Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 282. Загальні положення про роботу за сумісництвом

Коментар до статті 1. Трудові відносини осіб, які працюють за сумісництвом, вперше врегульовані на законодавчому рівні в ТК. Раніше праця сумісників регламентувався Постановою Ради Міністрів СРСР від 22 вересня 1988 N 1111 та прийнятими відповідно до них Положенням про умови роботи за сумісництвом, затв. Постановою Держкомпраці СРСР, Мін'юсту СРСР і ВЦРПС від 9 березня 1989 N 81/604-К-3/6-84. Слід зазначити, що саме поняття "сумісництво" в ТК не змінилося. Відповідно до ч. 1 коментованої статті робота за трудовим договором є сумісництвом, якщо:
трудовий договір укладено з працівником, вже перебувають у трудових правовідносинах з тим же або з іншим роботодавцем;
за цим договором виконується інша робота, крім основної;
виконувана по іншому трудовим договором робота є регулярною і оплачуваною і
ця робота виконується працівником у вільний від основної роботи час.
2. Працівник має право укладати трудові договори про роботу за сумісництвом з необмеженим числом роботодавців (ч. 2 ст. 282). При цьому будь-якого дозволу (згоди), в т.ч. і від роботодавця за основним місцем роботи, на це, як правило, не потрібно. Виняток становлять випадки, прямо передбачені федеральним законом. Наприклад, згідно зі ст. 276 ТК керівник організації мають право працювати за сумісництвом у іншого роботодавця тільки з дозволу уповноваженого органу юридичної особи, або власника майна організації, або уповноваженого власником особи (органу) (див. коментар. До ст. 276).
3. Згідно ч. 3 коментованої статті робота за сумісництвом може виконуватися як за основним місцем роботи, так і у інших роботодавців. Робота, яка виконується по іншому трудовим договором у того ж роботодавця, іменується внутрішнім сумісництвом, в іншого роботодавця - зовнішнім сумісництвом (див. коментар. До ст. 60.1).
Стаття, що допускає роботу в порядку внутрішнього сумісництва як за тією ж спеціальністю (професією або посадою), по якій виконується основна робота у даного роботодавця, так і по інший. Іншими словами, працівник може працювати в порядку як зовнішнього, так і внутрішнього сумісництва по будь обумовленої трудовим договором спеціальності, професії чи посади, в т.ч. і з тієї ж, що й на основній роботі.
4. При укладенні трудового договору про роботу за сумісництвом в ньому, поряд з іншими умовами, обов'язково має бути зазначено, що робота є сумісництвом (ч. 4 коментованої статті; див. також коммент. До ст. 57). Як внутрішнє, так і зовнішнє сумісництво оформляються трудовим договором, що укладається в письмовій формі. При цьому повинні бути дотримані правила, встановлені ст. 67 (див. коментар. До неї).
Уклавши трудовий договір про роботу за сумісництвом, працівник набуває за цим договором відповідний правовий статус, який не змінюється автоматично у зв'язку з змінами, що відбуваються за основним місцем роботи. Наприклад, якщо працівник припинив трудові відносини з роботодавцем за основним місцем роботи, то робота за сумісництвом не стає для нього основною. Такий висновок випливає із змісту ч. 4 ст. 282, згідно з якою умова про роботу за сумісництвом є обов'язковою умовою трудового договору, та ст. 72 ТК, що передбачає, що зміна визначених сторонами умов трудового договору допускається лише за згодою сторін і в письмовій формі (див. коментар. До ст. 72).
5. Частина 5 коментованої статті передбачає, яким категоріям працівників і за яких умов забороняється робота за сумісництвом.
Відповідно до неї у всіх випадках не допускається робота за сумісництвом осіб у віці до 18 років.
Особи, зайняті по основній роботі на важких роботах, роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, можуть працювати за сумісництвом за умови, якщо виконувана в порядку сумісництва робота не пов'язана з такими ж умовами, тобто важкими, шкідливими і (або) небезпечними.
Працівникам, праця яких безпосередньо пов'язаний з управлінням транспортними засобами або управлінням рухом транспортних засобів, що не дозволяється робота за сумісництвом, безпосередньо пов'язана з керуванням транспортними засобами або управлінням рухом транспортних засобів. Перелік робіт, професій, посад, безпосередньо пов'язаних з керуванням транспортними засобами або управлінням рухом транспортних засобів, затверджується Урядом РФ з урахуванням думки Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин (див. коментар. До ст. 329).
Не допускається робота за сумісництвом і в інших випадках, якщо це прямо передбачено федеральним законом. Так, відповідно до ст. 14 Закону про муніципальну службу муніципальні службовці не мають права займатися в порядку сумісництва іншою оплачуваною діяльністю, крім педагогічної, наукової та іншої творчої діяльності. Згідно ст. 21 Закону про державних і муніципальних унітарних підприємствах керівник унітарного підприємства не має права бути засновником (учасником) юридичної особи, обіймати посади та займатися іншою оплачуваною діяльністю в державних органах, органах місцевого самоврядування, комерційних і некомерційних організаціях, крім викладацької, наукової та іншої творчої діяльності, займатися підприємницькою діяльністю, бути одноосібним виконавчим органом або членом колегіального виконавчого органу комерційної організації, за винятком випадків, якщо участь в органах комерційної організації входить в посадові обов'язки даного керівника.
6. Особливості регулювання роботи за сумісництвом для окремих категорій працівників (педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури) відповідно до ч. 6 коментованої статті визначаються у порядку, що встановлюється Урядом РФ з урахуванням думки Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин.
Постановою Уряду РФ від 4 квітня 2003 р. N 197 "Про особливості роботи за сумісництвом педагогічних, медичних, фармацевтичних працівників та працівників культури" (СЗ РФ. 2003. N 15. Ст. 1368) встановлено , що особливості роботи за сумісництвом зазначених працівників визначаються Міністерством праці та соціального розвитку РФ за погодженням з Міністерством освіти РФ, Міністерством охорони здоров'я РФ і Міністерством культури РФ з урахуванням думки Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин.
Згідно з названим Постановою Уряду РФ Мінпраці Росії прийняв Постанову від 30 червня 2003 р. N 41 "Про особливості роботи за сумісництвом педагогічних, медичних, фармацевтичних працівників та працівників культури" (БНА РФ. 2003. N 51).
Цією Постановою педагогічним, медичним, фармацевтичним працівникам і працівникам культури встановлено такі особливості роботи за сумісництвом:
а) зазначені категорії працівників мають право здійснювати роботу за сумісництвом за місцем їх основної роботи або в інших організаціях, в т.ч. по аналогічній посаді, спеціальності, професії, та у випадках, коли встановлена скорочена тривалість робочого часу (за винятком робіт, щодо яких нормативними правовими актами Російської Федерації встановлені санітарно-гігієнічні обмеження);
б) тривалість роботи за сумісництвом зазначених категорій працівників протягом місяця встановлюється за згодою між працівником і роботодавцем, і по кожному трудовому договору вона не може перевищувати:
для медичних і фармацевтичних працівників - половини місячної норми робочого часу, обчисленої з встановленої тривалості робочого тижня;
для медичних і фармацевтичних працівників, у яких половина місячної норми робочого часу за основною роботою становить менше 16 годин на тиждень, - 16 годин роботи на тиждень;
для лікарів та середнього медичного персоналу міст, районів та інших муніципальних утворень, де є їх недолік, - місячної норми робочого часу, обчисленої з установленої тривалості робочого тижня;
для молодшого медичного та фармацевтичного персоналу - місячної норми робочого часу, обчисленої з установленої тривалості робочого тижня;
для педагогічних працівників (у т.ч. тренерів-викладачів, тренерів) - половини місячної норми робочого часу, обчисленої з установленої тривалості робочого тижня ;
для педагогічних працівників (у т.ч. тренерів-викладачів, тренерів), у яких половина місячної норми робочого часу за основною роботою становить менше 16 годин на тиждень, - 16 годин роботи на тиждень;
для працівників культури, що залучаються в якості педагогічних працівників додаткової освіти, концертмейстерів, балетмейстерів, хормейстерів, акомпаніаторів, художніх керівників, - місячної норми робочого часу, обчисленої з установленої тривалості робочого тижня;
в) педагогічна робота висококваліфікованих фахівців на умовах сумісництва за згодою роботодавця може здійснюватися в освітніх установах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів в основний робочий час із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.
Згідно п. 2 Постанови для зазначених категорій працівників не вважаються сумісництвом і не потребують висновку (оформлення) трудового договору наступні види робіт:
а) літературна робота, в т . ч. робота з редагування, перекладу та рецензуванню окремих творів, наукова та інша творча діяльність без заняття штатної посади;
б) проведення медичної, технічної, бухгалтерської та іншої експертизи з разовою оплатою;
в) педагогічна робота на умовах погодинної оплати в обсязі не більше 300 годин на рік;
г) здійснення консультування висококваліфікованими фахівцями в установах та інших організаціях в обсязі не більше 300 годин на рік;
д) здійснення працівниками, не перебувають у штаті установи (організації), керівництва аспірантами та докторантами, а також завідування кафедрою, керівництво факультетом освітньої установи з додатковою оплатою за угодою між працівником і роботодавцем;
е) педагогічна робота в одному і тому ж закладі початкової або середньої професійної освіти, в дошкільному навчальному закладі, в освітньому закладі загальної освіти, установі додаткової освіти дітей та іншому дитячому закладі з додатковою оплатою;
ж) робота без заняття штатної посади в тому ж закладі та іншої організації, в т.ч. виконання педагогічними працівниками освітніх установ обов'язків із завідування кабінетами, лабораторіями та відділеннями, викладацька робота керівних та інших працівників освітніх установ, керівництво предметними та цикловими комісіями, робота по керівництву виробничим навчанням та практикою студентів та інших навчаються, чергування медичних працівників понад місячну норму робочого часу за графіку і ін;
з) робота в тому ж освітньому закладі чи іншому дитячому закладі понад установлену норму годин педагогічної роботи за ставку заробітної плати педагогічних працівників, а також концертмейстерів, акомпаніаторів з підготовки працівників мистецтв;
і) робота з організації та проведення екскурсій на умовах погодинної або відрядної оплати без заняття штатної посади.
Виконання робіт, зазначених у підп. "Б" - "з", допускається в основний робочий час за згодою роботодавця.
Слід мати на увазі, що назване Постанова має застосовуватися з урахуванням змін, внесених Законом від 30 червня 2006 р. N 90-ФЗ у ст. 284. Відповідно до нової редакції цієї статті тривалість робочого часу при роботі за сумісництвом обмежена, як загальне правило, половиною місячної норми (норми робочого часу за інший обліковий період), встановленої для відповідної категорії працівників (див. коментар. До ст. 284).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 282. Загальні положення про роботу за сумісництвом "
 1. Стаття 60.1. Робота за сумісництвом
  282). Робота, яка виконується у вільний від основної роботи час на підставі трудового договору, укладеного з тим же роботодавцем, з яким працівник перебуває вже в трудових відносинах, є внутрішнім сумісництвом, а з іншим роботодавцем - зовнішнім сумісництвом. Глава 44 ТК встановлює особливості правового регулювання трудових відносин сумісників (див. коментар. До
 2. Стаття 167. Гарантії при направленні працівників у службові відрядження
  роботи (посади) за працівником , направленим у службове відрядження, полягає в тому, що в період перебування працівника у відрядженні він не може бути звільнений з ініціативи роботодавця, за винятком випадку ліквідації організації. Перебування працівника у відрядженні служить підставою, що надає роботодавцю можливість тимчасово перевести іншого працівника організації для заміщення
 3. 2.3. Трудовий договір із сумісником
  282 Трудового кодексу РФ. Укладання трудових договорів про роботу за сумісництвом допускається з необмеженим числом роботодавців (якщо інше не передбачено федеральним законом). Виділяють : - внутрішнє сумісництво (працівник працює за сумісництвом у того ж роботодавця, де здійснює і основну роботу); - зовнішнє сумісництво (працівник працює за основним місцем
 4. Стаття 29. Обмеження, обов'язки та заборони, пов'язані зі службою в поліції
    положеннями, закріпленими в п. 2 Положення про присудження грантів Президента Російської Федерації для підтримки творчих проектів загальнонаціонального значення в галузі культури і мистецтва. Див: Про гранти Президента Російської Федерації для підтримки творчих проектів загальнонаціонального значення в галузі культури і мистецтва: Постанова Уряду РФ від 9 вересня 1996 р. N 1061 / / Собр.
 5. Стаття 276. Робота керівника організації за сумісництвом
    положення про те, що керівник організації не може входити до складу органів, які здійснюють функції нагляду і контролю в даній організації. Така норма прийнята для того, щоб виключити приховування неналежного виконання обов'язків керівником організації. 2. Законодавець може прийняти рішення про заборону керівнику роботи за сумісництвом. Так, відповідно до ст. 21 Закону про
 6. Стаття 66. Трудова книжка
    положеннями про дисципліну, в т.ч. про нагородження державними нагородами, почесними грамотами, про присвоєння звань і нагородження нагрудними знаками і значками та ін (див. коментар. до ст. 191). Записи про премії, передбачених системою оплати праці або виплачуються на регулярній основі, в трудові книжки не вносяться. 9. Крім записів про виконувану роботу в трудову книжку за місцем роботи
 7. Стаття 167. Загальні положення про наслідки недійсності угоди
    загальні положення про наслідки недійсності угоди в частині, що стосується обов'язки кожної зі сторін повернути другій все одержане за угодою, оскільки дані положення - за їх конституційно-правовим змістом в нормативному єдності зі статтею 302 - не можуть поширюватися на добросовісного набувача, якщо це безпосередньо не обумовлено законом (Постанова Конституційного Суду
 8. Стаття 420. Поняття договору
    загальні положення про зобов'язання (статті 307 - 419), якщо інше не передбачено правилами цієї глави і правилами про окремих видах договорів, що містяться в цьому Кодексі. 4. До договорів, що укладаються більш як двома сторонами, загальні положення про договір застосовуються, якщо це не суперечить багатосторонньому характеру таких
 9. Стаття 67. Форма трудового договору
    положення ст. 57 ТК про зміст трудового договору (див. коментар. До неї). В якості основи для розробки форми письмового трудового договору в багатьох організаціях використовуються Рекомендації з укладання трудового договору (контракту) в письмовій формі і Приблизна форма трудового договору (контракту), затв. Постановою Мінпраці Росії від 14 липня 1993 р. N 135 (Бюлетень Мінпраці Росії.
 10. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
    стаття містить загальні умови, за яких допускається зміна визначених сторонами умов трудового договору. Відповідно до неї умови трудового договору можуть бути змінені, як загальне правило, лише за згодою сторін, яке оформляється у письмовій формі. Виняток з цього правила становлять випадки, передбачені Трудовим кодексом (див. коментар. До ст. Ст. 72.2, 74). До
 11. 63. Прийом на роботу
    працівникові, при укладенні трудового договору. 1) свобода договору; 2) заборона необгрунтованої відмови в укладенні трудового договору. Перелік документів, що пред'являються при укладенні трудового договору: 1) паспорт; 2) військовий квиток, посвідчення особи для військовослужбовців (офіцерів, прапорщиків, мічманів), якщо на роботу приймається особа, яка звільнена зі Збройних Сил РФ; 3) якщо
 12. Стаття 114. Щорічні оплачувані відпустки
    працюють за трудовим договором. Це означає, що, тільки уклавши трудовий договір, працівник має право вимагати від роботодавця надання йому щорічної оплачуваної відпустки. У свою чергу, роботодавець, який уклав трудовий договір з працівником, зобов'язаний надавати йому таку відпустку відповідно до чинного законодавства. Гарантоване Конституцією РФ право кожного
 13. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
    положення "(Книга 1) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - М.: Видавництво" Статут ", 2001 (видання 3-е, стереотипне). Брагінський М.І. Витрянский В.В. Договірне право. Загальні положення. М., 1998. Гл. 5. Іоффе О.С. Зобов'язальне право. М., 1975. Разд. 2. Новицький І.Б., Лунц Л.А. Загальне вчення про зобов'язання. М., 1950. Гол. 6. Отнюкова Г . Виконання зобов'язань / /
 14. Стаття 115. Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки
    працюють за трудовим договором, незалежно від того, чи є робота основної або сумісництвом, чи зайнятий працівник повне або неповний робочий час. 3. Щорічні основні оплачувані відпустки, тривалість яких встановлена більш мінімальної (тобто більше 28 календарних днів), називаються подовженими основними відпустками. Вони надаються в тих випадках, коли це прямо
 15. Держави, що підписали цю Конвенцію, бажаючи встановити загальні положення щодо закону, застосовного до купівлі-продажу товарів, вирішили укласти з цією метою Конвенцію та домовилися про таке:
    Стаття
 16. Стаття 905. Застосування загальних положень про зберігання до окремих його видів
    статтях 907 - 926 цього Кодексу та в інших законах, не встановлено
© 2014-2022  yport.inf.ua