Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 160. Норми праці

1. Частина 1 даної статті закріплює приблизний перелік норм праці і ставить у певну залежність їх встановлення від досягнутого рівня техніки, технології, організації виробництва і праці. У 2006 р., додавши слова "та інші норми", законодавець чітко показав, що приводиться перелік далеко не вичерпний.
Поняття норми праці як родового поняття дано в п. 2 коммент. до ст. 159 ТК. При цьому наводяться як традиційна (загальноприйнята), так і більш широке трактування зазначеної норми. Відповідні нормативні правові акти і сформована практика передбачають дуже значну кількість окремих норм праці.
Наведемо сформовані визначення ряду традиційних норм (або їх розшифровку), які наведені в низці нормативних правових актів, і, зокрема, згадуваному Положенні від 19.06.1986.
Норма часу - це величина витрат робочого часу, встановлена для виконання одиниці роботи працівником або групою працівників (наприклад, бригадою) відповідної кваліфікації в певних організаційно-технічних умовах.
Норми виробітку - встановлений обсяг роботи (кількість одиниць продукції), який працівник або група працівників (зокрема, бригада) відповідної кваліфікації зобов'язані виконати (виготовити, перевезти і т.д.) в одиницю робочого часу в певних організаційно-технічних умовах.
Норматив (або норма) чисельності - це встановлена чисельність працівників певного професійно-кваліфікаційного складу, необхідна для виконання конкретних виробничих, управлінських функцій або обсягів робіт. За нормативами чисельності визначаються також витрати праці за професіями, спеціальностями, групами або видами робіт, окремими функціями, в цілому по організації (роботодавцю) або її структурному підрозділу.
До традиційних нормам праці, досить часто використовуваним, також належать: норми обслуговування, норми керованості, нормовані завдання, норми часу обслуговування, норми витрачання ресурсів, використання обладнання, норми результативності виробництва та ін Слід зазначити, що останнім часом окремі роботодавці намагаються все частіше враховувати не тільки загальноприйняті кількісні (норми часу, обслуговування і т.д.), а й якісні характеристики трудових витрат (норми якості продукції (робіт), ритмічності та ін.) Серед нетрадиційних норм домінують конкретні завдання (доручення) роботодавця (керівника) в межах трудової функції працівника (див. також коммент. До ст. 159).
В основі класифікації видів норм праці, що має практичне значення, можуть лежати різні критерії. Ось деякі з них:
- залежно від органу, що затвердив норму праці, та сфери її дії - місцеві та типові. Є ще й єдині норми, але в даний час вони не так часто застосовуються (див. також коммент. До ст. 161);
- по терміну дії розрізняють норми, встановлені на невизначений строк (умовно постійні), тимчасові (до трьох місяців), сезонні, на разові роботи;
- по формі відображення витрат і результатів праці - норми, представлені в витратною формі (норми часу на одиницю тієї чи іншої операції,
норми чисельності та ін.), і норми результатной форми (наприклад, норми виробітку, норми обслуговування);
- за формою організації праці працівників - індивідуальні та колективні (наприклад , для бригади). Норми витрат праці для окремих працівників можуть бути встановлені як на одну операцію (роботу), так і на комплекс операцій (робіт), виконуваних одним працівником;
- залежно від методу нормування - технічно-обгрунтовані і дослідно-статистичні. Перші з них встановлюються виходячи з найбільш повного врахування можливостей техніки, прогресивної технології, наукової організації праці та виробництва і розраховуються методами технічного нормування (насамперед аналітичним) для певних організаційно-технічних та інших умов. Другі - це норми, розроблені на основі статистичних даних, наприклад, про середньої фактичної виробленні та заробітної плати за минулий період, а також виходячи з досвіду розробників норм.
2. Судячи зі змісту ч. 1 ст. 160 ТК, законодавець націлює на встановлення насамперед технічно обгрунтованих норм. Але у всіх випадках норма праці повинна бути економічно обгрунтованою для роботодавця в першу чергу з точки зору мінімізації витрат на одиницю продукції, а для працівника - реально досяжною.
Мається практика індивідуалізації традиційних норм праці (при збереженні ролі базових нормативів) для окремих працівників шляхом включення відповідних нових параметрів у зміст трудового договору. Встановлення індивідуальної норми проводиться за ініціативою як працівника, так і роботодавця. Як правило, воно вигідно обом, дозволяючи, зокрема, працівникові повніше й ефективніше використовувати свій робочий час з більш повноцінної оплатою його праці. Тут можливі різні форми правового закріплення подібної індивідуалізації і насамперед зміни трудового договору (див., наприклад, ст. 57, 60.1, 60.2, 72, 72.1 і коммент. До них).
3. У ч. 2 коментованої статті перераховані умови, при яких можуть бути переглянуті норми праці. Таких умов не так вже й багато і їх можна звести до трьох груп: 1) у міру вдосконалення або впровадження нової техніки або технології; 2) у міру проведення організаційних чи інших заходів, які забезпечують зростання продуктивності праці; 3) у разі використання фізично і морально застарілого обладнання.
З редакції розглянутої ч. 2 випливає, що у роботодавця немає юридичного обов'язку по неодмінної перегляду норм праці при настанні відповідних випадків. Можливо, що законодавець визначив це виходячи із суті ринкової економіки - адже кожен роботодавець повинен бути конкурентоспроможним, а його діяльність прибутковою.
Порядок перегляду норм праці і певної при цьому захисту інтересів працівників передбачений у ч. 1 ст. 162 ТК.
Якщо переглядати норми праці закріплені в трудовому або колективному договорі, то тоді повинні застосовуватися правові норми, що регулюють перегляд умов зазначених угод (див. ст. 44, 72-72.2, 74 ТК і деякі ін, а також коммент. до них).
4. Як правило, норма праці повинна бути орієнтована на нормальний ритм і темп роботи, середній стійкий рівень продуктивності праці, недопущення шлюбу, відхилення від норм охорони праці та правил внутрішнього трудового розпорядку і т.д.
У ч. 3 коментованої статті законодавець встановлює правило, згідно з яким досягнення окремими працівниками високого рівня виробітку продукції (послуг) за рахунок застосування з їхньої ініціативи нових прийомів праці і вдосконалення робочих місць - ще не підстава для перегляду раніше встановлених норм праці.
Це своєрідна гарантія для інших працівників і підстава для заохочення особливо відзначилися.
5. Згідно ч. 2 ст. 21 ТК виконання встановлених норм праці - один з основних обов'язків працівника. За її невиконання або неналежне виконання винний працівник може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності (див. ст. 192 ТК і коммент. До неї). Можливо і звільнення, зокрема, за п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК.
У ч. 1 подп. "Б" п. 35 постанови Пленуму ВС РФ від 17.03.2004 N 2 роз'яснюється, що визнається порушенням і відмова працівника без поважних причин від виконання трудових обов'язків у зв'язку із зміною в установленому порядку норм праці (ст. 162 ТК). Доцільно при цьому подивитися і ст. 74 ТК, а також коммент. до неї.
Слід зазначити, що невиконання норм праці, невиконання трудових обов'язків впливає на оплату праці (див. ст. 155-157 ТК і коммент. До них). Водночас передбачені і певні гарантії для працівників, які не виконують встановлені норми (обов'язки) з поважних причин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 160. Норми праці "
 1. Стаття 161. Розробка та затвердження типових норм праці
  Коментар до статті 1. Типові норми призначені для робіт, виконуваних за типовою технології, виходячи з оптимальних для даного типу виробництва організаційно-технічних умов. Типові норми можуть бути міжгалузевими, професійними, галузевими та ін 2. Відповідно до Постанови Уряду РФ від 11 листопада 2002 р. N 804 (СЗ РФ. 2002. N 46. Ст. 4583) затверджено Правила
 2. Стаття 159. Загальні положення
  Коментар до статті 1. Нормування праці являє собою процес визначення необхідних витрат праці на виконання різних видів робіт для різних категорій працівників. Необхідними визнаються витрати, відповідні ефективному для конкретних умов виробництва використанню трудових і матеріальних ресурсів за умови дотримання обгрунтованих режимів праці та відпочинку. Встановлення
 3. Стаття 162. Запровадження, заміна і перегляд норм праці
  Коментар до статті 1. Процес нормування праці включає наступні етапи: а) обгрунтування і розробку норм праці (технічне нормування), б) встановлення норм праці, в) запровадження в дію встановлених норм праці; г) забезпечення нормальних умов для виконання норм праці; д) заміну і перегляд чинних норм. 2. Щоб норма відображала дійсну міру праці, вона повинна бути
 4. Стаття 163. Забезпечення нормальних умов роботи для виконання норм виробітку
  Коментар до статті 1. Хоча в найменуванні ст. 163 говориться тільки про норми виробітку, її зміст дає підстави стверджувати, що вона стосується всіх норм праці. Перелічені в ст. 163 умови є загальними для виконання всіх норм праці в будь-якому виробництві, у зв'язку з чим роботодавці повинні забезпечити їх усім працівникам на всіх робочих місцях. 2. Якщо роботодавець не забезпечив умов,
 5. Стаття 23.12. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
  (в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) КонсультантПлюс: примітка. Відповідно до Федерального закону від 24.07.2009 N 213-ФЗ стаття 5.44 визнана такою, що втратила силу з 1 січня 2010 року. Питання адміністративної відповідальності за приховування страхового випадку регламентуються статтею 15.34 даного документа. 1. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює
 6. Стаття 23.12. Федеральна інспекція праці та підвідомчі їй державні інспекції праці
  1. Федеральна інспекція праці та підвідомчі їй державні інспекції праці розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 1 статті 5.27, статтями 5.28 - 5.34, 5.44 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) головний державний інспектор праці
 7. Стаття 155. Оплата праці при невиконанні норм праці, невиконанні трудових (посадових) обов'язків
  Коментар до статті 1. Обов'язок виконувати норми праці встановлена ст. 21 ТК і відноситься до основних обов'язків працівника. Норми праці (норми часу, виробітку, обслуговування) встановлюються в локальних нормативних актах. Вони обов'язкові для виконання. Невиконання норм праці є дисциплінарним проступком (див. коментар. До ст. 192). Факт невиконання норм праці повинен бути зафіксований
 8. Стаття 205. Поширення на учнів трудового законодавства
  Коментар до статті 1. З укладенням учнівського договору на учня поширюються правові норми, що регулюють трудовий процес, тобто норми трудового законодавства. Учні, що проходять професійне навчання (підготовку та перепідготовку) в організації, користуються всіма правами і несуть обов'язки працівників даної організації. На них поширюються які у організації правила
 9. Стаття 361. Оскарження рішень державних інспекторів праці
  Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає адміністративний і (або) судовий порядок оскарження рішень державних інспекторів праці. Адміністративний порядок передбачає подачу скарги вищестоящому по підпорядкованості особі чи органу. У ст. 361 уточнюється, що рішення державних інспекторів праці можуть бути оскаржені відповідному керівнику за підпорядкованістю,
 10. Контрольні питання до § 7.7
  1. Що розуміється під охороною праці по Російському трудовому праву? 2. Як організовується робота з охорони праці та техніки безпеки на підприємствах? 3. Розкажіть про порядок розслідування нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом. 4. Які особливі правила встановлені для охорони праці молоді та осіб із зниженою працездатністю? 5. У чому полягають особливості охорони праці жінок,
 11. Стаття 5.27. Порушення законодавства про працю та про охорону праці
  1. Порушення законодавства про працю та про охорону праці - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці. 2. Порушення законодавства про працю та про охорону праці особою, раніше підданим адміністративному покаранню за аналогічне адміністративне правопорушення, - тягне дискваліфікацію на строк від одного року
 12. Стаття 220. Гарантії права працівників на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці
    Коментар до статті 1. Забезпечення працівникам їхнього конституційного права на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці, полягає в тому, що, конкретизуючи дане право (ст. 219 ТК), держава одночасно з цим встановлює його гарантії (ст. 220) і покладає на роботодавця обов'язок щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці працівників (ст. 212 ТК), а також дає
© 2014-2022  yport.inf.ua