Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Панченко. Цивільне право України, 2005 - перейти к содержанию учебника

СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ, Р-С

Раціоналізаторська пропозиція - пропозиція, що є новою і корисною для підприємства, якому вона подана, і передбачає створення або зміну конструкції виробів, технології виробництва і застосовуваної техніки або складу матеріалів. Реквізиція - примусове вилучення державою майна у власника в державних чи громадських інтересах з виплатою власникові вартості майна. Рента - договір, за яким одна сторона (одержувач ренти) передає іншій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти зобов'язується в обмін на одержане майно періодично сплачувати одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або іншого надання. Речі (у цивільному праві) - усі предмети матеріального світу, які можуть задовольнити певні потреби людини і бути в її володінні. Залежно від особливостей правового режиму володіння речами їх поділяють на види: засоби виробництва і предмети споживання; вилучені з цивільного обігу, обмежені в обігу та не вилучені з цивільного обігу; рухомі і нерухомі; індивідуально визначені і родові; замінні і незамінні; споживчі і неспоживчі; подільні і неподільні; головні і приналежні; плоди і доходи; гроші і цінні папери. Розрахунки із застосуванням платіжного доручення - за платіжним дорученням банк зобов'язується за дорученням платника за рахунок грошових коштів, розміщених на його рахунку в цьому банку, переказати певну грошову суму на рахунок, визначений платником особи (одержувача) у цьому чи в іншому банку в строк, встановлений законом або банківськими правилами, якщо інший строк не передбачений договором або звичаями ділового обігу. Розрахунковий чек - документ (чек), що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунка (чекодавця) банку переказати зазначену в чеку грошову суму одержувачеві (чекодержателю). Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи - недоговірне зобов'язання, в силу якого шкода, завдана особі, що без відповідних повноважень рятувала здоров'я та життя фізичної особи від реальної загрози для неї, відшкодовується державою у повному обсязі. Шкода, завдана при рятуванні майна, яке має істотну цінність, від реальної загрози відшкодовується власником (володільцем) цього майна з урахуванням його матеріального становища. Секрет виробництва (ноу-хау) - технічна, організаційна, комерційна та інша інформація, яка сприяє підвищенню ефективності виробництва та іншої доцільної діяльності і не відома третім особам. Сервітут - - право обмеженого користування чужими речами (майном) певною мірою. Таке право може бути встановлене на користь власника сусідньої земельної ділянки (земельні сервітути) або на користь певної особи (особисті сервітути). Система цивільного права - структура, елементами якої є цивільно-правові норми та інститути, розміщені у певній послідовності. Скарб - зариті у землю або приховані іншим способом валюта, валютні та інші цінності, власник яких невідомий або в силу закону втратив на них право. Складське зберігання - за договором зберігання товарний склад (зберігач) зобов'язується за винагороду зберігати товари, що передані йому товароволодільцем (поклажодавцем), і повернути ці товари в схоронності. Договір складського зберігання, укладений складом загального користування, визнається публічним. Солідарна відповідальність - передбачена законом відповідальність боржників перед кредитором, за якою кредитор може вимагати відшкодування завданих збитків як з усіх або частини солідарних боржників, так і з одного із них. Солідарна додаткова відповідальність - - відповідальність, що має місце за наявності основного і додаткового боржника. Спадкова трансмісія - перехід права на прийняття спадщини до спадкоємців особи, яка мала право на спадщину і не прийняла її у зв'язку зі смертю. Спадкове майно (спадщина, спадкова маса) - сукупність прав та обов'язків спадкодавця, які переходять після його смерті до спадкоємців. Спадкове право - сукупність цивільно-правових норм, які регулюють правовідносини, що виникають внаслідок переходу майна померлого до іншої особи чи до інших осіб. Спадковий договір - договір, з яким одна сторона (відчу-жувач) передає на випадок своєї смерті іншій стороні (набувачеві) своє майно або його частку у власність, замість чого остання зобов'язується виконати її розпорядження. Спадкодавець - особа, майно якої після її смерті переходить у спадщину до іншої особи чи до інших осіб. Спадкоємець - особа, яка у випадку смерті того чи іншого громадянина набуває прав одержати його спадкове майно. Спадкування - - перехід майнових прав та обов'язків (і окремих немайнових прав) померлої особи до іншої особи (осіб). Спеціальна правоздатність (у міжнародному приватному праві) - набуття суб'єктом прав та обов'язків відповідно до цілей, зазначених у статуті, договорі, законі. Спільна сумісна власність - - майно, придбане внаслідок спільної праці членів сім'ї, якщо інше не встановлено письмовою угодою між ними. Спільна часткова власність - майно, придбане внаслідок спільної праці громадян, що об'єдналися для спільної діяльності, якщо інше не встановлено письмовою угодою між ними. Способи забезпечення виконання зобов'язання - передбачені законом або договором спеціальні засоби (стимули), спрямовані на забезпечення виконання зобов'язання боржником (неустойка, застава, порука, завдаток, гарантія, при-тримання). Способи набуття права власності - - передбачені законом юридичні факти, що ведуть до виникнення права власності у набувача майна (розрізняють первісні і похідні юридичні факти виникнення права власності). Справедливість - при здійсненні цивільних прав особа повинна виявляти справедливість і розумність. Це означає, що наймач повинен використовувати майно за призначенням; підрядник при виготовленні речі повинен виконувати всі вказівки замовника; власник придбавши собаку в разі порушення правил його утримання і створення незручностей сусідам, повинен негайно усунути ці незручності; особа має бути справедливою при вирішенні спорів, тобто додержуватися моральних засад суспільства. При визначенні розміру відшкодування шкоди суд також враховує вимоги розумності та справедливості. Страхування - за договором страхування одна сторона (страховик) зобов'язується при настанні страхового випадку виплатити страхову суму або страхове відшкодування другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, уповноваженій на її одержання, а страхувальник зобов'язаний сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору. Строк виконання обов'язку - проміжок часу або момент, коли має бути вчинена дія, що становить об'єкт зобов'язання (є загальні та окремі строки). Суб'єкти виконання цивільно-правових обов'язків -особи, до яких звернуто вимогу закону щодо заборони певної поведінки, або особа, яка взяла на себе виконання цих обов'язків добровільно. Суб'єкти цивільно-правового відношення - особи, які є учасниками цивільно-правових відносин (фізичні особи, юридичні особи, територіальні громади, держава). Суб'єктивний юридичний обов'язок - покладений на зобов'язальну особу обов'язок забезпечення певного право-відношення. Виконання юридичного обов'язку є правовою гарантією здійснення суб'єктивного права. Суброгація - придбання всіх прав, що належали раніше кредиторові, внаслідок виконання третьою особою (суброгантом) обов'язків боржника щодо цього кредитора. Тобто суброгант стає на місце кредитора. Судовий імунітет (у міжнародному приватному праві) - непідсудність держави без її згоди судам іншої держави (рівний над рівним не має юрисдикції). Суміжні права - права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення на результати своєї діяльності, пов'язані з використанням ними творів літератури і мистецтва, які охороняються авторським правом. Суперфіцій - довгострокове, відчужуване і таке, що успадковується, право використання чужої земельної ділянки для забудови. Суперфіцій може бути встановлено законом, договором або заповітом на визначений або невизначений строк.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ, Р-С"
 1. М.І.Панченко. Цивільне право України, 2005
  словник цивільно-правових термінів. За змістом посібник відповідає курсу навчальної дисципліни "Цивільне право України". Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Правознавство", юристів-практиків, усіх, кого цікавить сучасне цивільне право
 2. ПЕРЕДМОВА
  словник цивільно-правових термінів. Тому пропонований посібник може допомогти в опануванні положеннями Цивільного кодексу України не лише студентам юридичних навчальних закладів, а й громадянам, котрі не мають юридичної
 3. § 2. Джерела приватного права
  словнику культурології і соціології, де вони використовуються для опису та пояснення повторення у майже ідентичній формі структур поведінки та характеру вірувань протягом кількох поколінь або ж протягом тривалого часу в рамках одного суспільства або регіонів, які мають певною мірою спільну культуру. Пояснення причин, чому вчиняється та чи інша дія або ж зберігається той чи інший підхід
 4. § 4. Цивілістика
  словниках загального характеру. Наприклад, у Словнику іншомовних слів "цивілістика" визначається як узагальнююче поняття, яке іноді вживають для визначення суспільних відносин цивільно-правового змісту. У Тлумачному словнику української мови "цивілістика" - це цивільне право, наука цивільного права. Разом із тим, вживання терміна "цивілістика" в такому широкому значенні у наукових дослідженнях
 5. СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ, А-Б
  правових норм, які регулюють відносини, що виникають внаслідок створення і використання творів літератури, мистецтва й науки. Авторське право у суб'єктивному розумінні - - сукупність прав, які належать автору (чи його правонаступникам) у зв'язку зі створенням і використанням твору літератури, науки, мистецтва. Автор твору - особа, зазначена як автор на екземплярі обнародуваного твору, на
 6. СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ, В-Г
  правової відповідальності) -психічне ставлення (умисел або необережність) особи до своєї протиправної дії (чи бездіяльності) та її результату. Винахід - технічне рішення в будь-якій галузі суспіль-но корисної діяльності, яке відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим, має винахідницький рівень і придатне для використання. Випадкові умови договору - умови, які, як правило, не
 7. СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ, Д-І
  правовій формі. Звичаї поділяють на міжнародні й торговельні. Звичайні умови договору -- умови, які традиційно, за звичаєм, включають на практиці до змісту договору. Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави (у міжнародному приватному праві) - - будь-яке відсилання при вирішенні спору до матеріального, а не до колізійного права відповідної країни, якщо інше не встановлено
 8. СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ, К-М
  правової системи, яке необхідно застосувати до певного правовідношення. Командитне товариство - товариство (юридична особа), в якому поряд з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і відповідають за зобов'язаннями товариства солідарне всім своїм майном (повними учасниками), є один чи кілька учасників (вкладників), які несуть ризик збитків, пов'язаних з
 9. СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ, Н-П
  правову форму, а також інформацію про характер її діяльності. Насильство при здійсненні правочину -- фізичний або психічний вплив на учасника правочину або його близьких з метою спонукання до здійснення правочину. Наука цивільного права - - система знань про закономірності цивільно-правового регулювання суспільних відносин, про тлумачення цивільно-правових норм, практику застосування цивільних
 10. СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ, Т-Ю
  правові акти, затверджені у встановленому порядку компетентними органами (договори охорони квартир, охорони об'єктів, найму жилого приміщення тощо). Товариство з додатковою відповідальністю - засноване однією або кількома особами товариство, статутний фонд якого поділений на частки, розмір яких визначений статутом. Учасники цього товариства, на відміну від товариства з обмеженою
© 2014-2022  yport.inf.ua