Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 273. Загальні положення

Коментар до статті 1. Відповідно до цивільного законодавства суб'єктами цивільного права можуть бути юридичні особи та громадяни.
Юридична особа набуває цивільних прав і бере на себе цивільні обов'язки через свої органи, що діють відповідно до закону, іншими правовими актами та установчими документами (ст. 53 ЦК).
Керівники організацій і є тими особами, які за договором виконують функції органу юридичної особи, реалізують від його імені цивільні права та обов'язки.
В даний час в різних організаціях керівники називаються по-різному, залежно від організаційно-правової форми юридичної особи, термінології установчих документів та ін Так, Цивільний кодекс оперує категоріями: орган юридичної особи (ст. 53 ЦК) і одноосібний виконавчий орган (ст. ст. 91 і 103 ЦК).
Закон про споживчу кооперацію вводить поняття голови правління споживчого товариства (ст. 16). До числа органів управління сільськогосподарським кооперативом Закон про сільськогосподарську кооперацію відносить голови кооперативу (ст. 19).
Відповідно до ст. 69 Закону про акціонерні товариства керівництво поточною діяльністю товариства здійснюється "одноосібним виконавчим органом суспільства (директором, генеральним директором)" або одноосібним виконавчим органом суспільства (директором, генеральним директором) і колегіальним виконавчим органом суспільства (правлінням, дирекцією).
Стаття 40 Закону про ТОВ встановлює, що одноосібний виконавчий орган товариства (генеральний директор, президент та ін.) обирається загальними зборами учасників товариства на строк, визначений статутом товариства.
Управління діяльністю народного підприємства може здійснювати генеральний директор народного підприємства (ст. 13 Закону про народних підприємствах). Відповідно до ст. 21 Закону про державних і муніципальних унітарних підприємствах одноосібним виконавчим органом унітарного підприємства є керівник унітарного підприємства (директор, генеральний директор).
Виконавчий орган некомерційної організації може бути колегіальним і (або) одноосібним. Він здійснює поточне керівництво діяльністю некомерційної організації і підзвітний вищому органу управління некомерційної організації (ст. 30 Закону про некомерційні організації).
У системі вищої професійної освіти загальне керівництво діяльністю вищого навчального закладу здійснюється ректором (ст. 12 Закону про професійну освіту).
Для того щоб упорядкувати складається практику і закріпити правове становище особи, яка здійснює функції органу юридичної особи, Трудовий кодекс ввів єдиний термін "керівник організації".
Згідно з Трудовим кодексом керівник визначається як фізична особа, яка відповідно до ТК, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, законами та іншими нормативними правовими актами суб'єктів РФ, нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування , установчими документами юридичної особи (організації) і локальними нормативними актами здійснює керівництво цією організацією, в т.ч. виконує функції її одноосібного виконавчого органу.
2. Виходячи з наведеного визначення можна зробити висновок про те, що ТК закріплює два основних критерії, що характеризують правове становище керівника організації.
По-перше, він визначає, що керівник організації є працівником, що перебуває в трудових відносинах, виконуючим відповідно до укладеного з ним трудовим договором особливу трудову функцію.
По-друге, законодавець характеризує і трудову функцію керівника організації. Відповідно до ТК вона включає в себе реалізацію компетенції юридичної особи в цивільному обороті. Тобто при виконанні своїх трудових обов'язків керівник організації здійснює діяльність, яка регулюється нормами не тільки трудового, а й цивільного права.
Специфічне правове становище керівника організації дозволило законодавцю встановити особливості в правовому регулюванні праці даної категорії працівників.
Трудовий кодекс визначає, що положення коментованої глави поширюються на керівників організацій будь-яких організаційно-правових форм та форм власності.
Дана норма означає, що з позицій трудового законодавства не має правового значення, якою організацією керує працівник: акціонерним товариством, унітарним підприємством або сільськогосподарським кооперативом. З ним повинен бути укладений трудовий договір, на нього поширюється дія загальних гарантійних норм трудового права і норм коментованої глави ТК.
Особливості правового становища керівника організації, що випливають з особливостей тієї чи іншої організаційно-правової форми юридичної особи, повинні закріплюватися не в Трудовому кодексі, а в спеціальних федеральних законах, що регулюють діяльність того чи іншого виду юридичної особи, в статутах та інших локальних нормативних актах організації.
3. На практиці нерідко виникає питання, чи поширюються положення коментованої глави на індивідуальних підприємців, які уклали трудовий договір з керуючим або директором. Вважаємо, що відповідь на це питання має бути негативним.
Здійснення підприємницької діяльності громадянами через уповноважених ними осіб неможливо і суперечить вимогам не тільки трудового, а й цивільного законодавства. Ми віддаємо собі звіт, що в реальному житті, звичайно, можливі ситуації, коли роботодавець - фізична особа укладає трудовий договір з працівником, доручаючи йому виконання трудової функції керуючого (керівника або директора), який буде фактично виконувати функції роботодавця від імені цього роботодавця - фізичної особи. Однак статус такого працівника відразу ж викликає запитання. Чи може він виконувати такі функції? Відповідно до коментованої главою регламентується праця керівника організації як юридичної особи, яка здійснює ту чи іншу діяльність. Законодавець не припускав, що індивідуальний підприємець або особа, що займається професійною діяльністю, найме собі керівника, який підмінить його у трудових відносинах з працівниками. Дана ситуація неможлива саме з позиції цивільного законодавства, відповідно до якого громадянин має право займатися підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи з моменту державної реєстрації як індивідуального підприємця (ст. 23 ЦК).
При цьому відповідно до ст. 2 ГК підприємницької є самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими в цій якості у встановленому законом порядку.
Індивідуальний підприємець виступає в цивільному обороті від свого власного імені, самостійно і відповідає за зобов'язаннями всім належним йому майном (ст. 24 ЦК).
Як вказують дослідники, правоздатність індивідуального підприємця практично прирівняна до правоздатності юридичних осіб - комерційних організацій. Він може мати права і нести обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законом. Діяльність підприємця може грунтуватися на найманій праці, що випливає із ст. 2 ГК. Однак він не вправі створювати підприємства, залишаючись власником переданого їм майна, т.к. після введення в дію ГК комерційні організації можуть створюватися виключно "в тих організаційно-правових формах, які передбачені для них в розділі 4 ГК".
Іншими словами, ситуація, коли індивідуальний підприємець купив підприємство як майновий комплекс і найняв керуючого і значне число працівників, неможлива і виключає реалізацію даних прав саме індивідуальним підприємцем.
4. Трудовий кодекс прямо визначає випадки, коли дія коментованої глави не поширюється на відносини, що виникають між керівником і керованої ним організацією. Трудовий кодекс не регулює дані відносини, якщо:
керівник організації є єдиним учасником (засновником), членом організації, власником її майна;
управління організацією здійснюється за договором з іншою організацією (керуючою організацією) або індивідуальним підприємцем (керуючим).
Як бачимо, в обох випадках не може йти мова про укладення трудового договору. Так, у тому випадку, коли керівник організації є єдиним учасником (засновником), членом організації, він не може сам з собою укласти трудовий договір, оскільки інших учасників (членів, засновників) у організації просто немає. Однак, як тільки така особа вирішить передати свої директорські повноваження найманому менеджеру, виникне необхідність укладення відповідного договору.
Якщо ж управління організацією здійснюється за договором з іншою юридичною особою (керуючою організацією) або індивідуальним підприємцем (керуючим), то в цьому випадку мова йде про укладання цивільно-правового договору між двома суб'єктами цивільного права, один з яких (керуюча організація, індивідуальний підприємець) повинен володіти ліцензією на здійснення даного виду діяльності. Трудове законодавство не може регулювати виникаючі відносини.
5. Стаття, що в редакції Федерального закону від 30 червня 2006 р. N 90-ФЗ розширила перелік законодавчих і нормативних актів, якими регулюються відносини між керівником і керованої ним організацій. У початковій редакції це були закони та установчі документи організації, тепер це ТК, інші федеральні закони; інші нормативні правові акти Російської Федерації; закони та інші нормативні правові акти суб'єктів РФ; нормативні правові акти органів місцевого самоврядування; установчі документи юридичної особи (організації) і локальні нормативні акти. Видається, що, вносячи дані зміни, законодавець припускав посилити роль і значення Трудового кодексу у регулюванні відносин між керівником і керованої ним організацією, показати його провідну роль стосовно іншим федеральним законам і нормативним правовим актам. Підвищено роль і значення законів та інших нормативних актів суб'єктів РФ, які на своїй території створюють унітарні підприємства та визначають правила, за якими здійснюється взаємодія між такими підприємствами та їх керівниками. З тією ж метою названі органи місцевого самоврядування. Однак поділ актів, прийнятих на рівні організації, на установчі документи та локальні нормативні акти представляється зайвим, тому що статут організації є одним з основоположних локальних нормативних актів організації, регулює питання її створення, діяльності, функціонування та взаємодії її органів, порядку здійснення угод і т.д., закріплює індивідуальні особливості юридичної особи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 273. Загальні положення "
 1. Стаття 420. Поняття договору
  1. Договором визнається угода двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. 2. До договорів застосовуються правила про двух-і багатосторонніх угодах, передбачені главою 9 цього Кодексу. 3. До зобов'язань, що виникли з договору, застосовуються загальні положення про зобов'язання (статті 307 - 419), якщо інше не передбачено правилами
 2. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  КонсультантПлюс: примітка. Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Загальні положення" (Книга 1) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - М.: Видавництво "Статут", 2001 (видання 3-е, стереотипне). Брагінський М.І. Витрянский В.В. Договірне право. Загальні положення. М., 1998. Гол. 5. Іоффе О.С. Зобов'язальне право. М., 1975. Розд. 2. Новицький І.Б.,
 3. Держави, що підписали цю Конвенцію, бажаючи встановити загальні положення щодо закону, застосовного до купівлі-продажу товарів, вирішили укласти з цією метою Конвенцію та домовилися про таке:
  Стаття
 4. Стаття 905. Застосування загальних положень про зберігання до окремих його видів
  Загальні положення про зберігання (статті 886 - 904) застосовуються до окремих його видів, якщо правилами про окремі види зберігання, що містяться у статтях 907 - 926 цього Кодексу та в інших законах, не встановлено
 5. § 1. Загальні положення
  § 1. Загальні
 6. 1. Загальні положення
  1. Загальні
 7. § 1. Загальні положення
  § 1. Загальні
 8. § 1. Загальні положення
  § 1. Загальні
 9. § 1. Загальні положення
  § 1. Загальні
 10. § 1. Загальні положення
  § 1. Загальні
 11. Глава 23. Загальні положення
  Глава 23. Загальні
© 2014-2022  yport.inf.ua