робіт (п. З ч. 1), гарантуючи замовникові відсутність у інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за договором проектно-кошторисної документації (п. 5 ч. 1). Відповідно, замовник зобов'язаний прийняти роботи за правилами ст. 853 ЦК та оплатити їх. Відповідно до ст. 889 ЦК сплата підрядникові встановленої ціни може відбуватися після завершення усіх робіт чи частинами після завершення окремих етапів робіт або в іншому порядку, встановленому договором або законом.
Крім того, замовник зобов'язаний відшкодувати підрядникові додаткові витрати, пов'язані зі зміною вихідних даних для проведення проектних та пошукових робіт внаслідок обставин, що не залежать від підрядника.
5. Підрядник відповідає за недоліки проектно-кошторисної документації та пошукових робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта, створеного на основі виконаної проектно-кошторисної документації і результатів пошукових робіт. У разі виявлення недоліків у проектно-кошторисній документації або в пошукових роботах підрядник на вимогу замовника зобов'язаний безоплатно переробити проектно-кошторисну документацію або здійснити необхідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено договором або законом. Згідно з ч. 5 ст. 324 ГК позов про відшкодування замовнику збитків, спричинених недоліками проекту, може бути заявлено протягом 10 років, а якщо збитки замовнику завдано протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань, аварій, обрушень, - протягом 30 років з дня прийняття побудованого об'єкта.
6. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт є консенсуальним договором, укладається в письмовій формі і набуває чинності з моменту досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "§ 4. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт"
 1. § 5. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
  договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт належить до договорів про виконання робіт, а, відтак - підрядних, законодавець спеціально відокремив його в окрему главу ЦК - гл. 62. Це пояснюється тим, що результату роботи підрядника у матеріальній формі, який є предметом класичних договорів підряду, про що зазначалося вище, у договорі на виконання
 2. § 2. Види договорів
  договір позики вважається укладеним не з моменту, коли сторони домовилися про те, що гроші будуть передані в борг, а з моменту передачі їх позичальнику. Практичне значення такого поділу полягає в тому, що в кон- сенсуальних договорах спір про виконання обов'язків і відповідальність за їх невиконання може вирішуватися судовими органами вже після досягнення сторонами угоди, навіть якщо передання
 3. § 3. Договір будівельного підряду
  договір підряду в капітальному будівництві. Крім того, діють різні будівельні норми і правила (Див., наприклад, Правила визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1 -1-2000, затв. наказом Державного комі і е ту будівництва, архітектури та житлової політики України від 27 серпня 2000 р. № 174). Вищим арбітражним а,удом України 20 листопада 1992 р. було видано лист Л1> 01-8/1386 Про деякі питання
 4. § 3. Спільна діяльність
  договір простого товариства (на основі об'єднання вкладів учасників); - договір про спільну діяльність, що не передбачає об'єднання вкладів учасників. Поняття договору простого товариства. Згідно з ч. 1 ст. 1132 ЦК за договором простого товариства сторони (учасники) беруть зобов'язання об'єднати свої вклади та спільно діяти з метою одержання прибутку або досягнення іншої мети.
 5. Що таке цивільно-правовий договір? Який його зміст?
  договір. Як юридичний факт договір належить до числа правомірних дій, що вчиняються з волі його учасників і спрямовується на виникнення, зміну чи припинення цивільних прав або обов'язків. Проте роль договору не обмежується тільки тим, що він впливає на динаміку цивільних правовідносин (породжує, змінює або припиняє їх). Відповідно до вимог Цивільного кодексу України, звичаїв ділового обігу, вимог
 6. Що таке будівельний підряд?
  договір має консенсуальний, двосторонній і оплатний характер. Укладенню договору будівельного підряду передує велика підготовча робота, яка передбачає затвердження титульних списків будови, проектно-кошторисної документації, забезпечення фінансування будівництва об'єкта тощо. .Зміст договору будівельного підряду становлять його умови про права і обов'язки сторін. Оскільки цей договір є
 7. Як здійснюються здавання та прийняття виконаних робіт за договором будівельного підряду?
  договір про нижченаведене: 1. Предмет договору 1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе виконання будівельних робіт зі зведення гаражних боксів на відведеній Замовнику земельній ділянці у м. Дніпропетровську по вул. Чайковського, 1, відповідно до проектно-кошторисної документації (Додаток № 1). Виготовлення (замовлення) та узгодження проектно-кошторис-ноУ документації, а також одержання
 8. СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ, А-Б
  договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності її учасників без права втручання у виробничу і комерційну діяльність. Акцепт - відповідь - згода, якій була адресована оферта (пропозиція) щодо укладення договору. Акцептант - особа, яка проставляє акцепт. Акціонерне товариство - товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій
 9. § 2. Система цивільно-правових договорів
  договірних відносин, що зумовлена особливостями конкретних майнових відносин, опосередкованих договорами. Наукову класифікацію договорів можна проводити за різними ознаками (критеріями) залежно від цілей, які при цьому ставляться. Класифікація договорів має сприяти глибшому з'ясуванню їх природи і змісту, виявленню властивих їм спільних рис та особливостей, дальшому вдосконаленню законодавства
 10. § 2. Особливості відшкодування шкоди різних форм
  договір підряду, оренди тощо) володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом, використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку. Особа, яка неправомірно заволоділа транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом, завдала шкоди діяльністю шодо його використання, зберігання або утримання, зобов'язана відшкодувати її на загальних підставах. Якщо неправомірному
© 2014-2022  yport.inf.ua