Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 55.10. Виключна компетенція загальних зборів членів саморегулівної організації

До виключної компетенції загальних зборів членів саморегулівної організації відносяться наступні питання:
1) затвердження статуту некомерційної організації, внесення до нього змін;
2) обрання таємним голосуванням членів постійно діючого колегіального органу управління саморегулюючої організації, дострокове припинення повноважень вказаного органу або дострокове припинення повноважень окремих його членів;
3) обрання таємним голосуванням керівника постійно діючого колегіального органу управління саморегулюючої організації, дострокове припинення повноважень такого керівника;
4) встановлення розмірів вступного і регулярних членських внесків та порядку їх сплати;
5) встановлення розмірів внесків до компенсаційний фонд саморегулівної організації, порядку його формування, визначенні-ня можливих способів розміщення коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації. При цьому розміри внесків до компенсаційний фонд саморегулівної організації встановлюються в розмірі не нижче мінімальних розмірів внесків до компенса-ційний фонд саморегулівної організації, передбачених пунктом 2 частини 1, пунктом 2 частини 2 статті 55.4 і частинами 6 та 7 статті 55.16 справжнього Кодексу;
(в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
6) затвердження документів, передбачених частинами 1 і 2 статті 55.5 цього Кодексу;
7) прийняття рішення про виключення з членів саморегулівної організації відповідно до частини 2 статті 55.7 цього Кодексу;
8) прийняття рішення про припинення дії свідоцтва про допуск до робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, відповідно до пункту 6 частини 15 статті 55.8 цього Кодексу;
9) прийняття рішення про участь саморегулівної організації в некомерційних організаціях, в тому числі про вступ до асоціацію-ціаціямі (союз) саморегулівних організацій, торгово-промислову палату, вихід зі складу членів цих некомерційних органі-зацій;
10) визначення переліку видів робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва та рішен-ня питань з видачі свідоцтва про допуск до яких відноситься до сфери діяльності саморегулівної організації;
11) встановлення компетенції виконавчого органу саморегулюючої організації і порядку здійснення ним керівництва поточною діяльністю саморегулівної організації;
12) прийняття інших рішень, які відповідно до цього Кодексу, Федеральним законом "Про саморегулівні органи-зациях", іншими федеральними законами і статутом некомерційної організації віднесені до виключної компетенції загальних соб-Ранія членів саморегулівної організації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 55.10. Виключна компетенція загальних зборів членів саморегулівної організації "
 1. Стаття 55.11. Постійно діючий коллегіаль-ний орган управління саморегулюючої організації
  1. Постійно діючий колегіальний орган управління саморегулюючої організації формується з числа индивидуаль-них підприємців - членів саморегулівної організації та представників юридичних осіб - членів саморегулівної організа-ції. 2. Постійно діючий колегіальний орган управління саморегулюючої організації здійснює керівництво поточною діяльністю саморегулівної
 2. Стаття 55.9. Забезпечення саморегулівної органі-зацией доступу до інформації про свою діяльність та діяль-ності своїх членів
  Саморегулівна організація з метою забезпечення доступу до інформації про свою діяльність та діяльність своїх членів на-ряду з інформацією, передбаченої Федеральним законом "Про саморегулівні організації", зобов'язана розміщувати на своєму сайті в мережі "Інтернет" наступну інформацію та документи: 1) найменування, адресу (місце знаходження) та номери контактних телефонів саморегулівної
 3. Стаття 110. Управління у виробничому кооперативі
  1. Вищим органом управління кооперативом є загальні збори його членів. У кооперативі з числом членів більш п'ятдесятьох може бути створено наглядову раду, яка здійснює контроль за діяльністю виконавчих органів кооперативу. Виконавчими органами кооперативу є правління і (або) його голова. Вони здійснюють поточне керівництво діяльністю кооперативу і
 4. Стаття 2. Терміни та скорочення, що використовуються в цьому Кодексі
  Відомості СРО - орган офіційної публікації внутрішніх документів СРО. Внутрішній документ Організації - документ СРО, що приймається Загальними зборами членів СРО та (або) Радою директорів СРО відповідно до компетенції Загальних зборів та (або) Ради директорів СРО. Дисциплінарний комітет - орган СРО, створений і здійснює діяльність на підставі та у відповідності з положенням про нього і
 5. Стаття 73. Компетенція перших зборів кредиторів
  1. До компетенції зборів кредиторів відносяться: прийняття рішення про введення фінансового оздоровлення та про звернення до арбітражного суду з відповідним клопотанням; прийняття рішення про введення зовнішнього управління та про звернення до арбітражного суду з відповідним клопотанням; прийняття рішення про звернення до арбітражного суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і про
 6. 25. Повноваження загальних зборів кооперативу
  Повноваження загальних зборів кооперативаустанавливаются ст. 20 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію». Загальні збори членів кооперативу є вищим органом управління кооперативом і повноважним вирішувати будь-які питання, що стосуються діяльності кооперативу, в тому числі скасовувати чи підтверджувати рішення правління кооперативу і спостережної ради кооперативу. До виключної компетенції загальних
 7. Стаття 21.1. Органи управління та спеціалізовані органи саморегулівної організації арбітражних керуючих
  1. Структура, порядок формування, компетенція і термін повноважень органів управління саморегулівної організації арбітражних керуючих, порядок прийняття ними рішень встановлюються статутом некомерційної організації, внутрішніми документами цієї саморегулівної організації відповідно до цього Закону та іншими федеральними законами. 2. Загальні збори членів
 8. Стаття 55.3. Види саморегулівних організацій
  Допускається придбання некомерційними організаціями статусу саморегулівних організацій наступних видів: 1) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які виконують інженерні вишукування; 2) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які здійснюють підготовку проектної документації ; 3) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які здійснюють
 9. Стаття 21. Саморегульовані організації арбітражних керуючих
  1. Статус саморегулівної організації арбітражних керуючих набувається некомерційною організацією з дати включення відомостей про некомерційну організацію в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих. За включення некомерційної організації в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих сплачується
 10. 2. Повноваження загальних зборів кооперативу
  Повноваження загальних зборів кооперативу встановлюються ст. 20 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію». Загальні збори членів кооперативу є вищим органом управління кооперативом і повноважним вирішувати будь-які питання, що стосуються діяльності кооперативу, в тому числі скасовувати чи підтверджувати рішення правління кооперативу і спостережної ради кооперативу. До виключної компетенції загальних
 11. 3. Збори уповноважених
  У кооперативі, в якому число членів перевищує 200 членів, загальні збори членів кооперативу відповідно до статуту кооперативу може проводитися у формі зборів уповноважених. Число уповноважених встановлюється виходячи з числа членів кооперативу на кінець фінансового року. Встановлені ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» та статутом кооперативу положення про загальні збори дійсні
 12. 26. Збори уповноважених
  У кооперативі, в якому число членів перевищує 200 членів, общеесобраніе членів кооператівав відповідно до статуту кооперативу може проводитися у формі зборів уповноважених. Число уповноважених встановлюється виходячи з числа членів кооперативу на кінець фінансового року. Встановлені ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» та статутом кооперативу положення про загальні збори дійсні і
 13. Стаття 55.21. Всеросійський з'їзд саморегулівних організацій
  1. Вищим органом Національного об'єднання саморегулівних організацій є Всеросійський з'їзд саморегулівних організацій відповідного виду (далі також - З'їзд). З'їзд скликається не рідше ніж один раз на два роки. З'їзд вважається правомочності-ним, якщо в його роботі беруть участь представники не менше двох третин саморегулівних організацій, зареєстрованих на території
© 2014-2022  yport.inf.ua