Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 6. Засоби правового захисту сторін договору в разі його порушення


Національними законами і Віденською конвенцією (ст. 45-52 і 61-65) передбачаються форми відповідальності продавця і покупця за порушення договору - невиконання або неналежне виконання зобов'язань перед контрагентом по угоді.
1. Покупцеві надаються різні засоби захисту своїх інтересів, тобто застосування майнових санкцій до продавця за непостачання товару або прострочення поставки товару, поставку речі з недоліками за якістю або кількістю та за деякі інші порушення.
При непоставці товару в строк і зверненні покупця за захистом перед арбітражем або судом постає проблема кваліфікації відповідних дій продавця: за оцінкою обставин, що склалися - як відмови продавця від виконання договірного зобов'язання або ж тільки прострочення його в передачі товару . Від цього залежить характер застосовуваних санкцій.
У разі визнання факту прострочення покупець має право вимагати виконання продавцем зобов'язання в натурі, тобто передачі товару, та відшкодування мораторної збитків. Невиконання поставки в договірний строк не дає, за загальним правилом, права на розірвання договору, за винятком випадку, коли строк, визначений у контракті, розглядається як істотна умова договору, за межами якого покупець втрачає всякий інтерес до об'єкта договору.
Якщо непоставка товару кваліфікується як відмова продавця від виконання цієї свого обов'язку за договором, тобто визнається істотне порушення контракту, покупець має право вимагати розірвання договору з усіма пов'язаними з цим юридичними наслідками. Такий підхід знаходить своє закріплення і в ст. 49 Віденської конвенції, згідно з якою покупець може відступитися від договору, якщо: а) невиконання в строк може розглядатися як істотне порушення договору або б) продавець не поставляє товар протягом додаткового строку розумної тривалості, встановленого покупцем.
Вимоги покупця про застосування до продавця санкцій за непостачання товару в строк - про виконання зобов'язання в натурі або грошової компенсації за заподіяні збитки - підкоряються неоднаковим у різних країнах як загальним правилам, так і спеціальним нормам, призначеним для регулювання відносин за договором купівлі-продажу.
У країнах романо-германської системи права вважається, що основний інтерес покупця полягає в отриманні самого товару як споживної вартості. Тому йому надається насамперед можливість пред'явити позов про реальному виконанні продавцем зобов'язання, тобто про поставку товару, і, крім того, про стягнення з продавця збитків. І лише у випадку, якщо поставка з про-
327
срочка набула характеру істотного порушення договору, i покупець має право вимагати його розірвання із стягненням з продавця всіх заподіяних збитків.
Інший підхід до застосування санкцій характерний для країн англоамериканской права, що виходить з концепції, що метою купівлі-продажу є насамперед придбання покупцем майнових вигод у результаті покупки товару - отримання прибутку. Тому звичайним засобом захисту служить тут позов покупця про грошове відшкодування заподіяної непостачанням збитку - покритті всіх збитків. Винесення же судом рішення про реальному виконанні договору продавцем розглядається як можлива міра захисту покупця, застосування якої залежить від розсуду суду, його дискреційних правомочностей.
Про такий підхід свідчить характер закріплюються законом або визнаних судами випадків можливого витребування покупцем від продавця реального виконання договору. У США покупцеві, який не отримав товар, надається можливість здійснити закупівлю товарів-замінників або ж укласти договір про покупку таких товарів у третьої особи (ст. 2-712 ЄТК). Покупець може вимагати реального виконання лише у випадку, якщо, прийнявши розумні заходи, він не зміг купити замінюють товари у третіх осіб або якщо предметом договору є унікальний товар (ст. 2-716 ЄТК). У судовій практиці Англії позов про реальному виконанні допускається, якщо отримання грошової компенсації, тобто відшкодування збитків, не може повністю задовольнити покупця. Позов про натуральному виконанні задовольняється при купівлі нерухомості та не допускається, коли мова йде про звичайний предмет торгівлі.
Певні особливості характерні для методів визначення збитків, що підлягають відшкодуванню. Стягнення конкретних збитків, понесених покупцем, утруднюється складністю їх докази. В інтересах потерпілого судова практика і звичай в країнах романо-германської системи права і закон в країнах англо-американської системи права (Англія - п. 3 ст. 50 закону про продаж товарів; США - ст. 2-714 ЄТК) допускають вимогу про стягнення «абстрактних збитків». Вимога про стягнення «абстрактних збитків» виключає для покупця необхідність показиванія наявності та розміру заподіяної невиконанням шкоди; достатньо довести факт порушення і різницю між договірною і ринковою цінами. Не виключається водночас вимога про відшкодування доведеного збитку, що перевищує «абстрактні збитки».
Зважаючи на особливий господарського значення якості товару, що купується за договором, у всіх системах права докладно регламентується відповідальність продавця за поставку речі неналежної якості - невідповідність умовам за якістю, передбачених у законі і спеціально обумовленим в контракті. У країнах романо-германської системи права сама відповідальна-
328
ність продавця за якість грунтується на концепції надаються їм гарантій. Відповідно до закону, продавець вважається що надали гарантію якості товару при укладенні договору, незалежно від наявності будь-яких умов на цей рахунок у контракті (законна гарантія). Крім того, він гарантує відповідність якості товару умовам, прямо обумовленим в контракті (договірна гарантія). Відступ від цих гарантій вважається правопорушенням.
Що стосується значущості обліковуються за законом недоліків речі, то продавець відповідає за недоліки, що роблять річ непридатною для звичайного її вживання або призначення, яке малося на увазі при укладенні контракту, а також за недоліки, істотно зменшують цінність товару, тобто применшують її настільки, що покупець, знаючи про них, не набув би річ взагалі або за таку ціну (Франція - ст. 1641 ФГК; ФРН - § 459 ГГУ).
Відповідальність продавця настає незалежно від його обізнаності про недоліки речі. Однак він відповідає лише за приховані недоліки речі, тобто такі, які не могли бути виявлені покупцем у момент приймання товару. Прийняття речі покупцем з явними недоліками позбавляє його можливості пред'явити продавцю надалі претензії і позови щодо речі.
Надання договірних гарантій є одним із способів підвищення відповідальності за якість товарів і засобом захисту інтересів покупця. По такому договірному умовою продавець бере на себе відповідальність або за більш високий технічний рівень продаваного товару, спеціально обумовлений як «вищий», або за надійність і безвідмовну службу вироби протягом певного терміну.
У національних системах права встановлюється ряд санкцій, які можуть бути застосовані до продавця за поставку речі з недоліками за якістю.
Покупець має право вимагати зменшення покупної ціни (уцінки) пропорційно зниженню вартості речі в результаті виявлених в її якості недоліків.
У разі істотного характеру недоліків покупець має право, вимагати розірвання договору. Юридичним наслідком застосування цієї санкції є відновлення сторін у колишньому стані за допомогою двосторонньої реституції, тобто взаємного повернення сторонами товару і купівельної ціни, а також відшкодування покупцеві всіх витрат з купівлі (транспортних, страхових і складських) і, крім того, понесених ним інших збитків, перевищують витрати по сплаті покупної ціни (Франція - ст. 1610 і 1611 ФГК; ФРН-§ 284 і 286 ГГУ).
Покупець має право, таким чином, вимагати в деяких випадках від продавця відшкодування збитків, не покритих уцінкою товару або поверненням ціни з відшкодуванням зроблених витрат. За законом така можливість у нього виникає, якщо: а) недоліки існували вже в момент укладення договору (право ФРН) або б) продавець діяв навмисно, тобто знав про недоліки при
329
укладенні договору, але промовчав про них (право ФРН і Франції). Однак сучасна судова практика виходить з того, що промис-слово діючий комерсант повинен знати про недоліки речі, що продається. Використання такої презумпції підвищує відповідальність продавця, бо покладає на нього тягар докази незнання недоліків речі і відповідно посилює захист інтересів покупця.
Англо-американське право в регулюванні відповідальності продавця за недоліки речі за якістю виходить з концепції наявності в контракті прямо виражених і можливих гарантій продавця щодо якості об'єкта купівлі-продажу (Англія - ст. 12 і 14 закону про продажу товарів; США - ст. 2-314 і 2-315 ЕТК). Це і служить юридичною підставою його відповідальності.
Прямі або прямо виражені в договорі гарантії полягають у положеннях договору про певні якісні властивості товару за допомогою опису товару або прикладеного його зразка або обіцянки наявності таких якостей. У разі відсутності таких договірних умов передбачаються мовчазно включеними до договору гарантія придатності товару для продажу (тобто середньої якості або придатності для звичайного використання) і гарантія відповідності товару певної мети (якщо покупець повідомляє продавцеві про спеціальне призначення товару або покладається на досвід продавця при виборі товару). Продавець несе відповідальність за порушення всіх цих гарантій. ,
Умова про якість товару - з точки зору застосування тих чи інших санкцій за порушення вимог до якості - розглядається як істотне або просте умова договору. Умова кваліфікується як істотне, коли якість визначається за описом, за зразком або ж продавцеві повідомлено спеціальне призначення товару. Порушення таких вказівок дає покупцеві право вимагати розірвання договору та стягнення всіх збитків. В інших випадках кваліфікація якості залежить від діючих звичаїв або сформованих звичаїв. Визнання виявлених недоліків по якості порушенням простого умови договору виключає вимогу про розірвання договору.
Характер застосовуваних санкцій ставиться також у залежність від факту прийняття товару. Якщо покупець не прийняв товар або правомірно відмовився від уже прийнятого товару з огляду на порушення істотної умови, він може захистити свої інтереси таким же чином, як і у випадку непостачання йому товару, - розірвати договір і стягнути всі понесені збитки. Якщо ж він прийняв. Товар з недоліками, оцінюваними як прості, то, як правило, Йржет лише стягнути збитки (Англія - ст. 51 і 52 закону про продаж товарів; США-ст. 2-711 ЄТК).
Інтереси покупця можуть бути також захищені застосуванням таких санкцій, як вимога про виправлення недоліків речі продавцем і вимога про заміну їм дефектної речі.
Законодавство досліджуваних країн до 1990 року не передбачено -
330
сматривать пред'явлення до продавця вимоги про усунення недоліків проданої речі. Це не перешкоджало сторонам включати таку умову в договір. В даний час зазначена санкція закріплюється п. 3 ст. 46 Віденської конвенції: покупець може вимагати від продавця виправлення виявлених недоліків, якщо тільки за обставинами справи це не є нерозумним.
По-різному вирішується проблема визнання за покупцем права на заміну продавцем речі неналежної якості, визначеної родовими ознаками, річчю без недоліків. Закони Франції, Англії та США не встановлюють такої санкції, а по праву ФРН покупець може вимагати заміни товару. Зрозуміло, і тут у всіх країнах не виключена можливість введення такої санкції в договір. Віденська конвенція в п. 2 ст. 46 визнає за покупцем право на заміну речі, якщо мова йде про істотні недоліки.
Сучасні держави йдуть шляхом посилення відповідальності продавця за якість речі, і ця тенденція в чому викликана масовим продажем низькоякісних споживчих товарів. Судовою практикою США, ФРН, Англії, Франції, Японії та багатьох інших країн у 70-х роках були вироблені правила відповідальності, отримали найменування «відповідальність за продукт». Основна їх мета - полегшити покупцеві отримання відшкодування за понесений особистий та / або майнову шкоду в результаті використання придбаних небезпечних і / або дефектних виробів.
Принципи «відповідальності за продукт» розширюють коло суб'єктів, безпосередньо відповідальних перед покупцем: він має право пред'явити позов не тільки до продавця, а й до фірми-виробника і всім наступним за ним продавцям. Продуцент і весь ланцюжок ланок товаропровідної ланцюга, тобто оптові та роздрібні фірми, стають відповідальними перед покупцем, хоча оіі не вступали з ним у договірні відносини. У наявності, таким чином, відхід від загальних принципів цивільної відповідальності.
Доказ провини і причинно-наслідкового зв'язку дій заподіювача шкоди і настав шкоди будується за правилами деліктної цивільної відповідальності, і це відповідає інтересам покупця. У країнах дії романо-германської та англійської систем права суди виходять з презумпції вини продавця, який, бажаючи звільнитися від відповідальності, зобов'язаний довести факт відсутності вини. У більшості штатів США суди йдуть ще далі: вони взагалі грунтуються в даному випадку на правилах безвиновной (або об'єктивної) відповідальності.
  У разі поставки товару меншої кількості зазвичай застосовується покупцем санкцією є вимога про відповідне зменшення договірної ціни. Особливо сувора відповідальність за здачу товару неналежної кількості встановлена в англо-американському праві: покупець має право відмовитися від прийняття товару (Англія - п. 1 ст. 30 закону про продаж товарів;
  США-ст. 2-601 ЕТК).
  331
  У всіх країнах діє претензійний порядок захисту прав покупця, якому поставлений товар неналежної якості або кількості. Щоб зберегти права вимоги до продавця, він зобов'язаний пред'явити претензію у встановлений термін. Для цього законом надається: у Франції - «короткий термін» (ст. 1648 ФГК), що визнається зазвичай судами в кілька місяців; в ФРН - шість місяців (§ 477 ГГУ), а в суперечках, які підлягають вирішенню в комерційних судах, покупець зобов'язаний пред'явити претензію без затримки (§ 377 і 378 ГГУ); в англо-американському праві - «розумний строк», який в США не може перевищувати, однак, двох років.
  Статтею 39 Віденської конвенції встановлюється обов'язок покупця заявити про невідповідність товару законним чи договірними умовами в «розумний строк» після того, як така невідповідність була чи повинна була бути виявленою покупцем. Однак максимальний термін для заяви претензії - два роки з моменту фактичного прийняття товару. Згідно ст. 40, продавець не може посилатися на пропуск покупцем строку пред'явлення претензії і позову, якщо невідповідність товару вимогам пов'язано з фактами, про які продавець знав чи не міг не знати, але не повідомив покупця.
  2. Засоби захисту інтересів продавця забезпечуються на випадок порушення покупцем своїх обов'язків по прийняттю товару та сплату покупної ціни.
  Неприйняття товару покупцем у строк ставить питання про те, є це тільки простроченням у виконанні ним обов'язку щодо прийняття або ж ухиленням від виконання договору. Це встановлюється за обставинами справи і служить основою застосовуваних продавцем санкцій.
  У романо-германської системі права прострочення покупця в прийнятті товару дає продавцю - за загальними правилами зобов'язального права - можливість стягнути збитки. При відмові у прийнятті або ж тривалої простроченні, равносильной відмови, продавець через істотного порушення договору може вимагати його розірвання та відшкодування всіх понесених збитків.
  Але можливе застосування та інших санкцій. Так, у ФРН сп ». циально передбачається в ГТУ, що при простроченні продавець має право передати товар на зберігання або ж, після повідомлення покупця, продати річ з публічних торгів або через управо-важеного на вчинення публічних продажів, якщо вона має ринкову або біржову ціну.
  Схожою позиції дотримується і англо-американське право. При неприйнятті товару покупцем в «розумний строк» можна перепродати товар та / або стягнути збитки за прострочення в прийнятті, а в разі визнання факту ухилення від договору - відмовитися від договору і стягнути всі збитки (Англія - ст. 37 та п. 1 ст. 50 закону про продаж товарів; США - ст. 2-703 ЄТК).
  Законом встановлюються санкції щодо захисту інтересів продавши
  ца на випадок неотримання ціни за товар або виникнення небез-
  \ Ності позбутися отримання такої ціни.
  ] При несплаті покупцем товару продавець має право пред'явити позов про стягнення ціни, тобто про виконання покупцем свого грошового зобов'язання, і відшкодування завданих збитків внаслідок неодержання ціни, які в даному випадку підлягають обчисленню у відсотках до суми боргу (Франція - ст. 1654 ФГК;
  ФРН - § 455 ГГУ; Англія - п. 1 ст. 49 та п. 1 ст. 50 закону про продаж товарів; США-ст. 2-709 ЕТК).
  У всіх країнах закон і практика визначають засоби забезпечення для продавця отримання ціни за товар, спрямованість яких - спонукати покупця до оплати товару. Такі засоби встановлюються законом (Франція-ст. 1612 ФГК; Англія-ст. 38-46 закону про продаж товарів; США - ст. 2-703-2-707 ЕТК), а у ФРН - судовою практикою.
  До зазначених заходів, застосовним до покупця навіть у випадках, коли юридично він став вже власником товару, відносяться:
  - Право продавця утримати вещв, знаходиться у його володінні, до отримання платежу (Франція - ст. 1612 ФГК; Англія - п. 1 ст. 39 і ст. 41 закону про продаж товарів; США - ст. 2-703 ЄТК);
  - Право припинити доставку покупцю товару, що знаходиться в дорозі у володінні перевізника, якщо продавець дізнався про оголошення покупця неспроможним боржником (Франція - ст. 1613 ФГК; Англія - п. 1 Ь ст. 39 і ст. 44 закону про продаж товарів; США - ст. 2-705 ЄТК). Таке «право зупинки товару в дорозі» зобов'язує перевізника здати товар назад продавцеві або складувати за вказівкою останнього товар для утримання його до моменту отримання платежу;
  - Право перепродати товар - після попереднього повідомлення покупця - і задовольнити свою вимогу про отримання ціни з суми, вирученої від продажу речі. В англо-американському праві така санкція пов'язується, зокрема, з поставкою швидкопсувних товарів (Англія - п. 3 ст. 48 закону про продаж товарів; США-ст. 2-706 і 2-709 ЕТК).
  Крім законних забезпечувальних засобів отримання ціни продавцями використовуються і договірні кошти, спрямовані на те, щоб спонукати покупця сплатити ціну товару. До них відносяться включаються в текст договору: а) умова про передачу товарів або товаророзпорядчих документів покупцеві лише проти оплати; б) умова про те, що право власності на товар не перейде до покупця до моменту сплати ним ціни (про «утриманні титулу на річ»).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 6. Засоби правового захисту сторін договору у випадку його порушення"
 1. Глава 24. НАДАННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИЛЮДНИХ ПОСЛУГ
    средственно взаємодіють з одержувачами публічних послуг при реалізації останніми своїх прав на отримання послуг такого роду. Такими органами місцевого самоврядування можуть бути органи по захисту прав споживачів та споживчого ринку, з управління муніципальним майном, з містобудування та архітектури, з обліку та розподілу житла, соціального захисту, землекористування, культури,
 2. § 2. Місцева адміністрація
    средственно керівництвом керуючого адміністрацією. Адміністрація підзвітна Пушкінському міській Раді. У числі основних завдань адміністрації: вирішення питань місцевого значення, що належать до її відання відповідно до статуту міста та постановами Пушкінського міської Ради та її президії, створення сприятливих умов для інвестування та ефективного управління програмами
 3. § 3. Права та обов'язки муніципальних службовців
    средственно підпорядкованістю або підконтрольністю одного з них іншому; втрати громадянства РФ або наявності громадянства іншої держави (держав), якщо інше не передбачено міжнародним договором РФ; подання свідомо неправдивих відомостей при вступі на муніципальну службу та ін Муніципальному службовцю забороняється: брати участь на платній основі в діяльності органу управління
 4. § 1. Поняття комерційного права
    средственно-яким органом публічної влади, що, однак, не виключає загального її регулювання з боку держави. Так, у ст. 8, 34 Конституції України, ст. 18, 49 ЦК гарантується право на заняття підприємницькою діяльністю, не забороненої законом. З ст. 1, 13, 16 та інших ГК випливає, що нерегламентоване законодавством Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло,
 5. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
    засоби платежу. Неплатоспроможність може бути відносною і абсолютною. Відносна неплатоспроможність означає, що при задовільній структурі балансу боржника (пасив не перевищує активу), він тимчасово не володіє достатніми коштами для платежу. У цьому випадку конфлікт між боржником і його кредиторами може бути дозволений звичайними цивільно-правовими засобами, наприклад,
 6. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
    кошти, отримані фондом, є власністю фонду, а не його засновників. Такий же режим має і прибуток, отриманий фондом від організації підприємницької діяльності: засновники не розподіляють її між собою і можуть спрямувати виключно на ті цілі, для яких створювався фонд. Майно, що залишилося після ліквідації фонду, також не розподіляються між засновниками, а
 7. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    засіб друку, в якому публікувалися зразкові умови, або інший спосіб їх розповсюдження. Наприклад, постановою Уряду РФ від 26 вересня 1994 р. № 1090 «Про затвердження Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами» Комітету РФ з торгівлі за участю зацікавлених федеральних органів виконавчої влади доручено розробити та довести до відома зацікавлених
 8. § 3. Виконання зобов'язань
    средственно від виробника товару, з яким роздрібні продавець у договірних відносинах не перебуває. Кредитор не має права відмовитися від виконання, запропонованого третьою особою, за винятком випадків, коли із закону, інших правових актів, умов зобов'язання або його істоти не випливає обов'язок боржника виконати зобов'язання особисто. Наприклад, автор, який уклав договір з видавництвом на
 9. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
    коштів, вільних від зобов'язань, але ніяк не за рахунок страхових резервів. При порушенні даного правила вони мають право припиняти страхову діяльність або позбавляти ліцензії на її проведення. Завдаток. ст. 380-381 ЦК. ст. 380 дає легальне визначення завдатку і встановлює, що незалежно від суми завдатку, угода має бути зроблено у письмовій формі. На відміну від ЦК РРФСР 1964 р.
 10. § 8. Довірче управління майном
    кошти, підприємства транспорту і т. д.), довірчий керуючий повинен володіти ліцензією. Закон з усіх організаційно-правових форм комерційних організацій зробив тільки один виняток: довірчим керуючим не вправі бути унітарне підприємство. Чим може бути обумовлено таке обмеження? Мета створення унітарного підприємства - комерційне використання, управління
© 2014-2022  yport.inf.ua