Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

Стаття 301. Підготовка розгляду справи апеляційним судом

1. Протягом десяти днів з дня отримання справи суддя-доповідач вчиняє такі дії:
1) з'ясовує питання про склад осіб, які беруть участь у справі;
2) визначає характер спірних правовідносин та закон, який їх регулює;
3) з'ясовує обставини, на які посилаються сторони та інші особи, які беруть участь у справі, як на підставу своїх вимог і заперечень;
4) з'ясовує, які обставини визнаються чи заперечуються сторонами та іншими особами;
5) вирішує питання щодо поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції;
6) за клопотанням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про виклик свідків, призначення експертизи, витребування доказів, судових доручень щодо збирання доказів, залучення до участі у справі спеціаліста, перекладача;
7) за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання щодо вжиття заходів забезпечення позову;
8) вчиняє інші дії, пов'язані із забезпеченням апеляційного розгляду справи.
2. Підготовчі дії, визначені пунктами 6-8 частини першої цієї статті, здійснюються за правилами, встановленими главою 3 розділу III цього Кодексу.
1. Коментована стаття встановлює порядок провадження підготовки справи у суді апеляційної інстанції, метою якої є забезпечення правильного та своєчасного розгляду справи апеляційним судом.
2. У порядку підготовки справи в апеляційному суді можна виділити чотири групи питань, що підлягають вирішенню (про четверту групу див. коментар до ст. 302 ЦПК) у десятиденний строк:
а) питання про склад осіб, які беруть участь у справі. Суддя-доповідач перевіряє, насамперед, правомірність порушення апеляційного провадження (наявність правоздатності і дієздатності у особи, яка подала апеляційну скаргу, наявність співучасників і третіх осіб із урахуванням правил ст. 292 ЦПК - див. відповідний коментар; законність прийняття заяв про приєднання до апеляційної скарги; наявність у справі документів про повноваження представників);
б) питання про предмет доказування (перевірка правильності юридичної кваліфікації спірного відношення; на підставі аналізу гіпотези норми матеріального права перевірка правильності визна чення предмета доказування; перевірка позицій сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, щодо фактів, на які посилається проти лежна сторона як на підставу своїх вимог і заперечень);
в) питання про коло засобів доказування. Суддя-доповідач пе ревіряє, на які засоби доказування посилалися у суді першої ін станції особи, які брали участь у справі; якими додатковими до казами вони можуть довести обгрунтованість апеляційної скарги або заперечення проти них і встановлює строк для їх надання; за клопотанням сторін вирішує питання про виклик у судове засідан- 338
ня свідків, призначення експертизи, про притягнення до участі у апеляційному провадженні спеціалістів і про витребування додаткових доказів;
г) суддя - доповідач вирішує й інші питання, пов'язані з забезпе-ченням своєчасного і повного вирішення справи судом апеляційної інстанції (приймає пояснення по апеляційній скарзі і заперечення проти них; заяви про відкликання апеляційної скарги , про відмову від апеляційної скарги, про можливість визнання обгрунтованою апеляційної скарги та ін.).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 301. Підготовка розгляду справи апеляційним судом"
 1. Стаття 68. Обчислення процесуальних строків
  1. Строки, встановлені законом або судом, обчислюються роками. місяцями і днями, а також можуть визначатися вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати. 1. Відповідно до коментованої статті, строки, встановлені законом або призначені судом, обчислюються роками, місяцями і днями. Так, сторони та інші особи, що брали участь у справі, заяви про перегляд рішень і ухвал у зв'язку з
 2. Стаття 292. Право апеляційного оскарження
  Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково. 2. Ухвала суду першої інстанції оскаржується в апеляційному порядку окремо від рішення суду у випадках, передбачених статтею 293 цього Кодексу.
 3. Стаття 302. Призначення справи до розгляду в апеляційному суді
  1. Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач доповідає про них колегії суддів, яка в разі необхідності вирішує питання про проведення додаткових підготовчих дій та призначення справи до розгляду. 2. Справа має бути призначена до розгляду у розумний строк, але не пізніше п'ятнадцяти днів після закінчення дій підготовки справи до розгляду. 1. Коментована стаття регулює четверту
 4. Стаття 323. Суд касаційної інстанції
  1. Касаційною інстанцією у цивільних справах с суд, визначений Законом України "Про судоустрій України" як суд касаційної інстанції у цих справах. 1. Глава 2 розділу V нового ЦПК регулює принципово іншу касацію, ніж «радянська касація», яка існувала тривалий час. Перша відрізняється від другої, насамперед, за об'єктом перегляду. Якщо раніше об'єктом перегляду в касаційному порядку були рішення
 5. § 6. Захист цивільних прав та інтересів судом
  Стаття 55 Конституції гарантує судовий захист прав і свобод людини і громадянина, незважаючи на наявність у правових нормах прямої вказівки на можливість такого захисту. Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається (ст. 125 Конституції). Систему судів загальної юрисдикції
 6. Стаття 2. Законодавство про цивільне судочинство
  Цивільне судочинство здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу та Закону України "Про міжнародне приватне право". 2. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, передбачено інші правила, ніж встановлені ним Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору. 3. Провадження в цивільних справах здійснюється відповідно
 7. Стаття 19. Порядок вирішення питань колегією суддів
  1. Питання, що виникають під час розгляду справи колегією суддів, вирішуються більшістю голосів суддів. Головуючий голосує останнім. 2. При прийнятті рішення з кожного питання жоден із суддів не мас права утримуватися від голосування та підписання рішення чи ухвали. 3. Суддя, не згодний з рішенням, може письмово викласти свою окрему думку. Цей документ не оголошується в судовому засіданні,
 8. Стаття 21. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи
  1. Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді першої інстанції, не може брати участі в розгляді цієї самої справи в судах апеляційної і касаційної інстанцій, у перегляді справи у зв'язку з винятковими обставинами, а так само у новому розгляді її судом першої інстанції після скасування попереднього рішення або ухвали про закриття провадження в справі. 2. Суддя, який брав участь у
 9. Стаття 67. Види процесуальних строків
  1. Строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встанов-люються законом, а якщо не визначені законом, - встановлюються судом. 1. Однією з властивостей цивільної процесуальної форми є її строковість, тобто законодавче визначення часових меж здійснення процесуальних дій. Це має істотне значення для правозастосу-вальної практики, тому що спрямоване на забезпечення своєчасного розгляду і
 10. Стаття 127. Надіслання копії ухвали про відкриття провадження у справі, копії позовної заяви та доданих до неї документів
  Після відкриття провадження у справі суд невідкладно надси-лає особам, які беруть участь у справі, копії ухвали про відкриття провадження у справі. 2. Одночасно з копією ухвали про відкриття провадження у справі відповідачу надсилається копія позовної заяви з копіями доданих до неї документів, а третій особі - копія позовної заяви. 1. Глава 3 розділу III ЦПК, яку відкриває коментована стаття,
© 2014-2022  yport.inf.ua