Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 355. Принципи діяльності та основні завдання федеральної інспекції праці

1. Одним з найважливіших принципів міжнародного права є принцип захисту прав і свобод людини, заснований на Статуті ООН, Загальної декларації прав людини (1948 р.) * (553), Міжнародному пакті "Про економічні, соціальні та культурні права" (1966 р.), Міжнародному пакті "Про громадянські та політичні права" (1966 р.) * (554) та інших міжнародно-правових документах.
2. У Конвенції МОП N 81 "Про інспекцію праці" велику увагу приділено питанням забезпечення гласності в діяльності державної інспекції праці. Так, відповідно до ст. 19 даної Конвенції інспектори праці або місцеві інспекційні бюро представляють центральному органу інспекційної служби періодичні звіти про результати своєї діяльності. Ці звіти складаються згідно з приписами центрального органу; охоплюють питання, періодично які вказуються цим органом; представляються так часто, як цього вимагає центральний орган інспекції, але не рідше одного разу на рік. Стаття 20 зазначеної Конвенції передбачає, що центральний орган інспекції публікує щорічні доповіді загального характеру про діяльність служб інспекції, що знаходяться під його контролем. Ці доповіді публікуються в розумний строк, але не пізніше 12 місяців після закінчення року, до якого вони належать.
Принцип гласності в діяльності органів федеральної інспекції праці реалізується, зокрема, при здійсненні ними наданих ст. 356 ТК повноважень (докладніше див коммент. До цієї статті).
3. Частина 2 коментованої статті визначає завдання органів федеральної інспекції праці, яка у своїй діяльності покликана проводити роботу за чотирма основними напрямками:
а) забезпечувати дотримання законодавчо встановлених прав громадян у сфері зайнятості, включаючи питання забезпечення безпечних умов праці на робочому місці;
б) забезпечувати дотримання роботодавцями положень нормативних правових актів про працю;
в) забезпечувати інформацією представників обох беруть участь в укладенні трудового договору сторін про те, що необхідно вживати для більш раціонального застосування існуючого трудового законодавства;
г) проводити роботу в напрямку вдосконалення чинного трудового законодавства на підставі аналізу та узагальнення існуючої на підприємствах практики реалізації трудового законодавства.
Закріплені в коментованій статті основні напрямки функціонування федеральної інспекції праці цілком відповідають положенням ст. 3 Конвенції МОП N 81 "Про інспекцію праці" і включають в себе забезпечення застосування положень законодавства про працю, реалізацію трудових прав і свобод людини і громадянина, поширення інформації про належних і найбільш ефективних способах виконання законодавства та аналіз законодавства і практики його застосування з метою усунення прогалин у правовому регулюванні трудових відносин.
Доручення інспекторам праці інших функцій не повинно перешкоджати реалізації ними зазначених основних завдань і наносити будь-яким чином шкоди авторитету, неупередженості, об'єктивності, необхідних інспекторам у їхніх відносинах з роботодавцями та працівниками.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 355. Принципи діяльності та основні завдання федеральної інспекції праці "
 1. Стаття 354. Федеральна інспекція праці
  діяльності (по взаємодії з правоохоронними органами; федеральними органами виконавчої влади, яким надано право здійснювати функції нагляду і контролю у межах їх повноважень, визначених законом; органами державної влади та її суб'єктів; органами місцевого самоврядування; об'єднаннями роботодавців та об'єднаннями профспілок; іншими державними та
 2. Стаття 23.12. Федеральна інспекція праці та підвідомчі їй державні інспекції праці
  статтями 5.28 - 5.34, 5.44 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) головний державний інспектор праці Російської Федерації, його заступники; головний державний правовий інспектор праці Російської Федерації; головний державний інспектор Російської Федерації з охорони
 3. Стаття 365. Взаємодія федеральної інспекції праці з державними органами, органами місцевого самоврядування та організаціями
  стаття грунтується на ст. 5 Конвенції МОП N 81 "Про інспекцію праці", де передбачається, що компетентний орган влади, яким є інспекція праці, вживає відповідних заходів з метою сприяння: - ефективній співпраці між службами інспекції, з одного боку, та іншими урядовими службами, а також державними і приватними установами, що здійснюють аналогічну
 4. Коментар до статті 23.12
  федеральної інспекції праці визначено Положенням про зазначену інспекції, затвердженим Постановою Уряду РФ від 28 січня 2000 р. N 78. Згідно з Положенням федеральна інспекція праці - єдина федеральна централізована система державних органів, які здійснюють державний нагляд і контроль за дотриманням законодавства Російської Федерації про працю та охорону праці всіма
 5. Стаття 354. Федеральна інспекція праці
  діяльність безпосередньо та через свої територіальні органи - державні інспекції праці. Державні інспекції праці республік, країв, областей, міст федерального значення, автономних областей, автономних округів, районів, міст і міжрегіональні державні інспекції праці на чолі з Федеральною службою з праці та зайнятості складають єдину централізовану систему
 6. Стаття 355. Принципи діяльності та основні завдання федеральної інспекції праці
  355 сформульовано основні завдання федеральної інспекції праці щодо забезпечення дотримання роботодавцями трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права; захисту трудових прав працівників, включаючи право на працю , відповідає вимогам безпеки і гігієни (див. ст. 219 і коммент. до неї). Одна з основних завдань федеральної інспекції праці -
 7. Стаття 356. Основні повноваження федеральної інспекції праці
  діяльності федеральна інспекція праці не повинна виходити за межі наданих їй повноважень, інакше вона буде або перешкоджати здійсненню наглядово-контрольної діяльності іншими уповноваженими на те державними органами, або втручатися в роботу перевіряються організацій . Для запобігання подібних випадків працівники організацій та державні інспектори праці повинні мати
 8. Стаття 359. Незалежність державних інспекторів праці
  діяльності ці посадові особи держави повинні правильно застосовувати різні нормативні акти, дотримуючись правил їх вертикальної і горизонтальної ієрархії (див. ст. 5-13, 423, 424 ТК і коммент. До них). 3. Одним із засобів захисту державних інспекторів праці виступає передбачена ст. 363 ТК відповідальність за перешкоджання їх діяльності. Відповідно до зазначеної норми особи,
 9. Стаття 216.1. Державна експертиза умов праці
  стаття визначає органи, що здійснюють державну експертизу умов праці, її цілі і завдання. У Положенні про проведення державної експертизи умов праці в Російській Федерації, затвердженому постановою Уряду РФ від 25.04.2003 N 244 (в ред. Від 01.02.2005) * (345), передбачено порядок направлення на експертизу документів і матеріалів з умов і охорони праці та термін
 10. 11. Скасування рішення суду або скасування (визнання незаконним) рішення державної інспекції праці про відновлення працівника на роботі
  інспекції праці працівника, раніше звільненого з організації, знову прийняли на роботу (відновили), то його можна звільнити з даного основи в тому випадку, якщо в результаті оскарження рішення суду скасовано або рішення державної інспекції праці про відновлення на роботі було скасовано або визнано незаконним. Наказ про припинення трудового договору по даній підставі складається за
 11. Стаття 49. Державний контроль за діяльністю поліції
  діяльністю поліції (співробітників поліції) здійснюють керівники відповідних і вищестоящих підрозділів. Крім того в кадрових апаратах МВС, ГУВС, УВС суб'єктів Російської Федерації, УВСТ, УВС (ОВС) 8ГУ МВС Росії створені спеціальні структурні підрозділи - інспекції з особового складу. 2. Основними завданнями інспекцій з особового складу є: - проведення
 12. Стаття 360. Порядок інспектування роботодавців
  діяльність відповідних інспекцій. 2. Повноваження державних інспекторів праці та державних інспекторів з охорони праці з проведення інспекційних перевірок передбачені у ст. 356 ТК. Заходи з контролю може проводити тільки той державний інспектор праці, відомості про який зазначені у відповідному розпорядженні (наказі). 3. Відповідно до ст. 18 Федерального
 13. Стаття 363. Відповідальність за перешкоджання діяльності державних інспекторів праці
  діяльності органів федеральної інспекції праці, невиконання у встановлений термін приписів державних інспекторів праці згідно ст. 25 Закону про захист прав юридичних осіб і підприємців служить підставою для притягнення до відповідальності керівників та інших посадових осіб організацій. За невиконання або неналежне виконання зазначених вище обов'язків керівники (їх
 14. Стаття 146. Оплата праці в особливих умовах
  стаття передбачає загальний принцип підвищення оплати праці при несприятливих умовах здійснення трудової діяльності , який потім розкривається в ст. ст. 147, 148 ТК. 2. Законодавець виділяє 4 групи особливих умов праці: важкі роботи; роботи із шкідливими умовами праці; роботи з небезпечними умовами праці; роботи в місцевостях з особливими кліматичними умовами; роботи з іншими особливими
 15. Стаття 358. Обов'язки державних інспекторів праці
  федеральної інспекції праці, державні інспектори діють відповідно до Конституції РФ, вимогами федеральних законів та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права. Перелік таких актів наведений у ст. 5 (див. коментар. до неї). Відповідно до ст. 18 Закону про захист прав юридичних осіб і підприємців державні інспектори праці при проведенні
 16. Стаття 365 . Взаємодія федеральної інспекції праці з державними органами, органами місцевого самоврядування та організаціями
  федеральний орган виконавчої влади, який здійснює підготовку щорічного зведеного доповіді про стан державного контролю (нагляду) та його подання в Уряд РФ (ч. 5 ст. 7 Закону про захист прав юридичних осіб і
 17. Стаття 23.40. Органи державної інспекції по маломірних суднах
  статтями 8.22, 8.23 (в частині випуску в експлуатацію та експлуатації маломірних судів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах або нормативів рівня шуму), частиною 2 статті 11.7, статтями 11.8, 11.8.1, 11.9 - 11.12, частиною 2 статті 11.13 справжнього Кодексу. (в ред. Федерального закону від 29.06.2009 N 134 -ФЗ) 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від
 18. Стаття 364. Відповідальність державних інспекторів праці
  діяльності та витрати, які юридична особа, індивідуальний підприємець, права і (або) законні інтереси якого порушені, здійснив або повинен здійснити для отримання юридичної чи іншої професійної допомоги. Шкода, заподіяна юридичній особі, індивідуальному підприємцю правомірними діями державного інспектора праці, відшкодуванню не підлягає, за винятком
 19. Стаття 187 . Органи, що здійснюють контроль за поведінкою умовно засуджених
  діяльністю та виправних робіт, б) контроль за поведінкою умовно засуджених, засуджених вагітних жінок і жінок, які мають малолітніх дітей, яким судом відстрочено відбування покарання (далі іменуються - засуджені жінки), в) попередження злочинів та інших правопорушень особами, що перебувають на обліку в інспекціях. У зв'язку із змінами кримінального законодавства на кримінально-
 20. Стаття 361. Оскарження рішень державних інспекторів праці
  стаття передбачає адміністративний і (або) судовий порядок оскарження рішень державних інспекторів праці. Адміністративний порядок передбачає подачу скарги вищестоящому по підпорядкованості особі чи органу. У ст. 361 уточнюється, що рішення державних інспекторів праці можуть бути оскаржені відповідному керівнику за підпорядкованістю, головному державному інспектору
© 2014-2022  yport.inf.ua