Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

Стаття 315. Зміст ухвали апеляційного суду

1. Ухвала суду апеляційної інстанції складається з:
1) вступної частини із зазначенням: часу і місця її постановления; найменування суду;
прізвищ та ініціалів головуючого і суддів; прізвища та ініціалів секретаря судового засідання; найменування справи та повних імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;
2) описової частини із зазначенням:
короткого змісту вимог апеляційної скарги і судового рішення суду першої інстанції;
узагальнених доводів особи, яка подала апеляційну скаргу;
узагальнених доводів та заперечень інших осіб, які беруть участь у справі;
встановлених судом першої інстанції обставин;
3) мотивувальної частини із зазначенням:
мотивів, з яких апеляційний суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався;
4) резолютивної частини із зазначенням: висновку апеляційного суду; розподілу судових витрат;
строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскаржен-ня.
2. У разі відхилення апеляційної скарги в ухвалі зазначаються мотиви її відхилення.
3. У разі скасування рішення суду першої інстанції і направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції в ухвалі повинно бути зазначено, які порушення закону були допущені судом першої інстанції.
1. У коментованій статті перелічені реквізити ухвали суду апеляційної інстанції та у загальному вигляді визначений її зміст.
2. Відповідно до цієї статті в ухвалі мають зазначатися: час і місце її постановления; найменування суду, який постановив ухвалу; прізвище та ініціали головуючого і суддів, що брали участь у вирішенні справи; прізвище й ініціали секретаря судового засідання (у зв'язку з цим слід зазначити, що, на відміну від колишньої касації, в апеляційному перегляді повинен бути журнал судового засідання); дані про осіб, які беруть участь.у справі; короткий зміст позовних вимог і доводи апеляційної скарги; посилання на рішення суду
355
першої інстанції; мотиви висновків апеляційного суду з посиланнями на закон, яким він керувався, і наслідки розгляду апеляційної скарги, які формулюються стосовно них в ухвалі суду апеляційної інстанції.
Ухвала суду апеляційної інстанції повинна складатися з чотирьох частин: вступної, описової, мотивувальної та резолютивної
3. Характер мотивувальної частини ухвали залежить, насампе ред, від остаточного висновку апеляційного суду.
Якщо апеляційний суд дійде висновку, що рішення суду першої інстанції є законним і обгрунтованим, а скарги необгрунтованими, то в апеляційній ухвалі свій висновок він повинен обгрунтувати конкретними даними з посиланням на матеріали справи. У судовій же практиці ще зустрічаються ухвали вищестоящих судів, у яких вказано лише на необґрунтованість скарги.
4. У разі скасування або зміни рішення суду першої інстанції апеляційний суд повинен зазначити у своїй ухвалі, в чому полягає неправильність рішення, який закон порушено, у чому полягає це порушення, якими матеріалами справи спростовуються мотиви суду першої інстанції, покладені в основу рішення. Якщо справа передається на новий розгляд, в ухвалі мають бути зазначені обставини, що підлягають з'ясуванню при новому розгляді справи. Між тим, у судовій практиці в ухвалах іноді вказують тільки у загальному вигляді на неповноту рішення і не вказують, у чому саме вона полягає.
5. Як уявляється, підсумкова ухвала суду апеляційної інстанції, як і ухвала касаційного суду, повинна виноситися ім'ям України, тому що вона визначає долю рішення суду, постановленого ім'ям України і ці суди є органами судової влади та реалізують цю владу шляхом здійснення правосуддя. Однак, це не стосується інших ухвал і постанов зазначених судів, якими вирішується питання руху справи, збирання доказів тощо.
Деякі вчені та практики вважають це питання вирішеним, мабуть, тому, що ст. 313 ЦПК щодо порядку ухвалення рішень та постановления ухвал відсилає правозастосовника і до глави 7 розділу Ш ЦПК, ст, 208 якого вживає термін «рішення» у двох значеннях (широкому і вузькому), а ст. 209 його зазначає про ухвалення рішень ім'ям України. Однак, автор коментаря вважає це безпід-ставним, оскільки законодавець це правило встановлює лише для судових рішень. Про це свідчить і назва статті 209 ЦПК. Якщо співставити її з частиною першою, видно, що в останній йдеться про такі рішення, що ухвалюються, тобто про рішення у вузькому 356
значенні. Ухвали ж згідно назви цієї статті та інших норм ЦПК не ухвалюються, а постановляються, і правила про них викладені не у частинах 1 - 3, а у частинах 4 - 7 ст. 209 ЦПК. Не є достатнім нормативним забезпеченням цього питання його вирішення у Постановах Пленуму Верховного Суду України та його правових позиціях.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 315. Зміст ухвали апеляційного суду"
 1. Стаття 200. Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні дії
  стаття передбачає складення відповідного протоколу і допускає при його складенні застосування технічних засобів. Протокол має бути оформлений не пізніше наступного дня після вчинення окремої процесуальної дії. Таке правило, як уявляється, передбачене з метою можливості перенесення даних із технічного засобу до протоколу. Протокол приєднується до матеріалів справи. 2. Частина 2 коментованої
 2. Стаття 231. Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення
  стаття визначає процесуальний порядок перегляду заочного рішення. Заява про перегляд розглядається у судовому засіданні. Особи, які беруть участь у справі, мають право довести до суду свою особисту позицію відносно позову та заяви про перегляд заочного рішення. Але у разі неявки осіб, належним чином повідомлених про час і місце проведення судового засідання, суд має розглядати заяву в їх
 3. Стаття 295. Форма і зміст заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги
  зміст. У заяві про апеляційне оскарження зазначається: найменування суду, до якого подасться заява; ім'я (найменування) заявника, його місце проживання або місцезнаходження; рішення або ухвала, що оскаржується; підпис і дата; перелік доданих документів. 2. Форма апеляційної скарги також є письмовою. Що стосується змісту апеляційної скарги, в ній мають бути зазначені: найменування суду, до якого
 4. Стаття 304. Порядок розгляду справи апеляційним судом
  зміст рішення (ухвали), яке оскаржено, доводи апеляційної скарги, межі, в яких повинні здійснюватися перевірка рішення (ухвали), встановлюватися обставини і досліджуватися докази. 3. Після доповіді судді-доповідача пояснення дає особа, яка подала апеляційну скаргу. Якщо апеляційні скарги подали обидві сторони, - першим дає пояснення позивач. Далі дають пояснення інші особи, які беруть участь у
 5. Стаття 317. Проголошення рішення та ухвали апеляційним судом
  статтею 218 цього Кодексу. 1. Коментована стаття встановлює, що рішення та ухвала апеляційного суду проголошуються за правилами ст. 218 ЦПК. 2. Рішення суду апеляційної інстанції та його ухвали (підсумкові) проголошуються негайно після закінченого судового розгля-358 ду, крім випадків, встановлених ЦПК (див. коментар до ст. 6 цього Кодексу). Головуючий роз'яснює зміст рішення чи ухвали,
 6. Стаття 338. Підстави для скасування рішення і передачі справи на новий розгляд
  статті, було допущено судом першої інстанції і не було усунено апеляційним судом або одночасно допущено апеляційним судом після скасування судових рішень, справа передається на новий розгляд суду першої інстанції. У разі допущення цих порушень лише апеляційним судом справа передається на новий апеляційний розгляд. 4. Висновки і мотиви суду касаційної інстанції, з яких скасовані рішення, є
 7. Стаття 342. Підстави для відхилення касаційної скарги на ухвалу суду або її зміни чи скасування
  315 цього Кодексу. Другою підставою є підстава скасування ухвали і передачі питання на новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції: порушено порядок, встановлений для вирішення цього процесуального питання, тобто ухвалу постановлено з порушенням викладеного в абзаці 1 даного пункту коментаря. Третьою підставою є підстава зміни або скасування ухвали першої або апеляційної інстанції
 8. Стаття 382. Невиконання судового рішення
  статтею, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб,- караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 3. Умисне невиконання службовою особою
 9. § 4. Судові процедури, які застосовуються до боржника
  статтею 53 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; припиняються повноваження органів управління боржника - юридичної особи, повноваження органів управління передаються керуючому санацією. Органи управління боржника протягом трьох днів з дня прийняття рішення про санацію та призначення керуючого санацією зобов'язані забезпечити передачу керуючому
 10. Стаття 21. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи
  стаття забороняє судці, який брав участь у розгляді справи по суті, брати участь в апеляційній чи касаційній перевірці рішення по цій справі, у перегляді справи у зв'язку з винятковими обставинами, а також у новому розгляді цієї справи по першій інстанції. Ця стаття забороняє й інші випадки повторної участі суддів у розгляді цієї ж самої справи. 2. Правила даної статті встановлені для
© 2014-2022  yport.inf.ua