Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 49.1. Атестація фізичних осіб на право підготовки висновків експертизи проектної документації і (або) експертизи результатів інженерних вишукувань

(введена Федеральним законом від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
1 . Фізична особа може бути атестовано на право підготовки висновків експертизи проектної документації і (або) експер-тизи результатів інженерних вишукувань за умови його відповідності наступним вимогам:
1) має вищу професійну освіту відповідного профілю;
2) постійно проживає в Російській Федерації;
3) має стаж роботи у сфері підготовки проектної документації і (або) виконання інженерних вишукувань по відповідаю-щему напрямку діяльності не менше ніж п'ять років або стаж роботи на відповідних посадах в органах або організаціях, що проводять експертизу проектної документації та (або) експертизу результатів інженерних вишукувань, не менше ніж три роки;
4) не має непогашену або незняту судимість за вчинення умисного злочину;
5) володіє необхідними знаннями в області законодавства Російської Федерації про містобудівної діяльності, зако-нодательства Російської Федерації про технічне регулювання (у тому числі вимог до забезпечення безпечної експлуатації об'єк-тів капітального будівництва) в частині, що стосується відповідно виконання інженерних вишукувань в цілях проектування, будівництва та експлуатації цих об'єктів, проектування, будівництва та експлуатації цих об'єктів.
2. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері будівництва, архітектури, містобудування, проводить атестацію фізичних осіб на право під-готування висновків експертизи проектної документації і (або) експертизи результатів інженерних вишукувань і за підсумками цієї Атте -стації видає кваліфікаційні атестати на право підготовки висновків експертизи проектної документації і (або) експертизи результатів інженерних вишукувань або приймає рішення про відмову у видачі таких кваліфікаційних атестатів із зазначенням причин прийнятого рішення.
3. Форма кваліфікаційного атестата на право підготовки висновків експертизи проектної документації і (або) експертизи результатів інженерних вишукувань встановлюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з Вира-ботке державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері будівництва, архітектури, містобудування.
4. Кваліфікаційний атестат на право підготовки висновків експертизи проектної документації і (або) експертизи результа-тов інженерних вишукувань діє на всій території Російської Федерації.
5. Термін дії кваліфікаційного атестата на право підготовки висновків експертизи проектної документації і (або) екс-пертизи результатів інженерних вишукувань становить п'ять років. Фізична особа має право звернутися до федерального орган виконавець-ної влади, який здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері будів-ництва, архітектури, містобудування, із заявою про продовження терміну дії кваліфікаційного атестата на право підготовки висновків експертизи проектної документації та (або) експертизи результатів інженерних вишукувань.
6. Порядок атестації, переатестації на право підготовки висновків експертизи проектної документації і (або) експертизи результатів інженерних вишукувань, в тому числі порядок продовження терміну дії кваліфікаційного атестата на право підготовки висновків експертизи проектної документації і (або) експертизи результатів інженерних вишукувань, встановлюється Правительст-вом Російської Федерації.
7. Кваліфікаційний атестат на право підготовки висновків експертизи проектної документації і (або) експертизи результа-тов інженерних вишукувань анулюється до закінчення терміну його дії федеральним органом виконавчої влади, здійснюю-щим функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері будівництва, архітектури, гра -вання, з таких підстав:
1) встановлення факту участі експерта в експертизі при наявності особистої зацікавленості в її результатах, у тому числі якщо у підготовці проектної документації і (або) виконанні інженерних вишукувань брали участь експерт особисто або його близькі родственни-ки (батьки, діти, усиновителі, усиновлені, рідні брати і рідні сестри, дідусь, бабуся, онуки), чоловік;
2) встановлення факту подання для проходження атестації документів, що містять недостовірні відомості;
3) набрання законної сили рішенням уповноважених органів про притягнення особи, якій видано кваліфікаційний Атте-стат, до відповідальності за правопорушення у сфері його професійної діяльності.
8. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері будівництва, архітектури, містобудування, веде реєстр осіб, атестованих на право підготовки висновків експертизи проектної документації і (або) експертизи результатів інженерних вишукувань.
9. У реєстрі осіб, атестованих на право підготовки висновків експертизи проектної документації і (або) експертизи резуль-татів інженерних вишукувань, повинні міститися такі відомості:
1) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, якій видано кваліфікаційний атестат на право підготовки висновків екс-пертизи проектної документації і (або) експертизи результатів інженерних вишукувань;
2) дата видачі та дата закінчення терміну дії кваліфікаційного атестата на право підготовки висновків експертизи про-проектної документації та (або) експертизи результатів інженерних вишукувань;
3) напрямки діяльності експерта, за якими він може здійснювати підготовку висновків експертизи проектної доку-ментації та (або) експертизи результатів інженерних вишукувань.
10. Відомості, що містяться в зазначеній у частині 9 цієї статті реєстр осіб, атестованих на право підготовки висновків експертизи проектної документації і (або) експертизи результатів інженерних вишукувань, підлягають розміщенню на офіційному сайті федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері будівництва, архітектури, містобудування, в мережі "Інтернет" і повинні бути доступні для озна-комленія без справляння плати.
11. Відомості про видачу кваліфікаційного атестата на право підготовки висновків експертизи проектної документації і (або) експертизи результатів інженерних вишукувань, про анулювання такого кваліфікаційного атестата вносяться федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері будівництва, архітектури, містобудування , до реєстру осіб, атестованих на право підготовки висновків експертизи проект-ної документації та (або) експертизи результатів інженерних вишукувань, не пізніше одного дня з дня видачі, анулювання кваліфікаційних атестата.
12. Порядок ведення реєстру осіб, атестованих на право підготовки висновків експертизи проектної документації і (або) експертизи результатів інженерних вишукувань, встановлюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функ-ції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері будівництва, архітектури, містобудування-тва .
Юридичні особи, акредитовані на право проведення недержавної експертизи проектної документації і (або) негосу-дарчим експертизи результатів інженерних вишукувань до 1 квітня 2012 року, мають право на проведення недержавної екс-пертизи проектної документації і (або) недержавної експертизи результатів інженерних вишукувань за умови їх відпо-вия вимогам, що пред'являються до акредитації юридичних осіб відповідно до статті 50 Містобудівного кодексу РФ (в ре-редакції Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ). При цьому отримання зазначеними юридичними особами акредитації в відпо-вії до статті 50 Містобудівного кодексу РФ (у редакції Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ) не потрібно.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 49.1. Атестація фізичних осіб на право підготовки висновків експертизи проектної документації і (або) експертизи результатів інженерних вишукувань "
 1. Стаття 6. Повноваження органів державної влади Російської Федерації в області містобудівної діяль-ності
  До повноважень органів державної влади Російської Федерації в області містобудівної діяльності відносяться: 1) підготовка та затвердження документів територіального планування Російської Федерації; 2) затвердження документації із плануванні території для розміщення об'єктів федерального значення у випадках, передбачених цим Кодексом; (в ред. Федерального закону від
 2. Стаття 89. Інші документи та матеріали
  Коментар до статті Висновок експерта за результатами проведення судової експертизи, призначеної при розгляді іншого судового справи, не може визнаватися експертним висновком по даній справі. Такий висновок може бути визнано арбітражним судом іншим документом, що допускаються як доказ у відповідності зі ст. 89 Кодексу. Див: п. 9 Постанови Пленуму ВАС РФ від
 3. Стаття 49. Експертиза проектної документації та результатів інженерних вишукувань, державна екологічна експертиза проектної документації об'єктів, будівництво, реконструкцію яких передбачається здійснювати у виключній економічній зоні Росій-ської Федерації, на континентальному шельфі Російської Феде-рації, у внутрішніх морських водах, територіальному морі Російської Федерації, на землях особливо охоронюваних природних територій
  (в ред. Федеральних законів від 16.05.2008 N 75-ФЗ , від 28.11.2011 N 337-ФЗ) 1. Проектна документація об'єктів капітального будівництва та результати інженерних вишукувань, виконаних для під-готовки такої проектної документації, підлягають експертизі, за винятком випадків, передбачених частинами 2, 3 і 3.1 цієї стат-ті. Експертиза проектної документації і (або) експертиза результатів
 4. Стаття 83. Комісійна експертиза
  1. Комісійна експертиза, так само як і переважна частина комплексних експертиз, проводиться двома або більшою складом експертів. Її відмінність від комплексної експертизи полягає в тому, що всі експерти є висококваліфікованими фахівцями в одній і тій же галузі знання. Комісійна експертиза призначається для проведення досліджень підвищеної складності або повторного експертного
 5. 2. Сторони договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт
  Структура договірних відносин з виконання проектних та вишукувальних робіт і конкретний склад їх учасників залежать від складності майбутнього будівництва або реконструкції об'єкта. У простих випадках (наприклад, коли потрібно "прив'язка" об'єкта будівництва, що зводиться за типовим проектом, до добре вивченої місцевості) обов'язки з виконання проектних та вишукувальних робіт може
 6. Стаття 60. Відшкодування шкоди, заподіяної слідом-ствие недоліків робіт з інженерних вишукувань, по під-готуванні проектної документації, з будівництва, рекон-струкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва
  (в ред. Федерального закону від 22.07.2008 N 148-ФЗ) 1. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків робіт з інженерних вишукувань, здійснюється особою, виконавши-шим такі роботи. субсидіарну відповідальність за заподіяння зазначеного шкоди несе: (в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 240-ФЗ) 1) втратив чинність. - Федеральний закон від 27.07.2010 N 240-ФЗ; 2) саморегульована
 7. Список рекомендованої літератури
  1. Знам'янський ГОЛ. Відповідальність за договором на виконання проектних та вишукувальних робіт: Автореф. дис ... канд. юрид. наук / Моск. держ. ун-т ім. М.В. Ломоносова. - М., 1968. - 16 с. 2. Куровський В.В. Ефективність вдосконалення планування проектно-вишукувальних робіт (на прикладі Української РСР): Автореф. дис. ... канд. економ, наук: 08.00.08 / Науково-дослідний економічний
 8. 2. Медико-соціальна експертиза (ст. 50 Основ).
  Медико-соціальна експертиза проводиться федеральними установами медико-соціальної експертизи в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації. Громадянин або його законний представник має право на запрошення за своєю заявою будь-якого фахівця з його згоди для участі у проведенні медико-соціальної експертизи. Таким чином, в якості суб'єктів медико-соціальної
 9. Стаття 759. Вихідні дані для виконання проектних та вишукувальних робіт
  1. За договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт замовник зобов'язаний передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання технічної документації. Завдання на виконання проектних робіт може бути за дорученням замовника підготовлено підрядником. У цьому разі завдання стає обов'язковим для сторін з моменту його затвердження
 10. Стаття 187. Дослідження висновку експерта. Призначення додаткової або повторної експертизи
    Коментар до статті § 1. При дослідженні висновку експерта суду слід перевіряти його відповідність питань, поставлених перед експертом, повноту і обгрунтованість містяться в ньому висновків. З метою роз'яснення або доповнення висновку суд може викликати експерта для допиту. При наявності у справі кількох суперечливих висновків можуть бути викликані експерти, які проводили як первинну, так
 11. § 4. Договір підряду на проведення проектних та пошуково робіт
    Поняття договору підряду на проведення проектних та пошуково робіт. Договір підряду на проведення проектних та пошуково робіт є різновідом договором підряду, до Якого застосовують положення ЦК України, ЯКЩО Інше не встановлено законом. За договором підряду на проведення проектних та пошуково робіт Підрядник зобов'язується Розробити за Завдання замовника проектну або іншу технічну
© 2014-2022  yport.inf.ua