Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Селянин. Захист прав споживачів: Навчальний посібник для вузів, 2006 - перейти до змісту підручника

2.3. Способи визначення якості товарів, робіт і послуг


Якість продукції зазвичай визначає стандарти якості, характеристики товару, спосіб їх визначення залежно від характеру товару, а також дається перелік документів, які будуть засвідчувати якість поставленого товару.
В даний час на практиці визначення якості товарів робіт і послуг застосовуються загальні методи визначення якості:
1) по відповідності стандартам;
2) по відповідності технічним умовам (зазвичай використовується для унікальної продукції, по якій в контрактах наводиться текст технічних умов);
3) за специфікацією;
4) за зразком ;
5) за описом (детально описується товар) - воно може спиратися на добре відомі на ринку види товарів, наприклад містити вказівку на сорт і район походження сільськогосподарської продукції;
6) по попередньому огляду (покупець оглядає весь товар);
7) за змістом окремих речовин (вказується допустимий вміст корисних речовин і домішки шкідливих);
8) по виходу готового продукту (вказується вихід готового продукту із сировини).
Однак крім зазначених способів визначення якості товарів, робіт, послуг застосовується поєднання декількох способів. У випадках, коли в договорі не має місця вказівку на спосіб визначення якості наданого товару, виконуваної роботи, надання послуг, вважається, що вимоги до продукту споживання повинні відповідати середньому якості товару у відповідний час в країні продавця або країні походження товару.
До спеціальних методів визначення якості продукції відносяться:
1) вимірювальний метод визначення якості продукції, який передбачає встановлення показників якості продукції, здійснюване на основі технічних засобів вимірювань. Вимірювальний метод базується на інформації, одержуваної з використанням засобів вимірювань і контролю. За допомогою вимірювального методу визначають значення таких показників якості, як маса виробу, сила струму, швидкість автомобіля та ін;
2) реєстраційний метод визначення якості продукції - передбачає встановлення показників якості продукції на основі спостереження і підрахунку числа певних подій, предметів або витрат. Реєстраційний метод базується на інформації, одержуваної шляхом реєстрації і підрахунку числа певних подій, наприклад відмов вироби при випробуваннях, підрахунку числа дефектних виробів в партії і т.п.;
3) розрахунковий метод визначення якості продукції. Його сутність зводиться до визначення якості продукції на основі використання теоретичних і (або) емпіричних залежностей показників якості продукції від її параметрів. Розрахунковий метод застосовують головним чином при проектуванні продукції, коли остання не може ще бути об'єктом експериментального дослідження. За допомогою цього ж методу може бути встановлена залежність між окремими показниками якості продукції. Розрахунковий метод служить для визначення значень маси виробу, показників його продуктивності, потужності, міцності та ін;
4) органолептичний метод визначення якості продукції - представляє собою визначення якості продукції за допомогою аналізу сприйняття органів чуття. При такому методі органи чуття людини дозволяють йому отримувати інформацію у вигляді певних відчуттів. Значення показників якості виводять шляхом аналізу отриманих відчуттів на основі наявного досвіду. Тому точність і достовірність таких значень залежать від кваліфікації, навичок і здібностей осіб, що визначають їх. Органолептичний метод не виключає можливості використання технічних засобів (лупи, мікроскопа, мікрофона, слуховий трубки і т.д.), що підвищують сприйнятливість і дозволяють здібності органів почуттів. Органолептичний метод широко застосовується для визначення показників якості напоїв, кондитерських, тютюнових, парфумерних виробів та іншої продукції, використання якої обумовлено або пов'язане з впливом на споживачів через органи чуття. Показники якості, що визначаються органолептичними методом, виражаються звичайно в балах;
5) експертний метод визначення якості продукції - полягає у визначенні якості продукції на основі рішення, прийнятого експертами;
6) соціологічний метод визначення якості продукції - здійснюється за допомогою збору і аналізу думок її фактичних або можливих споживачів. Збір думок фактичних або можливих споживачів продукції здійснюють усним способом, опитуванням або за допомогою розповсюдження анкет, запитальників, шляхом проведення конференцій, нарад, виставок, дегустацій і т.п. Соціологічний метод іноді може застосовуватися для визначення коефіцієнтів вагомості показників якості продукції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.3. Способи визначення якості товарів, робіт і послуг "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  способами, передбаченими ст. 12ГК. Таким чином, законодавець конструює право на підприємницьку діяльність як приватноправову можливість особи, що забезпечує йому відому сферу свободи і недоторканності. При цьому право на свободу підприємництва не слід розглядати тільки з точки зору відносин між підприємцем і державою. Це право гарантує захист
 2. § 2. Джерела комерційного права
  сприяє вирішенню завдання побудови правової держави. Прямо протилежну характеристику слід дати законодавству про управління. Воно відрізняється детальністю регламентації правил поведінки учасників управлінських відносин (наприклад, податкового органу та підприємця-платника податків); в регулюванні превалюють імперативні норми, що відображає дозвільний режим
 3. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  здібності. Неплатоспроможність може бути обумовлена різними причинами і полягає в тому, що до моменту настання строку платежу у особи відсутні у необхідній кількості засобу платежу. Неплатоспроможність може бути відносною і абсолютною. Відносна неплатоспроможність означає, що при задовільній структурі балансу боржника (пасив не перевищує активу), він тимчасово
 4. § 4. Правовий режим цінних паперів
  способу кредитування. Такі, наприклад, товаророзпорядчі цінні папери, векселі, чеки. Участь у зверненні таких цінних паперів позбавляє від необхідності фізичного переміщення товарів і грошових коштів від Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 167 одних суб'єктів до інших. Враховуючи ж обсяги товарно-грошового
 5. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  здібності, з'ясовує його правовий статус і вирішує, мати з ним справу або не мати. Свобода договору означає, що будь-яке примушування до укладення договору не допускається, крім випадків, передбачених ЦК, законами чи добровільно прийнятим зобов'язанням. Договір вважається укладеним, якщо між сторонами, в необхідної в які підлягають випадках формі, досягнуто згоди з усіх істотних
 6. § 3. Виконання зобов'язань
  здібності свого орендодавця, яка може привести до обігу стягнення кредитором і на орендоване нежитлове приміщення. Орендар в такому випадку має право розраховуватися з кредитором свого орендодавця і тим самим замінювати його в зобов'язанні. При цьому всі права кредитора за його зобов'язанням перейдуть до орендаря. Як правило, в зобов'язанні беруть участь два суб'єкти (боржник і кредитор). В
 7. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  спосіб перегляду ціни. Якщо спосіб перегляду ціни товару не визначений договором, то ціна визначається виходячи із співвідношення показників, що впливають на ціну, на момент укладення договору і на момент передачі товару. Момент передачі товару визначається договором і є строком виконання продавцем обов'язку передати товар. Якщо договір не дозволяє визначити цей термін, і відповідно -
 8. § 1. Підряд
  способи ведення роботи, якщо інше не визначено договором. Водночас ст. 748 ГК надається замовнику право здійснювати контроль та нагляд за ходом і якістю виконуваних робіт, дотриманням термінів їх виконання (графіка), якістю наданих підрядником матеріалів, а також правильністю використання підрядником матеріалів замовника, не втручаючись при цьому в
 9. § 2. Розрахунки і кредитування
  способів забезпечення позову. Обмеження прав власника банківського рахунку може виражатися в арешт грошових коштів, що знаходяться на рахунку, і в призупинення операцій за рахунком. У п. 6 Постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 31 жовтня 1996 р. № 13 «Про застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації при розгляді справ у суді першої інстанції» підкреслено, що
 10. § 4. Страхування
  способами, що надалі зумовлює і відмінність форм правового регулювання відносин, що виникають між учасниками страхування. Першим з цих способів є створення товариств взаємного страхування (страхових кооперативів). Оскільки метою їх створення є надання взаємодопомоги членами даних організацій, а не отримання прибутку, то аналіз правових форм їх діяльності залишається
© 2014-2022  yport.inf.ua