Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
П. В. Крашенинников. Коментар до Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації, 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 135. Дії з підготовки справи до судового розгляду

Коментар до статті 1. Стаття 135 АПК РФ призводить невичерпний перелік дій, які вчиняються суддею при підготовці справи. Крім того, серед перерахованих у коментованій статті дій одні обов'язкові для вчинення, інші носять факультативний характер. Наприклад, факультативними діями є: призначення експертизи, заміна неналежних сторін і пр.
На стадії підготовки справи можуть бути вчинені самі різні дії. Їх коло значно ширше, ніж коло дій, перелічених у ст. 135 АПК РФ. Однак при підготовці справи не можуть вчинятися дії, які відносяться виключно до інших стадіях процесу. Наприклад, залишення заяви без руху - це процесуальний інститут, відповідний стадії порушення справи. На стадії підготовки справи лише збирають і представляють докази без їх дослідження, за винятком забезпечення доказів і судового доручення.
2. Пункт 1 ч. 1 ст. 135 АПК РФ містить перелік дій, скоєних судом на самому початку підготовки справи. Суд викликає сторони та (або) їх представників і проводить з ними співбесіду з метою з'ясування обставин, що стосуються істоти заявлених вимог і заперечень. Аналогічне становище було в ЦПК 1964 р., проте далеко не завжди реалізовувалося судами на практиці. Мета співбесіди сформульована в законі чітко - з'ясування обставин справи. Для того щоб добре підготувати справу, суд повинен володіти повною інформацією про підстави позовних вимог, заперечень на них, а в результаті - про предмет доказування по конкретній справі. Із змісту ст. 135 АПК РФ важко зробити однозначний висновок про обов'язковість співбесіди на стадії підготовки справи. Так, в Коментарі до Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації під редакцією В.Ф. Яковлєва та М.К. Юкова зазначено, що "зі змісту закону випливає, що виклик сторін повинен мати місце по всіх справах, незалежно від їх складності" (1). У Коментарі до Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації під редакцією В.В. Яркова відзначено, що необхідність проведення співбесіди визначається суддею (2). На користь другої точки зору говорить те, що ст. 135 АПК РФ перераховує більшість дій, які можуть мати місце в конкретній справі, але можуть бути і відсутніми. Так, далеко не в кожній справі проводиться заміна неналежного відповідача, з'єднання і роз'єднання кількох вимог, прийняття зустрічного позову (п. 5 ч. 1 ст. 135 АПК РФ) і пр.
--- ---
(1) Коментар до Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації / Під ред . В.Ф. Яковлєва, М.К. Юкова. М.: ООО "Городець-издат", 2003. С. 393.
(2) Див: Скуратівський М.Л. Глава 14. Підготовка справи до судового розгляду / / Коментар до Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації / Під ред. В.В. Яркова. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 347.
Конструкція ст. 135 АПК РФ не дає однозначної відповіді на питання про обов'язковість проведення співбесіди. Суддя повинен володіти правом на розсуд при визначенні необхідності виклику сторін (разом або по черзі) на співбесіду. У цьому сенсі обгрунтованим видається висловлене в науці думку про те, що АПК 2002 не забороняє проводити послідовно в один день співбесіду і попереднє засідання. У зв'язку з цим арбітражні суди можуть виносити одне визначення про прийняття заяви до провадження, підготовці справи, призначення попереднього судового засідання, де говориться про призначення співбесіди зі сторонами та проведенні попереднього судового засідання на одну дату і в один час (1). Проведення попереднього судового засідання відразу після проведення співбесіди зі сторонами можливо в тому випадку, коли сторони повідомлені про час і місце проведення цього попереднього судового засідання (2).
---
КонсультантПлюс: примітка.
Стаття В.В. Зайцевої (Петрової) "Підготовка справи до судового розгляду" включена в інформаційний банк.
(1) Див: Петрова В.В. Підготовка справи до судового розгляду / / Арбітражна практика. 2003. N 12. С. 44.
(2) Пункт 24 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 13 серпня 2004 р. N 82.
У зв'язку з великим навантаженням і з скороченими термінами розгляду адміністративних справ судді не всіх судів в обов'язковому порядку проводять співбесіду по справі, хоча співбесіда дозволяє виконати кілька важливих завдань: роз'яснити права особам, бере участі у справі, уточнити їхні вимоги і обставини справи, позначити необхідні докази, сприяти розкриттю доказів, примирення сторін. Відповідно до інформаційним листом Президії ВАС РФ від 13 серпня 2004 р. N 82 "проведення співбесіди із сторонами та іншими учасниками арбітражного процесу не є обов'язковим. Це доцільно мати на увазі тоді, коли очевидно, що отримання необхідної інформації в попередньому судовому засіданні та в судовому засіданні без проведення співбесіди не спричинить відкладення судового розгляду "(п. 23).
Закон говорить про те, що суд пропонує сторонам розкрити докази, що їх підтверджують, та подати при необхідності додаткові докази у визначений термін. Розкриття доказів - новий процесуальний інститут в російському арбітражному процесі, сприйнятий із закордонного процесу. Цей інститут покликаний грати благу роль, дисциплінуючи сторони і зобов'язуючи розкривати докази один одному з метою обмеження доказового матеріалу в процесі судового розгляду під загрозою заборони посилатися тільки на ті докази, з якими інші особи, що у справі, були ознайомлені завчасно (ч. 3, 4 ст. 65 АПК РФ). Очевидно, що завчасність означає розкриття доказів до початку судового засідання, якщо інше не встановлено АПК РФ. Наслідком невиконання вимоги, передбаченого ч. 3 ст. 65 Кодексу, є заборона особам, бере участі у справі, посилатися на докази, з якими інші особи, що у справі, що не були ознайомлені завчасно (ч. 4 ст. 65 АПК РФ). Проте російський суддя опиняється перед дилемою: якщо він не допустить нерозкрите доказ, то його рішення може бути скасовано. Тому швидше суддя піде на допущення нерозкритого докази, ніж поставить під загрозу долю рішення. І це вірний підхід, про що свідчить судова практика. На жаль, розкриття доказів у російському варіанті обмежено виключно письмовими доказами і погано працює чинності незастосовності ч. 3 ст. 65 АПК РФ.
Під час співбесіди, коли суддя уточнює вимоги сторін, обставини справи, може бути встановлена недостатність представлених доказів. У цьому випадку суд пропонує сторонам подати додаткові докази. Суд встановлює термін їх подання.
3. Під час співбесіди суд роз'яснює сторонам їх права і обов'язки, наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій у встановлений термін; визначає за погодженням із сторонами терміни подання необхідних доказів та проведення попереднього судового засідання, роз'яснює сторонам їх право на розгляд справи за участю арбітражних засідателів, право передати спір на вирішення третейського суду, звернутися за сприянням до посередника з метою врегулювання спору, а також наслідки вчинення таких дій, вживає заходів для укладення сторонами мирової угоди, сприяє примиренню сторін.
Закон не вимагає оформлення протоколу проведення зазначеного співбесіди.
Неявка сторін на співбесіду не перешкоджає продовженню підготовки справи до судового засідання.
4. Арбітражний суд не є самостійним суб'єктом збирання доказів. У силу принципу змагальності завдання осіб, що у справі, - зібрати і представити в суд докази, що підтверджують їх правові позиції і спростовують позиції протилежної сторони. Суд наділений повноваженнями лише з надання сприяння названим особам у збиранні доказів. Відповідно до цього п. 3 ч. 1 ст. 135 АПК РФ перераховує дії суду в області доказування.
АПК 2002 регламентує процедуру вчинення дій по доведенню. Однак при цьому повинні враховуватися особливості стадії підготовки.
Арбітражний суд, розглянувши клопотання про витребування докази, вправі його задовольнити або відмовити в його задоволенні. При задоволенні клопотання суд виносить ухвалу і витребує відповідне доказ від особи, у якої воно знаходиться. При відхилення клопотання про витребування докази арбітражний суд виходить з того, що доказ не відноситься до справи або неприпустимо. Можлива відмова у задоволенні клопотання про витребування докази і тоді, коли вже представлено достатньо доказів для підтвердження саме цієї обставини. При відхилення клопотання про витребування доказів можливе повторне звернення до арбітражного суду, якщо розгляд справи призвело до того, що даний доказ стало відношуваним.
АПК РФ передбачає також випадки витребування доказів з ініціативи суду. Арбітражний суд витребує докази за власною ініціативою в разі неподання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами, посадовими особами доказів у справах, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин, доказів обставин, що стали підставою для прийняття названими суб'єктами оспорюваних актів (ч. 5 ст. 66 АПК РФ).
На стадії підготовки справи суд вирішує питання про проведення експертизи. Призначення експертизи повністю підпорядковане чинним принципам змагальності та диспозитивності в арбітражному процесі. У силу цього ініціаторами призначення експертизи, як правило, виступають особи, які беруть участь у справі. Для роз'яснення виникаючих при розгляді справи питань, що потребують спеціальних знань, арбітражний суд призначає експертизу за клопотанням особи, що бере участь у справі, або за згодою осіб, що у справі. У разі, якщо призначення експертизи наказано законом, або передбачено договором, або необхідно для перевірки заяви про фальсифікацію представленого доказу або якщо необхідне проведення додаткової або повторної експертизи, арбітражний суд може призначити експертизу за своєю ініціативою (ч. 1 ст. 82 АПК РФ).
У клопотанні про виклик свідка до суду має бути позначена доказ, зазначено, які обставини, що мають значення для справи, можуть бути встановлені цим доказом, причини, що перешкоджають отриманню доказу, і місце проживання свідка (ч. 4 ст. 66 АПК РФ).
5. За клопотанням сторін суд вирішує питання про забезпечення позову, про надання зустрічного забезпечення, а також про забезпечення доказів, направляє судові доручення (п. 4 ч. 1 ст. 135 АПК РФ). У цьому положенні з'єднані різнопорядкові явища: забезпечення позову і зустрічний забезпечення переслідують своєю метою зберегти статус-кво для забезпечення у подальшому виконання судового рішення. Забезпечення доказів та судові доручення - це процесуальні дії, пов'язані із збиранням і фіксацією доказів у справі.
6. Найважливіше питання, який суд зобов'язаний вирішити на стадії підготовки справи, - визначення суб'єктного складу осіб, що у справі. На стадії підготовки бажано провести заміну неналежного відповідача за правилами ст. 47 АПК РФ. При визначенні відповідачів необхідно враховувати обов'язкову співучасть, що виникає на основі, як правило, норм матеріального права. Разом з тим іноді постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ також дають роз'яснення, акцентуючи увагу на питаннях обов'язкового співучасті на стороні відповідача. Наприклад, в Постанові Пленуму ВАС РФ від 25 лютого 1998 р. "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом права власності та інших речових прав" зазначено, що у справах про звільнення майна від арешту та виключення з акту опису відповідачами виступають боржник, у якого проведений арешт майна, і ті організації або особи, в інтересах яких накладено арешт на майно (п. 28). Одна з істотних проблем - непритягнення до судового розгляду третіх осіб, не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, не є суб'єктом спірного матеріального правовідносини, розглянутого за позовом позивача до відповідача. Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, має певну юридичну зацікавленість у результаті справи (якщо існує можливість пред'явлення до нього регресного позову або інша юридична зацікавленість).
Здійснення всіх цих дій допоможе розглянути справу без вимушеного відкладення.
7. На стадії підготовки справи вирішуються питання з'єднання і роз'єднання кількох вимог (див. коментар до ст. 130 АПК РФ), прийняття зустрічного позову (див. коментар до ст. 132 АПК РФ), можливості проведення виїзного судового засідання (п. 5 ч. 1 ст. 135 АПК РФ). Арбітражні суди рідко проводять виїзні судові засідання, але така можливість є. Якщо суд дійшов висновку про необхідність проведення виїзного судового засідання, то повинні бути вирішені всі підготовчі та організаційні питання.
8. Як вже зазначалося, перелік процесуальних дій, скоєних судом на стадії підготовки, наведено у ст. 135 АПК РФ невичерпний, тому суд може зробити і інші спрямовані на забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи дії. Наприклад, на стадії підготовки може виникнути питання про процесуальному правонаступництво. Закон дозволяє провести заміну особи, що у справі, правонаступником на стадії підготовки справи і пр.
  9. Дії з підготовки справи до судового розгляду відбуваються суддею в порядку, передбаченому АПК РФ (ч. 2 ст. 135). Оскільки підготовка справи складається із сукупності різних дій в області доказування, визначення суб'єктного складу, забезпечення позову та ін, то кожне з цих процесуальних дій, порядок їх здійснення передбачені нормами АПК РФ. Саме тому після перерахування дій, які можуть або повинні бути здійснені на стадії підготовки, закон робить застереження про дотримання при цьому норм АПК РФ, які їх регулюють.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 135. Дії з підготовки справи до судового розгляду"
 1. Стаття 50. Підготовка справи про банкрутство до судового розгляду
    підготовці справи до судового розгляду арбітражний суд розглядає заяви, скарги і клопотання осіб, що у справі про банкрутство, встановлює обгрунтованість вимог кредиторів у порядку, визначеному статтею 71 цього Закону, здійснює інші передбачені цим законом повноваження. 3. При підготовці справи про банкрутство до судового
 2. Стаття 153. Призначення справи до судового розгляду
    дій. У визначенні про призначення справи до судового розгляду вказується про повідомлення сторін та інших осіб, що беруть участь у справі, про час і місце розгляду справи в судовому засіданні, про виклик інших учасників процесу (представників, свідків, експерта, спеціаліста, перекладача). Дії по извещениям і викликам вчиняються за правилами гл. 10
 3. Стаття 153. Призначення справи до судового розгляду
    підготовку цивільних справ до судового
 4.  Стаття 149. Дії сторін при підготовці справи до судового розгляду
    підготовці справи до судового
 5. Підготовка розгляду справи
    підготовки справи до розгляду і, якщо визнає це за необхідне, вживає додаткових заходів по підготовці справи, зокрема дає вказівки про витребування від сторін письмових пояснень, доказів та інших додаткових документів. Якщо вживаються додаткові заходи з підготовки справи, то встановлюються строки, протягом яких ці заходи повинні бути
 6. Стаття 169. Відкладення розгляду справи
    дій до судового розгляду через недостатність доказів, змін у характері спору або у складі його учасників. Як правило, необхідність у відкладенні розгляду справи виникає через упущень судді у стадії підготовки справи. 2. Як серйозний недолік судової практики слід розглядати такі випадки, коли розгляд справи відкладено без вказівки у визначенні
 7.  Глава 14. Підготовка справи до судового розгляду
    справи до судового
 8. Стаття 181. Дослідження письмових доказів
    підготовці справи до судового розгляду (див. коментар до ст. 62, 64, 150 ЦПК). Дослідження вмісту письмових доказів при огляді до стадії судового розгляду носить попередній характер. Протоколи їх огляду в обов'язковому порядку повинні бути оголошені і досліджені в судовому засіданні в сукупності з іншими доказами, а бере участь у справі має бути
 9. Стаття 147. Ухвала суду про підготовку справи до судового розгляду
    дії суб'єктів процесуальних підготовчих дій. Детальні роз'яснення про застосування процесуального законодавства в стадії підготовки справи дано у постанові Верховного Суду РФ від 24 червня 2008 р. N 11 "Про підготовку цивільних справ до судового розгляду" * (180). 2. В умовах змагального процесу обов'язок щодо проведення підготовки покладається на сторони та інших осіб,
 10.  Стаття 292. Підготовка справи до судового розгляду та розгляд заяви про визнання рухомої речі безхазяйне або про визнання права муніципальної власності на безхазяйне нерухому річ
    справи до судового розгляду та розгляд заяви про визнання рухомої речі безхазяйне або про визнання права муніципальної власності на безхазяйне нерухому
© 2014-2022  yport.inf.ua