Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
П. П. Глущенко, Н. Н. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

3.2. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права

Правова наука як цілісна система характеризується єдністю цілей, принципів і механізмів правозастосування у кожній конкретній галузі права Таке теоретико-методологічну єдність забезпечує стійку нормативну орієнтацію в державі, загальносистемні характеристики законодавства, єдність основних понять і термінів Ця концепція єдності передбачає спеціалізацію і диференціацію перерахованих теоретико-методологічних аспектів стосовно до конкретних галузей права
Одним з проявів зазначених вище особливостей правової науки є закономірні зв'язки і взаємодії адміністративного права з іншими галузями права Можна виділити шість основних ліній таких зв'язків
1. Узгоджене застосування норм адміністративного права і норм інших галузей права
2. Забезпечення комплексної дії адміністративно-правових та інших норм.
3. Запозичення методів регулювання інших галузей права
там, де вони можуть дати більший ефект, ніж імперативні методи
4. Включення адміністративно-правових норм до складу інших
галузей і, навпаки, включення останніх у тканину адміністративно-правового регулювання
5. Коректність взаємних відсилань як спосіб юридико-функцио
нальних зв'язок норм різних правових актів
6. Коллизионное право як механізм усунення юридичних кіл
лізій
Перераховані пункти є визначальними у взаєминах у сімействі правових наук Разом з тим модель взаємозв'язків адміністративного права з кожною іншою правовою наукою має і свою специфіку. Розглянемо найбільш характерні моделі і звернемося до питання про зв'язок адміністративного права з найбільш близьким йому конституційним правом
У цих двох галузях права особливо повно проявлені природа, інститути та норми публічного права Конституційне право як провідна галузь регулює основні сторони життя громадянина, держави і суспільства, регламентує найбільш важливі суспільні відносини Норми конституційного права мають вищу юридичну силу і є правоісточніком інших галузей Система конституційного права та об'єкти його правового регулювання дуже близькі до системи адміністративного права Існує значна подібність підгалузей, інститутів і норм конституційного та адміністративного права
Адміністративне право тісно пов'язане з цивільним правом Оскільки норми однієї галузі захищаються нормами інший, адміністративне право слід розглядати як одну з гарантій реалізації цивільно-правових норм. Виділення або паралельність адміністративно-правових відносин у колі комплексних відносин служить вододілом між цивільним і адміністративним правом Взаємопроникнення і переплетення норм цих галузей права стає більш глибоким і масштабним. При цьому досягається зближення і узгодження, комплексне і більш ефективний вплив на суспільні відносини
Зв'язок адміністративного та фінансового права обумовлена спільністю регульованих відносин Як відомо, фінансове право регулює процес збору, акумуляції та витрачання грошових коштів Історично воно розвивалося то разом, то в якості відгалуження адміністративного права В даний час рамки самостійності фінансового права розширилися, але залишається незмінною деяка спільність предметів регулювання Бюджетне право впритул примикає до адміністративного насамперед компетенційних нормами, нормами про статус відповідних виконавчих органів та порядком їх бюджетних взаємовідносин Банківське право близько стикається з адміністративним правом. Якщо раніше вона розглядалася як підгалузь фінансового права зважаючи жорсткої централізованої системи правового регулювання, то тепер фахівці вважають банківське право комплексною галуззю
На сучасному етапі інтенсивно розвивається митне право З'явився Митний кодекс - дітище адміністративного права Визнання митного права в як самостійної галузі ще не стало загальновизнаним Одні вважають його інститутом адміністративного права, інші - самостійною галуззю законодавства комплексного характеру
Адміністративне право взаємодіє з кримінальним та кримінально-виконавчої правом. Основна лінія їх взаємозв'язку визначається тим, що організація управління в системі виправно-трудових установ і регуляція питань державної служби в органах дізнання і слідства, а також у внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації (далі - МВС) носять адміністративно-правовий характер
Кримінальне право карає за злочини, вчинені у сфері дії адміністративних норм Це стосується злочинів проти власності, частини злочинів у сфері економічної діяльності (наприклад, перешкоджання законній підприємницькій діяльності, реєстрація незаконних операцій із землею та ін.), злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку Своєрідні відносини складаються у адміністративного права з сімейним правом. Тут адміністративно-правові норми служать гарантією реалізації та охорони норм сімейного права Існують також певні взаємозв'язки адміністративного права з низкою інших галузей права - соціальним правом, екологічним, господарським, земельним і т д Ці взаємозв'язки, з одного боку, мають єдині вихідні посилки, а з другий - специфічні в кожному конкретному випадку
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3.2. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права"
 1. Контрольні питання
  права та її елементи. 2. Співвідношення приватного і публічного права. 3. Предмет правового регулювання норм "матеріального" і процесуального права. 4. Назвіть основні галузі російського права і дайте їх загальну характеристику. 5. Що є підставою для підрозділу системи права на галузі? 6. Назвіть методи правового регулювання суспільних відносин. 7. За яким принципом
 2. 3.2. Адміністративне право: поняття та предмет
  адміністративне право »(адміністративно-правова доктрина) - складова частина російської правової науки, система наукових поглядів і уявлень, знань і теоретичних положень про галузь адміністративного права і про предмет його регулювання . Предмет науки «адміністративне право» - найбільш загальні закономірності розвитку і функціонування державного управління, стан і
 3. 2.1. Поняття та ознаки галузі адміністративного права
  адміністративного права: - є однією з основоположних галузей публічного права; - представляє собою сукупність юридичних норм; - має відокремлений предмет правового регулювання - управлінські відносини, що виникають як у сфері державного управління , так і в інших сферах; - має свій метод правового регулювання; - володіє внутрішньою
 4. 26. Галузі права
  адміністративне (пов'язане із здійсненням виконавчої влади); громадянське (регулює майнові та пов'язані з ним немайнові відносини суб'єктів права); 3) земельне (предметом регулювання є правові відносини, пов'язані із землею); 4) сімейне (присвячене розгляду проблем, пов'язаних з шлюбно-сімейними правовідносинами), 5) трудове (розглядає відносини,
 5. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  адміністративного права і визначте його місце серед інших галузей права, його особливості в сучасних умовах. 2. Визначте предмет і метод адміністративного права. 3. Які суб'єкти адміністративного права? 4. Розкрийте адміністративно-правовий статус громадянина РФ. 5. Дайте визначення адміністративного правопорушення і його ознаки. 6. В чому сутність адміністративної
 6. 2.4. Система адміністративного п
  адміністративного права - це внутрішня будова адміністративного права як галузі права, сукупність взаємопов'язаних, взаємообумовлених правових інститутів і норм. Ознаки системи адміністративного права: - обумовлена специфікою регульованих суспільних відносин; - представляє собою об'єктивне правове явище; - характеризується взаимосвязанностью і
 7. 25. Система права, правова система Росії
  адміністративне та інші галузі права). Містить в собі правовідносини, що зачіпають владні зв'язки між суб'єктами в порядку підлеглості; 2) приватне право. Предмет регулювання відносини між індивідуумами (сфера цивільного, сімейного права). Ознаки системи права: 1) єдність - приналежність норм права до однієї правової системі породжує єдність їх цілей; 2) відмінність -
 8. Контрольні питання
  права як галузі об'єктивного права. 2. Система галузі правознавства (навчального курсу) МПП. 3. Як співвідносяться між собою міжнародне приватне право як галузь права і як наука згідно традиційної доктрини? 4. Які елементи, складові науку МПП, що виходять за рамки досліджуваної нею галузі? 78 Див: Issad M. Le droit international prive. Alger, Office des Publications Universitaires
 9. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  права в якості галузі права, роль у правовому регулюванні і взаємодію з іншими галузями права. 2. Джерела кримінального права. Значення конституційних та міжнародно-правових положень. Розкрийте основні риси КК РФ 1996 р. 3. Знайдіть у Кримінальному кодексі відсильні і бланкетні норми кримінального права. 4. Поняття кримінально-правового правовідносини. Його об'єкт, суб'єкти,
 10. 1.2. Система адміністративного права
  адміністративне право складається з двох частин: Загальної та Особливої. Деякі автори, поряд із зазначеними частинами виділяють і Спеціальну частину адміністративного права. І Загальна, і Особлива частини адміністративного права складаються з окремих адміністративно-правових інститутів. Адміністративно-правовий інститут - це система норм права, які регулюють відносно однорідні суспільні
 11. Тема 2. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА
  Тема 2. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ
 12. Тема 1. Порівняльне правознавство: метод, наука, навчальна дисципліна
  права, філософією і соціологією права, галузевими юридичними науками, порівняльної політологією, юридичний етнологією. Порівняльне правознавство і вивчення зарубіжного права. Вивчення правової карти сучасного світу - основне завдання сучасного порівняльного правознавства. Порівняльне правознавство як метод і як наукова дисципліна. Порівняльне правознавство як навчальний курс.
 13. 17. Галузі права
  адміністративне право, що регулює сферу управлінської діяльності держави; 4) кримінально-процесуальне, що регулює діяльність органів попереднього слідства та дізнання, прокуратури і суду по розкриттю і розгляду кримінальних справ; 5) земельне право, що регулює питання раціонального використання земель, визначення правового режиму різних видів землі і т. д. Існують
 14. § 5. Місце муніципального права в правовій системі Російської Федерації
  адміністративного права. При визначенні місця муніципального права в правовій системі Російської Федерації необхідно враховувати ряд обставин. Насамперед, як уже зазначалося, це комплексний характер галузі муніципального права. Тому муніципальне право пов'язане з цілим рядом інших галузей права. Найбільш тісно муніципальне право пов'язане з конституційним правом і
 15. 6. Поняття, ознаки та принципи права. Джерела права
  співвідношення суспільних та особистих інтересів, визначальних види можливого і належного поведінки суб'єктів правовідносин. Ознаки права: вольовий характер; общеобязательность; нормативність; право приймається, застосовується і забезпечується державною владою; формальна визначеність; системність; регулюючий вплив права. Принципи права - це основні (вихідні) почала, положення,
© 2014-2022  yport.inf.ua