Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

РОЗДІЛ XI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Кодекс набирає чинності 1 січня 2005 року, але не раніше набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства Украї ни.
(пункт І розділу XI Ь мінами, внесеними згідно
s Кодексом адміністративного судочинства України
від 06.07.2005р. N2747-IV)
2. Частина друга статті 84 цього Кодексу набирає чинності з момен ту набрання чинності відповідним законом. До цього часу граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу встановлюється Кабінетом Міністрів України.
2і. До 1 січня 2008 року повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу здійснюється судом тільки за вимогою особи, яка бере участь у справі, або за ініціативою суду. В усіх інших випадках хід судового засідання фіксується у протоколі судового засідання, у якому зазначаються:
1) рік, місяць, число і місце проведення судового засідання;
2) час початку судового засідання;
3) найменування суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали судді (суддів), секретаря судового засідання;
4) справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;
5) відомості про присутність осіб, які беруть участь у справі, експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків або про їх відсутність, причини відсутності та про вручення їм судових повісток;
6) відомості про роз'яснення сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їхніх процесуальних прав та обов'язків;
7) усі розпорядження головуючого та ухвали, постановлені без виходу до нарадчої кімнати, а також відомості про проголошення ухвал, постановлених у нарадчій кімнаті;
8) основний зміст заяв і клопотань сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, та ходу їх обговорення;
9) основний зміст пояснень осіб, які беруть участь у справі, а також показання свідків, усні роз'яснення та доповнення експертами своїх висновків; усні роз'яснення спеціалістів;
10) подані в судовому засіданні докази, хід дослідження доказів, а у разі, якщо докази не додаються до справи, - номер, дата та зміст письмових доказів, а також ознаки і властивості речових доказів;
457
11) зміст судових дебатів;
12) відомості про проголошення рішення, ухвали за результатами розгляду справи та роз'яснення особам, які беруть участь у справі, змісту рішення, ухвали, порядку і строку їх оскарження, а також права та строк на ознайомлення з протоколом судового засідання, подання на нього зауважень;
13) час закінчення судового засідання у справі.
У протоколі судового засідання відображаються всі істотні моменти розгляду справи в тій послідовності, в якііі вони мали місце в судовому засіданні.
Протокол складається секретарем судового засідання. Протокол повинен бути оформленим та підписаним головуючим і секретарем судового засідання не пізніше трьох днів з дня закінчення судового засідання. У разі необхідності строк для оформлення та підписання протоколу може бути продовжено головуючим, але не більше ніж на десять днів після закінчення судового засідання. Про підписання протоколу повідомляються особи, які беруть участь у справі.
Особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з протоколом судового засідання і протягом трьох днів після їх повідомлення про підписання протоколу або після закінчення строку на підписання протоколу подавати свої письмові зауваження щодо неповноти або неправильності протоколу.
Головуючий розглядає зауваження до протоколу і в разі згоди з ними посвідчує їх правильність. У разі незгоди головуючого із поданими зауваженнями вони розглядаються судом з повідомленням осіб, які брали участь у справі, про час і місце проведення судового засідання.
Розглянувши зауваження, суд постановляє ухвалу, якою посвідчує правильність зауважень або відхиляє їх. У разі пропуску строку подання зауважень і відсутності підстав для його поновлення суд залишає їх без розгляду.
Зауваження повинні бути розглянуті не пізніше п'яти днів з дня їх надходження до суду.
Зауваження приєднуються до матеріалів справи, в тому числі, якщо їх не було розглянуто у зв'язку з вибуттям головуючого.
(рочділ XI доповнено пунктом 21 ігідно із Законом України
від 08.09.2005р. А 2875-ІV)
3. Визнати такими, що втрачають чинність з набранням чинності цим Кодексом:
Цивільний процесуальний кодекс України від 18 линия 1963 року, із змінами, внесеними до нього; 458
Закон Української РСР "Про затвердження Цивільного процесуального кодексу Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1963 p., N ЗО. ст. 464);
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 9 грудня 1963 року "Про порядок введення вдію Цивільного і Цивільного процесуального кодексів Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1963 р., N51, ст. 731).
4. Внести зміни до таких законів України:
1) у Законі України "Про судоустрій України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 p., N 27 - 28, ст. 180):
а) друге речення частини третьої статті 13 викласти у такій редакції: "Перегляд справ у зв'язку з винятковими обставинами здійснюється Верховним Судом України у складі, встановленому процесуальним законом";
б) пункт 1 частини шостої статті 25 виключити;
в) у пункті 1 частини другої статті 47 слова "розглядає у касацій ному порядку рішення загальних судів у справах, віднесених до його підсудності процесуальним законом; переглядає в порядку повторної касації усі інші справи, розглянуті судами загальної юрисдикції в ка саційному порядку" замінити словами "переглядає справи у зв'язку з винятковими обставинами у порядку, встановленому процесуаль ним законом; переглядає справи у касаційному порядку у випадках, встановлених законом";
г) друге речення абзацу першого підпункту 9 пункту 3 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" викласти у такій редакції: "До законодавчого визначення суду, який буде здійснювати повноваження касаційної інстанції у цивільних справах, його утворення і початку діяльності перегляд цих справ у касаційному порядку здійснює Судо ва палата у цивільних справах Верховного Суду України";
2) частину першу статті 14 Закону України "Про систему оподат кування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 p., N 16, ст. 119; 1999р., N 5 - 6, ст. 39, N 20 - 21. ст. 192, N 26, ст. 215, N 51, ст. 455; 2000 р., N 36, ст. 298; 2002 р., N 5, ст. 30; 2003 р.. N 10 - 11, ст. 87, N 12, ст. 88, N 33 - 34, ст. 267; 2004 р.. N 7, ст. 56) доповнити пунктом 28 такого змісту:
"28) судовий збір".
5. До набрання чинності законом, якиіі регулює порядок сплати і розміри судового збору, судовий збір при зверненні до суду сплачується у порядку і розмірах, встановлених законодавством для державного мита.
6. Заяви і скарги, подані до набрання чинності цим Кодексом відповідно до Цивільного процесуального кодексу України 1963 року,
459
р03гля^аються у порядку, встановленому цим Кодексом. Такі заяви чи скаі?ги ,ІС М0ЖУТЬ бути залишені без руху чи повернуті у порядку, встаіІ0^леному статтями 121, 297, 327, 355 цього Кодексу, якщо вони подані ^додержанням відповідних вимог Цивільного процесуального кодексу1 України 1963 року.
7_ заяви' як' подані до набрання чинності цим Кодексом відповідне д0 Цивільного процесуального кодексу України 1963 року і місія 11' вимоги, що можуть бути розглянуті за правилами наказного Пр0вад?кення, за клопотанням позивача розглядаються в порядку, встановленому розділом II "Наказне провадження1' цього Кодексу, якщо (х судовий розгляд не розпочався за правилами позовного
провад^011"51,
8 Скарги, заяви щодо нотаріальних дій чи відмови у їх вчиненні,
подані д0 набрання чинності цим Кодексом відповідно до глави 39 ЦивільІ,ого процесуального кодексу України 1963 року, розглядаються за правилами позовного провадження, встановленими цим
Кодексе1-
9. заяви ' скарги у справах, що виникають з адміністратив-но-пра^ов,,х відносин, а також у справах щодо відмови органу держав1"01'реєстраціїі актів цивільного стану внести виправлення в актовії" запис цивільного стану, подані до набрання чинності цим Кодекс014 за правилами, встановленими главами 29 - 32,36 Цивільного пі,оцесУаль,ІОГО кодексу України 1963 року, розглядаються в порядки встановленому Кодексом адміністративного судочинства
Україн"-
(пунІ <т 9 роздіїу XI із змінами, внесеними згідно
з KodeKCMt адміністративного судочинства України
від об-07.2005р. N2747-ІV)
Ю. ^ "удові рішення, які ухвалені судом першої інстанції до набрання чинності цим Кодексом і не набрали законної сили, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку без подання заяви про апеляц?йне оскарження, якщо строк апеляційного оскарження відповідне д0 Цивільного процесуального кодексу України 1963 року не закінчився. Неоскаржені судові рішення, ухвалені судом першої інстаніЯ' д0 избрания чинності цим Кодексом, набирають законної сили у «орядку» встановленому Цивільним процесуальним кодексом
України 1963 Р°КУ-
11. ('удові рішення, ухвалені в апеляційній інстанції до набрання чинное'' цим Кодексом, можуть бути оскаржені у касаційному порядку, яки10 строк касаційного оскарження відповідно до Цивільного процесуального кодексу України 1963 року не закінчився.
460
12.3аяви про перегляд рішень і ухвал у зв'язку з винятковими обставинами, подані до набрання чинності цим Кодексом відповідно до Цивільного процесуального кодексу України 1963 року, розглядаються у порядку, встановленому цим Кодексом. Підставою для скасування чи зміни судових рішень за такими заявами, крім підстав, встановлених статтею 354 цього Кодексу, може бути також виявлене після касаційного розгляду справи застосування судами загальної юрисдикції положення закону всупереч нормам Конституції України.
13. Кабінету Міністрів України:
передбачати в проектах законів про Державний бюджет України на 2005 рік та наступні роки видатки на забезпечення повної фіксації судового засідання технічними засобами;
у тримісячний строк з дня опублікування цього Кодексу:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів у відповідність із цим Кодексом;
прийняти акти, що випливають з цього Кодексу, привести у відповідність із ним свої нормативно-правові акти.
Президент України Л. КУЧМА
м. Київ, 18 березня 2004 року N1618-IV
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Розділ XI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ"
 1. Стаття 98. Порядок погашення грошових зобов'язань або податкового боргу у разі реорганізації платника податків
  розділу VI, «Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України». 98.1.2. злиття платників податків, а саме передача майна платника податків до статутних фондів інших платників податків, унаслідок чого відбувається ліквідація платника податків, який зливається з іншими; 98.1.3. поділ платника податків на декілька осіб, а саме поділ його майна між статутними фондами новоутворених
 2. Стаття 200. Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні дії
  розділ XI ЦПК) пунктом 2і згідно з яким до 1 січня 2008 року повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу здійснюється судом не по кожній справі, а тільки за вимогою особи, яка бере участь у справі, або за ініціативою суду. В усіх інших випадках хід судового засідання фіксується у протоколі судового засідання. Таким чином, технічний запис та пов'язаний з
 3. Стаття 141. Особливості визначення складу витрат платника податку в разі сплати процентів за борговими зобов'язаннями
  розділі IV ПКУ, протягом такого податкового періоду. Норми цього підпункту застосовуються із врахуванням положень розділу ХІХ "Прикінцеві та перехідні положення " ПКУ; При цьому сума таких платежів не може перевищувати розмірів, визначених у розділі IV ПКУ, протягом такого податкового періоду По дебету рахунку 95 «Фінансові витрати» або по дебету рахунку 39 « Витрати майбутніх
 4. Стаття 168. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету
  розділу. 168.1.2 Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документу на перерахування цього податку до бюджету. 168.1.3. Якщо згідно з нормами цього розділу окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не
 5. Стаття 198. Податковий кредит
  розділу. Датою виникнення права орендаря (лізингоотримувача) на збільшення податкового кредиту для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичного отримання об'єкта фінансового лізингу таким орендарем. Датою виникнення права замовника на віднесення сум до податкового кредиту з договорів (контрактів), визначених довгостроковими відповідно до пункту 187.9 статті 187 цього розділу, є дата
 6. М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3, 2010
  розділів, глав, статей, пунктів, підпунктів. Також у даному розділі коментуються надані повноваження та завдання виконавчим та законодавчим органам влади стосовно окремих положень оподаткування. До розділу ХХ Податкового кодексу надається Коментар стосовно ряду специфічних перехідних умов щодо окремих податків, зборів, платежів (механізм нарахування податків, визначення податкового зобов'язання,
 7. Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку
  розділу І цього Кодексу: адвалорні, специфічні, адвалорні та специфічні одночасно; ставки акцизного податку на бензин моторний за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2710 11 51 00, 2710 11 59 00, що містить тетраетилсвинець, збільшуються в 1,5 раза. 215.3. Податок справляється з таких товарів та обчислюється за такими ставками: 215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні
 8. РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
  розділу ІІІ цього Кодексу, який набирає чинності з 1 квітня 2011 року; підпункту 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу в частині включення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, вклад (депозитний) до небанківських фінансових установ згідно із законом або на депозитний (ощадний) сертифікат
 9. Підрозділ 10. Інші перехідні положення
  розділу ІІ цього Кодексу. 2. Збори (плата, внески), не встановлені цим Кодексом як загальнодержавні або місцеві, але встановлені законодавчими актами України як обов'язкові платежі до набрання чинності цим Кодексом, справляються за правилами, встановленими цими законодавчими актами України, до набрання чинності законом про адміністративні послуги та іншими законами, що регулюватимуть справляння
 10. Стаття 142. Особливості визначення складу витрат на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами цивільно-правового характеру
  розділу IV цього Кодексу). 142.2. Крім витрат, передбачених пунктом 142.1 цієї статті, до складу витрат платника податку включаються обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством, а також внески,
© 2014-2022  yport.inf.ua