Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 49. Експертиза проектної документації та результатів інженерних вишукувань, державна екологічна експертиза проектної документації об'єктів, будівництво, реконструкцію яких передбачається здійснювати у виключній економічній зоні Росій-ської Федерації, на континентальному шельфі Російської Феде-рації, у внутрішніх морських водах, територіальному морі Російської Федерації , на землях особливо охоронюваних природних територій

(в ред. Федеральних законів від 16.05.2008 N 75-ФЗ, від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
1 . Проектна документація об'єктів капітального будівництва та результати інженерних вишукувань, виконаних для під-готовки такої проектної документації, підлягають експертизі, за винятком випадків, передбачених частинами 2, 3 і 3.1 цієї стат-ті. Експертиза проектної документації і (або) експертиза результатів інженерних вишукувань проводяться у формі державної експертизи чи недержавної експертизи. Забудовник або технічний замовник за своїм вибором направляє проектну докумен-тацію і результати інженерних вишукувань на державну експертизу або недержавну експертизу, за винятком випадків, якщо відповідно до цієї статті відносно проектної документації об'єктів капітального будівництва та результатів ін-нерних вишукувань, виконаних для підготовки такий проектної документації, передбачено проведення державної експер-тизи.
(Частина 1 в ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
2. Експертиза не проводиться щодо проектної документації наступних об'єктів капітального будівництва:
(в ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
1) окремо стоять житлові будинки з кількістю поверхів не більше ніж три, призначені для проживання однієї сім'ї (об'єкти індивідуального житлового будівництва);
2) житлові будинки з кількістю поверхів не більше ніж три, що складаються з декількох блоків, кількість яких не перевищує десять і кожен з яких призначений для проживання однієї сім'ї, має спільну стіну (спільні стіни) без прорізів з сусіднім блоком або сусідніми блоками, розташований на окремій земельній ділянці і має вихід на територію загального користування (житлові будинки блоки-рова забудови);
3) багатоквартирні будинки з кількістю поверхів не більше ніж три, складаються з однієї або декількох блок-секцій, кількість ко-торих не перевищує чотири, в кожній з яких знаходяться декілька квартир і приміщення загального користування і кожна з яких має окремий під'їзд з виходом на територію загального користування;
4) окремо стоять об'єкти капітального будівництва з кількістю поверхів не більше ніж два, загальна площа яких ста-новить не більше ніж 1500 квадратних метрів і які не призначені для проживання громадян та здійснення виробничої діяль-ності, за винятком об'єктів, які відповідно до статті 48.1 цього Кодексу є особливо небезпечними, технічно складними або унікальними об'єктами;
(в ред. Федерального закону від 04.12.2007 N 324-ФЗ)
5) окремо стоять об'єкти капітального будівництва з кількістю поверхів не більше ніж два, загальна площа яких ста-новить не більше ніж 1500 квадратних метрів, які призначені для здійснення виробничої діяльності та для яких не потрібно встановлення санітарно-захисних зон або для яких у межах кордонів земельних ділянок, на яких розташовані такі об'єкти, встановлені санітарно-захисні зони або потрібно встановлення таких зон, за винятком об'єктів, які в відпо-вії до статті 48.1 справжнього Кодексу є особливо небезпечними, технічно складними або унікальними об'єктами.
(В ред. Федерального закону від 04.12.2007 N 324-ФЗ)
2.1. У разі, якщо будівництво, реконструкцію зазначених у частині 2 цієї статті об'єктів капітального будівництва пла-нується здійснювати в межах охоронних зон об'єктів трубопровідного транспорту, експертиза проектної документації на здійснювала-тичних будівництва, реконструкції зазначених об'єктів капітального будівництва є обов'язковою.
(Частина 2.1 введена Федеральним законом від 21.07.2011 N 257-ФЗ, в ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
3. Експертиза проектної документації не проводиться у разі, якщо для будівництва, реконструкції не потрібне отримання дозволу на будівництво, а також у разі проведення такої експертизи відносно проектної документації об'єктів капітально-го будівництва, що отримала позитивний висновок державної експертизи чи недержавної експертизи та применяе-мій повторно (далі - типова проектна документація), або модифікації такої проектної документації, не торкається конструктивних та інших характеристик надійності та безпеки об'єктів капітального будівництва. Експертиза проектної документації не проводиться відносно розділів проектної документації, підготовлених для проведення капітального ремонту об'єктів капітально-го будівництва, за винятком проектної документації, підготовленої для проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування.
(В ред. Федеральних законів від 18.07.2011 N 243-ФЗ, від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
3.1. Експертиза результатів інженерних вишукувань не проводиться у разі, якщо інженерні вишукування виконувалися для підго-товки проектної документації об'єктів капітального будівництва, зазначених у частині 2 цієї статті, а також у разі, якщо для будівництва, реконструкції не потрібне отримання дозволу на будівництво.
(Частина 3.1 введена Федеральним законом від 31.12.2005 N 210-ФЗ, в ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
3.2. Результати інженерних вишукувань можуть бути направлені на експертизу одночасно з проектною документацією або до направлення проектної документації на експертизу.
(Частина 3.2 введена Федеральним законом від 31.12.2005 N 210-ФЗ, в ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
3.3. Забудовник або технічний замовник може направити за власною ініціативою проектну документацію об'єктів капі-тального будівництва, зазначених у частинах 2 і 3 цієї статті, і результати інженерних вишукувань, виконаних для підготовки такої проектної документації, на державну експертизу або недержавну експертизу.
(Частина 3.3 введена Федеральним законом від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
3.4. Проектна документація всіх об'єктів, зазначених у пункті 5.1 статті 6 цього Кодексу, об'єктів, будівництво, рекон-струкція яких фінансуються за рахунок коштів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, автомобільних доріг загального користування, капітальний ремонт яких фінансується або передбачається фінансувати за рахунок коштів бюджетів бюджетної сис -теми Російської Федерації, об'єктів культурної спадщини регіонального та місцевого значення (у разі, якщо при проведенні робіт із збереження об'єкта культурної спадщини регіонального або місцевого значення зачіпаються конструктивні і інші характеристики надійності та безпеки зазначеного об'єкта) і результати інженерних вишукувань, виконаних для підготовки такої проектної документації, а також проектна документація об'єктів, будівництво, реконструкцію яких передбачається здійснювати на землях особливо охоронюваних природних територій, об'єктів, пов'язаних з розміщенням та знешкодженням відходів I - V класів небезпеки, під-лежать державній експертизі.
(Частина 3.4 введена Федеральним законом від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
4. Державна експертиза проектної документації та державна експертиза результатів інженерних вишукувань прово-дяться федеральним органом виконавчої влади, органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, уповноваженими на проведення державної експертизи проектної документації, або підвідомчими зазначеним органам державними (бюджетними або автономними) установами.
(В ред. Федеральних законів від 18.12.2006 N 232-ФЗ, від 24.07.2007 N 215-ФЗ)
4.1. Державна експертиза проектної документації всіх об'єктів, зазначених у пункті 5.1 статті 6 цього Кодексу, та державна експертиза результатів інженерних вишукувань, які виконуються для підготовки такої проектної документації, за умови, якщо інше не встановлено Федеральним законом "Про введення в дію Містобудівного кодексу Російської Федерації ", про-водяться федеральним органом виконавчої влади, зазначеним у абзаці першому частини 3 статті 6.1 цього Кодексу, або підвідомчих-тиментом йому державним (бюджетним або автономним) установою, за винятком випадків, якщо указом Президента Росій-ської Федерації щодо об'єктів оборони та безпеки або нормативним правовим актом Уряду Російської Федерації щодо об'єктів, будівництво, реконструкцію яких передбачається здійснювати у виключній економічній зоні Рос-сийской Федерації, на континентальному шельфі Російської Федерації, у внутрішніх морських водах, територіальному морі Росій-ської Федерації, а також щодо об'єктів, пов'язаних з розміщенням та знешкодженням відходів I - V класу небезпеки, визначені інші федеральні органи виконавчої влади.
(Частина 4.1 введена Федеральним законом від 18.12.2006 N 232-ФЗ, в ред. Федеральних законів від 24.07.2007 N 215-ФЗ, від 30.12.2008 N 309-ФЗ, від 28.11. 2011 N 337-ФЗ)
4.2. Державна експертиза проектної документації інших об'єктів капітального будівництва та державних експертів-за результатів інженерних вишукувань, які виконуються для підготовки такої проектної документації, проводяться органом виконавець-ної влади суб'єкта Російської Федерації або підвідомчим йому державною (бюджетним або автономним) установою за місцем знаходження земельної ділянки, на якому планується здійснювати будівництво, реконструкцію об'єкта капітального будів-ництва.
(В ред. Федеральних законів від 24.07.2007 N 215-ФЗ, від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
4.3. Недержавна експертиза проектної документації та (або) недержавна експертиза результатів інженерних Ізи-Скан проводяться юридичними особами, відповідними вимогам, встановленим статтею 50 цього Кодексу.
(Частина 4.3 введена Федеральним законом від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
4.4. Органи виконавчої влади, а також підвідомчі ним установи, зазначені у частинах 4 - 4.2 цієї статті, не має права брати участь у здійсненні архітектурно-будівельного проектування і (або) виконанні інженерних вишукувань.
(Частина 4.4 введена Федеральним законом від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
4.5. Юридичні особи, зазначені в частині 4.3 цієї статті, не має права проводити недержавну експертизу проектної документації та (або) недержавну експертизу результатів інженерних вишукувань, якщо підготовка такої проектної документа-ції і (або) виконання таких інженерних вишукувань здійснювалися зазначеними юридичними особами. Порушення даного требова-ня є підставою для анулювання акредитації зазначених юридичних осіб на право проведення недержавної експертизи-тизи проектної документації і (або) недержавної експертизи результатів інженерних вишукувань.
(Частина 4.5 введена Федеральним законом від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
4.6. Підготовку висновків державної експертизи проектної документації і (або) державної експертизи результа-тов інженерних вишукувань і недержавної експертизи проектної документації і (або) недержавної експертизи результатів інженерних вишукувань вправі здійснювати фізичні особи, атестовані відповідно до статті 49.1 цього Кодексу, по на-правлінню діяльності експерта, зазначеному в кваліфікаційному атестаті.
(Частина 4.6 введена Федеральним законом від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
4.7. Фізичні особи, атестовані на право підготовки висновків експертизи проектної документації і (або) результатів інженерних вишукувань відповідно до статті 49.1 цього Кодексу, не вправі брати участь у проведенні такої експертизи при наявності особистої зацікавленості в результатах такої експертизи, у тому числі якщо у підготовці проектної документації і (або) ви-полнении інженерних вишукувань брали участь зазначені особи особисто або їхні близькі родичі (батьки, діти, усиновителі, вуса-новлені, рідні брати і рідні сестри, дідусь, бабуся, онуки), чоловік.
(Частина 4.7 введена Федеральним законом від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
5. Предметом експертизи є оцінка відповідності проектної документації вимогам технічних регламентів, у тому числі санітарно-епідеміологічним, екологічним вимогам, вимогам державної охорони об'єктів культурної насле-дія, вимогам пожежної, промислової, ядерної, радіаційної та іншої безпеки, а також результатами інженерних вишукувань, і оцінка відповідності результатів інженерних вишукувань вимогам технічних регламентів.
(В ред. Федеральних законів від 31.12.2005 N 210-ФЗ, від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
6. Не допускається проведення інших експертиз проектної документації, за винятком експертизи проектної документації, передбаченої цією статтею, а також державної екологічної експертизи проектної документації об'єктів, будівельник-ство, реконструкцію яких передбачається здійснювати у виключній економічній зоні Російської Федерації, на континен-Тальному шельфі Російської Федерації, у внутрішніх морських водах, територіальному морі Російської Федерації, на землях особливо охоронюваних природних територій, а також проектної документації об'єктів, пов'язаних з розміщенням та знешкодженням відходів I - V класу небезпеки, штучних земельних ділянок на водних об'єктах.
  (В ред. Федеральних законів від 31.12.2005 N 210-ФЗ, від 18.12.2006 N 232-ФЗ, від 16.05.2008 N 75-ФЗ, від 30.12.2008 N 309-ФЗ, від 18.07.2011 N 243-ФЗ , від 19.07.2011 N 246-ФЗ, від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
  6.1. Для проведення державної експертизи проектної документації та державної екологічної експертизи проектної документації об'єктів, будівництво, реконструкцію яких передбачається здійснювати на землях особливо охоронюваних природних територій, така проектна документація в установленому Урядом Російської Федерації порядку представляється в:
  (В ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
  1) федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на проведення державної експертизи проектної документа-ції, щодо об'єктів, будівництво, реконструкцію яких передбачається здійснювати на землях особливо охоронюваних природ-них територій федерального значення, і щодо особливо небезпечних, технічно складних і унікальних об'єктів, об'єктів оборони та безпеки, будівництво, реконструкцію яких передбачається здійснювати на землях особливо охоронюваних природних територій регіонального та місцевого значення, у випадках, якщо будівництво, реконструкція таких об'єктів на землях особливо охоронюваних природ-них територій допускаються законодавством Російської Федерації і законодавством суб'єктів Російської Федерації;
  (В ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
  2) орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, уповноважений на проведення державної експертизи проектної документації, щодо об'єктів, будівництво, реконструкцію яких передбачається здійснювати на землях особливо охоронюваних природних територій регіонального та місцевого значення, за винятком проектної документації об'єктів, зазначених у пункті 1 цієї частини .
  (В ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
  (Частина 6.1 введена Федеральним законом від 16.05.2008 N 75-ФЗ)
  6.2. Федеральний орган виконавчої влади, орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, уповноважені на проведення державної експертизи проектної документації та відповідно до частини 4 цієї статті здійснюють та-кую державну експертизу, направляють представлену забудовником або технічним замовником проектну документацію об'єктів, зазначених у підпункті 7.1 статті 11 та підпункті 4.1 статті 12 Федерального закону від 23 листопада 1995 року N 174-ФЗ "Про еко-логічної експертизі", на державну екологічну експертизу у встановленому даним Федеральним законом порядку.
  (Частина 6.2 введена Федеральним законом від 16.05.2008 N 75-ФЗ, в ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
  6.3. Результатами проведення державної експертизи проектної документації та державної екологічної експертизи проектної документації об'єктів, будівництво, реконструкцію яких передбачається здійснювати на землях особливо охоронюваних природних територій, є відповідні висновки.
  (Частина 6.3 введена Федеральним законом від 16.05.2008 N 75-ФЗ, в ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
  7. Термін проведення державної експертизи визначається складністю об'єкта капітального будівництва, але не повинен перевищувати шістдесят днів.
  (В ред. Федеральних законів від 31.12.2005 N 210-ФЗ, від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
  8. Підставами для відмови у прийнятті проектної документації і (або) результатів інженерних вишукувань, спрямованих на екс-пертизу, є:
  (В ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
  1) відсутність у складі проектної документації розділів, передбачених частинами 12 і 13 статті 48 цього Кодексу;
  2) підготовка проектної документації особою, яка не відповідає вимогам, зазначеним у частинах 4 і 5 статті 48 настою-ного Кодексу;
  3) відсутність результатів інженерних вишукувань, зазначених у частині 6 статті 47 цього Кодексу, або відсутність позитив-ного висновку експертизи результатів інженерних вишукувань (у разі, якщо результати інженерних вишукувань були направлені на експертизу до направлення на експертизу проектної документації);
  (В ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
  4) невідповідність результатів інженерних вишукувань складом і формою, встановленими відповідно до частини 6 статті 47 на-вартого Кодексу;
  5) виконання інженерних вишукувань, результати яких направлені на експертизу, особою, яка не відповідає требова-вам, зазначеним у частинах 2 і 3 статті 47 цього Кодексу;
  (В ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
  6) направлення на експертизу не всіх документів, передбачених Урядом Російської Федерації відповідно до ча-стю 11 цієї статті;
  (В ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
  7) направлення проектної документації і (або) результатів інженерних вишукувань в орган виконавчої влади, державного-дарське установа, якщо відповідно до цього Кодексу проведення державної експертизи таких проектної документації і (або) результатів інженерних вишукувань здійснюється іншим органом виконавчої влади, іншим державним установам -ем;
  8) втратив чинність з 1 квітня 2012 року. - Федеральний закон від 28.11.2011 N 337-ФЗ.
  9. Результатом експертизи проектної документації є висновок про відповідність (позитивний висновок) або невідповідності (негативний висновок) проектної документації вимогам технічних регламентів і результатами інженерних вишуканості-ний, вимогам до змісту розділів проектної документації, передбаченим відповідно до частини 13 статті 48 цього Кодексу, а також про відповідність результатів інженерних вишукувань вимогам технічних регламентів (у разі, якщо результати інженерних вишукувань були направлені на експертизу одночасно з проектною документацією). У разі, якщо результати інженер-них досліджень були направлені на експертизу до направлення проектної документації на експертизу, результатом експертизи є висновок про відповідність (позитивний висновок) або невідповідність (негативний висновок) результатів інженерних Ізи-Скан вимогам технічних регламентів.
  (В ред. Федеральних законів від 31.12.2005 N 210-ФЗ, від 22.07.2008 N 148-ФЗ, від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
  10. Негативний висновок експертизи може бути оскаржене забудовником або технічним замовником в судовому порядку. Забудовник або технічний замовник має право направити повторно проектну документацію та (або) результати інженерних вишукувань на експертизу після внесення до них необхідних змін.
  (В ред. Федеральних законів від 31.12.2005 N 210-ФЗ, від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
  11. Порядок організації та проведення державної експертизи проектної документації та державної експертизи ре-злиттів інженерних вишукувань, недержавної експертизи проектної документації та недержавної експертизи результатів інженерних вишукувань, розмір плати за проведення державної експертизи проектної документації та державної експертизи результатів інженерних вишукувань, порядок справляння цієї плати встановлюються Урядом Російської Федерації.
  (Частина 11 в ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
  12. У разі незгоди з висновком експертизи проектної документації і (або) експертизи результатів інженерних вишуканості-ний забудовник, технічний замовник або їх представник протягом трьох років з дня затвердження такого висновку має право оскаржити його в експертній комісії, створеної федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з виробленні державного-кої політики та нормативно-правового регулювання у сфері будівництва, архітектури, містобудування, в порядку, встановленому зазначеним федеральним органом виконавчої влади. Рішення такої експертної комісії про підтвердження або неподтвер-дженні висновку державної експертизи чи недержавної експертизи є обов'язковим для органу або організації, які провели відповідні експертизу проектної документації та (або) експертизу результатів інженерних вишукувань, застрой-ника, технічного замовника.
  (Частина 12 введена Федеральним законом від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
  13. Рішення експертної комісії, зазначеної у частині 12 цієї статті, про підтвердження чи не підтвердження висновку експертизи проектної документації і (або) експертизи результатів інженерних вишукувань може бути оскаржене в судовому поряд-ке.
  (Частина 13 введена Федеральним законом від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
  Фізичні особи, атестовані у встановленому порядку до 1 квітня 2012 року Федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері будівництва, ар-хітектури, містобудування, на право підготовки висновків державної експертизи проектної документації і (або) дер-жавної експертизи результатів інженерних вишукувань, має право здійснювати підготовку висновків експертизи проектної докумен-тації і (або) експертизи результатів інженерних вишукувань за напрямками діяльності експерта, зазначеними у кваліфікаційному атестаті, до закінчення терміну дії такого атестата. При цьому проходження зазначеними фізичними особами атестації на право підготовки висновків експертизи проектної документації і (або) експертизи результатів інженерних вишукувань відповідно до статті 49.1 Містобудівного кодексу РФ (у редакції Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ) не потрібно.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 49. Експертиза проектної документації та результатів інженерних вишукувань, державна екологічна експертиза проектної документації об'єктів, будівництво, реконструкцію яких передбачається здійснювати у виключній економічній зоні Росій-ської Федерації, на континентальному шельфі Російської Феде-рації, у внутрішніх морських водах, в територіальному морі Російської Федерації, на землях особливо охоронюваних природних територій "
 1. Стаття 215. Відповідність виробничих об'єктів і продукції державним нормативним вимогам охорони праці
    Коментар до статті 1. Стаття, що в редакції Федерального закону від 22 липня 2008 р. N 157-ФЗ (СЗ РФ. 2008. N 30 (ч. I). Ст. 3613) підвищує рівень вимог держави до виробничих об'єктів і до оснащення їх обладнанням, передбачаючи, що вже на стадії проектування проекти будівництва та реконструкції виробничих об'єктів, машин, механізмів та іншого
 2. Стаття 55.3. Види саморегулівних організацій
    Допускається придбання некомерційними організаціями статусу саморегулівних організацій наступних видів: 1) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які виконують інженерні вишукування; 2) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які здійснюють підготовку проектної документації; 3) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які здійснюють
 3. Стаття 9.5.1. Виконання інженерних вишукувань, підготовка проектної документації, будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів капітального будівництва без свідоцтва про допуск до відповідних видів робіт або з порушенням мінімально необхідних вимог до видачі свідоцтв про допуск до відповідних видів робіт
    (Введена Федеральним законом від 22.07.2008 N 148-ФЗ) 1. Виконання робіт з інженерних вишукувань, з підготовки проектної документації, з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва (далі у цій статті - роботи, які впливають на безпеку об'єктів
 4. 3. Зміст і виконання договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт
    Виконання зобов'язань сторін за договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт зазвичай починається з того, що замовник виконує свій обов'язок щодо передачі підряднику завдання на проектування, а також інших вихідних даних, необхідних для складання відповідної технічної документації. Так, відповідно до ч. 6 ст. 48 Містобудівного кодексу замовник разом з
 5. Стаття 53. Будівельний контроль
    1. Будівельний контроль проводиться в процесі будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва у цілях перевірки відповідності виконуваних робіт проектній документації, вимогам технічних регламентів, ре-татами інженерних вишукувань, вимогам містобудівного плану земельної ділянки. 2. Будівельний контроль проводиться особою, що здійснює
 6. 1. Поняття та ознаки договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт
    За договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт підрядник (проектувальник, розвідувач) зобов'язується за завданням замовника розробити технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх результат (ст. 758 ЦК). Як і інші види підряду, даний договір за своєю юридичною природою є консенсуальним, двостороннім і
 7. Стаття 760. Обов'язки підрядника
    1. За договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт підрядник зобов'язаний: виконувати роботи відповідно до завдання та іншими вихідними даними на проектування та договором; погоджувати готову технічну документацію із замовником, а при необхідності разом з замовником - з компетентними державними органами та органами місцевого самоврядування; передати замовнику
 8. Стаття 48. Архітектурно-будівельне проектування-вання
    1. Архітектурно-будівельне проектування здійснюється шляхом підготовки проектної документації стосовно до об'єк-ектам капітального будівництва і їх частинах, будуються, реконструюються в межах належить забудовнику земельної ділянки, а також окремих розділів проектної документації при проведенні капітального ремонту об'єктів капітального будівництва-ва відповідно до частини
 9. Стаття 761. Відповідальність підрядника за неналежне виконання проектних та вишукувальних робіт
    1. Підрядник за договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт несе відповідальність за неналежне складання технічної документації та виконання вишукувальних робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта, створеного на основі технічної документації та даних вишукувальних робіт. 2. При виявленні
 10. Стаття 55.4. Вимоги до некомерційної організа-ції, необхідні для набуття статусу саморегуліруе-мій організації
    1. Некомерційна організація має право набути статусу саморегулівної організації, заснованої на членстві осіб, що виконують-няющих інженерні вишукування, або саморегулівної організації, заснованої на членстві осіб, які здійснюють підготовку проект-ної документації, за умови відповідності некомерційної організації наступним вимогам: 1) об'єднання у складі некомерційної організації в якості
 11. Стаття 762. Обов'язки замовника
    За договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт замовник зобов'язаний, якщо інше не передбачено договором: сплатити підрядникові встановлену ціну повністю після завершення всіх робіт або сплачувати її частинами після завершення окремих етапів робіт; використовувати технічну документацію, одержану від підрядника, тільки на цілі, передбачені договором, не передавати
 12. Стаття 23.69. Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення державного контролю (нагляду) за діяльністю саморегулівних організацій в області інженерних вишукувань, архітектурно-будівельного проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва
    (Введена Федеральним законом від 22.07.2008 N 148-ФЗ) 1. Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення державного контролю (нагляду) за діяльністю саморегулівних організацій в області інженерних вишукувань, архітектурно-будівельного проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, розглядає справи про
 13. 21.5. Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт
    За договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт підрядник (проектувальник, розвідувач) зобов'язується за завданням замовника розробити технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник - прийняти та оплатити їх результат (ст. 758 ГК РФ). Предмет договору - результат проектних робіт у вигляді технічної документації або подання замовнику даних про
© 2014-2022  yport.inf.ua