Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право
ЗМІСТ:
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013
Прийнятий
Державною Думою
22 грудня 2004
Схвалений
Радою Федерації
24 грудня 2004
(в ред. Федеральних законів від 22.07.2005 N 117-ФЗ, від 31.12.2005 N 199-ФЗ,
від 31.12. 2005 N 210-ФЗ, від 03.06.2006 N 73-ФЗ, від 27.07.2006 N 143-ФЗ,
від 04.12.2006 N 201-ФЗ, від 18.12.2006 N 232-ФЗ , від 29.12.2006 N 258-ФЗ,
від 10.05.2007 N 69-ФЗ, від 24.07.2007 N 215-ФЗ, від 30.10.2007 N 240-ФЗ,
від 08.11.2007 N 257-ФЗ, від 04.12.2007 N 324-ФЗ, від 13.05.2008 N 66-ФЗ,
від 16.05.2008 N 75-ФЗ, від 14.07.2008 N 118-ФЗ, від 22.07.2008 N 148-ФЗ,
від 23.07.2008 N 160-ФЗ, від 25.12.2008 N 281-ФЗ, від 30.12.2008 N 309-ФЗ,
від 17.07.2009 N 164-ФЗ, від 23.11.2009 N 261-ФЗ, від 27.12.2009 N 343-ФЗ,
від 27.07.2010 N 226-ФЗ, від 27.07.2010 N 240-ФЗ, від 22.11.2010 N 305-ФЗ,
від 29.11.2010 N 314-ФЗ, від 20.03.2011 N 41 -ФЗ, від 21.04.2011 N 69-ФЗ,
від 01.07.2011 N 169-ФЗ, від 11.07.2011 N 190-ФЗ, від 11.07.2011 N 200-ФЗ,
від 18.07.2011 N 215-ФЗ, від 18.07.2011 N 224-ФЗ, від 18.07.2011 N 242-ФЗ,
від 18.07.2011 N 243 - ФЗ, від 19.07.2011 N 246-ФЗ, від 21.07.2011 N 257-ФЗ,
від 28.11.2011 N 337-ФЗ, від 30.11.2011 N 364-ФЗ, від 06.12. 2011 N 401-ФЗ,
від 25.06.2012 N 93-ФЗ, від 20.07.2012 N 120-ФЗ, від 28.07.2012 N 133-ФЗ,
від 12.11.2012 N 179-ФЗ, від 30.12.2012 N 289-ФЗ, від 30.12.2012 N 318-ФЗ,
від 04.03.2013 N 21-ФЗ, від 04.03.2013 N 22-ФЗ, від 05.04.2013 N 43-ФЗ,
з ізм., внесеними Федеральним законом
від 30.12.2012 N 294-ФЗ)
Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Основні поняття, що використовуються в цьому Кодексі
Стаття 2. Основні принципи законодавства про містобудівну діяльність
Стаття 3. Законодавство про містобудівну діяльність
Стаття 4. Відносини, регульовані законодавець-ством про містобудівну діяльність
Стаття 5. Суб'єкти містобудівних відносин
Глава 2. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ СУБ'ЄКТІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ГАЛУЗІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 6. Повноваження органів державної влади Російської Федерації в області містобудівної діяль-ності
Стаття 6.1. Передача здійснення повноважень Російської Федерації в області містобудівної діяльності
Стаття 7. Повноваження органів державної вла-сті суб'єктів Російської Федерації в області містобудівельно-котельної діяльності
Стаття 8. Повноваження органів місцевого само-врядування в області містобудівної діяльності
Стаття 8.1. Контроль за дотриманням органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органу-ми місцевого самоврядування законодавства про місто-будівельної діяльності
Глава 3. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ
Стаття 9. Загальні положення про документи територіальної-ного планування
Стаття 10. Зміст документів територіальної-ного планування Російської Федерації
Стаття 11. Підготовка і затвердження схем терри-торіального планування Російської Федерації
Стаття 12 . Порядок погодження проекту схеми територіального планування Російської Федерації
Стаття 13. Втратила чинність. - Федеральний закон від 20.03.2011 N 41-ФЗ.
Стаття 14. Зміст документів територіальної-ного планування суб'єктів Російської Федерації
Стаття 15. Підготовка і затвердження схем терри-торіального планування суб'єктів Російської Федерації
Стаття 16. Порядок погодження проекту схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації
Стаття 17. Втратила чинність. - Федеральний закон від 20.03.2011 N 41-ФЗ.
Стаття 18. Документи територіального плану-вання муніципальних утворень
Стаття 19. Зміст схеми територіального планування муніципального району
Стаття 20. Підготовка та затвердження схеми терри-торіального планування муніципального району
Стаття 21. Особливості узгодження проекту схе-ми територіального планування муніципального району
Стаття 22. Втратила чинність. - Федеральний закон від 20.03.2011 N 41-ФЗ.
Стаття 23. Зміст генерального плану поселення і генерального плану міського округу
Стаття 24. Підготовка і затвердження генерального плану поселення, генерального плану міського округу
Стаття 25. Особливості узгодження проекту гені-рального плану поселення , проекту генерального плану місто-ського округу
Стаття 26. Реалізація документів територіально-го планування
Стаття 27. Спільна підготовка проектів доку-ментів територіального планування федеральними орга-нами виконавчої влади, органами виконавчої вла-сти суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого само-врядування
Стаття 28. Публічні слухання по проектах генеральних планів поселень, генеральних планів міських округів
Стаття 29. Втратила чинність. - Федеральний закон від 20.03.2011 N 41-ФЗ.
Глава 4. МІСТОБУДІВНЕ ЗОНУВАННЯ
Стаття 30. Правила землекористування і забудови
Стаття 31. Порядок підготовки проекту правил землекористування і забудови
Стаття 32. Порядок затвердження правил землекористування і забудови
Стаття 33 . Порядок внесення змін до правил землекористування і забудови
Стаття 34. Порядок встановлення територіальних зон
Стаття 35. Види і склад територіальних зон
Стаття 36. Містобудівна регламент
Стаття 37. Види дозволеного використання зе-мельних ділянок та об'єктів капітального будівництва
Стаття 38. Граничні (мінімальні і (або) максі- мальні) розміри земельних ділянок і граничні парамет-ри дозволеного будівництва, реконструкції об'єктів капітальним будівництва
Стаття 39. Порядок надання дозволу на умовно дозволений вид використання земельної ділянки або об'єкта капітального будівництва
Стаття 40. Відхилення від граничних параметрів дозволеного будівництва, реконструкції об'єктів капі-тального будівництва
Глава 5. ПЛАНИРОВКА ТЕРИТОРІЇ
Стаття 41. Призначення і види документації по планиров-ке території
Стаття 42. Проект планування території
Стаття 43. Проекти межування територій
Стаття 44. Містобудівні плани земельних ділянок
Стаття 45. Підготовка і затвердження документації з планування території
Стаття 46. Особливості підготовки документації з планування території, яка розробляється на підставі рішення органу місцевого самоврядування поселення або орга- на місцевого самоврядування міського округу
Стаття 46.1. Розвиток забудованих територій
Стаття 46.2. Договір про розвиток забудованої тер-ритор
Стаття 46.3 . Порядок організації та проведення аук-Ціон на право укласти договір про розвиток забудованої території
Глава 6. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНЕ
Стаття 47. Інженерні вишукування для підготовки про-проектної документації, будівництва, реконструкції об'єктивним тов капітального будівництва
Стаття 48. Архітектурно-будівельне проектування-вання
Стаття 48.1. Особливо небезпечні, технічно складні і унікальні об'єкти
Стаття 49. Експертиза проектної документації та результатів інженерних вишукувань, державна екологічна експертиза проектної документації об'єктів, будівництво, реконструкцію яких передбачається здійснювати у виключній економічній зоні Росій-ської Федерації, на континентальному шельфі Російської Феде-рації, у внутрішніх морських водах, територіальному морі Російської Федерації, на землях особливо охоронюваних природних територій
Стаття 49.1. Атестація фізичних осіб на право підготовки висновків експертизи проектної документації і (або) експертизи результатів інженерних вишукувань
Стаття 50. Акредитація юридичних осіб на право проведення недержавної експертизи проектної доку-ментації та (або) недержавної експертизи результатів інженерних вишукувань
Стаття 51. Дозвіл на будівництво
Стаття 52. Здійснення будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва
Стаття 53. Будівельний контроль
Стаття 54. Державний будівельний нагляд
Стаття 55. Видача дозволу на введення об'єкту в експлуатацію
Глава 6.1. саморегулюванням В ОБЛАСТІ інженерні шукування, архітектурно-будівельного проектування, БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ, КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ОБ'ЄКТІВ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
Стаття 55.1. Основні цілі саморегулівних організа-цій і зміст їх діяльності
Стаття 55.2. Набуття статусу саморегуліруе-мій організації
Стаття 55.3 . Види саморегулівних організацій
Стаття 55.4. Вимоги до некомерційної організа-ції, необхідні для набуття статусу саморегуліруе-мій організації
Стаття 55.5. Документи саморегулівної організа-ції
Стаття 55.6. Прийом у члени саморегулівної орга-нізації
Стаття 55.7. Припинення членства в саморегул-руемой організації
Стаття 55.8. Допуск до роботам, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва
Стаття 55.9. Забезпечення саморегулівної органі-зацией доступу до інформації про свою діяльність та діяль-ності своїх членів
Стаття 55.10 . Виключна компетенція загальних зборів членів саморегулівної організації
Стаття 55.11. Постійно діючий коллегіаль-ний орган управління саморегулюючої організації
Стаття 55.12. Виконавчий орган саморегуліруе-мій організації
Стаття 55.13. Контроль саморегулюючої організа-ції за діяльністю своїх членів
Стаття 55.14. Розгляд саморегулівної організаціею скарг на дії своїх членів та звернень
Стаття 55.15. Застосування саморегулівної органі-зацией заходів дисциплінарного впливу щодо членів саморегулівної організації
Стаття 55.16. Компенсаційний фонд саморегул-руемой організації
Стаття 55.17. Ведення реєстру членів саморегул-руемой організації
Стаття 55.18. Ведення державного реєстру са-морегуліруемих організацій
Стаття 55.19. Державний нагляд за діяльністю саморегулівних організацій
Стаття 55.20. Національні об'єднання саморег-ліруемих організацій
Стаття 55.21. Всеросійський з'їзд саморегулівних організацій
Стаття 55.22. Рада Національного об'єднання са-морегуліруемих організацій
Стаття 55.23. Державний контроль за діяльністю національних об'єднань саморегулівних ор-ганізацій
Глава 6.2. ЕКСПЛУАТАЦІЯ БУДІВЕЛЬ, СПОРУД
Стаття 55.24. Вимоги законодавства Російської Федерації до експлуатації будівель, споруд
Стаття 55.25. Обов'язки особи, відповідального за експлуатацію будівлі, споруди
Стаття 55.26. Призупинення і припинення екс-плуатації будівель, споруд
Глава 7. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 56. Інформаційні системи забезпечення градо-будівельної діяльності
Стаття 57. Порядок ведення інформаційних систем забезпечення містобудівної діяльності та на-дання відомостей інформаційних систем забезпечення градо-будівельної діяльності
Стаття 57.1. Федеральна державна інфор-ційна система територіального планування
Глава 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ законо-ства про містобудівну діяльність
Стаття 58. Відповідальність за порушення законодав-ства про містобудівну діяльність
Стаття 59. Відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю фізичних осіб, майну фізичних або юри-дических осіб при здійсненні територіального плану-вання та містобудівного зонування
Стаття 60. Відшкодування шкоди, заподіяної слідом-ствие недоліків робіт з інженерних вишукувань, по під-готуванні проектної документації, з будівництва, рекон-струкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва
Стаття 61. Компенсація шкоди, заподіяної життю, здоров'ю або майну фізичних осіб
Стаття 62. Розслідування випадків заподіяння шкоди життю або здоров'ю фізичних осіб, майну фізичних або юридичних осіб в результаті порушення законодавець-ства про містобудівну діяльність
Глава 9. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ГРАДО-БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У суб'єктах Російської Федерації - міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга
Стаття 63. Особливості здійснення містобудівельно-котельної діяльності в суб'єктах Російської Федерації - містах федерального значення Москві і Санкт-Петербурзі
Адміністративне право:
 1. Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012) - 2012 рік
 2. Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012) - 2012 рік
 3. Е.С.Ладнова. Прийом та звільнення працівників - 2012 рік
 4. С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про Адміністративні Правопорушення - 2012 рік
 5. Курс лекцій з адміністративного права Росії - 2012 рік
 6. Реферат. Адміністративне право - 2011 рік
 7. Курсова робота. Адміністративне Правопорушення - 2011 рік
 8. Реферат. Провадження у справ про Адміністративні Правопорушення - 2011 рік
 9. Олександр Холодов. Правова грамотність. Самовчитель для водіїв - 2011 рік
 10. П. П. Глущенко, М. М. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс - 2011 рік
 11. Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій - 2009 рік
 12. С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ - 2004
 13. А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики - 2004
 14. A.Б. Агапов. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПІДРУЧНИК - 2000
© 2014-2022  yport.inf.ua