Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

Стаття 207. Залишення заяви без розгляду

1. Суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо:
1) заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієз-датності;
2) заяву від імені заінтересованої особи подано особою, яка не має повноважень на ведення справи;
3) належним чином повідомлений позивач повторно не з'явився в судове засідання без поважних причин або повторно не повідомив про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності;
240

4) спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав розглядається в іншому суді;
5) позивач подав заяву про залишення позову без розгляду;
6) між сторонами укладено договір про передачу спору на вирішення до третейського суду і від відповідача надійшло до початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами заперечення проти вирішення спору в суді;
7) особа, в інтересах якої у встановлених законом випадках відкрито провадження у справі за заявою іншої особи, не підтримує заявлених вимог і від неї надійшла відповідна заява;
8) провадження у справі відкрито за заявою, поданою без додержання вимог, викладених у статтях 119 і 120 цього Кодексу, та не було сплачено судовий збір чи не було оплачено витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи і позивач не усунув цих недоліків у встановлений судом строк;
9) позивач до закінчення розгляду справи покинув судове засідання і не подав до суду заяви про розгляд справи за його відсутності.
2. Особа, заяву якої залишено без розгляду, після усунення умов, що були підставою для залишення заяви без розгляду, має право звернутися до суду повторно.
1. Ця стаття визначає коло підстав залишення заяви без розгля ду - другий спосіб закінчення цивільної справи без постановления рішення. Він відрізняється від попереднього тим, що перешкоди, які є підставами залишення заяви без розгляду, є подоланими, а тому після їх усунення можна звертатися до суду з такою ж вимо гою.
Підстави залишення заяви без розгляду можна розподілити на дві групи.
2. Перша група підстав свідчить про те, що процес виник непра вомірно, і тому заява має бути залишена без розгляду:
а)заяву подано особою, яка не мала цивільної процесуальної дієздатності (порушено вимоги п. 2 частини 3 ст. 121 ЦПК);
б) заяву від імені заінтересованої особи подано особою, яка не має повноважень на ведення справи (порушено вимоги п. З части ни 3 ст. 121 ЦПК);
в) спір між тими самими сторонами про той самий предмет із тих самих підстав розглядається в іншому суді (порушено вимоги п. З частини 2 ст. 122 ЦПК);
г) провадження у справі відкрито за заявою, поданою без додер жання вставлених законом вимог (ст. 119-121 ЦПК).
241
Неправомірність виникнення справи тут полягає у тому, що при порушенні справи порушено умови, які визначають порядок подання заяви (див. коментар до ст. 119, 120, 121 ЦПК), або було відсутнє право на пред'явлення позову (підпункт «в» цього пункту коментаря).
3. Друга група підстав свідчить не про неправомірність виник нення справи, а про неможливість подальшого її розгляду:
а) належним чином повідомлений позивач повторно не з'явився до судового засідання без поважних причин або повторно не пові домив про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, що означає втрату ним інтересу до справи, що розглядається;
б) позивач надав заяву з клопотанням про залишення позову без розгляду;
в) між сторонами укладено договір про передачу спору на вирішення третейського суду;
г) особа, в інтересах якої відкрито провадження (наприклад, за заявою прокурора), звернулась із заявою, що не підтримує заявле них вимог;
д) позивач до закінчення розгляду справи залишив судове засі дання і не подав до суду заяви про розгляд справи у його відсут ності.
4. Як і перелік підстав закриття, перелік підстав залишення заяви без розгляду є вичерпним. Верховний Суд України, апеляційні суди неодноразово звертали увагу на те, що суди не можуть залишати заяву без розгляду з тих мотивів, що сторона не представила доказів на підтвердження позовних вимог.
5. Залишення заяви без розгляду здійснюється мотивованою ухвалою судді або суду, на яку може бути подано апеляційну скаргу, оскільки вона перешкоджає подальшому руху справи (п. 15 ст. 293 ЦПК).
6. На відміну від закриття провадження у справі при залишенні заяви без розгляду, ця стаття передбачає інші процесуальні наслідки: після усунення обставин, що були підставами залишення заяви без розгляду, заінтересована особа вправі знову звернутися до суду з заявою у загальному порядку. Не є перешкодою для прийняття заяви й ознака тотожності позовів, оскільки справу було закінчено в такий спосіб не внаслідок відсутності права на пред'явлення позову, а, в основному, через недодержання порядку його реалізації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 207. Залишення заяви без розгляду"
 1. § 3. Правове значення і порядок державної реєстрації
  статті. За заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням справляється реєстраційний збір у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Кошти, одержані відповідно до цього Закону як реєстраційний збір, зараховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання. Документом, що підтверджує внесення
 2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
  стаття КпАП, що передбачає адміністративну відповідальність за дане правопорушення. У випадку вилучення у порушника предметів або документів до протоколу вноситься відповідний запис. По-друге, це відомості про особу правопорушника: поізвише. ім'я. по батькові, вік, рід занять, матеріальне становище, місце проживання і роботи, документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ).
 3. Стаття 21. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи
  стаття забороняє судці, який брав участь у розгляді справи по суті, брати участь в апеляційній чи касаційній перевірці рішення по цій справі, у перегляді справи у зв'язку з винятковими обставинами, а також у новому розгляді цієї справи по першій інстанції. Ця стаття забороняє й інші випадки повторної участі суддів у розгляді цієї ж самої справи. 2. Правила даної статті встановлені для
 4. Стаття 74. Судові повістки
  статті. 10. Друкований орган, у якому розмішуються оголошення про виклик відповідача протягом наступного року, визначається не піз ніше 1 грудня поточного року в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 1. Коментована стаття зовсім по-іншому вирішила питання про суб'єктів викликів і повідомлень у цивільному судочинстві. За ЦПК 1963 р. повідомлялись про можливість участі у
 5. Стаття 75. Зміст судової повістки і оголошення про виклик у суд
  статті. 3. Судова повістка-повідомлення повинна містити найменування та адресу суду, назву справи, вказівку про те, яку дію буде вчинено, місце, день і час її вчинення, а також про те, що участь у її вчиненні для цієї особи не є обов'язковою. 4. Якщо разом із судовою повісткою надсилаються копії відповідних документів, у повістці особі, якій вони надсилаються, повинно бути зазначено, які
 6. Стаття 83. Повернення судового збору та коштів на оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду судової справи
  статті 205 цього Кодексу; 5) залишення заяви без розгляду з підстав, визначених пунктами 1,2 і 8 статті 207 цього Кодексу. 3. У випадках, встановлених пунктом 1 частини першої і пунктом 1 частини другої цієї статті, судовий збір та кошти на оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи повертаються у розмірі зайво внесеної суми; в інших випадках, встановлених цією
 7. Стаття 89. Розподіл витрат у разі відмови від позову і укладення мирової угоди
  стаття передбачає три додаткових варіанти вирішення питань про судові витрати. Перший з них передбачений на той випадок, коли позивач відмовляється від заявлених ним вимог. У такому випадку за загальним правилом позивач втрачає право на відшкодування судових витрат відповідачем. Більш того, право на відшкодування витрат виникає у відповідача. Але так буде лише тоді, коли підставою такої відмови
 8. Стаття 98. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу
  статті 121 цього Кодексу. 1. Коментована стаття встановлює форму (письмову) та зміст заяви про видачу судового наказу у вигляді переліку обов'язкових її реквізитів. У заяві повинно бути зазначено: найменування суду, до якого подається заява; найменування заявника та їх підстави, вартість майна у разі його витребування; перелік доданих документів; підпис заявника та додані документи. 2. Якщо
 9. Стаття 121. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви
  статтях 119 і 120 цього Кодексу, або не сплачено судовий збір чи не оплачено витрати на інформаційно-технічне забез-печення розгляду справи, постановляє ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків. 2. Якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає вимоги, визначені статтями 119 і 120
 10. Стаття 130. Попереднє судове засідання
  статтями 174 і 175 цього Кодексу. 5. Якщо між сторонами укладено договір про передачу спору на вирішення третейського суду, суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду. 6. Якщо спір не врегульовано у порядку, визначеному частиною третьою цієї статті, суд: 1) уточнює позовні вимоги або заперечення проти позову; 2) вирішує питання про склад осіб, які братимуть участь у справі;
© 2014-2022  yport.inf.ua