Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право
ЗМІСТ:
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007
У десятому виданні науково-практичного коментаря на підставі наукового аналізу норм цивільного процесуального права, з урахуванням останніх його змін, Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, урядових постанов та матеріалів судової практики коментуються статті нового ЦПК України. В цій книзі роз'яснюються питання цивільної юрисдикції, порядку відкриття справи, її підготовки і розгляду, а також апеляційного і касаційного переглядів судових рішень. Автор аналізує деякі ускладнення, які можуть виникнути у правозастосовників, пропонує варіанти вирішення цих проблем та можливі напрямки подолання певних неузгодженостей між окремими нормами нового ЦПК.
До коментарю додані деякі необхідні для судочинства закони, рішення Конституційного Суду України та постанови Пленуму Верховного Суду України.
Коментар розрахований на працівників суду і правоохоронних органів, юрисконсультів, адвокатів, викладачів і студентів вищих юридичних закладів, а також на широке коло читачів.
Перше видання коментаря здійснене у 1996 році. Автор щиро вдячний своїм читачам, яким став у нагоді 55-тисячний тираж попередніх видань. Автор також завдячує професору Московської юридичної академії Олександру Тимофійовичу Боннєру за рецензію і доброзичливі зауваження, що допомогли йому в підготовці цієї книги.
Стаття 1. Завдання цивільного судочинства
Стаття 2. Законодавство про цивільне судочинство
Стаття 3. Право на звернення до суду за захистом
Стаття 4. Способи захисту, які застосовуються судом
Стаття 5. Здійснення правосуддя на засадах поваги до честі і гідності, рівності перед законом і судом
Стаття 6. Гласність та відкритість судового розгляду
Стаття 7. Мова, якою здійснюється цивільне судочинство
Стаття 8. Законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи
Стаття 9. Виключена.
Стаття 10. Змагальність сторін
Стаття 11. Диспозитивність цивільного судочинства
Стаття 12. Право на правову допомогу
Стаття 13. Забезпечення апеляційного і касаційного оскарження судових рішень
Стаття 14. Обов'язковість судових рішень
Глава 2. ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ
Стаття 15. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ
Стаття 16. Розгляд кількох пов'язаних між собою вимог
Стаття 17. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду
Глава 3. СКЛАД СУДУ. ВІДВОДИ
Стаття 18. Склад суду
Стаття 19. Порядок вирішення питань колегією суддів
Стаття 20. Підстави для відводу судді
Стаття 21. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи
Стаття 22. Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача
Стаття 23. Заяви про самовідводи та відводи
Стаття 24. Порядок вирішення заяви про відвід
Стаття 25. Наслідки відводу суду (судді)
Глава 4. УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
§ 1. Особи, які беруть участь у справі
Стаття 26. Склад осіб, які беруть участь у справі
Стаття 27. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі
Стаття 28. Цивільна процесуальна правоздатність
Стаття 29. Цивільна процесуальна дієздатність
Стаття ЗО. Сторони
Стаття 31. Процесуальні права та обов'язки сторін
Стаття 32. Участь у справі кількох позивачів або відповідачів
Стаття 33. Заміна неналежного відповідача, залучення співвідповідачів
Стаття 34. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору
Стаття 35. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору
Стаття 36. Порядок залучення до участі у справі або вступу в справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог
Стаття 37. Процесуальне правонаступництво
Стаття 38. Участь у справі представника
Стаття 39. Законні представники
Стаття 40. Особи, які можуть бути представниками
Стаття 41. Особи, які не можуть бути представниками
Стаття 42. Документи, що посвідчують повноваження представників
Стаття 43. Призначення або заміна законного представника судом
Стаття 44. Повноваження представника в суді
Стаття 45. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
Стаття 46. Процесуальні права органів та осіб,яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
§ 2. Інші учасники цивільного процесу
Стаття 47. Особи, які є іншими учасниками цивільного процесу
Стаття 48. Секретар судового засідання
Стаття 49. Судовий розпорядник
Стаття 50. Свідок
Стаття 51. Особи, які не підлягають допиту як свідки
Стаття 52. Особи, які мають право відмовитися від давання показань
Стаття 53. Експерт
Стаття 54. Спеціаліст
Стаття 55. Перекладач
Стаття 56. Особа, яка надає правову допомогу
Глава 5. ДОКАЗИ
Стаття 57. Докази
Стаття 58. Належність доказів
Стаття 59. Допустимість доказів
Стаття 60. Обов'язки доказування і подання доказів
Стаття 61. Підстави звільнення від доказування
Стаття 62. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників
Стаття 63. Показання свідка
Стаття 64. Письмові докази
Стаття 65. Речові докази
Стаття 66. Висновок експерта
Глава 6. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ
Стаття 67. Види процесуальних строків
Стаття 68. Обчислення процесуальних строків
Стаття 69. Початок перебігу процесуальних строків
Стаття 70. Закінчення процесуальних строків
Стаття 71. Зупинення процесуальних строків
Стаття 72. Наслідки пропущення процесуальних строків
Стаття 73. Поновлення та продовження процесуальних строків
Глава 7. СУДОВІ ВИКЛИКИ І ПОВІДОМЛЕННЯ
Стаття 74. Судові повістки
Стаття 75. Зміст судової повістки і оголошення про виклик у суд
Стаття 76. Порядок вручення судових повісток
Стаття 77. Обов'язок осіб, які беруть участь у справі, повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) та про причини неявки в судове засідання
Стаття 78. Розшук відповідача
Глава 8. СУДОВІ ВИТРАТИ
Стаття 79. Види судових витрат
Стаття 80. Ціна позову
Стаття 81. Витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи
Стаття 82. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати
Стаття 83. Повернення судового збору та коштів на оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду судової справи
Стаття 84. Витрати на правову допомогу
Стаття 85. Витрати сторін та їх представників, що пов'язані з явкою до суду
Стаття 86. Витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз
Стаття 87. Витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи
Стаття 88. Розподіл судових витрат між сторонами
Стаття 89. Розподіл витрат у разі відмови від позову і укладення мирової угоди
Глава 9. ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ
Стаття 90. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу
Стаття 91. Види заходів процесуального примусу
Стаття 92. Попередження і видалення із залу судового засідання
Стаття 93. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом
Стаття 94. Привід свідка
Розділ II. НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Стаття 95. Стягнення напідставі судового наказу
Стаття 96. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ
Стаття 97. Підсудність
Стаття 98. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу
Стаття 99. Судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу
Стаття 100. Підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу
Стаття 101. Наслідки повернення заяви або відмови в її прийнятті
Стаття 102. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу
Стаття 103. Зміст судового наказу
Стаття 104. Надіслання боржникові копії судового наказу
Стаття 105. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві
Стаття 106. Скасування судового наказу
Розділ III. ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Глава 1. ПІДСУДНІСТЬ
Стаття 107. Суд першої інстанції
Стаття 108. Підсудність справ, у яких однією із сторін є суд або суддя
Стаття 109. Підсудність справ за місцезнаходженням відповідача
Стаття 110. Підсудність справ за вибором позивача
Стаття 111. Підсудність справ про спори між громадянами України, якщо обидві сторони проживають за її межами
Стаття 112. Договірна підсудність
Стаття 113. Підсудність кількох вимог, пов'язаних між собою
Стаття 114. Виключна підсудність
Стаття 115. Наслідки порушення правил підсудності
Стаття 116. Передача справи з одного суду до іншого
Стаття 117. Недопустимість спорів про підсудність
Глава 2. ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
Стаття 118. Пред'явлення позову
Стаття 119. Форма і зміст позовної заяви
Стаття 120. Подання копії позовної заяви та доданих до неї документів
Стаття 121. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви
Стаття 122. Відкриття провадження у справі
Стаття 123. Зустрічний позов
Стаття 124. Форма і зміст зустрічної позовної заяви
Стаття 125. Позов третьої особи із самостійними вимогами
Стаття 126. Об'єднання і роз'єднання позовів
Глава 3. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
Стаття 127. Надіслання копії ухвали про відкриття провадження у справі, копії позовної заяви та доданих до неї документів
Стаття 128. Заперечення відповідача проти позову
Стаття 129. Строк проведення попереднього судового засідання
Стаття 130. Попереднє судове засідання
Стаття 131. Подання доказів
Стаття 132. Судові доручення щодо збирання доказів
Стаття 133. Забезпечення доказів
Стаття 134. Заява про забезпечення доказів
Стаття 135. Розгляд заяви про забезпечення доказів
Стаття 136. Заява про виклик свідка
Стаття 137. Витребування доказів
Стаття 138. Повернення оригіналів письмових доказів
Стаття 139. Зберігання речових доказів
Стаття 140. Огляд доказів за їх місцезнаходженням
Стаття 141. Огляд речових доказів, що швидко псуються
Стаття 142. Повернення речових доказів
Стаття 143. Порядок призначення експертизи
Стаття 144. Ухвала суду про призначення експертизи
Стаття 145. Обов'язкове призначення експертизи
Стаття 146. Наслідки ухилення від участі в експертизі
Стаття 147. Проведення експертизи та висновок експерта
Стаття 148. Комісійна експертиза
Стаття 149. Комплексна експертиза
Стаття 150. Додаткова і повторна експертиза
Стаття 151. Підстави для забезпечення позову
Стаття 152. Види забезпечення позову
Стаття 153. Розгляд заяви про забезпечення позову, виконання ухвали про забезпечення позову
Стаття 154. Заміна виду забезпечення позову або скасування заходів забезпечення позову
Стаття 155. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, та повернення предмета застави
Стаття 156. Призначення справи до розгляду
Глава 4. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
Стаття 157. Строки розгляду справ
Стаття 158. Розгляд судом справи у судовому засіданні
Стаття 159. Безпосередність судового розгляду. Перерви в судовому засіданні
Стаття 160. Головуючий у судовому засіданні
Стаття 162. Обов'язки осіб, присутніх у залі судового засідання
Стаття 163. Відкриття судового засідання
Стаття 164. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків. Присяга перекладача
Стаття 165. Видалення свідків із зали судового засідання
Стаття 166. Оголошення складу суду і роз'яснення права відводу
Стаття 167. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав та обов'язків
Стаття 168. Розгляд судом заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі
Стаття 169. Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі
Стаття 170. Наслідки неявки в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста, перекладача
Стаття 171. Роз'яснення прав та обов'язків експерта. Присяга експерта
Стаття 172. Роз'яснення спеціалістові його прав та обов'язків
Стаття 173. Початок розгляду справи по суті
Стаття 174. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем
Стаття 175. Мирова угода сторін
Стаття 176. Пояснення осіб, які беруть участь у справі
Стаття 177. Встановлення порядку з'ясування обставин справи та дослідження доказів
Стаття 178. Відмова від визнання обставин
Стаття 179. Дослідження доказів
Стаття 180. Порядок допиту свідків
Стаття 182. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків
Стаття 183. Оголошення показань свідків
Стаття 184. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків
Стаття 185. Дослідження письмових доказів
Стаття 186. Оголошення і дослідження змісту особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції
Стаття 187. Дослідження речових доказів
Стаття 188. Відтворення звукозапису, демонстрація відеозапису і їх дослідження
Стаття 189. Дослідження висновку експерта
Стаття 190. Консультації та роз'яснення спеціаліста
Стаття 191. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді
Стаття 192. Закінчення з'ясування обставин та перевірки їх доказами
Стаття 193. Судові дебати
Стаття 194. Повернення до з'ясування обставин у справі
Стаття 195. Вихід суду для ухвалення рішення
Стаття 196. Таємниця нарадчої кімнати
Глава 5. ФІКСУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Стаття 197. Фіксування судового засідання технічними засобами
Стаття 198. Журнал судового засідання
Стаття 199. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, журналу судового засідання та їх розгляд
Стаття 200. Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні дії
Глава 6. ЗУПИНЕННЯ І ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ. ЗАЛИШЕННЯ ЗАЯВИ БЕЗ РОЗГЛЯДУ
Стаття 201. Обов'язок суду зупинити провадження у справі
Стаття 202. Право суду зупинити провадження у справі
Стаття 203. Строки, на які зупиняється провадження у справі
Стаття 204. Відновлення провадження у справі
Стаття 205. Підстави закриття провадження у справі
Стаття 206. Наслідки закриття провадження у справі
Стаття 207. Залишення заяви без розгляду
Глава 7. СУДОВІ РІШЕННЯ
Стаття 208. Види судових рішень
Стаття 209. Порядок ухвалення рішень та постановления ухвал, їх форма
Стаття 210. Зміст ухвали суду
Стаття 211. Окремі ухвали суду
Стаття 212. Оцінка доказів
Стаття 213. Законність і обґрунтованість рішення суду
Стаття 214. Питання, які вирішує суд під час ухвалення рішення
Стаття 215. Зміст рішення суду
Стаття 216. Рішення суду на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів
Стаття 217. Визначення порядку і строку виконання рішення суду, забезпечення його виконання
Стаття 218. Проголошення рішення суду
Стаття 219. Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні
Стаття 220. Додаткове рішення суду
Стаття 221. Роз'яснення рішення суду
Стаття 222. Видача або направлення копій судового рішення особам, які брали участь у справі
Стаття 223. Набрання рішенням суду законної сили
Глава 8. ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ
Стаття 224. Умови проведення заочного розгляду справи
Стаття 225. Порядок заочного розгляду справи
Стаття 226. Форма і зміст заочного рішення
Стаття 227. Повідомлення про заочне рішення
Стаття 228. Порядок і строк подання заяви про перегляд заочного рішення
Стаття 229. Форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення
Стаття 230. Дії суду після прийняття заяви про перегляд заочного рішення
Стаття 231. Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення
Стаття 232. Скасування та оскарження заочного рішення
Стаття 233. Законна сила заочного рішення
Розділ IV. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 234. Окреме провадження
Стаття 235. Порядок розгляду справ окремого провадження
Глава 2. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НЕДІЄЗДАТНОЮ ТА ПОНОВЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
Стаття 236. Підсудність
Стаття 237. Особи, які можуть бути заявниками
Стаття 238. Зміст заяви
Стаття 239. Призначення експертизи
Стаття 240. Розгляд справ
Стаття 241. Рішення суду
Глава 3. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО НАДАННЯ НЕПОВНОЛІТНІЙ ОСОБІ ПОВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ
Стаття 242. Підсудність
Стаття 243. Зміст заяви
Стаття 244. Розгляд справи
Стаття 245. Рішення суду
Глава 4. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ АБО ОГОЛОШЕННЯ її ПОМЕРЛОЮ
Стаття 246. Підсудність
Стаття 247. Зміст заяви
Стаття 248. Підготовка справи до розгляду
Стаття 249. Розгляд справи
Глава 5. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО УСИНОВЛЕННЯ
Стаття 251. Підсудність
Стаття 252. Зміст заяви
Стаття 253. Підготовка справи до розгляду
Стаття 254. Розгляд справи
Стаття 255. Рішення суду
Глава 6. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ, ЩО МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
Стаття 256. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення
Стаття 257. Підсудність
Стаття 258. Зміст заяви
Стаття 259. Зміст рішення суду про встановлення факту, що має юридичне значення
Глава 7. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ НА ВТРАЧЕНІ ЦІННІ ПАПЕРИ НА ПРЕД'ЯВНИКА ТА ВЕКСЕЛІ
Стаття 260. Підсудність
Стаття 261. Зміст заяви
Стаття 262. Ухвала суду до судового розгляду
Стаття 263. Зміст публікації
Стаття 264. Обов'язки держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя
Стаття 265. Строк пред'явлення позову заявником до держателя втраченого цінного папера або векселя
Стаття 266. Призначення справи до розгляду
Стаття 267. Вирішення справи
Стаття 268. Права держателя цінного папера на пред'явника або векселя щодо відшкодування збитків
Глава 8. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ПЕРЕДАЧУ БЕЗХАЗЯЙНОЇ НЕРУХОМОЇ РЕЧІ У КОМУНАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ
Стаття 269. Підсудність
Стаття 270. Зміст заяви
Стаття 271. Відмова в прийнятті заяви
Стаття 272. Розгляд справи
Стаття 273. Рішення суду
Глава 9. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ СПАДЩИНИ ВІДУМЕРЛОЮ
Стаття 274. Підсудність
Стаття 275. Зміст заяви
Стаття 276. Відмова в прийнятті заяви
Стаття 277. Розгляд справи
Стаття 278. Рішення суду
Глава 10. РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ПРО НАДАННЯ ОСОБІ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ПРИМУСОВОМУ ПОРЯДКУ
Стаття 279. Підсудність
Стаття 280. Зміст заяви і строк її подання
Стаття 281. Розгляд справи
Стаття 282. Рішення суду
Глава 11. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ОБОВ'ЯЗКОВУ ГОСПІТАЛІЗАЦІЮ ДО ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ЗАКЛАДУ
Стаття 283. Підсудність
Стаття 284. Зміст і строк подання заяви
Стаття 285. Розгляд справи
Стаття 286. Рішення суду
Глава 12. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО РОЗКРИТТЯ БАНКАМИ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА МІСТИТЬ БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ, ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Стаття 287. Підсудність
Стаття 288. Зміст заяви
Стаття 289. Розгляд справи
Стаття 290. Рішення суду
Розділ V. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ
Глава 1. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Стаття 291. Суди апеляційної інстанції
Стаття 292. Право апеляційного оскарження
Стаття 293. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду
Стаття 294. Строки апеляційного оскарження
Стаття 295. Форма і зміст заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги
Стаття 296. Порядок подання заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги
Стаття 297. Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду
Стаття 298. Надіслання копій заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги та доданих до них матеріалів особам, які беруть участь у справі
Стаття 299. Приєднання до апеляційної скарги
Стаття 300. Доповнення, зміна апеляційної скарги або відкликання її чи відмова від неї
Стаття 301. Підготовка розгляду справи апеляційним судом
Стаття 302. Призначення справи до розгляду в апеляційному суді
Стаття 304. Порядок розгляду справи апеляційним судом
Стаття 305. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі
Стаття 306. Відмова позивача від позову та мирова угода сторін
Стаття 307. Повноваження апеляційного суду
Стаття 308. Підстави для відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без змін
Стаття 309. Підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення
Стаття 310. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду
Стаття 311. Підстави для скасування рішення суду і передачі справи на новий розгляд
Стаття 312. Підстави для відхилення скарги на ухвалу суду першої інстанції або зміни чи скасування ухвали
Стаття 313. Порядок ухвалення рішень та постановления ухвал апеляційним судом
Стаття 314. Ухвала та рішення апеляційного суду
Стаття 315. Зміст ухвали апеляційного суду
Стаття 316. Зміст рішення апеляційного суду
Стаття 317. Проголошення рішення та ухвали апеляційним судом
Стаття 318. Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла до апеляційного суду після закінчення апеляційного розгляду справи
Стаття 319. Законна сила рішення і ухвали апеляційного суду
Стаття 320. Окрема ухвала апеляційного суду
Стаття 321. Оформлення судових рішень, видача або направлення їх сторонам та іншим особам, які брали участь у справі
Глава 2. КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Стаття 323. Суд касаційної інстанції
Стаття 324. Право касаційного оскарження
Стаття 325. Строк на касаційне оскарження
Стаття 326. Форма і зміст касаційної скарги
Стаття 327. Порядок подання касаційної скарги
Стаття 328. Відкриття касаційного провадження у справі
Стаття 329. Приєднання до касаційної скарги
Стаття 330. Доповнення, зміна касаційної скарги або відкликання її та відмова від неї
Стаття 331. Підготовка справи до касаційного розгляду
Стаття 332. Попередній розгляд справи
Стаття 333. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції
Стаття 334. Відмова позивача від позову та укладення сторонами мирової угоди
Стаття 335. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції
Стаття 336. Повноваження суду касаційної інстанції
Стаття 337. Підстави для відхилення касаційної скарги і залишення рішення без змін
Стаття 338. Підстави для скасування рішення і передачі справи на новий розгляд
Стаття 339. Підстави для скасування судових рішень і залишення в силі судового рішення, скасованого помилково
Стаття 340. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження в справі або залишенням заяви без розгляду
Стаття 341. Підстави для скасування судових рішень і ухвалення нового рішення або зміни рішення
Стаття 342. Підстави для відхилення касаційної скарги на ухвалу суду або її зміни чи скасування
Стаття 343. Порядок ухвалення рішення та постановления ухвал судом касаційної інстанції
Стаття 344. Ухвала та рішення суду касаційної інстанції
Стаття 345. Зміст ухвали суду касаційної інстанції
Стаття 346. Зміст рішення суду касаційної інстанції
Стаття 347. Оголошення судом касаційної інстанції про прийняте рішення (ухвалу)
Стаття 348. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи
Стаття 349. Законна сила рішення і ухвали суду касаційної інстанції
Стаття 350. Окрема ухвала суду касаційної інстанції
Стаття 352. Повернення справ
Стаття 351. Оформлення судових рішень суду касаційної інстанції, видача та направлення їх особам, які беруть участь у справі
Глава 3. ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИНЯТКОВИМИ ОБСТАВИНАМИ
Стаття 353. Право оскарження судових рішень у зв'язку з винятковими обставинами
Стаття 354. Підстави оскарження у зв'язку з винятковими обставинами
Стаття 355. Порядок подання скарги у зв'язку з винятковими обставинами
Стаття 356. Допуск скарги до провадження у зв'язку з винятковими обставинами
Стаття 357. Порядок провадження у зв'язку з винятковими обставинами
Стаття 358. Повноваження Верховного Суду України при розгляді справи у зв'язку з винятковими обставинами
Стаття 359. Підстави для скасування чи зміни судових рішень
Стаття 360. Законна сила рішень і ухвал Верховного Суду України
Глава 4. ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ
Стаття 361. Підстави перегляду
Стаття 362. Строк подання заяв про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами
Стаття 363. Суди, що здійснюють перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами
Стаття 364. Форма і зміст заяви
Стаття 365. Розгляд заяви
Стаття 366. Оскарження ухвали суду
Розділ VI. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ ТА РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ (ПОСАДОВИХ ОСІБ)
Стаття 367. Негайне виконання судових рішень
Стаття 368. Звернення судових рішень до виконання
Стаття 369. Оформлення виконавчого листа, виправлення помилки в ньому та визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню
Стаття 370. Видача дубліката виконавчого листа або судового наказу
Стаття 371. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання
Стаття 372. Мирова угода в процесі виконання
Стаття 373. Відстрочка і розстрочка виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання
Стаття 374. Вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу
Стаття 375. Вирішення питання про оголошення розшуку боржника або дитини
Стаття 376. Вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи
Стаття 377. Вирішення питання про звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках
Стаття 378. Заміна сторони виконавчого провадження
Стаття 379. Визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами
Стаття 380. Порядок вирішення питання про поворот виконання
Стаття 381. Строк подання заяв про поворот виконання
Стаття 382. Особливості повороту виконання в окремих категоріях справ
Розділ VII. СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ
Стаття 383. Право на звернення із скаргою до суду
Стаття 384. Подання скарги
Стаття 385. Строки для звернення із скаргою
Стаття 386. Розгляд скарги
Стаття 387. Судове рішення за скаргою
Стаття 388. Розподіл витрат, пов'язаних з розглядом скарги
Стаття 389. Виконання ухвали суду
Розділ VIII. ПРО ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ
Глава 1. ВИЗНАННЯ ТА ЗВЕРНЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ ВИКОНАННЮ
Стаття 390. Умови визнання та виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню
Стаття 391. Строки пред'явлення рішення іноземного суду до примусового виконання
Стаття 392. Суди, що розглядають справи про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
Стаття 393. Порядок подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
Стаття 394. Вимоги до клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
Стаття 395. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
Стаття 396. Підстави для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
Стаття 397. Оскарження ухвали суду
Стаття 398. Звернення до примусового виконання рішення іноземного суду
Глава 2. ВИЗНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ ВИКОНАННЮ
Стаття 399. Умови визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
Стаття 400. Порядок подання клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
Стаття 401. Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
Розділ IX. ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Стаття 402. Порядок відновлення втраченого судового провадження
Стаття 403. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення провадження
Стаття 404. Підсудність заяви про відновлення втраченого провадження
Стаття 405. Зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження
Стаття 406. Наслідки недодержання вимог до змісту заяви, відмова у відкритті провадження у справі або залишення заяви без розгляду
Стаття 407. Розгляд справи
Стаття 408. Рішення суду
Розділ X. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ
Стаття 409. Звільнення заявника від судових витрат
Стаття 410. Процесуальні права та обов'язки іноземних осіб
Стаття 411. Виключена
Стаття 412. Виключена
Стаття 413. Позови до іноземних держав та міжнародних організацій. Дипломатичний імунітет
Стаття 414. Підсудність судам України цивільних справ у спорах, в яких беруть участь іноземці, а також у спорах, в яких хоча б одна із сторін, які беруть участь у спорі, проживає за кордоном
Стаття 415. Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних судів
Розділ XI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Кримінально-процесуальне право:
 1. Президент Российской Федерации. Уголовно-исполнительный кодекс Российской федерации с изменениями от 07.06.2013 - 2013 год
 2. Президент Российской Федерации. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации с исправлениями и дополнениями на 07.06.2013 года - 2013 год
 3. Верховна Рада України /Верховный Совет Украины. Кримінальний процесуальний кодекс України - 2012 год
 4. А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI. - 2012 год
 5. А.В. Бриллиантов. КОММЕНТАРИЙ К УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - 2011 год
 6. Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. Криминалистика. Москва: Проспект, 2011 - 2011 год
 7. Г.А.Жилина. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (постатейный) - 2010 год
 8. В.А. Гуреев. Комментарий к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах" - 2010 год
 9. Я.И. Гилинский. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». - 2004 год
 10. О.Я. Баев. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика: Научно-практическое пособие - 2003 год
 11. Ю.В. Чуфаровский. Юридическая психология. Учебное пособие. - 1997 год
© 2014-2022  yport.inf.ua