Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеория права и государства → 
« Попередня
Загальні закономірності виникнення держави та права, 2011 - перейти к содержанию учебника

Список використаних джерел

Алексеев С.С. Государство и право. - М., 1993. - 741 с.
2. Алексеев С.С. Общая теория права. - М., 1981.-Т. 1.-428с.
3. Гоббс Т. Сочинения. В 2-х томах. - М. - 1991. - Т. 2. -613 с.
4. Гумплович Л. Общее учение о государстве. - М., 1980. - 142 с.
5. Дидро Д. Сочинения. - М., 1969. - Т. 7. - 312 с.
6. Коркунов М.Н. Лекции по общей теории права. - М., 1994. - 208 с.
7. Лазарев В.В. Общая теория права й государства - М.: Юрист, 1994. -360с.
8. Лившиц Р.З. Теория права - М.: БЕК, 1994. - 224 с.
9. Маркс К., Знгельс Ф. Собрание сочинений. -М., 1974. - Т. 21. -313 с.
10. Марченко М.Н. Загальна теорія держави і права. - К., 1996. - 467 с.
11. Марченко М.Н. Теория государства й права. - М.: Зерцало. - 1996. -317с.
12. Основи держави і права / Під ред. A.M. Колодія і А.Ю. Олійника. - К., 1997.-423с.
13. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. - К., 1994. -108с.
14. Руссо Ж.-Ж. О причинах неравенства. - М., 1997. - 162 с.
15. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. - М., 1998. - 201 с.
16. Скакун О.Ф. Теория государства й права. - X., 2000. -316с.
17. Спенсер Г. Основание социологии.-М., 1998.-Т. 1,2-96с.
18. Теорія держави і права / Під ред. В.В.Копєйчикова. - К., 1995. -186с.
19. Тихомиров Ю.А. Публичное право, - М., 1995. - 201 с.
20. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. - СПб., 1990. - 453 с.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Список використаних джерел"
 1. Загальні закономірності виникнення держави та права, 2011
  використаних
 2. § 2. Порядок створення селянського (фермерського) господарства і його державна реєстрація
  список осіб, які виявили бажання створити селянське (фермерське) господарство, із зазначенням прізвища, імені та по батькові його голови, документ про внесення плати за реєстрацію, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України. Після відведення земельної ділянки в натурі та одержання Державного акта на право приватної власності на землю або на право постійного користування нею чи
 3. Загальні положення до розділу
  список № 1) і психотропні речовини (список № 2),- вони становлять меншу небезпеку в разі їх вживання, порівняно із засобами і речовинами Таблиці II, і мають більш широке терапевтичне застосування. Для них передбачено також однакові заходи контролю. Таблиця IV містить прекурсори, включені до списків N2 1 і № 2, обіг яких в Україні обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю згідно із
 4. § 2. Джерела приватного права
  використання норм римського приватного права як зразків при створенні нормативних актів (особливо при реалізації кодифікаційних проектів); використання римсько-правової методики створення нормативних актів або практики їх реалізації (застосування); сприйняття і використання основних принципів, ідей і категорій римського приватного права. Звісно, запропонована класифікація виходить з
 5. § 2. Становлення традиції цивільного права в Україні
  використання і творчої переробки місцевого звичаєвого права, литовського, німецького, польського цивільного законодавства. При цьому були враховані і відіграли роль методологічного підґрунтя принципи та ідеї римського права. Значення статутів визначається не тільки їхнім змістом, але також тим, що вони вплинули на подальший розвиток законодавства в Україні, Московській державі і Російській
 6. § 6. Прогалини цивільного права (законодавства) та способи їхнього подолання
  використання загальних застережень. Завдання судді полягає в тому, щоб конкретизувати їх шляхом конструювання норм, що слідують із принципів і загальних правил, так само як і шляхом типізації прецедентів і узагальнення різних точок зору. Викладене дозволяє зробити висновок, що подолання прогалин без внесення змін до цивільного законодавства багатьма розвинутими країнами здавна розглядається як
 7. § 3. Реалізація цивільної дієздатності держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах
  використання і схоронністю довіреного їм державного майна та інші правомочності відповідно до законодавчих актів України (ст. 33 Закону "Про власність"). Бюджетними коштами розпоряджаються фінансові органи, тому саме вони найчастіше виступають як органи, уповноважені для участі в цивільних правовідносинах, зокрема, при випуску облігацій державних позик, наданні кредитів гошо. Держава бере
 8. § 3. Цінні папери як об'єкти цивільних правовідносин
  використання самого паперу; 3) формальність і наявність обов'язкових реквізитів: недотримання цих вимог тягне невизнання документу цінним папером (ч. 2 ст. 196 ЦК); 4) "формальна легітимація", яка полягає в тому, що дотримання формальних вимог до цінного паперу забезпечує перевагу у останніх форми над змістом права, вираженого у цьому папері; 5) незалежність прав добросовісною володільця
 9. 2.1.2. Право державної власності
  використання таких речеіі, розпорядження ними тощо не є сферою дії приватного (цивільного) права. Здійснюючи такі дії, держана виступає як суб'єкт владних відносин, її влада над речами у цьому випадку є виявом властивостей публічної влади. У зв'язку з цим ці відносини є сферою дії публічного права з усіма наслідками цього (метод впливу на учасників, принципи, засоби захисту тощо) . На
 10. § 1. Загальна характеристика захисту права власності
  використання ідеї римського права про поділ позовів на "actio in rem" (позов щодо речі або "речовий позов") та "actio in personam" (позов щодо персони або "персональний позов"). Поділ засобів захисту права власності на "речові" та "персональні" є виправданим з тих міркувань, що, по-перше, віддзеркалює провідне значення наявності речі, яка є предметом позову, або особи, до якої можна подати
© 2014-2022  yport.inf.ua