Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоПодаткове право → 
« Попередня Наступна »
М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 2, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 151. Ставки податку


151.1. Основна ставка податку становить 16 відсотків. Положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням
пункту 10 розділу ХХ "Перехідні положення" цього Кодексу.
151.2. За ставкою 0 відсотків прибутку від страхової діяльності юридичних осіб у випадках, встановлених пунктом 156.2 статті 156 цього Кодексу.
151.3. За ставками 0, 4, 6, 12, 15 і 20 відсотків доходів нерезидентів та прирівняних до них осіб із джерелом їх походження з України у випадках, встановлених статтею 160 цього Кодексу.
151. Відповідно до пп. 7.1.4 п. 7.1 статті 7 ПКУ податкова ставка визначається основним елементом будь-якого податку. У свою чергу, стаття 25 ПКУ дає узагальнене розуміння сутності ставки податку. Відповідно до статті 28 ПКУ для податку на прибуток встановлюється відносна (адвалорна) ставка податку (розмір податкових нарахувань встановлюється у відсотковому відношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування).
Залежно від складності визначення об'єкта оподаткування (враховуючи специфіку діяльності окремих платників податку на прибуток) законодавець розмежовує три групи ставок податку на прибуток, а саме: 1) основну ставку (п. 151.1 статті 151 ПКУ); 2) ставку податку для страхової діяльності (п. 151.2 статті 151 ПКУ); ставку податку для оподаткування нерезидентів (п. 151.3
статті 151 ПКУ).
16 З 01.04.2011 р.
151.1. Основна ставка податку на прибуток становить 16 % від об'єкта оподаткування, визначеного статтею 134 ПКУ, але п. 10 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ регламентується поетапне зниження ставки податку на прибуток з 25 % у 2010 році16 до 16 % з 01.01.2014 р. по 2 % щороку та 3 % в останньому
році (див. табл. 3.21). Така поетапність зниження ставки податку пояснюється тим, що податок на прибуток є основним бюджетоутворюючим податком і одноразове зменшення ставки податку з 25 до 16 % негативно позначиться на збалансованості дохідної і видаткової частини бюджету країни та стабільності всієї системи державних фінансів України.
151.2. Окремою нульовою ставкою законодавець передбачив оподаткування прибутку (див. табл. 3.21), який отримують страхові компанії від страхової діяльності з довгострокового страхування життя та пенсійного страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, що є загальноприйнятою нормою в практиці прибуткового оподаткування юридичних осіб (детальніше див. коментар до п. 156.2 статті 156 ПКУ).
151.3. Найбільший перелік додаткових ставок податку на прибуток передбачено для оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України (див. табл. 3.21). Це зумовлено складністю в оподаткуванні доходів нерезидентів. Виходячи з цього, законодавець виокремив в окремий пункт розмір таких ставок (детальніше див. коментар до статті 160 ПКУ).
Таблиця 3.21
Загальна характеристика основних та додаткових ставок податку на прибуток підприємств в Податковому кодексі України
Ставки податку на прибуток, % Об'єкт оподаткування, до якого застосовується ставка податку Номер статті, пункту, підпункту, що регламентує ставку податку ПКУ Термін дії ставки податку ОСНОВНА СТАВКА: 16 % Прибуток, який визначається відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 статті 134 ПКУ 151.1 З 1 січня 2014 р. 23 % Прибуток, який визначається відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 статті 134 ПКУ п. 10 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно 21 % з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно 19 % з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно 16 % з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року включно СТАВКИ

0 %
3 %
4 %
6 %
1. Прибуток, який визначається відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 статті 134 ПКУ
2. Суми, що перераховуються страховиками у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів:
2.1. у межах договорів із обов'язкових видів страхування за страховими виплатами, що здійснюються на користь фізичних осіб-нерезидентів, а також за договорами страхування «Зелена карта»);
2.2. під час укладання договорів страхування або перестрахування ризику із рейтинговими страховиками та перестраховиками-нерезидентами та з обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки
3. Прибуток від страхової діяльності з довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення Сума страхових платежів, страхових внесків, страхових премій за договорами страхування, співстрахування та перестрахування
ризиків
Суми, що перераховуються
страховиками у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів (у межах договорів страхування ризиків за межами України, за якими страхові виплати здійснюються на користь
нерезидентів)
Сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахту
154.6
160.6 (абзац 2, 4)
151.2 та 156.2.2
п. 8 підрозділу 4 Розділу ХХ ПКУ
160.6 (абзац 3)
160.5 з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року
З дати набрання чинності Кодексу

12 %
Суми, що перераховуються
страховиками в інших випадках у межах-договорів-страхування-або
160.6 (абзац 5)
перестрахування ризиків ніж, ті, що зазначені в абзацах другому -
четвертому пункту 160.6 статті 160 Кодексу 15 % Отриманий нерезидентом дохід з джерелом його походження з України від провадження господарської діяльності 160.2 20 % Суми виплат резидентом на користь нерезидента за виробництво та/або розповсюдження реклами про такого резидента 160.7
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 151. Ставки податку"
 1. § 4. Поняття і види господарських товариств
  статтями 116, 117 ЦК, ст. 88 ГК та статтями 10, 11 Закону. Так, учасники товариства мають право: ­ брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених законодавством; ­ брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно
 2. § 3. Класифікація господарсько - правових санкцій
  статтями 543-544 ЦК. Наприклад, завдання збитків покупцеві за договором поставки було завдано в результаті невиконання контрагентами постачальника договірних зобов'язань. Учасник господарських відносин, який відшкодував збитки, має право стягнути у порядку регресу повернути витрачені кошти з третіх осіб. Державні (комунальні) підприємства за наявності підстав зобов'язані вжити заходів щодо
 3. Стаття 172. Розпорядження товарами і транспортними засобами
  статті 166 цього Кодексу), за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій та другій статті 169 цього Кодексу, підлягають реалізації, про що відповідний митний орган повідомляє власника зазначених товарів не пізніш як за два тижні до закінчення строків зберігання. Товари - предмети порушення митних правил, а також товари
 4. Стаття 4. Основні засади податкового законодавства України
  ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року; 4.1.10. рівномірність та зручність сплати встановлення строків сплати податків та зборів, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для здійснення витрат бюджету та зручності їх сплати платниками; 4.1.11. єдиний підхід до встановлення
 5. Стаття 7. Загальні засади встановлення податків і зборів
  статті, підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування визначаються виключно цим Кодексом. Правове регулювання обов'язкових податкових платежів визначається як особливостями компетенції органів державної влади й управління за їх встановленням, зміні й скасуванню, так і чітким закріпленням усіх елементів, що характеризують податок чи збір як цілісний досконалий механізм.
 6. Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних та міських рад щодо податків та зборів
  статті 7 цього Кодексу, щодо загальнодержавних податків та зборів; 12.1.4. положення, визначені в пунктах 7.1, 7.2 статті 7 цього Кодексу, щодо місцевих податків та зборів. 12.2. До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим належить: 12.2.1. установлення на території Автономної Республіки Крим загальнодержавного збору, зазначеного у підпункті 9.1.9 пункту 9.1 статті 9 цього
 7. Стаття 14. Визначення понять
  статті 14. До об'єктів вкладень інвестицій також відносять цінні папери, які є документами встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих
 8. Стаття 23. База оподаткування
  ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання. 23.2. База оподаткування і порядок її визначення встановлюються цим Кодексом для кожного податку окремо. 23.3. У випадках, передбачених цим Кодексом, один об'єкт оподаткування може утворювати кілька баз оподаткування для різних податків. 23.4. У випадках, передбачених цим Кодексом, конкретна вартісна, фізична
 9. Стаття 24. Одиниця виміру бази оподаткування
  ставка податку. 24.2. Одиниця виміру бази оподаткування є єдиною для розрахунку і обліку податку. 24.3. Одній базі оподаткування повинна відповідати одна одиниця виміру бази оподаткування. Використання й розрахунок бази оподаткування припускає певний масштаб. Це робиться при характеристиці об'єкта оподаткування, обранні параметрів його виміру. Вимір об'єкта оподаткування здійснюється за
 10. Стаття 25. Ставка податку
  статті 9 цього Кодексу - плати за користування надрами (крім плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення), у межах його граничних ставок, визначених цим Кодексом. Що стосується місцевих податків і зборів, то їх межі також визначені, і місцеві органи самоврядування, установлюючи по них ставки, не мають права перевищувати визначеного показника.
© 2014-2022  yport.inf.ua