Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 47. Інженерні вишукування для підготовки про-проектної документації, будівництва, реконструкції об'єктивним тов капітального будівництва

1. Інженерні вишукування виконуються для підготовки проектної документації, будівництва, реконструкції об'єктів капі-тального будівництва. Не допускаються підготовка та реалізація проектної документації без виконання відповідних інженер-них пошуків.
2. Види робіт з інженерних вишукувань, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, повинні виконуватися тільки індивідуальними підприємцями або юридичними особами, що мають видані саморегулюючої організацією свідоцтва про допуск до таких видів робіт. Інші види робіт з інженерних вишукувань можуть виконуватися будь-якими фізичними або юридичними особами.
(Частина 2 в ред. Федерального закону від 22.07.2008 N 148-ФЗ)
3. Особами, які виконують інженерні вишукування, є забудовник або притягається на підставі договору забудовником або технічним замовником фізична або юридична особа, що відповідають вимогам, передбаченим частиною 2 цієї статті.
(В ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
4. Інженерні вишукування для підготовки проектної документації, будівництва, реконструкції об'єктів капітального будів-ництва виконуються в цілях отримання:
1) матеріалів про природні умови території, на якій будуть здійснюватися будівництво, реконструкція об'єктів капі-тального будівництва, і факторах техногенного впливу на навколишнє середовище, про прогноз їх зміни, необхідних для розроб-лення рішень щодо такої території;
2) матеріалів, необхідних для обгрунтування компонування будівель, споруд, будівель, прийняття конструктивних і об'ємно -планувальних рішень щодо цих будинків, будівель, споруд, проектування інженерного захисту таких об'єктів, розрив-лення заходів щодо охорони навколишнього середовища, проекту організації будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівельник-ства;
3) матеріалів , необхідних для проведення розрахунків основ, фундаментів і конструкцій будинків, будівель, споруд, їх інженерного захисту, розробки рішень про проведення профілактичних та інших необхідних заходів, виконання земляних робіт, а також для підготовки рішень з питань, що виникли при підготовці проектної документації, її погодження або затверджений-нії.
4.1. Результати інженерних вишукувань являють собою документ про виконані інженерних вишукуваннях, що містить мате-ріали в текстовій формі та у вигляді карт (схем) і відображає відомості про завдання інженерних вишукувань, про місцезнаходження території, на якій планується здійснювати будівництво, реконструкцію об'єкта капітального будівництва, про види , про обсяг, про способи і про терміни проведення робіт з виконання інженерних вишукувань відповідно до програми інженерних вишукувань, про якість виконаних інженерних вишукувань, про результати комплексного вивчення природних і техногенних умов зазначеної території, у тому числі про результати вивчення, оцінки та прогнозу можливих змін природних і техногенних умов зазначеної території стосовно до об'єкта капітального будівництва при здійсненні будівництва, реконструкції такого об'єкта і після їх завер-шення та про результати оцінки впливу будівництва, реконструкції такого об'єкта на інші об'єкти капітального будівництва.
(Частина 4.1 введена Федеральним законом від 31.12.2005 N 210-ФЗ)
5. Необхідність виконання окремих видів інженерних вишукувань, склад, обсяг і метод їх виконання встановлюються з урахуванням вимог технічних регламентів програмою інженерних вишукувань, розробленої на основі завдання забудовника або тех-ного замовника, залежно від виду та призначення об'єктів капітального будівництва, їх конструктивних особливостей, техні -чеський складності і потенційної небезпеки, стадії архітектурно-будівельного проектування, а також від складності Топографіче-ських, інженерно-геологічних, екологічних, гідрологічних, метеорологічних і кліматичних умов території, на якій будуть здійснюватися будівництво, реконструкція об'єктів капітального будівництва, ступеня вивченості зазначених умов .
(В ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
6. Види інженерних вишукувань, порядок їх виконання для підготовки проектної документації, будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва, а також склад, форма матеріалів та результатів інженерних вишукувань, порядок формування та ведення державного фонду матеріалів і даних інженерних вишукувань з урахуванням потреб інформаційних систем забезпе-чення містобудівної діяльності встановлюються Урядом Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 31.12.2005 N 210-ФЗ)
Про окремі вимогах, пропонованих до здійснення архітектурно-будівельного проектування, див. статтю 3.2 Феде -рального закону від 29.12.2004 N 191-ФЗ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 47. Інженерні вишукування для підготовки про-проектної документації, будівництва, реконструкції об'єктивним тов капітального будівництва "
 1. Стаття 49.1. Атестація фізичних осіб на право підготовки висновків експертизи проектної документації і (або) експертизи результатів інженерних вишукувань
  інженерних вишукувань за умови його відповідності наступним вимогам: 1) має вищу професійну освіту відповідного профілю; 2) постійно проживає в Російської Федерації; 3) має стаж роботи у сфері підготовки проектної документації і (або) виконання інженерних вишукувань по відповідаю-щему напрямку діяльності не менше ніж п'ять років або стаж роботи на відповідних
 2. Стаття 9.5.1. Виконання інженерних вишукувань, підготовка проектної документації, будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів капітального будівництва без свідоцтва про допуск до відповідних видів робіт або з порушенням мінімально необхідних вимог до видачі свідоцтв про допуск до відповідних видів робіт
  інженерним вишукувань, з підготовки проектної документації, з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва (далі у цій статті - роботи, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва), без свідоцтва про допуск до зазначених видами робіт,
 3. Стаття 60. Відшкодування шкоди, заподіяної слідом-ствие недоліків робіт з інженерних вишукувань, по під-готуванні проектної документації, з будівництва, рекон-струкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва
  інженерних вишукувань, здійснюється особою, виконавши-шим такі роботи. Субсидіарну відповідальність за заподіяння зазначеного шкоди несе: (в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 240-ФЗ) 1) втратив чинність. - Федеральний закон від 27.07.2010 N 240-ФЗ; 2) саморегульована організація в межах коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації щодо особи, яка на момент
 4. Стаття 23.69. Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення державного контролю (нагляду) за діяльністю саморегулівних організацій в області інженерних вишукувань, архітектурно-будівельного проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва
  інженерних вишукувань, архітектурно- будівельного проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 9.5.1 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органу, зазначеного у частині 1 цієї статті, має право: 1)
 5. Стаття 6. Повноваження органів державної влади Російської Федерації в області містобудівної діяль-ності
  інженерних вишукувань, з підготовки проектної документації, з будівництва, ре-конструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, які впливають на безпеку об'єктів капі- тального будівництва (далі також - роботи, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва); (п. 3.4 введений Федеральним законом від 22.07.2008 N 148-ФЗ)
 6. Стаття 53. Будівельний контроль
  інженерних вишукувань, вимогам містобудівного плану земельної ділянки. 2. Будівельний контроль проводиться особою, що здійснює будівництво. У разі здійснення будівництва, реконст-рукції, капітального ремонту на підставі договору будівельний контроль проводиться також забудовником або технічним замовни-ком або залучаються ними на підставі договору фізичним або
 7. Стаття 55.3. Види саморегулівних організацій
  інженерні вишукування; 2) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які здійснюють підготовку проектної документації; 3) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які здійснюють
 8. Стаття 55.4. Вимоги до некомерційної організа-ції, необхідні для набуття статусу саморегуліруе-мій організації
  інженерні вишукування, або саморегулівної організації, заснованої на членстві осіб, які здійснюють підготовку проект-ної документації, за умови відповідності некомерційної організації наступним вимогам : 1) об'єднання у складі некомерційної організації у якості її членів не менше ніж п'ятдесят індивідуальних підприємцям-телей і (або) юридичних осіб; 2) наявність компенсаційного
 9. Стаття 55.13. Контроль саморегулюючої організа-ції за діяльністю своїх членів
  інженерних вишукувань, підготовки проектної документації, в процесі здійснення будівництва, реконструкції, ка-монт об'єктів капітального будівництва. (В ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 240-ФЗ) 2. Контроль за діяльністю членів саморегулюючої організації в частині дотримання ними вимог до видачі свідоцтв про допуск здійснюється саморегулівної
 10. Стаття 56. Інформаційні системи забезпечення градо-будівельної діяльності
  інженерних вишукувань; ж) про резервування земель і про вилучення земельних ділянок для державних або муніципальних потреб; (пп. "ж" в ред. Федерального закону від 10.05.2007 N 69-ФЗ) з) про геодезичних і картографічних матеріалах, і) про створення штучного земельної ділянки; (пп. "і" введений Федеральним законом від 19.07.2011 N 246-ФЗ) 2) справи про забудованих і підлягають забудові
© 2014-2022  yport.inf.ua