Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 48. Архітектурно-будівельне проектування-вання

1. Архітектурно-будівельне проектування здійснюється шляхом підготовки проектної документації стосовно до об'єк-ектам капітального будівництва і їх частинах, будуються, реконструюються в межах належить забудовнику земельної ділянки, а також окремих розділів проектної документації при проведенні капітального ремонту об'єктів капітального будівництва-ва відповідно до частини 12.2 цієї статті.
(В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 243-ФЗ)
2. Проектна документація являє собою документацію, що містить матеріали в текстовій формі та у вигляді карт (схем) і визначальну архітектурні, функціонально-технологічні, конструктивні та інженерно-технічні рішення для забезпечення будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва, їх частин, капітального ремонту.
(В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 243-ФЗ)
3. Здійснення підготовки проектної документації не потрібно при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті об'єк-тів індивідуального житлового будівництва (окремо розташованих житлових будинків з кількістю поверхів не більше ніж три, призначених для проживання однієї сім'ї). Забудовник за власною ініціативою має право забезпечити підготовку проектної документації стосовно об'єктів індивідуального житлового будівництва.
(В ред. Федерального закону від 31.12.2005 N 210-ФЗ)
4. Види робіт з підготовки проектної документації, які впливають на безпеку об'єктів капітального будів-ництва, повинні виконуватися тільки індивідуальними підприємцями або юридичними особами, що мають видані саморе-гуліруемой організацією свідоцтва про допуск до таких видів робіт. Інші види робіт з підготовки проектної документації можуть виконуватися будь-якими фізичними або юридичними особами.
(Частина 4 в ред. Федерального закону від 22.07.2008 N 148-ФЗ)
5. Особою, що здійснює підготовку проектної документації, може бути забудовник або притягається забудовником або технічним замовником на підставі договору фізична або юридична особа. Особа, що здійснює підготовку проектної документації, організовує та координує роботи з підготовки проектної документації, несе відповідальність за якість проектної документації та її відповідність вимогам технічних регламентів. Особа, що здійснює підготовку проектної документації, має право виконувати певні види робіт з підготовки проектної документації самостійно за умови відповідності такої особи вимогам, передбаченим частиною 4 цієї статті, та (або) із залученням інших відповідних зазначеним вимогам-ям осіб.
(В ред. Федеральних законів від 27.07.2010 N 240-ФЗ, від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
5.1. У разі, якщо роботи з організації підготовки проектної документації об'єкта капітального будівництва включені в зазначений у частині 4 статті 55.8 цього Кодексу перелік, особа, яка здійснює підготовку проектної документації такого об'єктах-та капітального будівництва, повинно мати видане саморегулюючою організацією свідоцтво про допуск до робіт з організує -ції підготовки проектної документації.
(Частина 5.1 введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
5.2. Договором про підготовку проектної документації, укладеним забудовником або технічним замовником з фізичною або юридичною особою, може бути передбачено завдання на виконання інженерних вишукувань. У цьому випадку зазначене фізична або юридична особа здійснює також організацію та координацію робіт з інженерних вишукувань і несе відповідальність за досто-вірність, якість і повноту виконаних інженерних вишукувань. Цим договором також може бути передбачено забезпечення по-одержанні зазначеною фізичною або юридичною особою технічних умов.
(Частина 5.2 введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ, в ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
6. У разі, якщо підготовка проектної документації здійснюється фізичною або юридичною особою на підставі договору із забудовником або технічним замовником, забудовник або технічний замовник зобов'язаний надати такій особі:
(в ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
1) містобудівний план земельної ділянки або у разі підготовки проектної документації лінійного об'єкта проект пла-вання території та проект межування території;
(в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2) результати інженерних вишукувань (у разі, якщо вони відсутні, договором має бути передбачено завдання на виконан-ня інженерних вишукувань);
3) технічні умови (у разі, якщо функціонування проектованого об'єкта капітального будівництва неможливо забезпе-чити без підключення (технологічного приєднання) такого об'єкта до мереж інженерно-технічного забезпечення).
(В ред. Федерального закону від 30.12.2012 N 318-ФЗ)
7. Технічні умови, що передбачають максимальне навантаження, терміни підключення (технологічного приєднання) об'єк-тів капітального будівництва до мереж інженерно-технічного забезпечення та термін дії технічних умов, а також інфор-ція про плату за таке підключення (технологічне приєднання) надається організаціями, що здійснюють експлуатацію мереж інженерно-технічного забезпечення, без справляння плати протягом чотирнадцяти днів за запитами федеральних органів виконавчої-чої влади, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування або правооблада-телей земельних ділянок, якщо інше не передбачено законодавством про газопостачання в Російській Федерації. Термін дії пре-доставлених технічних умов та строк внесення плати за таке підключення (технологічне приєднання) встановлюються ор-ганізації, що здійснюють експлуатацію мереж інженерно-технічного забезпечення, не менше ніж на три роки або при комплекс-ном освоєнні земельних ділянок з метою житлового будівництва не менше ніж на п'ять років, за винятком випадків, передбачених законодавством Російської Федерації. Правовласник земельної ділянки протягом одного року або при комплексному освоєнні земельної ділянки з метою житлового будівництва протягом трьох років з моменту надання технічних умов та інформації про плату за таке підключення (технологічне приєднання) повинен визначити необхідну йому для підключення (технологічного приєднання) до мереж інженерно -технічного забезпечення навантаження в межах наданих йому технічних умов. Зобо-в'язання організації, що надала технічні умови, що передбачають максимальне навантаження, терміни підключення (техноло-гического приєднання) об'єктів капітального будівництва до мереж інженерно-технічного забезпечення та термін дії техниче-ських умов, припиняються у разі, якщо протягом одного року або при комплексному освоєнні земельної ділянки з метою житлового будівництва протягом трьох років з моменту надання правовласнику земельної ділянки зазначених технічних умов він не визначить необхідну йому для підключення (технологічного приєднання) до мереж інженерно-технічного забезпечення навантаження в межах наданих йому технічних умов та не подасть заявку про такий підключенні (технологічному приєднанні).
(Частина 7 в ред. Федерального закону від 30.12.2012 N 318-ФЗ)
8. Організація, що здійснює експлуатацію мереж інженерно-технічного забезпечення, зобов'язана забезпечити правовласнику земельної ділянки у встановлені терміни підключення (технологічне приєднання) побудованого або реконструйованого об'єк-єкта капітального будівництва до мереж інженерно-технічного забезпечення згідно з технічними умовами та інформацією про плату за підключення (технологічне приєднання), наданими правовласнику земельної ділянки.
(В ред. Федерального закону від 30.12.2012 N 318-ФЗ)
9. Орган місцевого самоврядування не пізніше ніж за тридцять днів до дня проведення відповідних торгів, або до дня при-йняття рішення про надання земельної ділянки, що перебуває у державній або муніципальній власності, для будівельник-ства, або до дня прийняття рішення про попереднє погодження місця розміщення об'єкта капітального будівництва предостав-ляє зацікавленим особам технічні умови підключення (технологічного приєднання) до мереж інженерно-технічного забезпечення, що передбачають максимальне навантаження, термін підключення (технологічного приєднання) об'єкта капітального будівництва до мереж інженерно-технічного забезпечення, термін дії технічних умов, інформацію про плату за підключення (технологічне приєднання).
(В ред. Федеральних законів від 31.12.2005 N 210-ФЗ, від 29.12.2006 N 258-ФЗ, від 30.12.2012 N 318-ФЗ)
10. Порядок визначення та надання технічних умов та визначення плати за підключення (технологічне присое-динение), а також порядок підключення (технологічного приєднання) об'єкта капітального будівництва до мереж інженерно-технічного забезпечення може встановлюватися Урядом Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 30.12.2012 N 318-ФЗ)
10.1. Вимоги частин 7 - 10 цієї статті не застосовуються до технологічного приєднання об'єктів капітального будівництва до електричних мереж. Порядок відповідного технологічного приєднання до електричних мереж встановлювали-ється законодавством Російської Федерації про електроенергетику.
(Частина 10.1 введена Федеральним законом від 30.12.2012 N 318-ФЗ)
11. Підготовка проектної документації здійснюється на підставі завдання забудовника або технічного замовника (при під-готуванні проектної документації на підставі договору), результатів інженерних вишукувань, містобудівного плану земельної ділянки або у разі підготовки проектної документації лінійного об'єкта на підставі проекту планування території та проекту межування території відповідно до вимог технічних регламентів, технічними умовами, дозволом на відхилення від граничних параметрів дозволеного будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва.
(В ред. Федеральних законів від 31.12.2005 N 210-ФЗ, від 20.03.2011 N 41-ФЗ, від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
12. До складу проектної документації об'єктів капітального будівництва, за винятком проектної документації лінійних об'єктів, включаються такі розділи:
1) пояснювальна записка з вихідними даними для архітектурно-будівельного проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва , в тому числі з результатами інженерних вишукувань, технічними умови-ми;
2) схема планувальної організації земельної ділянки, виконана відповідно до містобудівного плану земельної ділянки;
3) архітектурні рішення;
4) конструктивні і об'ємно-планувальні рішення;
5) відомості про інженерному устаткуванні, про мережах інженерно-технічного забезпечення, перелік інженерно-технічних МЕРО -ємств, утримання технологічних рішень;
6) проект організації будівництва об'єктів капітального будівництва;
7) проект організації робіт по знесенню або демонтажу об'єктів капітального будівництва, їх частин (при необхідності знесення або демонтажу об'єктів капітального будівництва, їх частин для будівництва, реконструкції інших об'єктів капітального будів-ництва);
8) перелік заходів з охорони навколишнього середовища;
9) перелік заходів щодо забезпечення пожежної безпеки;
10) перелік заходів щодо забезпечення доступу інвалідів до об'єктів охорони здоров'я, освіти, культури, відпочинку, спорту і іншим об'єктам соціально-культурного та комунально-побутового призначення, об'єктів транспорту, торгівлі, громадського харчування, об'єктів ділового, адміністративного, фінансового, релігійного призначення, об'єктів житлового фонду (у разі підготовки відповідної проектної документації);
Про окремі вимоги, які висуваються до забезпечення безпечної експлуатації будівель , споруд, див. Федеральний закон від 28.11.2011 N 337-ФЗ.
10.1) вимоги до забезпечення безпечної експлуатації об'єктів капітального будівництва;
(п. 10.1 введений Федеральним законом від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
11) кошторис на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів капітального будівництва, що фінансуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;
(в ред. Федеральних законів від 18.12.2006 N 232-ФЗ, від 24.07.2007 N 215-ФЗ)
Положення пункту 11.1 частини 12 статті 48 не поширюються на проектну документацію об'єктів капітального будівництва-ва, затверджену забудовником (замовником) або спрямовану ним на державну експертизу до дня набрання силу Федераль-ного закону від 23.11.2009 N 261-ФЗ, і на відносини, пов'язані з будівництвом, з реконструкцією, капітальним ремонтом об'єктів капітального будівництва відповідно до зазначеної проектною документацією (частина 2 статті 48 Федерального закону від 23.11.2009 N 261 - ФЗ).
11.1) перелік заходів щодо забезпечення дотримання вимог енергетичної ефективності і вимог оснащеності будинків, будівель, споруд приладами обліку використовуваних енергетичних ресурсів;
  (П. 11.1 введений Федеральним законом від 23.11.2009 N 261-ФЗ)
  12) інша документація у випадках, передбачених федеральними законами.
  12.1. Підготовка проектної документації з ініціативи забудовника або технічного замовника може здійснюватися примі-Передачі до окремих етапів будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва.
  (Частина 12.1 введена Федеральним законом від 31.12.2005 N 210-ФЗ, в ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
  12.2. У разі проведення капітального ремонту об'єктів капітального будівництва здійснюється підготовка окремих раз-делов проектної документації на підставі завдання забудовника або технічного замовника залежно від змісту робіт, ви виконуваних при капітальному ремонті об'єктів капітального будівництва.
  (Частина 12.2 введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 243-ФЗ, в ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
  13. Склад та вимоги до змісту розділів проектної документації стосовно до різних видів об'єктів капітально-го будівництва, у тому числі до лінійних об'єктів, склад та вимоги до змісту розділів проектної документації стосовно окремих етапах будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва, склад та вимоги до змісту розділів проектної документації при проведенні капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, а також склад і вимоги до спів-підтримання розділів проектної документації, представленої на експертизу проектної документації та до органів державного будів-тельного нагляду, встановлюються Урядом Російської Федерації.
  (В ред. Федеральних законів від 31.12.2005 N 210-ФЗ, від 18.12.2006 N 232-ФЗ, від 18.07.2011 N 243-ФЗ, від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
  14. Проектна документація об'єктів використання атомної енергії (в тому числі ядерних установок, пунктів зберігання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, пунктів зберігання радіоактивних відходів), небезпечних виробничих об'єктів, що визначаються відповідно до законодавства Російської Федерації, особливо небезпечних, технічно складних, унікальних об'єктів, об'єктів оборони і безпеки також повинна містити перелік заходів з цивільної оборони, заходів з попередження надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, заходів з протидії тероризму.
  (В ред. Федеральних законів від 11.07.2011 N 190-ФЗ, від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
  15. Проектна документація затверджується забудовником або технічним замовником. У випадках, передбачених статтею 49 на-вартого Кодексу, забудовник або технічний замовник до затвердження проектної документації направляє її на експертизу. При цьому проектна документація затверджується забудовником або технічним замовником за наявності позитивного висновку експертизи проектної документації.
  (В ред. Федеральних законів від 31.12.2005 N 210-ФЗ, від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
  16. Не допускається вимагати узгодження проектної документації, укладання на проектну документацію та інші документи, не передбачені цим Кодексом.
  (Частина 16 введена Федеральним законом від 18.12.2006 N 232-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 48. Архітектурно-будівельне проектування-вання"
 1. Стаття 23.56. Органи державного архітектурно-будівельного нагляду
    статтями 9.4, 9.5 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) начальник головної інспекції державного архітектурно-будівельного нагляду федерального органу виконавчої влади, уповноваженого в галузі будівництва та архітектури, його заступники; 2) начальники інспекцій
 2. 15. Твори архітектури як об'єкти авторського права
    архітектурну діяльність в Російській Федерації »(гл. 4« Авторське право на твори архитек тури »). Твір архітектури об'єктивно существуетв формі двомірного зображення (малюнок, план, креслення і т.д.) абов тривимірної об'емнопространственной формі (модель, макет, спорудження і т. д.). Основними об'єктами авторського права, в яких виражений результат творчої архітектурної
 3. Стаття 23.69. Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення державного контролю (нагляду) за діяльністю саморегулівних організацій в області інженерних вишукувань, архітектурно-будівельного проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва
    архітектурно-будівельного проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 9.5.1 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органу, зазначеного у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник федерального органу
 4. 3. Сторони у договорі
    архітектурну діяльність в РФ "передбачає, що укладач (архітектор) архітектурного проекту повинен мати ліцензію на архітектурну діяльність. У цьому ж Законі врегульовано порядок ліцензування такої діяльності, до якої належить створення як архітектурних проектів, так і архітектурних об'єктів. Нарешті, сам ФЗ РФ" Про ліцензування окремих видів діяльності "включив у
 5. Коментар до статті 23.56
    статтями). Про посадових осіб Держбуду Росії, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення, см. п. 2 коментарю до ст. 28.3 (у частині коментарю до п. 70 ч. 2 зазначеної
 6. 1. Права та обов'язки сторін договору будівельного підряду
    будівельного підряду є надзвичайне різноманіття прав і обов'язків його сторін. У зв'язку з цим права та обов'язки сторін можуть бути згруповані стосовно до основних умов договору будівельного підряду та порядку виконання випливають з нього зобов'язань. При цьому можна виділити наступні групи прав і обов'язків сторін за договором будівельного підряду: - права і
 7. § 3. Правове регулювання архітектурної діяльності та проектування в будівництві
    архітектурну діяльність в РФ »і« Про містобудівну діяльність в РФ ». Важливе значення має також Інструкція про склад, порядок розробки, погодження та затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво підприємств, будівель і споруд, затверджена постановою Держбуду СРСР від 23 грудня 1985 № 253. Кожен майбутній забудовник (замовник), тобто юридична або фізична
 8. Стаття 8.1. Недодержання екологічних вимог під час здійснення містобудівної діяльності та експлуатації підприємств, споруд чи інших об'єктів
    архітектурно-будівельному проектуванні, будівництві, капітальному ремонті, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації, виведенні з експлуатації будинків, будівель, споруд та інших об'єктів капітального будівництва - (в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч
 9. Стаття 740. Договір будівельного підряду
    будівельного підряду підрядник зобов'язується у встановлений договором термін побудувати за завданням замовника певний об'єкт або виконати інші будівельні роботи, а замовник зобов'язується створити підряднику необхідні умови для виконання робіт, прийняти їх результат і сплатити обумовлену ціну. 2. Договір будівельного підряду укладається на будівництво або реконструкцію підприємства,
 10. Стаття 747. Додаткові обов'язки замовника за договором будівельного підряду
    будівельного підряду умовам, а за відсутності таких умов забезпечувати своєчасний початок робіт, нормальне їх ведення і завершення в строк. 2. Замовник зобов'язаний у випадках і в порядку, передбачених договором будівельного підряду, передавати підряднику у користування необхідні для здійснення робіт будівлі та споруди, забезпечувати транспортування вантажів на його адресу, тимчасову
 11. Стаття 750. Співпраця сторін у договорі будівельного підряду
    будівельного підряду, кожна з сторін зобов'язана вжити усіх залежних від неї розумних заходів щодо усунення таких перешкод. Сторона, яка не виконала цього обов'язку, втрачає право на відшкодування збитків, завданих тим, що відповідні перешкоди не були усунені. 2. Витрати боку, пов'язані з виконанням обов'язків, зазначених у пункті 1 цієї статті, підлягають відшкодуванню іншою
 12. Стаття 1294. Права автора твору архітектури, містобудування чи садово-паркового мистецтва
    архітектурного, містобудівного або садово-паркового проекту. Використання архітектурного, містобудівного або садово-паркового проекту для реалізації допускається тільки одноразово, якщо інше не встановлено договором, відповідно до якого створено проект. Проект і виконана на його основі документація для будівництва можуть бути використані повторно тільки за згодою автора проекту.
© 2014-2022  yport.inf.ua