Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

Стаття 309. Підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення

1. Підставами для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення с:
1) неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи;
2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд вважав встановленими;
3) невідповідність висновків суду обставинам справи;
4) порушення або неправильне застосування норм матеріального або процесуального права.
2. Норми матеріального права вважаються порушеними або неправильно застосованими, якщо застосовано закон, який не поширюється на ці правовідносини, або не застосовано закон, який підлягав застосуванню.
3. Порушення норм процесуального права можуть бути підставою для скасування або зміни рішення, якщо це порушення призвело до неправильного вирішення справи.
1. Коментована стаття відображає сутність апеляційного перегляду і відмінність його від колишнього касаційного перегляду. Якщо раніше незаконність і необґрунтованість рішення суду першої інстанції служили підставами для скасування рішення та направлення його до суду першої інстанції для нового розгляду по суті, то тепер вони є підставами для постановления нового рішення апеляційним судом.
2. Відповідно до цієї статті необґрунтованість рішення суду першої інстанції як підстава для його скасування і постановления нового рішення судом апеляційної інстанції, може полягати у:
а) неповному з'ясуванні судом першої інстанції обставин, що мають значення для справи. Неповнота судового рішення найчастіше зустрічається у судовій практиці та може служити підставою для скасування рішення. Це - найбільш поширений недолік судових рішень (про повноту рішення див. коментарі до статей 214,215 ЦПК); 348
б) недоведеності обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встановленими. Апеляційний суд у ць ому плані повинен перевірити достатність і вірогідність доказів, зібраних й оцінених судом першої інстанції;
в) невідповідності висновків суду першої інстанції обставинам справи. Цей прояв необґрунтованості судового рішення виникає внаслідок погрішностей в оцінці доказів, що приводить до алогіч ного висновку в рішенні суду першої інстанції.
3. Коментована стаття передбачає як підставу для скасування рішення суду першої інстанції і постановления нового рішення апеляційним судом, і незаконність рішення. У загальному вигляді у п. 4 частини першої даної статті цю підставу визначено як порушення або неправильне застосування судом норм матеріального або процесуального права. Конкретизуючи це поняття, закон вказує, по - перше, на випадки, коли суд першої інстанції застосував закон, який не поширюється на дані правовідносини. Як уявляється, до цієї підстави належать випадки, коли суд першої інстанції при розгляді справи та постановленні рішення необгрунтовано широко витлумачив і застосував норму матеріального права чи заснував рішення на скасованому законі або на такому, який ще не набрав законної сили, чи на законі, що суперечить Конституції України, підзаконному нормативному акті, який суперечить зако-ну. Незаконним рішення буде і тоді, коли суд першої інстанції при постановленні рішення не застосував належний закон, а вирішив справу, застосувавши аналогію закону чи аналогію права, коли насправді існує норма права, яка регулює дане спірне правовід-ношення.
4. Незаконність рішення може виникнути й у результаті порушення або неправильного застосування норм процесуального права. Однак, на відміну від порушення норм матеріального права, порушення норм процесуального права може бути підставою скасування рішення суду першої інстанції та постановления нового рішення апеляційним судом тільки у випадку, якщо це порушення привело до неправильного вирішення справи. Наприклад, пору-шення правил про підсудність тягне за собою скасування рішення суду першої інстанції тільки тоді, коли внаслідок такого порушення постановлено неправильне рішення або порушені права осіб, які беруть участь у справі, на особисту участь у розгляді справи.
5. Відповідно до даної статті апеляційний суд вправі не тільки постановити нове, а й змінити рішення суду першої інстанції. Тому сама по собі відсутність згадування у коментованій статті про під-
349
стави постановления зміненого рішення не свідчить про відсутність відповідного повноваження апеляційного суду. Головною проблемою у зв'язку з нечіткою законодавчою регламентацією є проблема меж зміни апеляційним судом рішення суду першої інстанції. У літературі та судовій практиці іноді помилково вважають, що будь-яка зміна рішення є не що інше, як постановления нового рішення. Якщо апеляційний суд, наприклад, з мотивувальної частини рішення виключає посилання на неналежний закон, навряд чи таке рішення можна вважати новим, а не зміненим.
Зміна рішення необхідна тоді, коли будуть виявлені такі порушення норм матеріального і процесуального права, що не впливають на головний висновок суду першої інстанції про права і обов'язки сторін у справі (збільшення або зменшення розміру стягнення, виключення неналежних посилань на закон, виправлення неточностей рішення тощо). У противному разі рішення буде не зміненим, а новим.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 309. Підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення"
 1. Стаття 314. Ухвала та рішення апеляційного суду
  стаття встановлює процесуальні форми реалізації повноважень апеляційного суду та підстави застосування кожної з них. Якщо апеляційний суд відхиляє апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції та направляє справу на новий розгляд, скасовує рішення суду першої інстанції та закриває провадження у справі або залишає заяву без розгляду, відхиляє апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції
 2. Стаття 316. Зміст рішення апеляційного суду
  статті, її частини, абзацу, пункту, підпункту закону, на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону, яким суд керувався; 4) резолютивної частини із зазначенням: висновку апеляційного суду про зміну чи скасування рішення, задоволення позову або відмову в позові повністю чи частково; висновку апеляційного суду по суті позовних вимог; розподілу судових витрат; строку і
 3. Стаття 154. Заміна виду забезпечення позову або скасування заходів забезпечення позову
  статті 153 цього Кодексу. На заміну способу забезпечення позову за заявою відповідача погрібна згода позивача, за винятком випадку, визначеного частиною другою цієї статті. 2. У разі забезпечення позову про стягнення грошових коштів відповідач може з дозволу суду замість допущеного виду забезпечення внести на депозитний рахунок суду суму, зазначену в позовній заяві. 3. Заходи забезпечення
 4. Стаття 213. Законність і обґрунтованість рішення суду
  309-311 ЦПК). Порушення судом цих вимог, які процесуальний закон ставить до рішення, тягне, або може спричинити, скасування незаконного і необгрунтованого судового рішення суду першої інстанції вищестоящими судами в апеляційному чи касаційному
 5. Стаття 214. Питання, які вирішує суд під час ухвалення рішення
  стаття визначає коло основних питань, на які суд першої інстанції повинен відповісти у своєму рішенні. Перша половина відповідей на ці питання має бути дана у мотивувальній частині (пункти 1 - 4), а друга - у резолютивній частині рішення суду першої інстанції. 2. У мотивувальній частині рішення суд повинен, по-перше, обгрунтувати своє рішення з обставинної (фактичної) сторони: навести
 6. Стаття 310. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду
  статтями 205 і 207 цього Кодексу. 2. Якщо судом першої інстанції ухвалено законне і обгрунтоване рішення, смерть фізичної особи чи припинення юридичної особи - сторони у спірних правовідносинах після ухвалення рішення, що не допускає правонаступництва, не може бути підставою для застосування вимог частини першої цієї статті. 1. Дана стаття передбачає можливість закриття справи і залишення
 7. Стаття 311. Підстави для скасування рішення суду і передачі справи на новий розгляд
  стаття передбачає перелік безумовних підстав для скасування рішення суду першої інстанції апеляційним судом, оскільки рішення повинно бути скасоване в зазначених у даній статті випадках навіть тоді, якщо воно у цілому є правильним. Ця стаття, будучи немовби «спадкоємицею» ст. 314 ЦПК у колишній редакції, скоротила перелік безумовних підстав до скасування рішення з восьми до чотирьох. Чи правильно
 8. Стаття 338. Підстави для скасування рішення і передачі справи на новий розгляд
  статті, було допущено судом першої інстанції і не було усунено апеляційним судом або одночасно допущено апеляційним судом після скасування судових рішень, справа передається на новий розгляд суду першої інстанції. У разі допущення цих порушень лише апеляційним судом справа передається на новий апеляційний розгляд. 4. Висновки і мотиви суду касаційної інстанції, з яких скасовані рішення, є
 9. Стаття 339. Підстави для скасування судових рішень і залишення в силі судового рішення, скасованого помилково
  стаття ЦПК присвячена виправленню помилки апеля ційного суду, який переглядав рішення суду першої інстанції та необгрунтовано його скасував. У результаті перевірки постанов суду першої й апеляційної інстанцій касаційний суд встановлює у цьому разі, що суд першої інстанції правильно і повно дослід жував обставини справи, правильно застосував матеріальний і процесуальний закон, а отже, виніс
 10. Стаття 340. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження в справі або залишенням заяви без розгляду
  статтями 205 і 207 цього Кодексу. 382 2. Якщо суд першої або апеляційної інстанції ухвалив законне і обгрунтоване рішення, смерть фізичної особи чи припинення юридичної особи - сторони в спірних правовідносинах, шо не допускають правонаступництва, після ухвалення рішення не може бути підставою для застосування положення частини першої цієї статті. 1. Частина перша коментованої статті
© 2014-2022  yport.inf.ua