Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 222.8. Особливості розгляду заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк

Коментар до статті 222.1. При розгляді заяви суддя не зв'язаний доводами, що містяться в заяві про присудження компенсації, і встановлює факт порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк, виходячи зі змісту судових актів та інших матеріалів справи.
Встановлення факту порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк є підставою для присудження компенсації.
Див: п. 33 Постанови.
При оцінці правової та фактичної складності справи випливає, зокрема, враховувати наявність обставин, що ускладнюють роз-гляд справи, число соистцов, співвідповідачів і інших що у справі осіб, необхідність проведення експертиз, їх складність, необхідність допиту значного числа свідків, участь у справі іноземних осіб, необхідність застосування норм іноземного права, обсяг пред'явленого обвинувачення, число підозрюваних, обвинувачених, підсудних, потерпілих, наявність міжнародних следст-ських доручень.
Судам слід виходити з того, що такі обставини, як розгляд справи різними судовими інстанціями, участь у справі органів публічної влади, самі по собі не можуть свідчити про складність справи.
Див: п. 35 Постанови.
При оцінці поведінки заявника судам слід мати на увазі, що на нього не можна покладати відповідальність за тривале рассмот-ширення справи у зв'язку з використанням ним процесуальних засобів, наданих законодавством для здійснення свого захисту, зокрема за зміну позовних вимог, вивчення матеріалів справи, заява клопотань, оскарження винесених судових ак-тов.
Разом з тим суд вправі винести рішення про відмову в задоволенні заяви про присудження компенсації, якщо невиконання заявником процесуальних обов'язків (наприклад, неподання доказів, неодноразова неявка в судове засідання по які-поважних причин) призвело до порушення розумного строку судового розгляду.
Див: п. 36 Постанови.
2. При оцінці дій суду (судді) дослідженню підлягають питання, пов'язані зі своєчасністю призначення справи до слухання, проведенням судових засідань в призначений час, термінами виготовлення суддею мотивованого рішення та направлення його сторонам, повнотою здійснення суддею контролю за виконанням працівниками апарату суду своїх службових обов'язків, в тому числі за повідомленням що у справі осіб про час і місце судового засідання, своєчасним виготовленням протоколу судового засідання та ознайомленням з ним сторін, повнотою і своєчасністю прийняття суддею заходів щодо учасників процесу та інших осіб у сфері здійснення правосуддя, спрямованих на недопущення їх процесуальної недобросовісності і процесуальної тяганини у справі. З урахуванням цього підлягають дослідженню питання, пов'язані із здійсненням суддею контролю за термінами проведення експертизи, накладенням штрафів і т.д.
Судам необхідно брати до уваги, що відкладення розгляду справи, призначення та проведення експертизи, участь судді у розгляді інших справ самі по собі не суперечать чинному законодавству. Однак якщо зазначені дії призводять до порушення права на судочинство в розумний строк, заява про присудження компенсації підлягає задоволенню (п. 37 Поста-новлення).
Не можуть розглядатися як підстави, що виправдовують перевищення розумних строків судочинства, обставини, пов'язані зі організацією роботи суду (наприклад, відсутність необхідного штату суддів, заміна судді зважаючи на його хвороби, відпустки, перебування на навчанні, перебування у службовому відрядженні, припинення або призупинення повноважень).
Див: п. 38 Постанови.
3. При обчисленні загальної тривалості судочинства по розглянутому судом справі враховується період з дня посту-ння позовної заяви (заяви) до суду першої інстанції до дня прийняття останнього судового акту у справі.
При обчисленні загальної тривалості судочинства по цивільній справі, виробництво по якому не закінчено, вчи-розробляються період з дня надходження позовної заяви (заяви) до суду першої інстанції до дня надходження заяви про присудження компенсації в суд, уповноважений розглядати таку заяву (п. 41 Постанови).
При оцінці загальної тривалості виконання судового акта слід враховувати, зокрема, своєчасність видачі над-лежачим чином оформленого виконавчого документа, а також напрями такого документа судом до органу, уповноваженого виконувати відповідний судовий акт. При цьому необхідно мати на увазі, що перевищення розумного строку виконання судового акта не виправдовують обставини, пов'язані в тому числі з організацією процедури виконання судових актів, відсутністю необхідних для виконання судового акта грошових коштів (п. 39 Постанови).
При обчисленні загальної тривалості виконання судового акта враховується період з дня надходження належно оформ-ленного виконавчого документа на виконання до моменту закінчення провадження по виконанню судового акта.
Див: п. 43 Постанови.
При обчисленні загальної тривалості судочинства враховується тільки той час, протягом якого справа перебуває в провадженні суду (п. 44 Постанови).
У разі якщо у справі колегіальним складом суддів ВАС РФ винесено ухвалу про відмову в передачі справи для перегляду су-дебного акта в порядку нагляду до Президії ВАС РФ, термін, що минув з дня набрання законної сили останнього оспорюваного судового акта, прийнятого у справі, до дня винесення суддею ВАС РФ ухвали про порушення наглядового виробництва, не включається в загальну тривалість судочинства по розглянутому судом цивільній справі (п. 44 Постанови).
Судам слід враховувати, що перевищення загальної тривалості судочинства по цивільній справі, рівної трьох років, не завжди свідчить про порушення права на судочинство в розумний строк, так само як і здійснення судочинства по цивільній справі в термін менше трьох років, з урахуванням обставин справи може свідчити про порушення права на судочинство в розумний термін.
Див: п. 45 Постанови.
4. До участі у справі про присудження компенсації як зацікавленої особи не може бути притягнутий суд або суддя, рас-який дивився (який розглядає) справа, у зв'язку з яким виникли підстави для подання заяви про присудження компенсації, а також особи, які брали участь (беруть участь) в цій справі. Водночас зазначений суд або суддя не позбавлені права подати пояснення, заперечення або доводи щодо заяви про присудження компенсації (п. 30 Постанови).
Судам необхідно мати на увазі, що присуджується компенсація являє собою грошове відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк, що виплачується незалежно від вини органу або посадової особи, які заподіяли цю шкоду.
Особа, яка звернулася до суду із заявою про присудження компенсації, не повинно доводити наявність цієї шкоди, оскільки у разі встановлення факту порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк заподіяння зазначеного шкоди презюміруется (п. 47 Постанови).
При розгляді справ про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на використан-ня судового акта в розумний строк суди не вправі перевіряти законність і обгрунтованість прийнятих судових актів у справі, з яким пов'язані підстави заяви про присудження компенсації.
Див: п. 46 Постанови.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 222.8. Особливості розгляду заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк "
 1. Стаття 222.3. Вимоги до заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
  Коментар до статті 222.К ст. 222.3 - п. 10
 2. Стаття 222.6. Повернення заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
  Коментар до статті 222.Ліцамі, що не мають права на подачу заяви, є в тому числі: - особи, щодо яких Європейським судом з прав людини винесено рішення з питання прийнятності їх скарги на передбачуване порушення їх права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк або по суті їх справи; - особи, що вимагають присудження
 3. Стаття 183. Індексація присуджених грошових сум
  Коментар до статті Неправомірна затримка виконання судового рішення має розглядатися як порушення права на справедливе правосуддя в розумні терміни, що передбачає необхідність справедливої компенсації особі, якій завдано шкоду порушенням цього права. Один із способів такої компенсації - індексація присуджених грошових сум, що представляє собою передбаченню ст. 183 АПК РФ
 4. Стаття 6.1. Розумні строки судочинства в арбітражних судах і виконання судового акта
  Коментар до статті 6.1. Одним з важливих факторів, що визначають ефективність відновлення порушених прав, є своєчасність захисту прав беруть участь у справі. Це означає, що правосуддя можна вважати таким, що відповідає вимогам справед-ливості, якщо розгляд і вирішення справи судом здійснюється в розумний термін. Стосовно до справ, віднесених до компетенції арбітражних судів,
 5. Стаття 212. Порядок розгляду справ про стягнення орга-тільних платежів і санкцій
  Коментар до статті У гол. 26 АПК РФ визначаються особливості розгляду справ про стягнення обов'язкових платежів і санкцій, які відповідно до п. 4 ст. 29 АПК РФ віднесені до підвідомчості арбітражних судів, на що вказується в ст. 212 АПК РФ. При розгляді таких справ арбітражний суд застосовує загальні положення АПК РФ, в тому числі, що стосуються прийняття заяви до провадження,
 6. Стаття 183. Індексація присуджених грошових сум
  Коментар до статті 1. Чинне арбітражне процесуальне законодавство в даній статті передбачає спосіб захисту інтересів стягувача у разі невиконання рішення суду про стягнення коштів. Для покриття понесених збитків, заподіяних внаслідок інфляційних процесів, стягувач має право звернутися до арбітражного суду із заявою про індексацію присуджених грошових
 7. Стаття 320. Зміст виконавчого листа
  Коментар до статті Визначаючи строк пред'явлення виконавчого листа про стягнення адміністративного штрафу до виконання, суди спираються на положення КпАП, що дозволило Президії ВАС РФ зробити наступний висновок: при визначенні відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 320 АПК РФ у виконавчому листі строку пред'явлення його до виконання судам необхідно враховувати положення ч. 1 ст. 31.9 КоАП, згідно
 8. Стаття 12. Способи захисту цивільних прав
  Захист цивільних прав здійснюється шляхом: визнання права; відновлення становища, яке існувало до порушення права, і припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення; визнання заперечної операції недійсною і застосування наслідків її недійсності, застосування наслідків недійсності нікчемного правочину; визнання недійсним акту
 9. Стаття 134. Термін підготовки справи до судового разбира-будівництві
  Коментар до статті 1. Суддя не має права вчиняти дії з підготовки справи до судового розгляду, якщо не винесено ухвалу про прийняття позовної заяви (заяви) до провадження арбітражного суду відповідно до ст. 127 АПК РФ, зокрема в тому випадку, коли позовну заяву (заяву) не відповідає вимогам, що пред'являються АПК РФ до його форми і змісту (ст. ст. 125, 126), і
 10. Стаття 126 . Заміна щорічної оплачуваної відпустки грошовою компенсацією
  1. Відповідно до коментарів статтею можлива заміна частини відпустки, що перевищує 28 календарних днів, грошовою компенсацією. Діяв раніше КЗпП не містив такої норми, проте на практиці подібне застосовувалося досить часто (у порушення законодавства). З урахуванням потреб і з метою найбільш раціонального використання відпусток (особливо тривалих) така норма в ТК з'явилася.
 11. Стаття 434. Відстрочка або розстрочка виконання судового постанови, зміна способу і порядку його виконання, індексація присуджених грошових сум
  1. Питання відстрочки або розстрочки виконання постанови (постанов інших органів), а також зміни способу та порядку його виконання, індексації присуджених грошових сум, крім коментованої статті, регулюються ст. 203, 208 ЦПК, а також ст. 37 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (376). Відстрочкою виконання рішення є
 12. Стаття 34. Підсудність справ арбітражним судам
    Коментар до статті 1. У ч. 1 ст. 34 АПК РФ сформульовано загальне правило родової підсудності справ, згідно з яким усі спори, підвідомчі арбітражним судам, у першій інстанції розглядаються арбітражними судами суб'єктів Російської Феде-рації, за винятком тих категорій справ, які розглядаються ВАС РФ і федеральними арбітражними судами округів. См, наприклад: Постанови
 13. Стаття 205. Рішення суду про присудження майна або його вартості
    1. Зазвичай з висновку суду про задоволення позову слід один строго певний спосіб виконання рішення, однак можливе винесення і факультативних рішень. Зокрема, коментована стаття для забезпечення реального захисту майнових прав позивача зобов'язує суд винести факультативне рішення, якщо задовольняється позов про присудження майна в натурі. Цим рішенням на відповідача покладається
 14.  Стаття 205. Рішення суду про присудження майна або його вартості
    Стаття 205. Рішення суду про присудження майна або його
 15. Стаття 1101. Спосіб і розмір компенсації моральної шкоди
    1. Компенсація моральної шкоди здійснюється в грошовій формі. 2. Розмір компенсації моральної шкоди визначається судом залежно від характеру заподіяних потерпілому фізичних і моральних страждань, а також ступеня вини заподіювача шкоди у випадках, коли вина є підставою відшкодування шкоди. При визначенні розміру компенсації шкоди повинні враховуватися вимоги розумності і
 16. Поняття способу захисту
    . Під способами захисту суб'єктивних цивільних прав розуміються закріплені законом матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких проводиться відновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав і вплив на правопорушника. Загальний перелік цих заходів дається в ст. 12 ГК, де говориться, що цивільні права захищаються шляхом їх визнання; відновлення
 17. Стаття 19.9. Порушення термінів розгляду заяв (клопотань) про надання земельних ділянок або водних об'єктів
    1. Порушення посадовою особою встановлених законодавством строків розгляду заяв (клопотань) громадян про надання земельних ділянок або приховування інформації про наявність вільного земельного фонду - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від ста до трьохсот рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ) 2. Порушення посадовою особою
 18. М
    Місце відкриття спадщини V, 25, § 2 (3) - с. 206 Мінімальні ставки - М. с. авторської винагороди VI, 30, § 4 (2) - с. 300 - 301 - М. с. винагороди за службові винаходи, корисні моделі, промислові зразки VI, 31, § 1 (6) - с. 336 Монополія володаря ноу-хау VI, 32, § 2 (2) - с. 394 - 397 Моральна шкода - компенсація М. в. за порушення авторських і суміжних прав VI, 30,
 19. Стаття 19.9. Порушення термінів розгляду заяв (клопотань) про надання земельних ділянок або водних об'єктів
    1. Порушення посадовою особою встановлених законодавством строків розгляду заяв (клопотань) громадян про надання земельних ділянок або приховування інформації про наявність вільного земельного фонду - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці. 2. Порушення посадовою особою встановлених
© 2014-2022  yport.inf.ua