Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
О.С. Іоффе, В.А. Мусін. Основи римського цивільного права, 1975 - перейти до змісту підручника

§ 4. СІМЕЙНЕ СТАН

Поділ на підвладних і самостійних суб'єктів - найважливіша якість давньоримської сім'ї. Первинний осередок римського суспільства становила сім'я-familia. Належність до римської сім'ї вважалася прерогативою римських громадян, а положення, яке римський громадянин в сім'ї займав, визначало поряд з волею і громадянством його право-суб'єктність.
Сім'я в Стародавньому Римі будувалася на суто патріархальних засадах, нагадуючи автономний маленький світ, повністю підлеглий влади однієї особи-глави сім'ї (paterfamilias) і тільки їм представляється зовні. Влада paterfamilias в родині була незаперечною і в найдавніше час безмежною. Всі інші члени сім'ї підпорядковувалися paterfamilias однаковою мірою і були перед ним абсолютно безправні: він міг піддати їх будь-якому покаранню, продати в рабство і навіть позбавити життя. Це стосувалося не тільки, до дітей, але і до дружини, яка за давньоримським поглядам займала filiae loco (положення дочки) по відношенню до чоловіка і sororis loco (положення сестри) по відношенню до власних дітей.
Зазначена структура римської сім'ї зумовила поділ громадян за їх сімейному станом на самостійних і підвладних, або, як говорилося в римських джерелах, на осіб свого права (personae sui juris) та осіб чужого права (perso-nae alieni juris). Самостійним (persona sui juris) був у родині тільки одна людина-paterfamilias-незалежно від то-
38
то, очолював Чи він сім'ю або як самотній не підлягав чиїй -або сімейної влади. Лише він вважався здатним до необмеженого правообладанию і був єдиним суб'єктом всіх майнових прав, придбаних як їм самим, так і іншими членами сім'ї.
Інші члени сім'ї (дружина, діти, їх подружжя та потомство) вважалися personae alieni juris. Будучи суб'єктами права (personae), вони могли від свого імені здійснювати договори з придбання майна, яке, однак, автоматично вважалося що належить paterfamilias. Навіть у випадку, коли сам paterfamilias наділяв майном своїх підвладних, таке майно за його правовому режиму прирівнювалося до пекулія і, залишаючись власністю paterfamilias, лише експлуатувалося відповідними членами сім'ї.
Члени сім'ї, раби, речі-над всім цим paterfamilias спочатку мав однакову абсолютну владу (manus). Однак розвиток товарного виробництва, поступово витісняється натуральне господарство, починає помалу підточувати і засновані на ньому патріархальні устої римської сім'ї. Це позначалося й на характері влади paterfamilias. Так з часом єдність його влади над усіма підлеглими поступається місцем її диференціації.
Терміном «manus» іменується вже тільки влада над дружиною. Для позначення влади над дітьми з'являється спеціальне поняття - patria potestas, а влада над рабами називається domi-nica potestas. Наведені термінологічні нововведення заслуговують на увагу в тому сенсі, що вони відображають соціальні процеси, що відбувалися всередині римської сім'ї в міру розвитку товарного виробництва і призвели спочатку до появи окремих елементів, а потім і до поступового зростання самостійності членів сім'ї, раніше безмежно підлеглих влади paterfamilias. Але навіть на останніх стадіях існування Римської держави, коли самостійність членів сім'ї досягла досить високого рівня, влада paterfamilias, до того часу втратила деспотичні риси, властиві їй в давнину, все ж не зникла цілком. У цьому сенсі поділ на personae sui juris і personae alieni juris істотно для оцінки правового становища римських громадян в цілому, а не на якому-небудь окремому історичному етапі.
Правове становище глави сім'ї та підвладних. Як вже зазначалося, paterfamilias був у родині єдиною особою sui juris, а всі інші члени сім'ї в якості personae alieni juris підлягали його влади. Ця влада поширювалася як на дружину, так і на дітей. Оскільки, однак, взаємини між подружжям будуть піддані спеціальному розгляду, зараз слід зосередитися на батьківської влади (patria potestas).
У найдавніше час влада батька над дітьми була настільки безмежна, що дала римлянам привід стверджувати: «fere enim
39
nulli alii sunt homines, qui talem in filios suos habent potestam, qualem nos habemus »(немає іншого народу, який мав би над дітьми влада, подібну до нашої).
При цьому мова йде саме про владу батька, а не обох батьків. Мати по відношенню до дітей спочатку абсолютно безправна, будучи в положенні їх сестри за життя батька, а після його смерті потрапляючи під владу старшого сина. Правда, в класичний період мати поряд з батьком (за яким залишалося остаточне слово) визнавалася зобов'язаною виховувати дітей. Крім того, у матері і дітей з'явилися взаємні спадкові права, а в подальшому на матір за відомих обставин могли бути покладені функції опікуна по відношенню до дітей. Але навіть і в цих умовах скромні повноваження матері не йшли ні в яке порівняння з всевладдям батька.
Спочатку батько розпоряджався життям і смертю своїх дітей (jus vitae ас necis), будучи вправі викинути новонароджену дитину (liberum repudiare), або вже незалежно від віку продати в рабство trans Tiberim, або позбавити життя. Втім, ця «самодержавна» влада дуже рано починає зазнавати обмежень, з часом все більш значним (нібито ще Ромул заборонив викидати новонароджених). Недовго проіснувало і право батька продавати дітей у рабство, причому триразова продаж сина і однократна-дочки звільняла їх від батьківської влади. Взаємини права позбавити дітей життя батько зізнавався зобов'язаним віддати винного у владу магістрату, а потім вбивство сина (дочки) і зовсім-було оголошено злочином ^ Наприкінці існування Римської імперії дітям дозволялося навіть скаржитися магістрату на надмірну суворість батька, і якщо скарга підтверджувалася, батька зобов'язували звільнити дітей від своєї влади.
Не менш обширна влада домовладики над дітьми та у майновій сфері: все придбане дітьми ставало майном батька, проте прийняті на себе обов'язки батька не обтяжували, а за шкоду, заподіяну Дітьми, батько відповідав по actio noxalis (вже розглянутого у зв'язку з правовим становищем рабів). Аналогічно положенню рабів була справа і з поступовим-розвитком майнової самостійності дітей. Як і раб, син міг бути призначений капітаном судна або поставлений на чолі торгового підприємства, і тоді суб'єктом не тільки прав, а й обов'язків за договорами, укладеними сином, був батько, який відповідав за позовами actio institoria і actio exercitoria. У відповідних випадках контрагенти сина могли пред'явити батькові actio quod jussu і actio de in rem verso. Син, наділений батьківським пекулием (peculium profec-ticium); міг укладати пов'язані з ним договори, відповідальність за якими в межах пекулія ніс батько (за позовом actio-de peculio).
40
У подальшому майнова самостійність дітей стала все більш прогресувати. Так, орієнтовно в період правління Августа (I в. До н. Е..) Майно, отримане сином від родичів з нагоди надходження в армію, а також придбане на цій службі (у вигляді платні або військової здобичі), вже іменувалося peculium castrense (військовий пекулий) і вважалося що належить виключно синові, який міг ним розпоряджатися на власний розсуд, у тому числі заповідати. Практично, таким чином, peculium castrense був по суті справи власністю сина, і єдиний рудимент пекулия в строгому сенсі слова полягав у тому, що за відсутності заповіту майно померлого сина, яке становило peculium castrense, завжди переходило до paterfamilias в тому ж порядку, що і звичайний пекулий. У такому вигляді peculium castrense проіснував до Юстиніана, повністю распространившего на це майно норми про спадкування.
З часом до peculium castrense було прирівняне майно, зароблене 1сином на будь-якій службі взагалі (державної, духовної і т. п.), а також отримане у вигляді винагороди за адвокатські послуги. Все це, зважаючи peculium quasi castrense, знаходилося в повному розпорядженні сина.
Дещо пізніше діти оголошуються власниками майна, успадкованого ними після смерті матері (bona materna) і родичів по материнській лінії (bona materni generis) або отриманого в дар від матері та її родичів, а при Юстиніані було встановлено правило, згідно з яким синові належало вже все придбане ним майно, за винятком купленого на кошти батька. Останнє стає власністю paterfamilias, а щодо майна дітей він мав лише право користування.
Підставою виникнення patria potestas були народження дітей в римському шлюбі, узаконення дітей, народжених поза шлюбом, або усиновлення чужих дітей. Припинялася patria potestas зі смертю батька, втратою ним волі або римського громадянства. Ні досягнення сином повноліття, ні надходження його на військову, державну, церковну службу, ні навіть заняття їм відповідальних посад спочатку не звільняли його від батьківської влади.
Проте батько міг звільнити дітей від patria potestas no своїй волі за допомогою емансипації (emancipatio). Форма emancipatio протягом історичного розвитку римської держави зазнала істотну еволюцію. Спочатку вона виражалася у фіктивній триразової продажу сина чи одноразової продажу дочки покупцеві, який тотчае звільняв підвладного. В результаті останній ставав persona sui juris і батько втрачав над ним patria potestas, будучи вправі користуватися половиною його майна.
У подальшому ця складна процедура була значно спрощена: емансипація стала відбуватися особливим рескриптом.
4t
імператора, а при Юстиніані батькові вже було достатньо оголосити про емансипацію перед судом.
У період імперії звільнення від patria potestas іноді наступало в силу факту висунення сина на деякі державні та духовні посади. Батько міг бути також позбавлений своєї влади над дітьми, якщо він звертався з ними незаслужено жорстоко (наприклад, піддаючи їх надмірно суворим покаранням), або нелюдяно (наприклад, відмовляючи потребуючим дітям у засобах до існування), або аморально (наприклад, потворствуясводнічеству дочок).
Спорідненість. Поняттям «спорідненість» в Давньому Римі прийнято було позначати близькість осіб, що належать до однієї сім'ї. Але римська сім'я будувалася на суто патріархальної основі, в якості якої виступала спочатку безмежна влада paterfamilias. Тому й родичами вважалися всі, хто підлягав цієї влади, незалежно від наявності або відсутності між ними кровних уз. Спорідненість, засноване на підпорядкуванні влади одного і того ж paterfamilias, іменувалося агнат-ським, а родичі-агнатами. Ними ставали навіть чужі (з точки зору кровних зв'язків) особи, які потрапляли під цю владу (наприклад, дружини синів), і, з іншого боку, з їх числа виключалися навіть власні діти глави сім'ї, що перейшли тюд влада іншого paterfamilias / (наприклад, дочки , що вийшли заміж або піддані емансипації). Вихід з-під влади paterfamilias припиняв всі правові зв'язку відповідної особи з його (тепер уже колишній) сім'єю, оскільки факт кровного походження в найдавнішу епоху ніякого юридичного значення не мав, якщо не поєднувався з patria potestas.
Розвиток товарно-грошових відносин, будучи фактором, що визначав всі основні соціальні процеси в римському суспільстві, поступово підточувало і патріархальні устої римської сім'ї. Це виразилося як у звуженні влади paterfamilias над членами сім'ї, супроводжуваному зростанням їх особистої і майнової самостійності, так і в тому, що на1 зміну заснованому на «адміністративних» засадах агнатское-му спорідненості з часом прийшло ту; до зване когнатское, тобто кровну спорідненість, що базується вже на спільності походження.
Стосовно до когнатского спорідненості слід розрізняти лінії та ступені. Лінії в свою чергу бувають двох видів:
пряма (зв'язує осіб, що походять одне від іншого, наприклад, батько, син, онук, правнук) і збоку (об'єднує осіб, які мають спільного предка, наприклад: брат і сестра, дядько і племінник). Пряма лінія називається висхідній або низхідній залежно від того, «проводиться» вона від потомства до предка або від предка до потомству. Для визначення родинної близькості недостатньо, проте, встановити лінію, що зв'язує даних осіб. Необхідно, крім того, вказати
42
ступінь споріднення, яке обчислюється кількістю народжень, на яке зіставляються особи відстоять одне від іншого. Відлік народжень провадиться по прямій лінії-безпосередньо між цими особами, а по боковій-від загального предка. Наприклад, брат і сестра складаються в другій ступеня споріднення. У той же час серед. Братів і сестер розрізняються повнорідні (які від спільних батьків) і неповнорідні, тобто що мають тільки спільну матір (єдиноутробні) або тільки спільного батька (єдинокровні).
Від спорідненості слід відрізняти властивість як відношення між чоловіком і родичами дружини і, навпаки, між дружиною і родичами чоловіка, а також між родичами обох подружжя. Властивість, як і спорідненість, диференціюється за ступенями, відповідним ступеня споріднення між чоловіком і тим з його родичів, стосовно до якого необхідно виявити ступінь властивості, що зв'язує його з іншим подружжю. Наприклад, сестра дружини знаходиться в другому ступені властивості з її чоловіком. Ступеня споріднення мали значення при спадкуванні та при вступі в шлюб, бо укладення шлюбу між близькими родичами не допускалося. Ця заборона поширювався і на близькі ступеня властивості.
  Брак. За словами Модестіна, шлюб являв собою «соп-junctio maris et feminae, consortium omnis vitae, divini et humani juris communicatio» (союз чоловіка і дружини, об'єднання усього життя, спільність божественного і людського права). У дійсності, однак, ця явно ідеалістична формулювання маскувала цілковите підпорядкування дружини влади чоловіка, лише з часом помалу яка відступила місце визнанням особистої і майнової самостійності дружини.
  Вже зазначалося, що в найдавнішу епоху правосуб'єктність дружини цілком поглиналася правосуб'єктністю чоловіка, а дружина, перебуваючи в положенні дочки, була абсолютно безправною. Це безправ'я в рівній мірі стосувалося як особистого, так і майнового статусу дружини. В особистому сенсі від чоловіка залежала сама доля дружини, щодо якої йому належало jus vitae ас necis. Він міг продати дружину в рабство, а якщо вона без його відома покидала будинок-витребувати її від будь-якої особи за таким же позовом, як забезпечує повернення майна, що опинилося в чужому незаконному володінні. Вимога про повернення дружини могло бути пред'явлено навіть до її батьків, оскільки вихід заміж супроводжувався розривом агнатское зв'язків жінки з її кровними родичами і виникненням агнатского спорідненості між нею і сім'єю чоловіка.
  Ідея безмежної мужней влади пронизувала та майнові відносини подружжя. Сучасного нам поняття общесупружеского майна римське право не знало. У сім'ї був один суб'єкт майнових прав - чоловік, якому належало майно, не тільки нажите в шлюбі, а й раніше з-
  43
  ставлять власність дружини, якщо \ до укладення шлюбу вона була persona sui juris, а також подароване їй батьком з нагоди виходу заміж.
  Причиною майнового безправ'я дружини служило те обставина, що зі вступом у шлюб вона ставала рег-sona-otieni juris і в цій якості свого майна мати не могла. Навіть якщо чоловік виділяв їй що-небудь для практично самостійного розпорядження, це вважалося всього лише пекулием. Тільки після смерті чоловіка його майно переходило до дружини (і дітям) в порядку спадкування. Описана владу1 чоловіка над дружиною називалася manus, у зв'язку з чим і сам шлюб, при якому дружина підпорядковувалася цієї влади, відомий під найменуванням шлюбу з чоловікової владою (cum manu mariti). д
  Шлюб cum manu mariti був, однак, характерний лише для | найдавнішого періоду римської історії. Розвиток товарно-грошових відносин, поступово розхитували патріархальні устої римської сім'ї і, як уже зазначалося, з часом зумовила особисту і майнову самостійність дітей, таким же чином відбилося і на відносинах між подружжям. Шлюб cum manu mariti почав витіснятися шлюбом ^ sine manu - без чоловікової влади, 1i
  За своїми основними принципам цей шлюб являв собою пів-^ ву протилежність шлюбу cum manu mariti. Вступ | у такий шлюб не тягло зміни правосуб'єктності женщи-j ни. Вона зберігала статус persona sui juris (якщо мала его1 раніше) або продовжувала підпорядковуватися батьківської влади. При цьому кревні родинні зв'язки з її колишньої сім'єю не пори-г-валися, як не виникало і агнатского спорідненості між дружиною | і сім'єю чоловіка. Чоловікові тепер ніяка влада над дружиною вже не "належала: подружжя в особистому ставленні вважалися юриди-i тично рівними суб'єктами. Чоловік, зокрема, не вправі був 1. Зобов'язати дружину, що покинули його будинок, повернутися проти її волі. І хоча саме він остаточно вирішував низку питань сімейної | життя, якого б то не було подоби manus у нього більше не1. було.
  Початок юридичної рівності подружжя при шлюбі sine-manu виявлялося і в їх майнових відносинах. Чоловік не | мав жодних прав на майно дружини, не тільки належало їй до шлюбу, а й набуте в період сімейного життя (в порядку спадкування, дарування і т. д.). Щоб уникнути узурпації одним чоловіком прав на майно іншої дарування між подружжям (donationes inter uxorem) було заборонено. За зазначеним вилученням чоловікові і дружині дозволялося укладати між собою будь-які договори, а в разі виникнення майнових суперечок-пред'являти один одному позови (крім бесчестящіх).
  Цілі створення відомих гарантій майнових інте - ^ сов дружини виразно простежуються у розвитку правового ре-^ жиму приданого (dos). Йдеться про майно, надає
  44
  мом чоловікові батьком дружини (dos profectitia) або самої дружиною (dos adventitia), якщо до моменту вступу в шлюб вона не підпорядковувалася patria potestas, і призначеному для участі в покритті загальнийсімейних витрат, взагалі кажучи, що покладалися на чоловіка.
  При шлюбі cum manu mariti придане «безповоротно» переходило у власність чоловіка і не підлягало поверненню ні за яких умов. На перших порах так само була справа і при шлюбі sine manu. Однак ця форма шлюбу була зв'язана із значним спрощенням процедури розлучення, що в поєднанні з деградацією моральних засад римського суспільства нерідко оберталося кричущою недобросовісністю чоловіка, який міг розлучитися відразу ж після отримання приданого, залишивши його за собою.
  Для запобігання подібної ситуації дружина або її pater-familias при передачі чоловікові приданого заручалися обіцянкою чоловіка (cautio rei uxoriae), що придане буде повернуто при розірванні шлюбу або у разі смерті чоловіка. Виконання чоловіком даної обіцянки забезпечувалося позовом ex stipulatu. Іноді чоловік зобов'язувався повернути не саме майно в натурі, а його ціну, заздалегідь обумовлену при укладенні шлюбу. З часом це правило настільки поширилося, що навіть за відсутності спеціальної угоди дружині давався позов actio rei uxoriae про повернення приданого зважаючи безпідставного розлучення з ініціативи чоловіка.
  У підсумку склалася ціла система норм, що визначали долю приданого (так зване детальне право). Повернення приданого або, навпаки, збереження його за чоловіком залежали, по-перше, від причини припинення шлюбу та, по-друге, від того, хто надав придане.
  Шлюб припинявся смертю одного з подружжя або розлученням. У першому випадку для долі приданого мало значення, кого з подружжя спіткала смерть: чоловіка, який отримав dos, або дружину, якій (або за яку) dos було передано чоловікові. Смерть чоловіка вабила повернення приданого за всіх обставин, а смерть дружини-тільки за однієї умови: повернення підлягало лише dos profecticia, якщо надав його батько дружини знаходився в живих. В інших випадках чоловік, який пережив дружину, вправі був зберегти придане за собою. При Юстиніані це право чоловіка було скасовано, і на нього покладався обов'язок повернути придане спадкоємцям дружини. У випадку розлучення все залежало від того, з чиєї вини розірваний шлюб-дружини (dos зберігається за чоловіком) або чоловіка (dos повертається), а за відсутності вини з обох сторін - від того, з чиєї ініціативи був здійснений розлучення.
  Тепер, таким чином, придане переходило до чоловіка вже не «безповоротно», бо у відомих ситуаціях повинно було бути повернуто. Проте власником приданого вважався чоловік, який міг його витратити за час сімейного життя або навіть навмисно реалізувати в передбаченні роз-
  45
  да, а позов дружини про компенсацію вартості приданого не завжди приводив до досягнення цієї мети (наприклад, за відсутності у чоловіка майна, на яке можна було б звернути стягнення).
  Маючи на увазі створити для дружини реальне забезпечення її інтересів, пов'язаних з dos, закон, виданий Августом в 18 р. до н. е.., заборонив чоловікові без згоди дружини відчужувати нерухоме майно, отримане як придане. Незабаром ця заборона була поширена і на випадки застави, а при Юстиніані відчуження згаданих (детальних) недвижимостей (хоча б і за згодою дружини) взагалі не допускалося.
  Не можна, отже, не помітити, що права чоловіка на придане, формально що надходило в його власність, з часом зазнали суттєвих обмежень. Не випадково римляни говорили: «quamvis in bonis mariti dos sit, mulieris tarnen est» (хоча придане знаходиться в майні чоловіка, воно належить дружині). Тим самим придане відігравало роль майнової гарантії для дружини на випадок розлучення з ініціативи (або вині) чоловіка або його смерті. Якщо ж ініціатором або винуватицею розірвання шлюбу виявлялася дружина, то у вигляді майнової санкції за своє неналежну поведінку вона втрачала право вимагати повернення приданого.
  Своєрідним «противагою» посагу служило так зване donatio propter nuptias. Буквально цей вираз означає послебрачная дарування, совершавшееся чоловіком або його paterfamilias і за своєю величиною рівне розміру наданого чоловікові приданого. З'явився цей термін при Юстиніані, коли в зазначених цілях дар міг бути виділений і після вступу в шлюб. Раніше ж допускалося тільки donatio ante nuptias - предбрачная дарування, оскільки заборона, взагалі встановлений для дарчих актів між подружжям, виключав і такі дари з боку чоловіка, які надавалися в тих же цілях, що і придане з боку дружини. Але, незалежно від того, коли був здійснений пов'язаний з браком дарчий акт, обумовлене ним майно переходило у власність дружини безповоротно лише тоді, коли розлучення був викликаний ініціативою чоловіка або його виною.
  Отже, якщо призвідником або винуватцем розірвання шлюбу був чоловік, до дружини переходило не тільки dos, а й donatio propter nuptias. Якщо ж в розірванні шлюбу винна була дружина або розлучення відбувався на її вимогу, dos і donatio propter nuptias залишалися за чоловіком.
  Стало бути, соціально-економічне призначення dos і donatio propter nuptias полягало у створенні для подружжя майнових гарантій на випадок припинення шлюбу, а сама модифікація його форм служила відображенням поступального розвитку товарного виробництва, надавав зростаючий вплив на всі сторони життя римського суспільства.
  Водночас шлюб cum manu mariti і шлюб sine manu раз-
  46
  личались не тільки за характером взаємовідносин між подружжям, а й по порядку ув'язнення. З іншого боку, за-ключення шлюбу в будь-якій формі випереджалося наявністю певних умов. Таке, в першу чергу, досягнення шлюбного віку (для чоловіків-14, для жінок-12 років). Необхідно було, далі, згода paterfamilias нареченого і нареченої, якщо вони складалися під patria potestas. При вступі в шлюб сімейно самостійних осіб наречений ні в чиєму дозволі не потребував, а наречена повинна була отримати згоду опікуна, так як протягом тривалого періоду римської історії жінки підлягали довічної опіки.
  Однак з часом, у міру поступового визнання особистої і майнової самостійності дітей, для укладення шлюбу поряд зі згодою paterfamilias стали вимагати і згоди самих (підвладних) брачащихся, причому в подальші-, щем саме цьому згодою надається вже основне значення, з тим, що згода paterfamilias, якщо останній не дає його добровільно, могло бути отримане при посередництві магістрату, - а в ряді випадків наречений і наречена зовсім обходилися без такої згоди (коли його одержання було об'єктивно неможливим через безвісного відсутності paterfamilias або перебування його в полоні).
  Крім того, брачащиеся не повинні були складатися між собою в близьких ступенях спорідненості або властивості і повинні були володіти jus connubii. За відсутності у однієї із сторін jus connubii укладення шлюбу не допускалося. Але якщо вони вступали у фактичні шлюбні відносини з наміром створити сім'ю, то виникав так званий конкубінат, який займав проміжне положення між шлюбом і позашлюбним співжиттям. Так, діти, народжені в конкубінаті (liberi naturales), набували статус матері, а не батька, хоча не ставали для нього юридично сторонніми, як позашлюбні діти 1 (spurii). Останні вважалися зовсім не мали батька, оскільки згідно давньоримським поглядам «pater vero is est, quern nuptia demonstrant» (батько-той, на кого вказує факт шлюбу). Тим часом liberi naturales за відомих умов мали право на отримання від батька змісту і могли успадковувати частину його майна, а будучи узаконені батьком, повністю потрапляли під його patria potestas.
  Узаконення дітей від конкубіни (legitirnatio) здійснювалося одним з трьох способів: 1) legitirnatio per subsequens matri-rnonium - подальше укладання шлюбу з матір'ю дітей. Цей спосіб міг бути застосований у разі відпадання раніше існуючих перешкод до шлюбу, 2) якщо згадані перешкоди не піддавалися усунення та шлюб з конкубину "залишався неможливим, батько міг вдатися до legitirnatio per obli-gationem curiae-узаконенню шляхом висунення сина, попередньо наділеного відомим майном , в стан місцевих декурионов. Справа в тому, що в обов'язки декурионов
  47
  входив?, крім іншого, погашення зі своїх коштів недоїмок JIO податків, що належать скарбниці з населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Не дивно, що охочих добровільно вступати в стан декурионов наводилося трохи, і держава всіляко прагнуло стимулювати поповнення цього стану. Однією з таких заходів і служило legitimatio per obligationem curiae; 3) узаконення дітей, народжених в конкубінаті, могло бути оформлено рескриптом імператора - legitimatio per rescriptum principis.
  До укладення шлюбу було прийнято влаштовувати заручини (sponsalia), розрив якої без поважних причин волік для винного безчестя (infamia), а іншій стороні давав
  -Право на стягнення понесених у зв'язку із заручинами збитків (наприклад, витрат на подарунки і т. п.).
  Способи укладення шлюбу залежали від того, про який шлюбі-cum manu mariti або sine manu-йшла мова. Шлюб aim manu mariti міг бути укладений одним із таких способів:
  l) confarreatio - строго формалізовані складний ритуал, який мав яскраво виражену релігійну забарвлення, що виконувався за участю жерців, 10 свідків і супроводжуваний жертвопринесенням; 2) coemptio - уявна покупка чоловіком дружини у її paterfamilias, чинена за правилами, встановленими для придбання цінних речей я передбачав обряд манципации. Не виключено, що в найдавніше час така покупка вироблялася насправді, а в подальшому ють неї збереглася лише формальна оболонка як данина історичній традиції. Між іншим, схожість coemptio з купівлею-продажем мало і чисто термінологічне прояв: купівля-продаж по латині - emptio-venditio; 3) usus, який на відміну від описаних способів ні з якими особливими формальностями пов'язаний 1не був і при якому шлюб cum manu Tnariti вважався укладеним після закінчення року фактичної
  - сімейного життя. Можливо, usus був «відлунням» тієї пори, коли дружин. викрадали з інших племен і коли, отже,
  - дотримання всієї складної процедури, оформляла встановлення шлюбних відносин, практично виключалося.
  Разом з тим usus виявився історично першим способом укладення шлюбу sine manu. Вже закон XII таблиць передбачається-
  -Подивлявся, що дружина, якої було у будинку чоловіка три ночі підряд (usurpatio trinoctii), перериває перебіг річного строку, необхідного для встановлення manus. Щорічно повторюючи iisurpafio trinoctii, дружина запобігала виникненню над нею мужней влади, хоча шлюбні відносини між подружжям вважалися юридично виниклими і, зокрема, діти набували права римського громадянства. У подальшому, в міру поширення шлюбу sine manu, для його укладення виявлялося достатньо звичайної угоди.
  Від порядку укладення шлюбу залежав і порядок його розірвання. При шлюбі cum manu mariti розлучення міг вимагати
  48
  тільки чоловік, а дружина як підвладне особа ніякої ініціативою R цьому відношенні не користувалася. Але і розсуд чоловіка ставиться в певні рамки спочатку звичаєм, а потім законом. Вже Ромулу приписується обмеження права чоловіка розірвати шлюб лише випадками, коли дружина порушує подружню вірність, прибігає до чаклунства над дітьми або приховуванням ключів від приміщення, де зберігаються запаси вина, утрудняє чоловікові доступ до спиртного.
  Процедура розірвання шлюбу обратна процедурі його укладення і складається відповідно в diffarreatio (при укладенні шлюбу в-формі confarreatio) або в remancipatio (при укладенні шлюбу у формі coemptio, тобто за допомогою манципації). При шлюбі sine manu розлучення здійснювався без особливих формальностей з обопільної заявою подружжя (divortium mutuo discendi) або на вимогу будь-якого з них (repudium), причому ця вимога ні в якому обгрунтуванні не потребувало і могло навіть бути зовсім безмотивним.
  Граничне спрощення порядку розлучення в умовах зниження рівня моральності в кінці класичної епохи відомим чином сприяло переродженню поглядів на шлюб як на постійний, в принципі-довічний союз чоловіка і жінки. Шлюби часто-густо розривали після самого нетривалого шлюбу, що в кінцевому рахунку призвело до різкого падіння народжуваності. Але пов'язане з цим загальне скорочення кількості населення в державі відповідно позначалося і на зменшенні чисельності армії, а значить, послаблювало її боєздатність. Тим самим під серйозну загрозу ставилися політичні інтереси держави. Ось чому державна влада не могла байдуже дивитися на розхитування основ сімейних відносин і змушена була приймати спеціальні заходи до їх охорони.
  Зокрема, з ім'ям імператора Августа пов'язано кілька законів, спрямованих на стабілізацію і зміцнення сім'ї. Перший з них (lex Julia de adulteriis 18 р. до н. Е..) Не тільки карав за перелюбство його учасників, але і покладав на чоловіка і paterfamilias невірної дружини обов'язок домагатися її покарання. В-іншому випадку покарання накладалося і на них самих. Крім того, чоловік, винний у перелюбстві, навіть після розлучення не міг одружитися зі своїм партнером.
  Видані через кілька років закони, що об'єднуються під загальним найменуванням lex Julia et Papia Poppaea, прямо зобов'язали перебувати у шлюбі і мати дітей всіх чоловіків у віці від 25 до 60 років і жінок від 20 до 50 років. Той, хто не перебуває у шлюбі, позбавляється можливості бути спадкоємцем за заповітом, а бездітним подружжям належить половина того, що їм заповідано. Критерії бездітності були, однак, різними стосовно до чоловіків і жінкам. Обмеження спадкової правоздатності чоловіки відпадали за наявності у нього хоча б одну дитину, тим часом як жінка повинна була мати
  не менше трьох дітей. Особливо строгі вимоги пред'являлися по цій лінії до вольноотпущенніцей: у неї повинно було бути як мінімум четверо дітей.
  Але навіть застосовуючи самі рішучі заходи по зміцненню сім'ї, римське держава утримувалося від обмеження свободи розірвання шлюбу. Згідно lex Julia de adulteriis заяву про розлучення має бути зроблено перед сім'ю свідками, але ніяких підстав для відмови в розірванні шлюбу не встановлювалося. Втім, і самі lex Julia de adiriteriis і lex Julia et Papia Poppaea, не одружуючись скільки-небудь помітної ролі в правовому регулюванні сімейних відносин, були скасовані - в IV ст.
  Усиновлення. Усиновлення являє собою спосіб встановлення patria potestas. Над чужими дітьми, а самі його форми розрізнялися залежно від того, чи йшла мова про усиновлення persona sui juris або persona alieni juris.
  Усиновлення persona sui juris називалося arrogatio і спочатку вироблялося публічно в народних зборах, куди, як відомо, мали доступ тільки чоловіки, у зв'язку з чим усиновлення жінкою або жінки або особи, яка не досягла повноліття, було виключено. Оскільки, далі, «ado-ptio 1naturum imitafur» (усиновлення наслідує природі), між усиновлювачем та усиновленим обов'язкове щонайменше вісімнадцятирічна різниця у віці. Нарешті, усиновити має право лише той, хто сам є persona sui juris, бо patria potestas могла належати тільки <му. Arrogatio, затверджене законодавчим органом - народними зборами, тим самим набувало публічно ^ правову забарвлення.
  У подальшому необхідність в санкціонуванні arrogatio народними зборами відпала. Усиновлення дозволялося робити приватно. Важливо лише, щоб про це було публічно оголошено. У імператорський період була скасована заборона на усиновлення дітей, які не досягли повноліття, а саме усиновлення оформлялося імператорським рескріп-том.
  Усиновлення persona alieni juris називалося adoptio і означало по суті справи зміну paterfamilias, якому підпорядковувався підвладний. Воно, отже,-тягло розрив кровних свя1 зей з колишньою сім'єю і виникнення спорідненості з сім'єю усиновителя. Відповідно такому її призначенням і сама процедура adoptio складалася з двох етапів: на першому відбувалося звільнення підвладного від patria potestas, під якою він перебував до цих пір, а на другому-його вступ під patria potestas усиновлювача.
  Для звільнення підвладного сина від patria potestas необхідна була, як уже зазначалося, його триразова фіктивна продаж з наступним звільненням уявним покупцем. У даному випадку мета полягала, однак, у тому, щоб підвладний лише виходив з-під patria potestas, не стаючи
  50
  в той же час persona sui juris. Тому після того, як «продаж» сина відбувалася втретє, «покупець» не відпускав його «на свободу», а в якості відповідача за позовом vindi-catio in patriam potestam, який до нього згідно досягнутої заздалегідь домовленості пред'являв усиновитель, був разом з підвладним до претора і там позитивно або шляхом мовчання визнавав позов, після чого претор оголошував підвладного хто під patria potestas усиновлювача.
  Adoptio, будучи на відміну від arrogatio приватноправових актом з самого початку, не містило обмежень для усиновлення повнолітніх і жінок, тим більше, що звільнення жінки від patria potestas наступало вже після її одноразової «продажу». При Юстиніані двохстадійний процес adoptio був замінений заявою перед судом. Крім того, усиновлений продовжував складатися під patria potestas рідного батька, стаючи лише законним спадкоємцем усиновлювача. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 4. СІМЕЙНЕ СТАН"
 1. § 1. Поняття, ознаки та система аліментних зобов'язань
    сімейними відносинами. Беручи свій початок в моральних обов'язках членів сім'ї по взаємній підтримці та взаємодопомоги, відносини з надання утримання поступово з'єдналися з юридичним примусом і отримали своє нормативне закріплення в інституті аліментірованія (від лат. Alimentum - зміст, утримання). Виникнувши ще в римському праві * (447), аліментні зобов'язання з'явилися
 2. 24. ПРАВОВІ РИСИ РИМСЬКОЇ СІМ'Ї. Агнатическая І когнатичної спорідненість
    сімейного права з моногамної сім'ї, основою якої і була patria potestas (батьківська влада). Вирішальним в такій сім'ї було підпорядкування членів сім'ї влади одного і того ж paterfamilias (батьку сімейства). Всі вони іменуються sui - «свої», тоді як батько сімейства - sui juris - «сам собі пан», «повноправний», 2) на перший план висувається не когнатическим зв'язок між paterfamilias і його
 3. § 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
    сімейний стан-status familiae. З цієї точки зору розрізнялися глава сім'ї (paterfamilias) і підвладні члени сім'ї. Глава сім'ї завжди був повноправність. Підвладні члени сім'ї спочатку були зовсім безправними і цілком підкорялися його владі зразок рабів. Лише в подальшому, по мірі розвитку товарно-грошових відносин, члени родини стали поступово наділятися відомими правами, але
 4. 4.4. Адміністративно-правовий статус біженців
    сімейний стан, економічна діяльність, спільні цінності, а також відмінних ознак, які роблять її об'єктом переслідування. У більшості випадків статус біженця надається за переслідування або побоювання такого переслідування на підставі політичних переконань. Стаття 19 Загальної декларації прав людини проголошує, що кожна людина має право на свободу переконань і на
 5. § 1. Поняття «особи» і правоздатності
    сімейний стан. З точки зору status libertatis 1, розрізнялися вільні і раби, з точки зору status civitatis, - римські громадяни і інші вільні особи (латини, перегріни); з точки зору status familiae, - самостійні (sui iuris) батьки сімейств (patres familias) і підвладні будь-якого paterfamilias (особи alieni iuris, «чужого права»). Таким чином, повна правоздатність
 6. § 2. Місцева адміністрація
    стану, архівна справа, нотаріат, очолювати адміністративну комісію і т.д. У його веденні загальний, архівний, юридичний відділ. Він здійснює організаційне взаємодія з відділами загсу, нотаріальними установами. Звичайно, цей перелік не дає повного уявлення про всі структурні підрозділи районної адміністрації. Крім того, слід мати на увазі, що районна або міська
 7. § 1. Поняття комерційного права
    сімейне право капіталістичних країн / / Сб. нормат. актів: Цивільні і торгові кодекси: Навчальний посібник / За ред. В.К. Пучінскій, М.І. Кулагіна. М., 1986. С. 3. [3] Удінцев В.А. Історія відокремлення торгового права. Київ, 1900. С. 19, 130; Іоффе О.С. З історії цивілістичної думки. С. 116; Кулагін М.І. Підприємництво і право: Досвід Заходу. С. 18. [4] Шершеневич Г.Ф. Курс торгового
 8. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
    змозі реалізувати сільськогосподарські продукцію, сировину і продовольство через скорочення попиту на них, здійснюються закупівельні інтервенції. Формою закупівельних інтервенцій є організація закупівель сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства в обсязі і за цінами, що визначаються Урядом РФ. Іншою формою закупівельних інтервенцій є проведення заставних операцій із
 9. § 2. Предмет цивільного права
    сімейна таємниця, а також інші нематеріальні блага (ст. 150 ЦК) * (30). Прикладом інших нематеріальних благ може стати зображення громадянина (ст. 1521 ЦК). Різниця між двома цими групами відносин, яке неначе б випливає з п. 2 ст. 2 ГК, насправді носить умовний характер: у ст. 150 вони об'єднуються під загальним найменуванням "нематеріальні блага". Особливість нематеріальних благ і
 10. § 3. Метод цивільного права
    сімейні та екологічні відносини). Особливості утримання цивільно-правових відносин (суб'єктивних цивільних прав та обов'язків). Сказане вище про рівність, автономії волі і майновій самостійності учасників цивільно-правових відносин як критеріях включення майнових, пов'язаних з ними особистих немайнових і організаційних відносин у предмет цивільного права
© 2014-2022  yport.inf.ua