Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
П. П. Глущенко, Н. Н. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

4.1. Поняття і структура адміністративно-правових норм

Адміністративне право Російської Федерації - це система юридичних норм, що регулюють суспільні відносини у сфері державного управління Адміністративно-правові норми встановлюються державою (органами державної влади) і мають обов'язкову силу на всій території Російської Федерації. Їх реалізація забезпечується економічної, організаційної, соціально-культурною діяльністю і гарантується примусовою силою держави
Норми адміністративного права являють собою правила загального характеру, певну міру (масштаб) належного чи можливого поводження, містять в собі юридично обов'язкові правила поведінки, насамперед адресовані суб'єктам виконавчої влади Норми адміністративного права покликані регулювати суспільні відносини, що складаються в управлінській та виконавчої діяльності держави Крім того, норми адміністративного права регулюють відносини, пов'язані з державною та муніципальною службою в органах представницької влади, суду, прокуратури, і питання внутриорганизационного управлінського характеру
Адміністративно-правові норми регулюють суспільні відносини, пов'язані із здійсненням громадськими та іншими недержавними об'єднаннями переданих в їх ведення функцій органів державного управління Наприклад, участь представників громадськості в охороні громадського порядку або передача справ про адміністративні правопорушення на розгляд товариського суду, трудовому колективу Норми адміністративного права також регулюють взаємовідносини держави і громадян (іноземних громадян та осіб без громадянства) Адміністративно-правові норми, на відміну від норм інших галузей права, мають свої особливості, які полягають у наступному:
| адміністративно-правові норми покликані забезпечувати організацію та функціонування як всієї системи органів виконавчої влади, так і окремих її ланок, а також внутрішньоорганізаційні питання інших державних органів (суду, прокуратури та апарату представницьких органів);
| адміністративно-правові норми містять той чи інший варіант належної поведінки (заборони, розпорядження і дозволи);
| адміністративно-правові норми мають підзаконний характер, тобто покликані проводити в життя вимоги законів , які мають вищу юридичну силу порівняно з нормативними актами органів виконавчої влади;
| норми адміністративного права можуть встановлюватися як законами, так і підзаконними актами (постановами Уряду Російської Федерації, указами Президента Російської Федерації, наказами галузевих і міжгалузевих міністерств і відомств);
| у правозастосовчій практиці норми адміністративного права можуть застосовуватися широким колом уповноважених органів і посадових осіб на відміну, наприклад, від норм кримінального та цивільного законодавства, які застосовуються тільки судом
Xарактер норм адміністративного права за способом їх впливу на учасників відносин виражає сутність адміністративно-правового регулювання (зобов'язування, заборона, дозвіл, а в ряді випадків - застосування певних правил, які у нормах). Перед нормами адміністративного права стоять наступні завдання:
| впорядкування та закріплення найбільш доцільних суспільних відносин у сфері державного управління;
| охорона врегульованих правом управлінських відносин;
| породження і розвиток нових суспільних відносин, адекватних вимогам економічного розвитку суспільства;
| витіснення зі сфери управління суспільних відносин, що не відповідають сучасним умовам
Способи впливу адміністративно-правових норм на суспільні відносини залежать від завдань адміністративно-правового регулювання Для адміністративно-правового регулювання насамперед характерні розпорядчі норми Управління немислимо без владного встановлення належної поведінки, розпорядження до дії, що виходить від суб'єкта управління до об'єкта і від начальника до підлеглого Однак поряд з приписом (зобов'язування) в управлінській діяльності використовуються заборона, дозвіл і заохочення
Адміністративно-правова норма має свою структуру, яка включає гіпотезу, диспозицію і санкцію Гіпотеза як частина адміністративно-правової норми містить вказівку на фактичні умови реалізації норми у вигляді юридичних фактів (досягнення певного віку, вчинення адміністративного правопорушення і т п)
Гіпотеза встановлює область дії диспозиції в часі, у просторі і по колу осіб. Диспозиція норми - це приписи, заборони і дозволу. Диспозиція вказує на можливе і належну поведінку суб'єктів, їх права та обов'язки Санкція як елемент адміністративно-правової норми містить вказівку щодо заходів адміністративного або дисциплінарного примусу Однак не всі норми мають такі санкції Норми, що регулюють управлінську діяльність, взаємини між вищестоящими і нижчестоящими державними службовцями, визначають лише зміст дисциплінарної влади
Заохочення - елемент правової норми, що передбачає публічне визнання заслуг фізичної або юридичної особи у виконанні правових обов'язків або громадського обов'язку, яка визначається диспозицією норми. Підставою для заохочення згідно диспозиції може служити зразкове виконання службових обов'язків
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4.1. Поняття і структура адміністративно-правових норм"
 1. 4.1. Поняття і елементи механізму адміністративно-правового регулювання
  адміністративно-правового регулювання сукупність адміністративно-правових засобів, які, впливаючи на управлінські відносини, організовують їх відповідно до завдань суспільства і держави. Загальна характеристика механізму адміністративно-правового регулювання: - являє собою сукупність юридичних засобів; - кошти носять адміністративно-правовий характер;
 2. Контрольні питання
  структура правової норми. 3. Дайте характеристику кожного елемента правової норми. 4. У чому виражається співвідношення правових і технічних норм? 5. Чим відрізняються правові норми від моральних? 6. Яке співвідношення норми права і статті закону? 7. Назвіть види правових норм. 8. Назвіть відмітні ознаки імперативних і диспозитивних
 3. 19.7. Адміністративно-юрисдикційний процес: поняття, риси, структура
  адміністративно-процесуальних норм і заснована на них юрисдикцій-онная діяльність органів виконавчої влади та їх посадових осіб з вирішення конфліктів у сфері державного управління та застосування заходів адміністративного примусу . Спільні риси адміністративно-юрисдикційного процесу: - є складовим елементом (частиною) адміністративного процесу; - регламентує
 4. Контрольні запитання до розділу 1
  поняття права і його історична еволюція. 5. Взаємозв'язок права і держави. 6. Поняття джерел права. 7. Закони та їх види. Підзаконні акти. 8. Право і мораль. 9. Структура правової норми. 10. Дія норм права у часі, просторі і по колу осіб. 11. Правомірне поведінку і правопорушення. 12. Юридична
 5. 19.4. Структура і стадії адміністративного процесу
  структури адміністративного процесу служать адміністративно-нормотворчий, адміністративно-правонаделітель-ний (оперативно-розпорядчий), адміністративно-юрисдикцій-ційний процеси. Стадії адміністративного процесу - відносно самостійна частина адміністративного провадження, для якої характерні конкретні завдання, склад учасників, процесуальне оформлення результатів.
 6. Контрольні питання
  поняття «колізії колізій»? 10. Який зміст поняття «колізійне право»? 160 Звеков В.П. Указ соч. С.
 7. А
  поняття А. н. о. II, 9, § 10 (1) - с. 365 - створення А. н. о. II, 9, § 10 (2) - с. 366 - управління А. н. о. II, 9, § 10 (2) - с. 366 Автономність права, втіленого в цінному папері II, 11, § 3 (1) - с. 421 - 422 Адміністративно-правовий акт як підстава виникнення цивільно-правових відносин II, 12, § 1 (2) - с. 434 - 436 Адміністративний порядок захисту цивільних прав III, 15,
 8. Контрольні питання до розділу
  поняття посадової особи. 11. Поняття і види адміністративних правопорушень. 12. Поняття і види адміністративних
 9. 73. Адміністративне право. Суб'єкти
  поняття загальних положень адміністративного законодавства (завдання і принципи, поняття адміністративного правопорушення, адміністративної відповідальності, адміністративного покарання), 2) Особлива частина присвячена розгляду конкретних складів адміністративних правопорушень із зазначенням відповідних видів адміністративних покарань за їх вчинення . Суб'єктами адміністративних
 10. 2.4. Система адміністративного п
  адміністративного права - це внутрішня будова адміністративного права як галузі права, сукупність взаємопов'язаних, взаємообумовлених правових інститутів і норм. Ознаки системи адміністративного права: - обумовлена специфікою регульованих суспільних відносин; - представляє собою об'єктивне правове явище; - характеризується взаимосвязанностью і
 11. 4.6. Акти застосування адміністративно-правових норм
  адміністративно-правових норм є індивідуальне, державно-владне веління, прийняте уповноваженими суб'єктами у встановленому порядку, що містить дозвіл конкретного управлінського справи на основі адміністративно-правових норм. Ознаки актів адміністративно-правових норм: - носять державно-владний (обов'язковий) характер; - приймаються
 12. 19.6. Адміністративно-правонаделітельний процес: поняття, риси, структура
  адміністративно-процесуальних норм і заснована на них діяльність органів виконавчої влади та їх посадових осіб за дозволом позитивних управлінських справ. Спільні риси адміністративно-правонаделітельного процесу: - є складовим елементом (частиною) адміністративного процесу; - спрямований на створення умов для реалізації позитивних завдань у сфері діяльності
 13. 3.2. Адміністративне право: поняття та предмет
  понять (категоріальний апарат), 4) історія розвитку адміністративного права; 5) правозастосовна практика суб'єктів адміністративного права; 6) закордонне адміністративне право (порівняльне правознавство); 7) прогнози і рекомендації щодо вдосконалення і розвитку адміністративного
 14. 5.4. Адміністративна правосуб'єктність громадян: поняття та характеристика елементів
  адміністративного права. Її елементами виступають адміністративна правоздатність громадян і адміністративна дієздатність громадян. Адміністративна правоздатність громадян здатність громадянина мати в силу норм адміністративного права суб'єктивні права і нести юридичні обов'язки, що виникають з моменту народження і припиняється смертю. Обставини, що визначають обсяг
 15. 19.5. Адміністративно-нормотворчий процес: поняття та риси
  адміністративно-процесуальних норм і заснована на них діяльність органів виконавчої влади та їх посадових осіб щодо створення підзаконних нормативних правових актів з метою створення правової бази для реалізації законів. Спільні риси адміністративно-нормотворчого процесу: - є складовим елементом (частиною) адміністративного процесу; - йому властивий неюрисдикційний
 16. Контрольні питання
  правових норм. 3. Назвіть види тлумачення юридичних норм. 4. Тлумачення норм права органами судової влади. 5. Чим відрізняється нормативне тлумачення правових норм від казуальне тлумачення? 6. Розкрийте зміст автентичного тлумачення норм права. 7. Тлумачення Конституції Російської Федерації. 8. У чому особливості тлумачення норм міжнародного
 17. Дмитрієв Ю.А., Шапкін М.А., Шумілов Ю.И.. Правоохоронні органи Російської Федерації: підручник, 2009
  поняття предмета, методу і системи навчального курсу, що представляє собою підгалузь конституційного та адміністративного права, його нормативно-правові джерела, дається зміст і ознаки правоохоронної функції держави, поняття і системи правоохоронних органів у широкому і вузькому сенсі. Детально висвітлюються зміст і структура судової системи, поняття і ознаки судової влади
 18. 19.2. Адміністративно-процесуальні норми і відносини
  структуру (будова); 4) містяться в певних джерелах; 5) забезпечуються примусовою силою держави; 6) порушення адміністративно-процесуальних норм тягне за собою притягнення винних до юридичної відповідальності. За сферою регулювання існують такі види адміністративно-процесуальних норм: регламентують суспільні відносини у сфері економіки,
 19. 4.5. Акти офіційного тлумачення адміністративно-правових норм
  адміністративно-правових норм діяльність органів державної влади, посадових осіб, громадських об'єднань та окремих громадян щодо встановлення змісту адміністративно-правової норми, розкриттю вираженої в ній державної волі. Елементи тлумачення адміністративно-правових норм: 1) з'ясування сутності толкуемой адміністративно-правової норми; 2) роз'яснення сутності
© 2014-2022  yport.inf.ua