Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
Л.П. Ануфрієва. Міжнародне приватне право: У 3-х т. Том 2. Особлива частина, 2000 - перейти до змісту підручника

§ 1. Система правового регулювання іноземних інвестицій в МПП

А. Міжнародно-правове регулювання. Виразною тенденцією у суспільному розвитку сучасної епохи виступає інтернаціоналізація господарського обороту, що зумовила активізацію процесів руху капіталів, товарів і послуг через державні кордони. Результатом інтеграції стало дедалі більшу різноманіття форм діяльності правосуб'єктності утворень за межами власних національних держав. Найбільш характерними сферами ділової активності в сьогоднішньому світі є вкладення матеріальних і фінансових ресурсів, техніки і технології, управлінського досвіду в економіку зарубіжних держав з метою більш ефективного їх використання як інвесторами, так і приймаючими державами, виробничо-коопераційні і власне торгові операції широкого спектра.
Правове регулювання іноземних інвестицій будується на поєднанні міжнародно-правового та національно-правового елементів. Міжнародно-правове регулювання включає різні категорії міжнародних угод: багатосторонні універсальні, регіональні і двосторонні.
У числі багатосторонніх угод, які отримали значний резонанс у світі, слід назвати Вашингтонську конвенцію про врегулювання інвестиційних спорів між державами та національними суб'єктами права інших держав від 18 березня 1965 р., яка набула чинності 14 жовтня 1966 р., і Сеульський конвенцію про про заснування Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій 1985 р., вступила в силу 12 квітня 1988 Завдяки цій Конвенції система державного та приватного страхування доповнюється міжнародною системою страхування іноземних інвестицій, заснованої на багатосторонньому співробітництві держав. Створюване відповідно до розглянутого міжнародною угодою Агентство з гарантій інвестицій (БАГІ) має функцією укладання договорів страхування і перестрахування некомерційних ризиків, яким можуть піддаватися іноземні інвестиції країн-учасниць Конвенції. Агентство має право виробляти додаткові асигнування з метою розширення діяльності щодо забезпечення припливу інвестицій в країни-учасниці договору, які розглядаються в якості таких для цілей Конвенції. У Конвенції містяться поняття гарантій, інвестицій, які підпадають під гарантії, інвестора, що підпадає під гарантії, сприяння капіталовкладенням (ст. 12-13).
Як форм сприяння капіталовкладенням Конвенція розглядає поширення інформації про можливості капіталовкладень в країнах, що розвиваються-членах, надання технічних консультацій та допомоги для поліпшення інвестиційних умов на території даного учасника, укладання угод з перспективними з точки зору прийняття інвестицій країнами, в силу яких будуть забезпечуватися відносно гарантованих Агентством інвестицій режими, що не менш сприятливі, ніж ті, які вже надані такою державою-членом інвестиціям інших агентств або держав, що користуються режимом найбільшого сприяння. Поряд з цим Агентство сприяє мирному врегулюванню спорів між інвесторами та приймаючими країнами. У цій частині Сеульська конвенція доповнює регулювання, що міститься у Вашингтонській конвенції, яка передбачає для окремої категорії інвестиційних спорів - між державою та національними суб'єктами права інших держав - створення Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів при Міжнародному банку реконструкції та розвитку. У компетенції Центру «належить вирішення правових спорів, що виникають безпосередньо з відносин, пов'язаних з інвестиціями між Договірною державою (або будь-яким уповноваженим органом Договірної держави, про який повідомлено Договірною державою Центру) та особою іншої Договірної держави, за умови наявності письмової згоди учасників про передачу такої спору для вирішення Центру. Сторони, що досягли такої згоди, не вправі відмовитися від нього в односторонньому порядку »(ст. 25).
Серед сучасних документів міжнародно-правового характеру, прийнятих в останні роки і не настільки активно освітлюваних у вітчизняній юридичній літературі, присутній Угода про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи (ТРІМС), прийняте 15 квітня 1994 року в рамках Уругвайського раунду переговорів держав-учасниць СОТ, що стало результатом досягнення домовленості між країнами-експортерами капіталу про усунення перешкод на шляхах здійснення інвестицій в широких міжнародних масштабах. Воно спрямоване на закріплення зобов'язань держав-учасників щодо незастосування в інвестиційних відносинах заходів, що сковували міжнародну торгівлю, а також встановлення у договірному порядку переліку подібних заходів. Угода конструюється як засіб сприяння лібералізації світової торгівлі, розширення потоків іноземних інвестицій для цілей прискорення економічного зростання торговельних партнерів, у тому числі країн-Членів СОТ. Відповідно до положень ст.2 ТРІМС його учасники прийняли на себе зобов'язання утримуватися від заходів, не сумісних з положеннями, зафіксованими в ГАТТ-94, що відносяться до принципу національного режиму, заборони кількісних обмежень у торгівлі. Наприклад, з числа неприпустимих відповідно до змісту документа заходів можна назвати вимогу, що стосується «споживання місцевого компоненту», тобто закупівлі або використання в процесі виробництва підприємством з іноземною участю конкретних товарів вітчизняного походження у визначених обсягах, або вимога про обмеження імпорту товарів для цілей виробництва за допомогою ув'язки його з обсягом валютних надходжень на рахунок даного підприємства та ін Разом з тим Угода не виключає використання державами у інвестиційній політиці та правовому регулюванні таких пов'язаних з торгівлею інвестиційних заходів, як положення рестрикційного характеру, зумовлені міркуваннями національної безпеки, здоров'я населення і т.д. (Ст.З).
Однак, оскільки участь більшості держав світу у вищеназваних міжнародних договорах не є переважною, правове регулювання взаємних відносин з іноземного інвестування здійснюється на двосторонній основі. Провідні країни Заходу широко вдаються до використання двосторонніх угод про взаємний захист і заохочення іноземних капіталовкладень у відносинах з країнами, що розвиваються. Практика здійснення таких відносин виробила в ряді випадків досить відомі зразки регулювання тих чи інших сторін подібного роду взаємин. Так, найменшу критику з юридичної точки зору викликає поняття «іноземні інвестиції», сконструйоване в договорах Швейцарії із зарубіжними державами з розглянутого питання і характеризується достатньою повнотою. «Іноземні інвестиції - це будь-які види активів, у тому числі, однак, не виключно: рухома і нерухома власність, так само як і інші речові права, а саме заставні, право утримання майна до сплати боргу, застави, узуфрукт та аналогічні права; акції та інші види часток і участі в компаніях; права вимоги грошового виконання і інші права, що мають матеріальну цінність; авторські права, права на промислову власність, ноу-хау, фірмові найменування, торговельні марки і ділова репутація фірми; виробничі концесії публічного права, включаючи концесії на пошук і розробку корисних копалин ».
Російська Федерація також активно використовує двосторонні інструменти вирішення питань правового становища іноземних інвесторів на своїй території і власних інвесторів в зарубіжних країнах. Подібні угоди є у Російської Федерації як на основі правонаступництва, так і в порядку їх укладення в якості самостійного суб'єкта міжнародного права з багатьма державами Європи, Азії та Латинської Америки: Великобританією, США, ФРН, Швейцарією, Іспанією, Канадою, Францією, Бельгією, Нідерландами , Італією, Австрією, Туреччиною, Кореєю, Китаєм, Фінляндією, Індією та ін
У практиці міжнародних відносин до іноземних інвестицій традиційно застосовується 2 режиму - режим найбільшого сприяння і національний режим. Відповідно до ст. 4 закону «Про іноземні інвестиції в Російській Федерації», ст. 2 ГК РФ, іншими російськими правовими актами правовий режим діяльності іноземних інвесторів і використання отриманої від інвестицій прибутку не може бути менш сприятливим, ніж правовий режим діяльності та використання отриманої від інвестицій прибутку, надану російським інвесторам, за винятками, встановленими федеральними законами. Іншими словами, у правових актах РФ закріплений національний режим. На основі узагальнення попередньої міжнародно-правової практики в Російській Федерації розроблений Типовий проект угоди між Урядом РФ і урядами іноземних держав про заохочення і взаємний захист капіталовкладень, затверджений Постановою Уряду РФ від 11 червня 1992 р., який має на меті створити зразкові рамки правового регулювання, що відноситься до режиму іноземних інвестицій, що встановлюється укладаються міжнародним договором з конкретною державою. Зокрема, пропонуються наступні формулювання відносно основ правового становища іноземних інвесторів: «Кожна з договірних сторін забезпечуватиме на своїй території інвестиціям інвесторів іншої сторони та їх діяльності справедливий і рівноправний режим, що виключає застосування заходів дискримінаційного характеру». Згаданий режим «не менш сприятливим, ніж режим, який надається капіталовкладенням своїх власних інвесторів або інвесторів будь-якої третьої держави». «Кожна з договірних сторін залишає за собою право визначати галузі і сфери діяльності, в яких виключається або обмежується діяльність іноземних інвесторів». При цьому режим найбільшого сприяння, що надається відповідно до договору, не поширюватиметься на переваги, які сторона надає чи надасть у майбутньому у зв'язку з участю в зоні вільної торгівлі, митному або економічному союзі, на основі угоди про усунення подвійного оподаткування або інших домовленостей з питань оподаткування і т.д. (Див. про це в розділі «Принцип найбільшого сприяння»).
Отже, надання національного режиму, що передбачається міжнародними угодами Російської Федерації, укладеними з іншими державами в галузі іноземних капіталовкладень, не виключає введення певних обмежень у відповідних сферах, формах і видах діяльності. Вилучення можуть вводитися і в цілях забезпечення національної безпеки, громадського порядку, здійснення державної монополії на виробництво та обіг деяких видів товарів.
Російська Федерація, як зазначалося вище, на теперішньому етапі має міжнародні угоди про захист інвестицій з більшістю провідних розвинених країн: Австрією (від 8 лютого 1990 р.), Бельгією та Люксембургом (від 9 лютого 1989 р .), Великобританією (від 6 квітня 1989 р.), Німеччиною (від 13 червня 1989 р.), Іспанією (від 26 жовтня 1990 р.), Італією (від 30 листопада 1989 р.), Канадою (від 20 листопада 1989 р .), Китаєм (від 21 липня 1990 р.), Нідерландами (від 5 жовтня 1989 р.), США (від 3 квітня 1992 р.), Фінляндією (від 8 лютого 1989 р.), Францією (від 5 липня 1989 р . з урахуванням обміну листами від 6 лютого 1992 р.), Швейцарією (від 1 грудня 1990 р.) та ін
У розглянутих міжнародно-правових угодах містяться ключові поняття, важливі для точності і повноти правового регулювання: «інвестор», «капіталовкладення», «національна приналежність іноземної юридичної особи», що є інвестором, «режим іноземних інвестицій» і т.д. До капіталовкладенням угоди відносять, як правило, майно, будівлі, споруди, обладнання, інші матеріальні цінності; грошові кошти, акції та інші форми участі; права вимоги за грошовими коштами, які вкладаються для створення матеріальних цінностей; об'єкти інтелектуальної власності - авторські права, права на винаходи, технологію, ноу-хау, промислові зразки і товарні знаки; інші майнові цінності, які визнаються капіталовкладеннями відповідно до законодавства країни, на території якої вони здійснені. У деяких випадках в поняття «капіталовкладення» включається і право на розвідку, розробку, видобуток і експлуатацію природних ресурсів (угоди з ФРН, Великобританією).
Міжнародні договори в даній області спеціально обумовлюють форми недоторканності і гарантій захисту взаємних капіталовкладень від таких заходів держави-реципієнта, як, наприклад, націоналізація, експропріація, реквізиція і конфіскація. Зокрема, вони фіксують в якості загального підходу до регулювання обов'язків держав-партнерів зобов'язання утримуватися від подібних дій (угоди з Фінляндією, Іспанією). Разом з тим не можна розглядати в якості змісту цього зобов'язання відмова від експропріації в принципі, оскільки угоди допускають можливість націоналізації і експропріації, з дотриманням, однак, ряду імперативних вимог, в тому числі і з виплати компенсації. Важливо підкреслити, що міжнародно-правові договори містять більш докладне регулювання відповідних відносин, ніж це мається у внутрішньодержавних актах, скажімо, Росії.
Питання про державні гарантії і захист капіталовкладень - один з основоположних у сфері як національно-правового, так і міжнародно-правого регулювання іноземних інвестицій. Поряд із зобов'язанням держави не вдаватися до націоналізації, крім як у виняткових випадках, до того ж тільки тоді, коли цього вимагають суспільні інтереси, і обов'язком, крім того, виплатити при подібних обставинах «швидку, адекватну і ефективну компенсацію», нерідко до відповідних актів включаються положення rebus sic standibus - обмовка про незмінність обставин. Наприклад, перші акти Казахстану в області інвестицій, прийняті після проголошення суверенітету, - закон від 30 листопада 1990 р. «Про вільні економічні зони в Казахській РСР» і закон від 7 грудня 1990 р. «Про іноземні інвестиції в Казахській РСР» встановлювали, що , по-перше, Казахська РСР гарантує дотримання прав і законних інтересів громадян СРСР, Казахської РСР та іноземних громадян, підприємств, об'єднань і організацій, що діють на території вільної економічної зони, по-друге, націоналізація державою майна, що належить перерахованим суб'єктам, в загальному порядку здійснюють інвестиції або чинним на території СЕЗ, не допускається, по-третє, збитки, завдані громадянам СРСР, Казахської РСР і іноземним громадянам, підприємствам, об'єднанням і організаціям в результаті необгрунтованого втручання в їх діяльність державних та інших органів чи посадових осіб, підлягають відшкодуванню цими органами. Закон Казахстану «Про іноземні інвестиції» від 19 червня 1995 вводить так звану стабілізаційну застереження, встановлюючи, що у разі погіршення становища іноземного інвестора внаслідок зміни законодавства протягом 10 років буде застосовуватися регулювання, що діяло в момент здійснення інвестицій, а за довгостроковими (понад 10 років) інвестиційним контрактами, укладеними з державними органами та організаціями, - до закінчення терміну дії договору, якщо останнім не передбачено інше.
  Умови стабілізаційного характеру в інвестиційних відносинах можуть мати різні форми і зміст. Крім вираження в матеріально-правових нормах, як показано вище, іноді вони включені в коллизионно-правове регулювання. Так, Римської конвенції про право, застосовне до договірних зобов'язань, надані різні можливості вибору сторонами права на основі автономії волі. Зокрема, в області інвестиційних контрактів між державою і приватним інвестором передбачається стабілізаційна - «дідусева» - обмовка, «заморожуюча» дія норм обраного правопорядку на момент вибору. Крім того, держава може погодитися на дотримання умов договору в такому обсязі, форму та зміст, як це було визначено в момент його укладення, або виконувати договір незважаючи на подальші зміни в законодавстві. Однак слід зауважити, що в рамках аналізу приписів ст. 3 Римської конвенції подібні судження викликають дискусії. Водночас метод «відкладеного вибору» права допускається Конвенцією беззастережно. Він полягає в тому, що сторонам або стороні контракту надається можливість вибору правопорядку небудь держави на більш пізніх етапах від моменту укладення договору залежно від настання яких-небудь подій, скажімо, виникнення спору.
  Конвенція про захист прав інвестора 1997 країн СНД; в свою чергу, передбачає, що у разі, якщо після вступу цієї Конвенції в силу, сторонами будуть змінені законодавчі норми, що стосуються інвестицій, які, на думку однієї або декількох зацікавлених сторін, погіршують умови і режим інвестиційної діяльності, це питання може бути внесено на розгляд Економічного суду Співдружності Незалежних Держав і / або інших міжнародних судів або міжнародних арбітражних судів (ст. 5).
  Істотним елементом у сфері правового регулювання, яка охоплюється угодами, є проблема вирішення інвестиційних спорів. При цьому зберігається диференціація міждержавних суперечок (тобто спорів, що виникають між учасниками міждержавного договору у зв'язку з його виконанням) та цивільно-правових - між інвестором і державою, що приймає, між іноземними інвесторами, а також між національними та іноземними учасниками інвестиційної діяльності. Принциповим положенням у цій частині є що передбачається угодами порядок арбітражного (третейського) розгляду подібного роду розбіжностей.
  Б. Національно-правове регулювання. Масштаби присутності на території конкретної країни іноземних юридичних осіб в підприємницьких цілях в существеннейшей мірою залежать від рівня сприяння в прийомі зарубіжного бізнесу, який створений відповідними правовими приписами, чинними в розглянутих областях в окремо взятій державі, - іншими словами, конкретно від того режиму, що наданий іноземним громадянам та юридичним особам на даній території. Саме він визначає їх правове становище в цілому.
  Національно-правове регулювання вкладення іноземних коштів у вітчизняну економіку конкретної країни може здійснюватися або пакетом нормативних актів, або єдиним комплексним документом, спеціально присвяченим цьому блоку відносин. Для багатьох з провідних західних країн досить типово будувати національно-правове регулювання не на спеціальному законодавстві з іноземних інвестицій, а на основі застосування до таких відносин загальних норм валютного, податкового, антитрестівського, банківського, корпоративного права (США, Великобританія, Франція, Японія, ФРН , Швейцарія, Іспанія, Португалія та ін.)
  З іншого боку, подібні акти, розглянуті в якості традиційних інструментів регулювання, властивих країнам Азії, Африки та Латинської Америки, є не тільки в державах, що розвиваються, але і в деяких розвинених країнах (Нової Зеландії, Східно-Європейських країнах, нових державах Балтії, Російської Федерації, інших країнах СНД, КНР, Монголії, В'єтнамі і т.д.).
  Правове регулювання відносин з іноземних інвестицій, як правило, здійснюється не за допомогою колізійного методу, а за допомогою використання матеріально-правових норм. Зазначені спеціальні акти містять правила, що безпосередньо визначають права і обов'язки іноземних інвесторів. У цих актах встановлюється загальний порядок допуску іноземних підприємств і фізичних осіб в національну економіку, а також ті організаційно-правові форми, в яких здійснюються іноземні інвестиції, умови функціонування іноземного капіталу в країні тощо
  В одних випадках вводиться дозвільний порядок. Зокрема, законодавство про іноземні інвестиції Киргизстану встановлює, що іноземні інвестиції в республіці вимагають спеціального дозволу (ліцензії), який видається Кабінетом міністрів Республіки Киргизстан не пізніше ніж у 30-денний строк з дня надходження заявки іноземного інвестора. Реєстрація іноземних інвесторів виробляється Міністерством фінансів республіки (ст. 13 Закону про іноземні інвестиції в Республіці Киргизстан від 28 червня 1991 р.). Деякі країни застосовують принцип «відкритих дверей», тобто для іноземного капіталу встановлюється вільний доступ в країну. У третьому варіанті діють досить специфічні умови для функціонування іноземних компаній і юридичних осіб. До останніх, зокрема, належить Індія. У законодавстві цієї країни для зарубіжних компаній, які обрали в якості місця здійснення бізнесу Індію, передбачається особливий статус - «зареєстрованої іноземної компанії, що має в Індії місце здійснення своєї діяльності» (ст. 591-602 Закону про компанії 1956 р.).
  Правове регулювання Китаю з іноземних інвестицій являє собою зразок дозвільної системи та містить ряд актів різної юридичної сили по ієрархії органів, які їх приймали, проте утворюють в певній мірі цільну сукупність національно-правових актів, починаючи з Конституції КНР 1982 р., в якій в загальній формі проголошується дозвіл іноземним підприємствам та іншим іноземним господарським організаціям і окремим особам вкладати капітали в Китаї і здійснювати в різних формах економічне співробітництво з китайськими господарюючими суб'єктами. Згідно із Законом КНР про підприємства з іноземним капіталом від 12 квітня 1986 р., а також прийнятим в цілях його розвитку та здійснення Правил від 28 жовтня 1990 на території Китаю можуть створюватися підприємства зі стовідсотковим участю іноземного капіталу, які, отримавши необхідний дозвіл на діяльність в межах території КНР з боку компетентних державних органів (свідоцтво про схвалення), здійснюють реєстраційні заходи для цілей здійснення виробничої (торгової) діяльності та отримання ліцензії за профілем. Дата видачі ліцензії вважається датою заснування підприємства з іноземним капіталом (ст. 13 Правил). Слід особливо підкреслити, що створені відповідно до зазначеної в згаданих Законі і Правилах процедурою підприємства з іноземним капіталом стають юридичними особами китайського права і підкоряються китайському правопорядку (ст. 8 Закону).
  Законодавство Литви, Казахстану, Киргизстану, Російської Федерації, Узбекистану, України, Естонії - країн, які мають спеціальні акти у галузі регулювання іноземних капіталовкладень, - в тій чи іншій формі забороняє дискримінацію іноземних інвесторів і встановлює або національний режим, або режим найбільшого сприяння. Стаття 4 закону від 9 липня 1999 р. «Про іноземні інвестиції в Російській Федерації», ст. 5 Закону Узбекистану, ст. 21 Закону Естонії, ст. 1 Закону України забезпечують повний правовий захист іноземних інвестицій. На додаток до цього ст. 6 литовського Закону проголошує захист з боку литовської держави не тільки іноземних інвестицій, але і доходів, прав і законних інтересів іноземних інвесторів на території Литви. У випадках націоналізації або реквізиції іноземному інвестору виплачується компенсація (ст. 21 Естонського закону, ст. 25 Закону Казахстану, ст. 3 Українського закону, ст. 11 Закону Узбекистану, ст. 8 Закону РФ).
  Новітній російський акт у розглянутій області містить розгорнуті положення в галузі гарантій щодо іноземних інвесторів при здійсненні ними капіталовкладень на території РФ: гарантії правового захисту діяльності (ст.5), гарантії використання іноземним інвестором різних форм здійснення інвестицій на території РФ (ст. 6) , гарантії переходу прав і обов'язків іноземного інвестора іншій особі (ст. 7), гарантія компенсації при націоналізації і реквізиції майна іноземного інвестора або комерційної організації з іноземними інвестиціями (ст. 8), гарантія від несприятливої зміни для іноземного інвестора і комерційної організації з іноземними інвестиціями законодавства РФ (ст. 9), гарантія використання на території РФ і переведення за її межі доходів, прибутку та інших правомірно отриманих грошових сум (ст. 11), гарантія права іноземного інвестора на безперешкодний вивіз за межі РФ майна та інформації в документальній формі або у формі запису на електронних носіях, які були спочатку ввезені на територію РФ як іноземної інвестиції (ст. 12), гарантія права іноземного інвестора на придбання цінних паперів (ст. 13), гарантія участі іноземного інвестора у приватизації (ст. 14), гарантія надання іноземному інвестору права на земельні ділянки, інші природні ресурси, будівлі, споруди та інше нерухоме майно (ст. 15), гарантія забезпечення належного вирішення спору, який виник у зв'язку із здійсненням інвестицій та підприємницької діяльності на території РФ іноземним інвестором (ст. 10). Серед перерахованих гарантій найважливіше місце займає зміст ст. 7 Федерального закону 1999 як новела російського права, вперше отримала закріплення. Зокрема, у ній встановлюється, що якщо іноземна держава або уповноважений ним державний орган виробляє платіж користь іноземного інвестора по гарантії (договору страхування), наданої останньому відносно інвестицій, здійснених ним на території Російської Федерації, і до цього іноземній державі переходять права (уступаются вимоги) іноземного інвестора на зазначені інвестиції, то в Російській Федерації такий перехід прав (поступка вимоги) визнається правомірним.
  Обходячи мовчанням питання про націоналізацію і реквізицію, Закон про іноземні інвестиції в Республіці Киргизстан від 28 червня 1991 р. і Закон про концесії та іноземних концесійних підприємствах в Республіці Киргизстан від 6 березня 1992 р. передбачає в якості гарантій іноземних інвесторів і концессінеров повну компенсацію їхніх збитків , включаючи недоотриманий прибуток, що відшкодовуються в тому числі і за рахунок скарбниці. Закон Литви стосовно до аналогічних обставин вводить таку міру забезпечення державних інтересів у галузі регулювання іноземних капіталовкладень, як призупинення інвестиційної діяльності. Згідно з його ст. 11 інвестиційна діяльність, будь то діяльність спільного підприємства або підприємства з іноземним капіталом, може бути припинена литовським урядом, якщо вона суперечить законам Литви, б) не відповідає економічним вимогам; в) не відповідає статуту підприємства.
  Найважливішими заходами загального характеру щодо стимулювання або обмеження іноземного капіталу з боку приймаючих держав є наступні: державний контроль за допуском і здійсненням діяльності в особливих областях виробництва і секторах економіки, зокрема, видобутку корисних копалин і розробки надр; недопущення або обмеження допуску іноземних юридичних осіб в стратегічні галузі народного господарства або зняття або скорочення будь-яких заборон на допуск; регулювання за допомогою заохочувального або обмежує нормування переказу прибутків за кордон, реінвестування коштів в національну економіку приймаючої держави, оподаткування; встановлення експортно-імпортного контролю та ін 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 1. Система правового регулювання іноземних інвестицій в МПП"
 1. Контрольні питання
    система правового регулювання іноземних інвестицій в МПП? Які її основні елементи? 2. Яке значення міжнародних договорів у регулюванні іноземних інвестицій. 3. Яка принципова характеристика правового становища іноземних інвесторів в Російській
 2. § 1. Поняття комерційного права
    систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими як підприємці у встановленому законом порядку (ст. 2 ЦК). Серед відзначених ознак, що містяться в легальному визначенні підприємницької діяльності, необхідно розрізняти загальні (родові), властиві будь-якій вільній (приватної)
 3. § 1. Поняття і види підприємців
    система приватного права, не відомо формально-юридичне поняття підприємця. Разом з тим у ньому міститься безліч норм і навіть інститутів права, що передбачають спеціальні правила про організацію та діяльність осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність. Так, в ЦК містяться спеціальні норми про підприємницьку діяльність громадян (ст. 23), неспроможність (банкрутство)
 4. § 2. Створення комерційних організацій
    систематичного отримання прибутку, - створення комерційних організацій переслідує ті ж цілі, що і створення інших юридичних осіб. Це відокремлення майна засновника, обмеження майнового ризику учасника відокремленим майном, організація управління відповідним майном, виступ комерційної організації в обороті від власного імені. По суті це ознаки юридичної
 5. § 4. Акціонерні товариства
    система колективного внутрішнього контролю над складом учасників товариства і числом належних їм часток (акцій). Для цього законодавець встановлює правило про переважної купівлі акцій товариства. Це правило наказує вибуває учаснику товариства спочатку запропонувати свої акції залишилися членам, і тільки потім, якщо вони від них відмовилися, він має право пропонувати свої акції особам,
 6. § 2. Розрахунки і кредитування
    система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних договорів, які опосередковують ці
 7. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
    систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору законодавця, розгляд спорів арбітражними судами
 8. § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
    систему Російської Федерації »суди загальної юрисдикції є федеральними судами. Вони являють собою єдину систему, що складається з трьох ланок 1) районний суд, 2) верховний суд республіки, крайової (обласної) суд, суд міста федерального значення, суд автономної області, суд автономного округу; 3) Верховний Суд Російської Федерації. Розгляд цивільних справ у судах загальної юрисдикції
 9. § 1. Поняття інвестиційної діяльності та інвестиційне законодавство
    системи інвестиційного законодавства стоїть Конституція РФ. Вона визначає основні напрями державної інвестиційної політики, принципи захисту інвестицій в національній економіці. Далі йдуть нормативні акти, які традиційно можна розділити на дві групи: спеціальне і загальне законодавство. Загальне законодавство досить широко, воно включає в себе акти, в тій чи іншій
 10. § 3. Суб'єкти, об'єкти і зміст інвестиційної діяльності
    системі інвестиційних актів, з приводу його природи в науці існують різні точки зору. Оскільки більшість інвестиційних угод укладається з метою залучення іноземних інвестицій та суб'єктом таких відносин є держава, частина авторів відносять інвестиційні угоди до галузі міжнародного права, наприклад, їм надається рівень міжнародних договорів або
© 2014-2022  yport.inf.ua