Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. О. Харитонов, О. В. Старцев. Цивільне право України. Підручник., 2007 - перейти к содержанию учебника

§ 3. Договір будівельного підряду

Базові положеним щодо договорів будівельного підряду містяться в ЦК (сі сі. 873 891) іа ГК (гд. 33). Основні засади містобудівної діяльносн в Україні виіначакнься законами України від 16 листопада 1992 р. "Про основи містобудування", від 20 травня 1999 р. "Про архітектурну діяльність", від 6 квітня 2000 р. "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів", від 20 квітня 2000 р. "Про планування і забудову Територій", від 19 червня 2003 р. "Про фінансово-креди і ні механізми і управління майном при будівництві жи тла та операціях з нерухомістю" та іншими нормативними актами. Крім того, оскільки капітальне будівництво безпосередньо пов'язане із використанням земельних ділянок, до відповідної правової бази належить і чинне земельне законодавство України.
Кабінет Міністрів України своєю постановою від 1 серпня 2005 р. № 668 затвердив Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, що є обов'язковими для врахування під час укладення та виконання відповідних договорів незалежно від джерел фінансування робіт, а також форми власності замовника та підрядника (субпідрядників). Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 27 жовтня 2005 р. № 3 був затверджений Прпмірний договір підряду в капітальному будівництві. Крім того, діють різні будівельні норми і правила (Див., наприклад, Правила визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1 -1-2000, затв. наказом Державного комі і е ту будівництва, архітектури та житлової політики України від 27 серпня 2000 р. № 174). Вищим арбітражним а,удом України 20 листопада 1992 р. було видано лист Л1> 01-8/1386 Про деякі питання практики вирішений спорів, що виниканн і, при укладанні договорів підряду на капітальне будівництво". Повне уявлення щодо правового регулювання відносин підряду на кагп- іальне будівництво можна отримати, звернувшись до Додатку А до Державних будівельних норм України "Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва ДБН А.2.2-.3-2004", затв. наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 20 січня 2004 р. № 8.
Поняття договору будівельного підряду.
Згідно зі ст. 875 ІДК за договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно- кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх. Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема, житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов'язаних з місцезнаходженням об'єкта.
Характеристика договору будіве іьного підряду
1. Сторонами договору будівельного підряду с замовник і підрядник.
Відповідно до п. З Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві замовником с сторона договору підряду, яка за власним рішенням або дорученням інвестора розмішує замовлення на виконання робіт (будівництво об'єкта), приймає закінчені роботи (об'єкт будівництва) та оплачує їх. Підрядником є сторона договору підряду, яка виконує та передає замовнику закінчені роботи (об'єкт будівництва), передбачені договором підряду.
Крім того, у відносинах будівельного підряду, зважаючи на тривалість, складність, а також значну вартість робіт, що виконуються, можуть брати участь і інші особи - інвестори, гаранти тощо.
2. Предметом договору будівельного підряду є об'єкт будівництва, що будується і здається замовнику, або виконання будівельних робії.
Додаток до ДБН А.2.2-3-2004 визначає об'єкт будівництва як окремий будинок або споруду (з усім устаткуванням, яке до них відноситься, інструментом і реманентом, галереяхш, естакадами, внутрішніми інженерними мережами водопостачання, каналі)аціі, газопроводу, теплопроводу, електропостачання, радіофікації, підсобними і допоміжними надвірними будівлями, благоустроєм та іншими роботами і витратами), на будівництво, реконструкцію яких повинні бути складені окремо проект і кошторис. Якщо на будівельному майданчику за проектом (робочим проектом) споруджується тільки один об'єкт основного призначення, то поняття "об'єкт будівництва" збігається з поняттям "будова".
В свою чергу поняття "будова" визначається вищевказаними ДБН як сукупність будинків та споруд (об'єктів), будівництво та реконструкція яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно-кошторисною документацією зі зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, на яку в установленому порядку затверджується титул будови.
Секція Б Національного класифікатора України "Класифікація видів економічної діяльності", затв. наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 26 грудня 2005 р. № 375, визначає роботи, що охоплюються категорією "будівництво": підготовчі роботи до будівництва, загальне та спеціалізоване будівництво будівель та споруд, монтаж будівельних конструкцій, роботи з облаштування будинків, роботи із завершення будівництва та оренда будівельної техніки з оператором; нове будівництво, ремонт, розширення, реконструкція будівель та інженерних споруд, монтаж збірних будинків або конструкцій на об'єкті, а також будівництво тимчасових об'єктів.
Загальне будівництво включає зведення закінчених будівель та споруд: житлових, адміністративних, громадських будинків, будівель спеціального призначення, сільськогосподарських будівель тощо, зведення шляхів, автострад, мостів, тунелів, залізниць, аеродромів, портів та інших морських та річкових об'єктів, іригаційних систем, санітарних систем, промислових об'єктів, трубопроводів, ліній електропередачі тощо. Ці роботи можуть виконуватися як для власних потреб, так і для третіх осіб.
Спеціалізоване будівництво включає зведення частин будівель чи інженерних споруд або підготовку до цих робіт. Йдеться, зазвичай, про спеціалізовану діяльність, яка є загальною для різних видів будинків та споруд і вимагає спеціальної кваліфікації та устаткування, і включає такі види робіт, як забивання паль, будівництво фундаментів, буріння свердловин для води, такі роботи, як бетонування, мурування, мостіння, монтаж риштовань, покрівельні роботи тощо. Спеціалізовані будівельні роботи, зазвичай, виконуються субпідрядниками.
Роботи з облаштування будинків включають установлення різного роду зручностей, щоб надати будівлі функціональності. Такі роботи виконуються, зазвичай, на будівельному об'єкті, хоча деяка частина цих робіт може виконуватися в цехах. Сюди включаються сантехнічні роботи, установлення систем опалення та кондиціону- вання повітря, антен, систем сигналізації та інших електричних систем, систем автоматичного гасіння пожеж, ліфтів і механічних сходів тощо; роботи ізоляційні (гідроізоляція, термоізоляція, звукоізоляція), монтаж систем освітлення та сигналізації для доріг, залізниць, аеропортів, портів тощо, а також їх ремонт.
До робіт із завершення будівництва включають роботи, що сприяють завершенню чи оздобленню будівлі, такі як скління, оздоблення стелі, фарбування і декоративні роботи, облицювання та покривання підлоги та стін іншими матеріалами, такими як паркет, килимові покриття, шпалери тощо; шліфування підлоги, оздоблювальні столярні роботи, акустичні роботи, чищення фасадів тощо, а також ремонт зазначених елементів. Сюди включаються види діяльності, які інколи вважають переробними, але не класифікують як переробні. Наприклад, виготовлення конструкцій та операції з виготовлення, що виконуються на будівельному об'єкті.
Узагальнено предметом цього договору можуть бути будинки і споруди, їх комплекси; комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури, а також об'єкти архітектурної діяльності - будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва (див. ст. З Закону "Про основи містобудування", ст. 1 Закону "Про архітектурну діяльність").
Відповідно до характеру робіт і сфери їх виконання класифікуються і договори підрядного типу, що їх застосовують у будівництві, Так, ч. 2 ст. 318 ГК (ч. 2 ст. 875 ЦК) виділяє такі групи підрядних договорів: 1) на будівництво, розширення, реконструкцію та перегірофілювання об'єктів; 2) на будівництво об'єктів з покладенням повністю або частково на підрядника виконання робіт з проектування, поставки обладнання, пусконалагоджувальних та інших робіт; 3) на виконання окремих комплексів будівельних, монтажних, спеціальних, проектно-конструкторських та інших робіт, пов'язаних з будівництвом об'єктів.
3. Підрядник зобов'язується збудувати об'єкт або виконати інші будівельні роботи. При цьому матеріально-технічне забезпечення будівництва покладається на підрядника, якщо інше не встановлено договором будівельного підряду. Договором на замовника може бути покладений обов'язок сприяти підрядникові у забезпеченні будівництва водопостачанням, електроенергією тощо, а також у наданні інших послуг.
Підрядник, який зобов'язаний здійснювати матеріально-технічне забезпечення будівництва, несе ризик неможливості використання наданого ним матеріалу (деталей, конструкцій) або устаткування без погіршення якості робіт. У разі неможливості використання матеріалу (деталей, конструкцій) або устаткування, наданого замовником, без погіршення якості виконуваних робіт підрядник має право відмовитися від договору та вимагати від замовника сплати ціни робіт пропорційно їх виконаній частині, а також відшкодування збитків, не покритих цією сумою.
Згідно зі ст. 884 ЦК підрядник гарантує досягнення об'єктом будівництва визначених у проектно-кошторисній документації по- казникіи і мол !!!в;п»г.«кім. (-..--!.тії об'» ьта нідповпно до договору протяюм гарант!Ч0йї <і сішку, якщо інше не не і а юг; ієно договором будівельного підряд-, 1 ар.щГІПІІИІІ строк Станови гь 10 років від дня пртіїї'.іі ооіктл замовником, якщо більший гаранттіїнип строк не встановленні! договором або законом.
Підряд,йттк відповідає з.і дефект і!, вияв ієні у межах гарантійного строку, якшо пін не доведе, що тині сталися внаслідок: природного зносу об'єкта або ного частин неправильної його експлуатації або Неправильне:!і інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим замовником або за.г. теними ним іншими особами; неналежного ремонту об'єкта, який здійснено самим замовником або залученими ним третіми особами
У разі вияв іення протягом гарантійного строку недоліків замовник повинен заявити про них підрядникові в розумний строк НІСШІ їх виявлений. Договором будівельною підряду може бути передбачений обов'язок підрядника усувати па вимогу замовника та за його рахунок недоліки, за які підрядник не відповідає. Підрядник має право відмовишся від виконання цього обов'язку, якщо усунення недо ІІКІВ не пов'язане ИЕ щосередньо З предметом договору або не може бути і тіснене підрядником з незалежних від нього причин
4. За ст. 877 ЦК ні <ря іпик юбої: чзании здійснювати будівництво та пов'язані з ним будівельні роботи ні ціанідно ІО проектної документації'. що визначає обсчі і кмісл робіт та інші вимоги, які стан тяті.ся до робіт та Ю кошторису, то визначає ЦІПУ робіт . Він зобов'язаний виконати усі роботи, визначені у проектній документації та в копгторисі і приктно-кошторисній іокумептації). якшо інше не встановлено договором будівельного підряду.
Договором будівельної о ні гряду мають бути визначені склад і іміст проекттю-кош юрисної докумен і а 11 і і. а також мас бути визначиш, яка зі сторін і в який строк зобов'язана падати відповідну документацію. Згідно зі ст, 1 Закону "Про планування і забудову території!" (див. також Державні будівельні норми України: Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації ддя будівництва ЛВН А.2.2-3-2004) до складу проектної документації входять «тверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються міс і обудівні, об'ємно- планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва. Проект на документація на.будівниціво об'ємів містобудування розробляється згідно з вихідними даними на проектування і дотриманням вимог державних стандартні» норм і правії і, регіональних і місцевих правил забудови та затверджується «мовником в установленому законом порядку,
Приклад прості но кош горпеної документації наводиться в листі Державного комітету будівниці ва, архітекіури та житлової політ ики України віл 26 травня 1999 р. N° 7/469 "Щодо складу та визначення вартості проектно-кошторисної документації на капітальний та поточний ремонти житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою", за яким проектно-кошторисна документація з капітального ремонту житлових будівель і споруд, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення повинна складатись із таких розділів:
- загальна пояснювальна записка;
- архітектурно-будівельні рішення;
- технологічні рішення (за необхідності);
- рішення щодо інженерного обладнання;
- проект організації капітального ремонту;
- технічна експлуатація будівлі;
- кошторисна документація.
Розробка кошторисної документації провадиться згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.І.І-І-2000 та іншими нормативними актами залежно від виду робіт. Оформлення відповідних відносин здійснюється договором підряду на проведення проектних і пошукових робіт (ст. 324 ГК, § 4 гл. 61 ЦК), за умовами якого підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну документацію або виконати обумовлені договором проектні роботи, а також виконати досліджувальні роботи, а замовник зобов'язується прийняти і оплатити їх.
Підрядник, який виявив у ході будівництва не враховані проектною документацією роботи і необхідність у зв'язку з цим проведення додаткових робіт і збільшення кошторису, зобов'язаний повідомити про це замовника.
У разі неодержання від замовника в розумний строк відповіді на своє повідомлення підрядник зобов'язаний зупинити відповідні роботи з віднесенням збитків, завданих цим зупиненням, на замовника. Замовник звільняється від відшкодування цих збитків, якщо доведе, що у проведенні додаткових робіт немає необхідності. Якщо підрядник не виконав обов'язку із зупинення робіт, він позбавляється права вимагати від замовника плату за виконані додаткові роботи і права на відшкодування завданих цим збитків, якщо не доведе, що його негайні дії були необхідними в інтересах замовника, зокрема у зв'язку з тим, що зупинення роботи могло призвести до знищення або пошкодження об'єкта будівництва.
Замовник має право вносити зміни до проектно-кошторисної документації до початку робіт або під час їх виконання за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами, за вартістю не перевищують 10% визначеної у кошторисі ціни і не змінюють характеру робіт, визначених договором. Внесення до проектно- кошторисної документації змін, що потребують додаткових робіт, вартість яких перевищує 10% визначеної у кошторисі ціни, допускається лише за згодою підрядника. У цьому разі підрядник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.
5. Об'єкт будується і здається замовнику у встановлений договором строк.
Згідно з п. 17 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві строки виконання робіт (будівництва об'єкта) встановлюються договором підряду і визначаються датою їх початку та закінчення. Невід'ємною частиною договору підряду є календарний графік виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором підряду.
Установлення сторонами у договорі підряду строків виконання робіт (будівництва об'єкта) може пов'язуватися з виконанням замовником певних зобов'язань (надання підряднику будівельного майданчика (фронту робіт), передача проектної документації, відкриття фінансування, сплата авансу тощо).
Датою закінчення робіт (будівництва об'єкта) вважається дата їх прийняття замовником. Виконання робіт (будівництво об'єкта) може бути закінчено достроково тільки за згодою замовника.
Строки виконання робіт (будівництва об'єкта) можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у договір підряду в разі:
- виникнення обставин непереборної сили;
- невиконання або неналежного виконання замовником своїх зобов'язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання будівельного майданчика (фронту робіт), проектної документації, ресурсів тощо);
- внесення змін до проектної документації;
- дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від підрядника обставинами;
- виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт (будівництва об'єкта).
Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання робіт (будівництва об'єкта), їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у договір підряду.
6. Замовник зобов'язаний надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт).
Згідно з п. 69 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві будівельний майданчик (фронт робіт) надається підряднику замовником в порядку, визначеному договором підряду, що оформлюється відповідним актом. Організація виконання робіт повинна відповідати проектно-технологічній документації (проекту організації будівництва та проекту виконання робіт), склад і зміст якої визначається нормативними документами та договором підряду.
Замовник виконує підготовчі роботи, необхідні для використання будівельного майданчика (фронту робіт) підрядником. Договором підряду може бути передбачена участь підрядника у такій підготовці.
Підрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення тошо) 'Удівельного майданчика (фронту робіт), можливість доступу до ні.ого замовника, інших підрядників, субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами договору підряду, до прийняття .[кінчених робіт (об'єкта будівництва) замовником, якщо інше не передбачено договором підряду.
У разі коли відсутня можливість вільного доступу до будівельної о майданчика (фронту робіт), зокрема коли роботи виконуються І Ш діючому об'єкті, у договорі підряду визначається порядок доступу підрядника до будівельного майданчика (фронту робіт). У такому а і палку замовник забезпечує охорону (огородження, освітлення 111 що) будівельного майданчика (фронту робіт), можливість доступу ю нього підрядника.
Підрядник повинен зберігати на будівельному майданчику один : омп іск і проектної документації разом зі змінами до неї та надавати її замовнику на його прохання для користування. Він у порядку, визначеному нормативними документами та договором підряду, веде і передає замовнику після завершення робіт документи про виконання договору підряду.
Підрядник зобов'язаний звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень ющо). Якщо підрядник не виконає зазначені зобов'язання, замовник після попередження підрядника у порядку, визначеному договором підряду, може звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати замовника, пов'язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються підрядником.
7. Замовник зобов'язаний передати підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію.
Згідно з п. 47 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві забезпечення робіт (будівництва об'єкта) проектною документацією, її погодження з уповноваженими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також проведення в установленому порядку експертизи цієї документації здійснюється замовником. Договором підряду такі юбов'язання повністю або частково можуть покладатися на підрядника.
Сторона, що забезпечує роботи (будівництво об'єкта) проектною документацією, зобов'язана протягом установленого договором підряду строку передати іншій стороні 4 примірники проектної документації, якщо інше не передбачено договором підряду. Додаткові примірники проектної документації передаються за домовленістю стЦрін. Передача некомплектної проектної документації, а також проектної документації, що не відповідає регіональним і місцевим правилам забудови, державним будівельним нормам та іншим нормативним документам, не дозволяється.
У разі, коли забезпечення робіт (будівництва об'єкта) проектною документацією здійснюється замовником, підрядник зобов'язаний до початку виконання робіт перевірити її комплектність та відповідність установленим вимогам. У разі виявлення невідповідності проектної документації установленим вимогам підрядник протягом визначеного договором підряду строку повідомляє про це замовника.
Замовник може укласти договір про здійснення авторського нагляду за дотриманням вимог проектної документації з її розробником.
Підрядник може звертатися до замовника з пропозиціями щодо внесення змін до проектної документації. Порядок звернення та врахування таких пропозицій визначається договором підряду.
Замовник може вносити зміни до проектної документації за умови, що вони не призведуть до підвищення договірної ціни більше ніж на 10% і до зміни характеру робіт. Внесення змін до проектної документації, що призведуть до підвищення договірної ціни більше ніж на 10%, допускається тільки за згодою підрядника. За відсутності такої згоди підрядник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків.
8. Замовник зобов'язаний прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи.
Після одержання повідомлення підрядника про готовність до передачі закінчених робіт (об'єкта будівництва) замовник зобов'язаний негайно розпочати їх приймання. Фінансування витрат на організацію приймання закінчених робіт (об'єкта будівництва) покладається на замовника, якщо інше не встановлено договором підряду, за винятком додаткових витрат, що виникли з вини підрядника.
Згідно з п. 91 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві передача закінчених робіт (об'єкта будівництва) підрядником і приймання їх замовником оформлюється актом приймання-передачі. Якщо нормативними актами та договором підряду передбачено проведення попередніх випробувань закінчених робіт (об'єкта будівництва), або таке випробування викликане характером цих робіт, їх приймання-передача проводиться у разі позитивного результату попереднього випробування.
У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт (об'єкта будівництва) недоліків, допущених з вини підрядника, він у визначений замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити замовника про готовність до передачі закінчених робіт (об'єкта будівництва). Якщо підрядник не бажає чи не може усунути такі недоліки, замовник може у порядку, передбаченому договором підряду, попередньо повідомивши підрядника, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків замовником, компенсуються підрядником.
Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені підрядником, і мовником або третьою особою, замовник має право відмовитися і прийняття таких робіт (об'єкта будівництва) або вимагати шовідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків. 11 шисання акта приймання-передачі є підставою для проведення ілточних розрахунків сторонами.
Якщо замовник не розрахувався за виконані роботи або не : і гатив інші суми, належні підряднику згідно з договором підряду п ірядник, попередньо повідомивши замовника, має право притри- ллги передачу замовнику закінчених робіт (об'єкта будівництва), і клшкористаних матеріальних ресурсів та іншого майна. Порушення і років передачі закінчених робіт (об'єкта будівництва) у цьому ,И ІІ вважається таким, що спричинено з вини замовника і передбачає ¦ дл шкодування витрат підрядника, зумовлених цим порушенням.
9. Замовник зобов'язаний оплатити виконані роботи. Згідно з і 4 ст. 879 ЦК оплата робіт провадиться після прийняття замовни- - ом збудованого об'єкта (виконаних робіт), якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін.
Відповідно до ст. 321 ГК сторони самостійно визначають у договорі порядок, строки, умови платежів і розрахунків за виконані роботи і послуги. Договором підряду може бути передбачено, що ¦плата виконаних робіт проводиться після прийняття замовником іакінчених робіт (об'єкта будівництва) або поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт. У договорі підряду сторони можуть передбачати надання замовником авансу з визначенням порядку його використання.
Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документі про обсяги виконаних робіт та їх вартість. Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником га передаються замовнику. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх. Після підписання документів іамовник зобов'язаний оплатити виконані роботи.
Порядок подання підрядником документів про обсяги і вартість виконаних робіт, проведення перевірки їх достовірності, підписання га оплати замовником визначається у договорі підряду.
У разі виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, замовник має право за участю підрядника скоригувати суму, що підлягає сплаті (п. 100 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капі- іальному будівництві).
Оплата робіт, виконаних субпідрядниками, проводиться на підставі складених ними та підписаних генеральним підрядником документів про прийняття виконаних робіт га їх вартість і може проводитися безпосередньо генеральним підрядником або замовником, якщо це передбачено договором підряду та договором субпідряду.
Якщо оплату робіт, виконаних субпідрядником, проводить замовник, генеральний підрядник, крім документів про обсяги та вартість виконаних робіт, подає замовнику документ про розподіл загальної суми коштів за виконані роботи між ним та субпідрядником.
У разі виконання робіт із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств питання розрахунків за виконані роботи (надання авансу, проміжні розрахунки, строки платежів тощо) визначаються договором підряду з дотриманням вимог актів законодавства, що регулюють ці питання.
10. Сторони договору будівельного підряду відповідають за невиконання або неналежне виконання його умов. Так, згідно зі ст. 883 ЦК підрядник відповідає за недоліки збудованого об'єкта, за прострочення передання його замовникові та за інші порушення договору (за недосягнення проектної потужності, інших запроектованих показників тощо), якщо не доведе, що ці порушення сталися не з його вини. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за договором будівельного підряду підрядник сплачує неустойку, встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки в повному обсязі.
Суми неустойки (пені), сплачені підрядником за порушення строків виконання окремих робіт, повертаються підрядникові у разі закінчення всіх робіт до встановленого договором граничного терміну.
У свою чергу, в разі невиконання або неналежного виконання замовником обов'язків за договором будівельного підряду він сплачує підрядникові неустойку, встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки у повному обсязі, якщо не доведе, що порушення договору сталося не з його вини.
Позовна давність для вимог, що випливають з неналежної якості робіт за договором будівельного підряду, визначається з дня прийняття роботи замовником і становить:
- 1 рік - щодо недоліків некапітальних конструкцій, а у разі якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи, - 2 роки;
- 3 роки - щодо недоліків капітальних конструкцій, а у разі якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи, - 10 років;
- 30 років - щодо відшкодування збитків, завданих замовникові протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань чи аварій (ст. 322 ГК).
11. Договір будівельного підряду є консенсуальним договором, укладається в письмовій формі і набуває чинності з моменту досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов, характеристика яких наводилася вище.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "§ 3. Договір будівельного підряду"
 1. Що таке будівельний підряд?
  договір має консенсуальний, двосторонній і оплатний характер. Укладенню договору будівельного підряду передує велика підготовча робота, яка передбачає затвердження титульних списків будови, проектно-кошторисної документації, забезпечення фінансування будівництва об'єкта тощо. .Зміст договору будівельного підряду становлять його умови про права і обов'язки сторін. Оскільки цей договір є
 2. Як здійснюються здавання та прийняття виконаних робіт за договором будівельного підряду?
  договір про нижченаведене: 1. Предмет договору 1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе виконання будівельних робіт зі зведення гаражних боксів на відведеній Замовнику земельній ділянці у м. Дніпропетровську по вул. Чайковського, 1, відповідно до проектно-кошторисної документації (Додаток № 1). Виготовлення (замовлення) та узгодження проектно-кошторис-ноУ документації, а також одержання
 3. § 1. Поняття та склад зобов'язання
  договір" і "зобов'язання" використовуються як тотожні. Найбільшу деталізацію поняття зобов'язання ' Иоффе О. С. Обязательственное право. - М., 1975. - С. 6. дістало у французькій цивілістичній літературі. Слід зазначити, що автори, які звертаються до даного питання, розрізняють зобов'язання як родове поняття і договір як одну з підстав його виникнення. Щодо німецького цивільного права, то
 4. 3.1. Цивільний кодекс УСРР 1922 р.
  договірні зобов'язання мали свою "загальну" і "спеціальну" частини. Цікаво зазначити, що структура і методологія цього розділу ЦК УСРР (як і інших радянських цивільних кодексів) нагадували книгу II Німецького цивільного кодексу. Багато загального було і у їхньому змісті. Зобов'язання визначалося як відношення, внаслідок якого одна особа (кредитор) має право вимагати від іншої особи (боржника)
 5. § 4. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт
  договір укладається у зв'язку та з приводу здійснення підприємницької діяльності, для замовника обов'язковою є наявність статусу суб'єкта підприємницької діяльності. В інших випадках наявність такого статусу не вимагається. Статус підрядника обумовлюється конкретною сферою, в якій укладається договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт. Ним також може бути юридична чи фізична
 6. Що таке цивільно-правовий договір? Який його зміст?
  договір. Як юридичний факт договір належить до числа правомірних дій, що вчиняються з волі його учасників і спрямовується на виникнення, зміну чи припинення цивільних прав або обов'язків. Проте роль договору не обмежується тільки тим, що він впливає на динаміку цивільних правовідносин (породжує, змінює або припиняє їх). Відповідно до вимог Цивільного кодексу України, звичаїв ділового обігу, вимог
 7. Що таке договір підряду?
  договір. Предметом договору підряду є індивідуальний результат праці підрядника, який набуває тієї чи іншої матеріалізованої форми, придатної для оцінки. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку або переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовнику. Договірними сторонами можуть виступати як юридичні, так і фізичні особи. Підрядні роботи
 8. Що таке договір на надання послуг?
  договір, що виникла не з вини виконавця, замовник повинен виплатити виконавцеві розумну винагороду. За неможливості виконання договору з вини замовника винагорода підлягає виплаті у повному обсязі. При безоплатному наданні послуг замовник повинен відшкодувати виконавцеві усі фактично понесені ним витрати. Строк договору про надання послуг визначається погодженням сторін, якщо інше не передбачено
 9. СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ, А-Б
  договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності її учасників без права втручання у виробничу і комерційну діяльність. Акцепт - відповідь - згода, якій була адресована оферта (пропозиція) щодо укладення договору. Акцептант - особа, яка проставляє акцепт. Акціонерне товариство - товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій
 10. 4.1. Особливості права власності на землю (земельну ділянку)
  договір оренди земельної ділянки. Частина 3 ст. 120 ЗК передбачає єдиний випадок, коли перехід права на земельну ділянку до набувача будинку або його частини відбувається "автоматично", без оформлення переходу прав на ділянку окремим договором - за договором довічного утримання, навіть у тих випадках, коли він не містить умов переходу прав на земельну ділянку або містить умови про відсутність
© 2014-2022  yport.inf.ua