Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

Стаття 152. Види забезпечення позову

1. Позов забезпечується:
1) накладенням арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб;
2) забороною вчиняти певні дії;
3) встановленням обов'язку вчинити певні дії;
4) забороною іншим особам здійснювати платежі або передавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов'язання;
5) зупиненням продажу описаного майна, якщо подано позов про право власності на це майно або про виключення його з опису;
6) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку;
7) передачею речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим особам.
2. У разі необхідності судом можуть бути застосовані інші види забезпечення позову. Суд може застосувати кілька видів забезпечення позову.
3. Види забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.
4. Не допускається забезпечення позову шляхом накладення арешту на заробітну плату, пенсію та стипендію, допомогу по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, яка виплачується у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю (включаю чи догляд за хворою дитиною), вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на допомогу, яка виплачується касами взаємодопомоги, благодійними організаціями, 178
а також на вихідну допомогу, допомогу по безробіттю. Ця вимога не поширюється на позови про стягнення аліментів, про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, про відшкодування збитків, завданих злочином.
5. Не може бути накладено арешту предмети, що швидко псуються.
6. Не допускається забезпечення позову шляхом зупинення тимчасової адміністрації або ліквідації банку заборони або встановлення обов'язку вчиняти певні дії тіімчасоЄ°мУ адміністратору, ліквідатору банку або Національному банку України здійсненні тимчасової адміністрації чи ліквідації банку.
1. Коментована стаття визначає способи забезпечення позову, з яких найбільш істотним і поширеним У судовій практиці є накладання арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб. Як підкреслюється із п. 6 постанови № 9 Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 1990 р. «Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій ін-станції», суди повинні мати на указі, Щ° накладання арешту на майно і грошові суми провадиться 3 додержанням вимог, зазначених у ЦПК, умов звернення стягнення. При цьому треба мати на увазі, що забезпечення позову відносно заробітної плати та інших доходів, зазначених у частині четвертій цієї статті, за загальним правилом не допускається за винятком позовів про стягнення аліментів, про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю фізичної особи, про відшкодування збитків, задних злочином. Не може бути забезпечення позову шляхом накладання арешту на предмети, що швидко псуються.
2. Арешт майна являє собою заборону розпорядження майном до набрання рішенням законної сили або до скасування ухвали про забезпечення позову. Арешт майна складається з проведення його опису, оголошення заборони розпоряджатися ним, а за необхідності - обмеження права користування майном або його передача на зберігання іншим особам. Арешт, опис і вилучення майна провадяться державним виконавцем за правилами от. 55 та іншими Закону України « про виконавче провадження» (див. докладніше: Тертышников В.0. Тертышников Р.В., Макаренко О.В. Закон Украины «Об исполнительном производстве». Научно-практический комментарий. - Х> 2005. - С. 148- 151).
179
3. Другим способом забезпечення позову є заборона провадити певні дії. Так, в ухвалі про забезпечення позову відповідачу може бути заборонено продавати або передавати певне майно, передава ти грошові суми, перебудовувати будинок і т. ін.
Подібна заборона може бути встановлена й відносно платежів та передачі майна від інших осіб відповідачу.
4. Ухвалою про забезпечення позову також може бути припинено продаж описаного майна, яке стало спірним внаслідок пред'явлення позову про право власності на нього або про виключення майна з опису. Ухвалою може бути припинено стягнення за виконавчим написом у разі заперечення в суді боржником цього напису. Нарешті, видом забезпечення позову може бути передача речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим особам. Комен-тована стаття цього Кодексу містить перелік видів забезпечення, який не є вичерпним, тобто вона допускає й інші види забезпечення позову, а також застосування кількох видів забезпечення позову по одній цивільній справі.
5. У ході руху справи суд або суддя може допустити кілька способів забезпечення позову, якщо одного недостатньо. Так, наприклад, якщо вартість майна відповідача, на яке накладений арешт, нижче ціни позову, то в ухвалі про забезпечення позову можна вказати ще й про заборону іншим особам здійснювати платежі або передавати майно відповідачу. Але в усіх випадках загальна сума забезпечень не повинна перевищувати позовної суми. Всі питання заміни виду забезпечення позову повинні вирішуватися суддею (судом) шляхом постановления відповідної ухвали.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 152. Види забезпечення позову"
 1. 3.1. Цивільний кодекс УСРР 1922 р.
  статті були скасовані, а замість них введено ряд норм, що закріпляли право безстрокового користування земельними ділянками для зведення на них будівель на праві власності житлово-будівельного кооперативу. Застава майна не могла не бути обмеженою в зв'язку із звуженням кола об'єктів приватних прав. Тому іпотека не передбачалася. Існував також ряд обмежень щодо предмета застави (ст. 87). Поза
 2. 3.2. ЦК УРСР 1963 р
  статті. Назви розділів: І - "Загальні положення"; II - "Право власності"; ЦІ - "Зобов'язальне право"; IV - "Авторське право"; V - "Право на відкриття"; VI - "Винахідницьке право"; VII - "Спадкове право"; VIII - "Правоздатність іноземців і осіб без громадянства. Застосування цивільних законів іноземних держав, міжнародних договорів і угод". Говорячи про найбільш характерні моменти, що
 3. § 2. Безготівкові розрахунки
  забезпечення позову є накладання арешту на грошові суми, що належать відповідачеві. Арешт на грошові суми може бути накладений у порядку виконавчого провадження (див. Закон України від 21 квітня 1999 р. "Про виконавче провадження"), в процесі визнання банкрутом (див. Закон "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом") та в інших випадках, передбачених законодавством.
 4. § 4. Судові процедури, які застосовуються до боржника
  статтею 53 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; припиняються повноваження органів управління боржника - юридичної особи, повноваження органів управління передаються керуючому санацією. Органи управління боржника протягом трьох днів з дня прийняття рішення про санацію та призначення керуючого санацією зобов'язані забезпечити передачу керуючому
 5. Стаття 79. Види судових витрат
  стаття цього Кодексу встановлює, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних із розглядом справи. Таким чином, закон вводить нове поняття - «судовий збір» - замість існуючого поняття «державне мито». Але п. 6 Прикінцевих та перехідних положень (розділ XI цього Кодексу) введено правило, що до набрання чинності законом, який регулює порядок сплати і розміри судового збору,
 6. Стаття 121. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви
  статтях 119 і 120 цього Кодексу, або не сплачено судовий збір чи не оплачено витрати на інформаційно-технічне забез-печення розгляду справи, постановляє ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків. 2. Якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає вимоги, визначені статтями 119 і 120
 7. Стаття 39. Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни
  статті. Звичайна ціна застосовується у разі здійснення платником податків: а) бартерних операцій; б) операцій з пов'язаними особами; в) операцій з платниками податків, що застосовують спеціальні режими оподаткування або інші ставки, ніж основна ставка податку на прибуток, або не є платником цього податку, крім фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності; г) в інших
 8. Стаття 159. Безнадійна та сумнівна заборгованість
  статті. 159.1.2. Платник податку - покупець зобов'язаний зменшити витрати на вартість заборгованості, визнану судом чи за виконавчим написом нотаріуса, у податковому періоді, на який припадає день набрання законної сили рішення суду про визнання (стягнення) такої заборгованості (її частини) або вчинення нотаріусом виконавчого напису. Платник податку - продавець у разі якщо суд не задовольняє
 9. Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств
  статті 150 Кодексу застосовується у 2011 році з урахуванням такого: якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього
 10. § 2. Окремі способи забезпечення виконання зобов'язань
  статті передбачається, що відсотки на неустойку не нараховуються. Завдаток. Завдаток належить до тих способів забезпечення виконання зобов'язань, які найбільш активно застосву-ються у відносинах з участю громадян. Це безпосередньо випливає із змісту ст. 178 ЦК України. Відповідно до ст. 195 ЦК України завдатком визнається грошова сума, що її видає одна з договірних сторін у рахунок належних з
© 2014-2022  yport.inf.ua