Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право
ЗМІСТ:
Є. О. Харитонов, О. В. Старцев. Цивільне право України. Підручник., 2007
У підручнику докладно розглядаються Загальна та Особлива частини цивільного права. У теоретичному та практичному аспектах досліджуються положення усіх книг Цивільного кодексу України 2003 р. Особливу увагу приділено інститутам права власності та інших речових прав, права інтелектуальної власності, зобов'язального права із докладним вивченням усіх видів договірних та недоговірних зобов'язань, спадкового права.
Розрахований на юристів, практикуючих адвокатів, викладачів, студентів, широке коло читачів.
РОЗДІЛ І ВСТУП ДО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Глава 1 Цивільне право як право приватне
§ 1. Дихотомія "приватне право - публічне право" як підґрунтя характеристики становища приватної особи у суспільстві
§ 2. Джерела приватного права
§ 3. Співвідношення приватного і цивільного права
§ 4. Цивілістика
Додаткова література
Глава 2 Європейські системи приватного права
§ 1. Значення порівняльної цивілістики
§ 2. Критерії класифікації
§ 3. Європейські традиції приватного права
§ 4. Європейські родини приватного права
§ 5. Традиція приватного права в Україні
Додаткова література
Глава З Розвиток цивільного права і законодавства України
§ 1. Особливості формування цивільного права в Україні
§ 2. Становлення традиції цивільного права в Україні
§ 3. Радянське цивільне право в Україні
3.1. Цивільний кодекс УСРР 1922 р.
3.2. ЦК УРСР 1963 р
§ 4.Трансформація концепції цивільного права наприкінці XX ст.
§ 5. Створення ЦК України
Додаткова література
Глава 4 Цивільне право як галузь українського права
§ 1. Концепція цивільного права України
§ 2. Сучасне розуміння предмету цивільного права України
§ 3. Метод цивільно-правового регулювання
§ 4. Засади цивільного права
§ 5. Функції цивільного права
§ 6. Структура (система) цивільного права
Додаткова література
Глава 5 Цивільне законодавство України
§ 1. Поняття цивільного законодавства
§ 2. Акти цивільного законодавства України
§ 3. Договори
§ 4. Звичаї
§ 5. Міжнародні договори
§ 6. Прогалини цивільного права (законодавства) та способи їхнього подолання
Додаткова література
РОЗДІЛ II ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава б Цивільні правовідносини
§ 1. Поняття цивільного правовідношення
§ 2. Загальна характеристика суб'єктів і об'єктів цивільних правовідносин
2.1. Суб'єкти цивільних правовідносин
2.2. Об'єкти цивільних правовідносин
§ 3. Зміст цивільного правовідношення
§ 4. Види цивільних правовідносин
§ 5. Юридичні факти і цивільні правовідносини
5.1. Поняття юридичного факту. Юридична сукупність
5.2. Класифікація юридичних фактів
Додаткова література
Глава 7 Фізичні особи ж суб'єкти цивільного права
§ 1. Загальні положення про фізичну особу
§ 2. Правоздатність фізичних осіб
§ 3. Зміст (обсяг) правоздатності фізичної особи
§ 4. Ім'я фізичної особи
§ 5. Місце проживання фізичної особи
§ 6. Поняття та елементи дієздатності фізичної особи
§ 7. Диференціація дієздатності фізичної особи
§ 8. Обмеження дієздатності фізичної особи та визнання її недієздатною
§ 9. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою
§ 10. Акти цивільного стану
§11. Фізична особа як підприємець
§ 12. Опіка та піклування
Додаткова література
Глава 8 ЮРИДИЧНІ ОСОБИ
§ 1. Поняття і ознаки юридичної особи
§ 2. Суть юридичної особи
§ 3. Правосуб'єктність юридичної особи
§ 4. Класифікація юридичних осіб
§ 5. Види (форми) юридичних осіб приватного права
§ 6. Виникнення та припинення юридичних осіб
Додаткова література
Глава 9 Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах
§ 1. Загальні засади участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах
§ 2. Цивільна правоздатність держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах
§ 3. Реалізація цивільної дієздатності держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах
§ 4. Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад
Додаткова література
Глава 10 Об'єкти цивільних прав (правовідносин)
§ 1. Поняття та класифікація об'єктів цивільних прав (правовідносин)
§ 2. Речі як об'єкти цивільних прав (правовідносин). Речі приватного права. Види речей приватного права
§ 3. Цінні папери як об'єкти цивільних правовідносин
§ 4. Дії та результат дій як об'єкти цивільних прав (правовідносин)
§ 5. Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об'єкти цивільних прав
§ 6. Інформація як об'єкт цивільних прав
§ 7. Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав
§ 8. Інші об'єкти цивільних прав
Додаткова література
Глава 11 Загальні положення про здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
§ 1. Поняття цивільного права, цивільного інтересу та цивільного обов'язку
§ 2. Здійснення цивільних прав
§ 3. Межі здійснення цивільних прав
§ 4. Виконання цивільних обов'язків
§ 5. Загальні положення про захист цивільних прав та інтересів
§ 6. Захист цивільних прав та інтересів судом
§ 7. Захист цивільних прав та інтересів у адміністративному порядку
§ 8. Захист цивільних прав та інтересів нотаріусом
§ 9. Самозахист цивільних прав та інтересів
§ 10. Строки і терміни реалізації та захисту цивільних прав
§ 11. Строки захисту цивільних прав. Позовна давність
Додаткова література
Глава 12 Правочини
§ 1. Поняття і ознаки правочину
§ 2. Види правочинів
§ 3. Форми правочинів
§ 4. Тлумачення змісту правочину
§ 5. Відмова від правочину
§ 6. Недійсність правочинів
§ 7. Правові наслідки недійсності правочнну
§ 8. Окремі види недійсних нравочинів
8.1. Правочини з дефектами суб'єктного складу
8.2. Правочини з дефектами волі
8.3. Правочини з дефектами форми
8.4. ІІравочини з дефектами змісту та порядку укладення
Додаткова література
Глава ІЗ Представництво
§ 1. Поняття представництва
§ 2. Підстави виникнення та види представництва
§ 3. Склад правовідносин представництва
§ 4. Передоручення
§ 5. Представництво за довіреністю
§ 7. Інші форми встановлення й реалізації цивільних прав і обов'язків через інших осіб
Додаткова література
РОЗДІЛ III РЕЧОВІ ПРАВА
Підрозділ І Право власності
Глава 14 Загальні положення права власності
§ 1. Право власності в системі речових прав
§ 2. Поняття власності і права власності
§ 3. Зміст права власності
§ 4. Здійснення права власності
§ 5. Право господарського відання і право оперативного управління як засоби здійснення права власності
5.1. Право господарського відання
5.2. Право оперативного управління
Додаткова література
Глава 15 Набуття і припинення права власності
§ 1. Загальні положення про набуття права власності
§ 2. Первісні (первинні) способи набуття права власності
§ 3. Вторинні (похідні) способи набуття права власності
§ 4. Припинення права власності
Додаткова літерату ра
Глава 16 Види права власності
§ 1. Класифікації права власності
§ 2. Види права власності за суб'єктом
2.1. Право публічної власності
2.1.1. Право власності Українського народу
2.1.2. Право державної власності
2.1.3. Право комунальної власності
2.1.4. Право власності Автономної Республіки Крим
2.2. Право приватної власності
§ 3. Види права власності залежно від числа власників (індивідуальна та спільна власність)
3.1. Поняття і види права спільної власності
§ 4. Види права власності залежно від правового режиму
4.1. Особливості права власності на землю (земельну ділянку)
4.2. Право власності на житло
4.3. Право довірчої власності
Додаткова література
Глава 17 Захист права власності
§ 1. Загальна характеристика захисту права власності
§ 2. Віндикаційний позов
§ 3. Захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння
§ 4. Визнання права власності
§ 5. Інші засоби захисту права власності. Персональні засоби захисту права власності
Додаткова література
Підрозділ 2 Інші речові права
Глава 18 Суміжні речоиі права
§ 1. Тенденція розвитку суміжних речових прав (речово-правових інститутів) у законодавстві України
§ 2. Права на чужі речі. Загальна характеристика прав на чужі речі
§ 3. Сервітути
§ 4. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)
§ 5. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)
§ 6. Володіння і право володіння чужим майном
6.1. Володіння як самостійне речове право
6.2. Право володіння чужим майном
Додаткова література
Глава 19 Право інтелектуальної власності
§ 1. Поняття та види інтелектуальної власності
§ 2. Право інтелектуальної власності як вид речового права
§ 3. Суб'єкти, об'єкти та підстави виникнення права інтелектуальної власності
§ 4. Зміст права інтелектуальної власності
§ 5. Здійснення права інтелектуальної власності
§ 6. Захист права інтелектуальної власності
Додаткова література
РОЗДІЛ IV ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО
Глава 20 Загальні положення про зобов'язання
§ 1. Поняття зобов'язання
§ 2. Види зобов'язань і система зобов'язального права
§ 3. Елементи зобов'язань
§ 4. Підстави виникнення зобов'язань
§ 5. Зміна зобов'язань. Заміна осіб у зобов'язанні
§ 6. Припинення зобов'язань
§ 7. Виконання зобов'язань
Додаткова література
Глава 21 Забезпечення виконання зобов'язань
§ 1. Загальна характеристика засобів забезпечення виконання зобов'язань
§ 2. Класифікація засобів забезпечення виконання зобов'язань
§ 3. Речово-правові засоби забезпечення виконання зобов'язань
3.1. Застава
3.2. Завдаток
3.3. Притримання
§ 4. Зобов'язально-правові засоби забезпечення виконання зобов'язань
4.1. Неустойка
4.2. Порука
4.3. Гарантія
Додаткова література
Глава 22 Відповідальність у цивільному праві
§ 1. Поняття цивільно-правової відповідальності
§ 2. Підстава цивільно-правової відповідальності
§ 3. Цивільно-правова відповідальність за невиконання зобов'язань
§ 4. Форми цивільно-правової відповідальності за невиконання зобов'язань
§ 5. Підстави звільнення від відповідальності
Додаткова література
Глава 23 Категорія договору в цивільному праві
§ 1. Поняття договору
§ 2. Види договорів
§ 3. Категорія господарського (підприємницького) договору
§ 4. Зміст (умови) договору
§ 5. Укладення, зміна та розірвання договорів
Додаткова література
РОЗДІЛ V ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
Глава 24 Договори про оплатну передачу майна
§ 1. Договір купівлі-продажу
§ 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
§ 3. Договір поставки
§ 4. Договір контрактації сільськогосподарської продукції
§ 5. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу
§ 6. Договір міни
Додаткова література
Глава 25 Договір дарування як різновид договорів про безоплатну передачу майна. Договори про передачу майна з умовою здійснення періодичних виплат
§ 1. Договір дарування
§ 2. Договір ренти
Додаткова література
Глава 26 Договори про передачу майна в користування
§ 1. Договір найму (оренди)
§ 2. Особливості договору оренди державного та комунального майна
§ 3. Договір прокату
§ 4. Договір найму (оренди) земельної ділянки
§ 5. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди
§ 6. Договір найму транспортного засобу
§ 7. Договір лізингу
§ 8. Договір найму житла
§ 9. Договір позички
§ 10. Договір концесії
Додаткова література
Глава 27 Договори про виконання робіт
§ 1. Договір підряду sssn
§ 2. Договір побутового підряду
§ 3. Договір будівельного підряду
§ 4. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт
§ 5. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
Додаткова література
Глава 28 Договори про надання послуг
§ 1. Загальні положення про договір про надання послуг
§ 2. Договори перевезення вантажів, пасажирів і багажу
§ 3. Договір транспортного експедирування
§ 4. Договір зберігання
§ 5. Договір страхування
§ 6. Договір доручення
§ 7. Агентський договір sssn
§ 8. Договір комісії
§ 9. Договір консигнації
§ 10. Договір управління майном
Додаткова література
Глава 29 Договори про передачу грошових коштів
§ 1. Договір позики
§ 2. Кредитний договір
§ 3. Договір банківського рахунка
§ 4. Договір банківського вкладу
§ 5. Договір факторингу
Додаткова література
Глава 30 Розрахунки
§ 1. Готівкові розрахунки
§ 2. Безготівкові розрахунки
Додаткова література
Глава 31 Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Договір комерційної концесії. Спільна діяльність
§ 1. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності
§ 2. Договір комерційної концесії
§ 3. Спільна діяльність
Додаткова література
РОЗДІЛ VI НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Глава 32 Види не договірних зобов'язань
§ 1. Публічна обіцянка винагороди
§ 2. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення
§ 3. Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи
§ 4. Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи
Додаткова література
Глава 33 Відшкодування шкоди
§ 1. Загальні положення про відшкодування шкоди
Відшкодуванню шкоди присвячена гл. 82 ЦК, а також галузеві акти законодавства - зокрема, закони України від 1 грудня 1994 р. "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду", від 13 грудня 2001 р. "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення", гл. IX Кодексу законів про працю України тощо. Тлумачення окремих норм стосовно відшкодування шкоди міститься і в актах судової влади - зокрема, в постановах Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 р. № 6 "Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди", від 29 грудня 1992 р. № 14 "Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками", від 31 березня 1995 р. № 4 "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди", а також в роз'ясненнях Президії Вищого арбітражного суду України від 1 квітня 1994 р. № 02-5/215 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням шкоди", від 29 лютого 1996 р. № 02-5/95 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням моральної шкоди" та інших. Згідно зі ст. 1166 ЦК майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Означеною нормою закону сформульовані загальні умови, за наявності яких у сукупності можливе примусове відшкодування майнової шкоди особою, яка її заподіяла: 1) наявність власне майнової шкоди, завданої особистим немайновим правам, або шкоди, завданої майну фізичної чи юридичної особи. За змістом ст. 22 ЦК така шкода може бути у формі втрат, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, витрат, дкі особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права'(реальні збитки), а також доходів, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода); 2) дії (рішення, бездіяльність) особи, що призвели до шкоди, були неправомірними. Наприклад, псування чужого майна є неправомірною дією, оскільки це за змістом ст. 321 ЦК обмежує власника у здійсненні свого права, а, відтак, власник за ст. 48 Закону "Про власність" може вимагати усунення таких порушень його права; 3) наявність безпосереднього причинного зв'язку між діями (рішеннями, бездіяльністю) особи та завданою ними шкодою. Саме неправомірна дія викликає заподіяння майнової шкоди; іншими словами, майнова шкода повинна бути наслідком певної неправомірної дії, а не виникати в силу інших факторів; 4) наявність вини особи, крім випадків, встановлених законом. За ч. 2 ст. 1166 особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини. Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи внаслідок непереборної сили, відшкодовується у випадках, встановлених законом. Шкода, завдана правомірними діями, відшкодовується у випадках, встановлених ЦК та іншими законами. У свою чергу, ст. 1167 ЦК містить загальні підстави відповідальності за завдану моральну шкоду - згідно з ч. 1 зазначеної статті моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього відшкодування. Відповідно до ст. 23 ЦК моральна шкода може полягати: - у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я; - у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів; - у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку зі знищенням чи пошкодженням її майна; - у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи. Моральна шкода може виникнути внаслідок, зокрема: приниження честі, гідності, престижу або ділової репутації; моральних переживань у зв'язку з ушкодженням здоров'я; порушення права власності (в тому числі інтелектуальної), прав, наданих споживачам, інших цивільних прав; незаконного перебування під слідством і судом; порушення нормальних життєвих зв'язків через неможливість продовження активного громадського життя; порушення стосунків 3 оточуючими людьми; при настанні інших негативних наслідків. Немайновою шкодою, заподіяною юридичній особі, можуть бути втрати немайнового характеру, що настали у зв'язку з приниженням її ділової репутації, посяганням на фірмове найменування, товарний знак, виробничу марку, розголошенням комерційної таємниці, а також вчиненням дій, спрямованих на зниження престижу чи підрив довіри до її діяльності (див. п. З постанови Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди"). Відповідно до загальних підстав цивільно-правової відповідальності обов'язковими умовами відшкодування моральної (немайнової) шкоди, як і у випадку відшкодування майнової шкоди, є: наявність такої шкоди, протиправність діяння її заподіювача, наявність причинного зв'язку між шкодою і протиправним діянням заподіювача та вини останнього в її заподіянні. Наявність вини особи, яка заподіяла моральну шкоду, не вимагається: - якщо шкоди завдано каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки; - якщо шіфди завдано фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування як запобіжного заходу тримання під вартою або підписки про невиїзд, незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправних робіт; - в інших випадках, встановлених законом. Згідно зі ст. 1168 ЦК моральна шкода, завдана каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, може бути відшкодована одноразово або шляхом здійснення щомісячних платежів. Моральна шкода, завдана смертю фізичної особи, відшкодовується її чоловікові (дружині), батькам (усиновлювачам), дітям (усиновленим), а також особам, які проживали з нею однією сім'єю. Заподіяння шкоди може мати місце внаслідок дії (бездіяльності) однієї чи кількох осіб. В останньому випадку особи згідно зі ст. 1190 ЦК несуть солідарну відповідальність перед потерпілим. За заявою потерпілого суд може визначити відповідальність осіб, які спільно завдали шкоди, у частці відповідно до ступеня їхньої вини. Особа, яка відшкодувала шкоду, завдану іншою особою, має право зворотної вимоги (регресу) до винної особи у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інший розмір не встановлений законом. Держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, юридичні особи мають право зворотної вимоги до фізичної особи, винної у вчиненні злочину, у розмірі коштів, витрачених на лікування особи, яка потерпіла від цього злочину. Держава, відшкодувавши шкоду, завдану посадовою, службовою особою органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду, має право зворотної вимоги до цієї особи тільки у разі встановлення в її діях складу злочину за обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав законної сили. Батькй (усиновлювачі), опікун або піклувальник, а також заклад або особа, що зобов'язані здійснювати нагляд за малолітньою або неповнолітньою особоїр, які відшкодували шкоду, завдану малолітньою або неповноліітгьою особою чи фізичною особою, яка визнана недієздатною, не мають права зворотної вимоги до цієї особи. Законодавство передбачає декілька способів відшкодування заподіяної шкоди. За ст. 1192 ЦК з урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може зобов'язати особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати її в натурі (передати річ того ж роду і такої ж якості, полагодити пошкоджену річ тощо) або відшкодувати завдані збитки у повному обсязі. Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі. Під час відшкодування шкоди враховується, зокрема, вина потерпілого і матеріальне становище фізичної особи, яка завдала шкоди. Так, не відшкодовується шкода, завдана потерпілому внаслідок його умислу. Якщо груба необережність потерпшого сприяла виникненню або збільшенню шкоди, то залежно від ступеня винм потерпілого (а в разі вини особи, яка завдала шкоди, - також залежно від ступеня її вини) розмір відшкодування зменшується, якщо інше не встановлено законом. Суд може зменшити розмір відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, залежно від її матеріального становища, крім випадків, коли шкоди завдано вчиненням злочину.
§ 2. Особливості відшкодування шкоди різних форм
§ 3. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю
§ 4. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
Додаткова література
Глава 34 Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави
Додаткова література
РОЗДІЛ VII СПАДКОВЕ ПРАВО
Глава 35 Загальні положення про спадкування
§ 1. Основні категорії спадкування
§ 2. Поняття спадкування і права на спадкування
§ 3. Види спадкування
§ 4. Об'єкти спадкування
§ 5. Відкриття спадщини
§ 6. Особливі випадки спадкування
Додаткова література
Глава 36 Спадкування за заповітом
§ 1. Поняття та елементи заповіту
§ 2. Зміст заповіту
§ 3. Форма заповіту
§ 4. Недійсність заповіту
§ 5. Виконання заповіту
Додаткова література
Глава 37 Спадкування за законом
§ 1. Загальні положення про спадкування за законом
§ 2. Черги спадкування за законом
§ 3. Спадкування за правом представлення
§ 4. Особливості спадкування усиновленими та усиновлювачами
§ 5. Розмір частки спадкоємців за законом
Додаткова література
Глава 38 Здійснення права на спадкування
§ 1. Прийняття спадщини
§ 2. Відмова від прийняття спадщини
§ 3. Спадкова трансмісія
§ 4. Відумерлість спадщини
§ 5. Поділ і перерозподіл спадщини
§ 6. Відповідальність за боргами спадкодавця
§ 7. Охорона спадкового майна та управління ним
§ 8. Оформлення права на спадщину
Додаткова література
Глава 39 Спадковий договір
§ 1. Поняття та ознаки спадкового договору
§ 2. Сторони спадкового договору
§ 3. Зміст спадкового договору
§ 4. Зміна і припинення спадкового договору
Додаткова література
Цивільне право:
 1. Ю.Ф. Беспалов, О.А. Егорова. Настольная книга судьи по делам о наследовании: учебно-практическое пособие. - 2013 год
 2. А.А. Кирилловых. Реклама и рекламная деятельность: проблемы правового регулирования - 2013 год
 3. Т.К. Андреева. Арбитражный процессуальный кодекс российской федерации с постатейными материалами судебной практики и комментариями - 2013 год
 4. А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекты + шпаргалки. - 2013 год
 5. Коллектив авторов. Вопросы и ответы к государственному экзамену по гражданскому праву 2012 год - 2012 год
 6. Коллектив авторов. Вопросы и ответы к государственному экзамену по гражданскому праву 2012 год - 2012 год
 7. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть первая - 2012 год
 8. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть вторая - 2012 год
 9. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть третья - 2012 год
 10. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть четвертая - 2012 год
 11. А.Д. Ишков, А.В. Степанов. Оформление заявки на выдачу патента на изобретение - 2012 год
 12. В. Е. Резепова. Шпаргалка по праву интеллектуальной собственности - 2011 год
 13. А.А. Кирилловых. Завещательное распоряжение в современном гражданском праве - 2011 год
 14. С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур'зин. Цивільне право: учебник - 2011 год
 15. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: учебник: в 3-х томах
  Том 1, часть 1. - 2010 год
 16. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: учебник: в 3-х томах
  Том 1, часть 2 - 2010 год
 17. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: учебник: в 3-х томах
  Том 2. Часть 1. - 2010 год
 18. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: учебник: в 3-х томах
  Том 2. Часть 2. - 2010 год
 19. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: учебник: в 3-х томах
  Том 3. Часть 1. - 2010 год
 20. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: учебник: в 3-х томах
  Том 3. Часть 2. - 2010 год
© 2014-2022  yport.inf.ua