Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 46.3. Порядок організації та проведення аук-Ціон на право укласти договір про розвиток забудованої території

(введена Федеральним законом від 18.12.2006 N 232-ФЗ)
1. Аукціон на право укласти договір про розвиток забудованої території є відкритим за складом учасників і формі по-дачі заявок (далі у цій статті - аукціон).
2. Рішення про проведення аукціону приймається головою місцевої адміністрації.
3. В якості організатора аукціону виступає орган місцевого самоврядування, який прийняв рішення про розвиток забудованої тер-ритор, або діюча на підставі договору з ним спеціалізована організація.
4. Орган місцевого самоврядування, який прийняв рішення про проведення аукціону, визначає початкову ціну предмета аукціону, суму завдатку та істотні умови договору. Методика визначення початкової ціни предмета аукціону може бути встановлена суб'єктом Російської Федерації.
5. Організатор аукціону встановлює час, місце і порядок проведення аукціону, форму та строки подання заявок на участь в аукціоні, порядок внесення та повернення завдатку, величину підвищення початкової ціни предмета аукціону ("крок аукціону"). "Крок аукціонів на" встановлюється в межах від одного відсотка до п'яти відсотків початкової ціни предмета аукціону.
6. Повідомлення про проведення аукціону розміщується на офіційному сайті Російської Федерації в мережі "Інтернет" для розміщення інформації про проведення торгів (далі - офіційний сайт в мережі "Інтернет") не менше ніж за тридцять днів до дня проведення аукціонів на. Урядом Російської Федерації визначаються офіційний сайт в мережі "Інтернет" і уповноважений на його ведення орган. До визначення Урядом Російської Федерації офіційного сайту в мережі "Інтернет" повідомлення про проведення аукціону розмі-тається на офіційному сайті муніципального освіти в мережі "Інтернет" або у разі відсутності у муніципального освіти офіційного сайту на офіційному сайті суб'єкта Російської Федерації, в межах якого розташоване таке муніципальне об-разование, в мережі "Інтернет", а також опубліковується організатором аукціону в порядку, встановленому для офіційного опу-вання муніципальних правових актів та іншої офіційної інформації. Інформація про проведення аукціону повинна бути доступна для ознайомлення всім зацікавленим особам без справляння плати.
(Частина 6 в ред. Федерального закону від 06.12.2011 N 401-ФЗ)
7. Повідомлення про проведення аукціону, підлягає опублікуванню в порядку, встановленому для офіційного опублікування муніципальних правових актів, іншої офіційної інформації, повинно містити такі відомості:
1) найменування, місце знаходження, поштову адресу та адресу електронної пошти, номер контактного телефону органу місцевого само-врядування або спеціалізованої організації;
2) зазначення офіційного сайту, на якому розміщено повідомлення про проведення аукціону;
3) місце, дата, час проведення аукціону;
4) адреса місця прийому, порядок подачі заявок на участь в аукціоні;
5) реквізити рішення органу місцевого самоврядування про розвиток забудованої території, щодо якої прийнято рішен-ня про розвиток;
6) місце розташування, площа забудованої території, щодо якої прийнято рішення про розвиток;
7) початкова ціна права на укладення договору .
8. У повідомленні про проведення аукціону, размещаемом на офіційному сайті в порядку, встановленому частиною 6 цієї статті, поряд з відомостями, передбаченими частиною 7 цієї статті, повинні бути зазначені такі відомості:
1) вимоги до змісту і формі заявки на участь в аукціоні;
2) порядок і термін відкликання заявок на участь в аукціоні, порядок внесення змін до таких заявки;
3) обтяження прав на земельні ділянки, що перебувають у муніципальній власності і розташовані в межах такої тер-ритор, і обмеження їх використання, обтяження прав на об'єкти нерухомого майна, що знаходяться в муніципальній власності та розташовані на такій території;
4) вказівка містобудівного регламенту, встановленого для земельних ділянок в межах забудованої території, у відношенні якої прийнято рішення про розвиток;
5) місцеві нормативи містобудівного проектування (за їх відсутності - затверджені органом місцевого самоврядування розрахункові показники забезпечення забудованої території, щодо якої прийнято рішення про розвиток, об'єктами соціального та комунально-побутового призначення, об'єктами інженерної інфраструктури);
6) "крок аукціону";
7) розмір завдатку, строк і порядок його внесення, реквізити рахунку для перерахування завдатку у разі встановлення органом місцевого самоврядування вимоги про внесення завдатку для участі в аукціоні;
8) істотні умови договору, встановлені відповідно до частин 3 і 4 статті 46.2 цього Кодексу;
9) проект договору.
9. Організатор аукціону має право відмовитися від проведення аукціону не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дня проведення аукціонів на. Повідомлення про відмову в проведенні аукціону опубліковується організатором аукціону в друкованих виданнях, в яких у відпо-вії з частиною 6 цієї статті було опубліковано повідомлення про проведення аукціону, і розміщується на офіційному сайті в мережі "Ін-тернет", на якому було розміщено повідомлення про проведення аукціону, відповідно протягом п'яти робочих днів і протягом двох робочих днів з дня прийняття рішення про відмову в проведенні аукціону. Організатор аукціону протягом трьох днів зобов'язаний сповістити учасників аукціону про відмову в проведенні аукціону і повернути учасникам аукціону внесені ними задатки.
10. Для участі в аукціоні заявники представляють в установлений у повідомленні про проведення аукціону строк наступні доку-менти:
1) заявка на участь в аукціоні за встановленою формою із зазначенням реквізитів рахунку для повернення завдатку у разі встановлення органом місцевого самоврядування вимоги про внесення завдатку для участі в аукціоні;
2) виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб - для юридичних осіб, виписка з єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців - для індивідуальних підприємців;
3) документи, що підтверджують внесення завдатку у разі встановлення органом місцевого самоврядування вимоги про внесення завдатку для участі в аукціоні;
4) документи про відсутність у заявника заборгованості за нарахованими податками, зборами та іншим обов'язкових платежах до бюджетів ти будь-якого рівня або державні позабюджетні фонди за минулий календарний рік, розмір якої перевищує двадцять п'ять відсотків балансової вартості активів заявника за даними бухгалтерської звітності за останній завершений звітний пери-од.
11. Організатор аукціону не вправі вимагати подання інших документів, за винятком зазначених у частині 10 цієї статті документів.
12. Прийом заявок на участь в аукціоні припиняється не раніше ніж за п'ять днів до дня проведення аукціону. Заявка на участь в аукціоні, що надійшла після закінчення терміну її прийому, повертається в день її надходження заявникові.
13. Один заявник має право подати лише одну заявку на участь в аукціоні.
14. Заявник не допускається до участі в аукціоні з таких підстав:
1) неподання визначених частиною 10 цієї статті необхідних для участі в аукціоні документів або надання-ня недостовірних відомостей;
2) ненадходження завдатку на рахунок, вказаний в повідомленні про проведення аукціону, до дня закінчення прийому документів для уча-сті в аукціоні у разі встановлення органом місцевого самоврядування вимоги про внесення завдатку для участі в аукціоні;
3) невідповідність заявки на участь в аукціоні вимогам, зазначеним у повідомленні про проведення аукціону.
15. Відмова у допуску до участі в аукціоні з інших підстав, за винятком зазначених у частині 14 цієї статті, не допус-кається.
16. Організатор аукціону веде протокол прийому заявок на участь в аукціоні, який повинен містити відомості про заявників, про дати подачі заявок на участь в аукціоні, про внесені задатках, а також відомості про заявників, не допущених до участі в аукціоні, із зазначенням причин відмови. Протокол прийому заявок на участь в аукціоні підписується організатором аукціону протягом одного дня з дня закінчення терміну прийому заявок. Заявник стає учасником аукціону з моменту підписання організатором аукціону прото-кола прийому заявок на участь в аукціоні.
17. Заявники, визнані учасниками аукціону, і заявники, не допущені до участі в аукціоні, повідомляються про прийняте рішення не пізніше наступного дня після дня оформлення даного рішення протоколом прийому заявок на участь в аукціоні.
18. Організатор аукціону зобов'язаний повернути внесений завдаток заявнику, не допущені до участі в аукціоні, протягом п'яти ра-бочих днів з дня оформлення протоколу прийому заявок на участь в аукціоні.
19. Заявник має право відкликати прийняту організатором аукціону заявку на участь в аукціоні до дня закінчення терміну прие-ма заявок, повідомивши про це в письмовій формі організатора аукціону.
Організатор аукціону зобов'язаний повернути внесений завдаток заявнику протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації відкликання за-явки. У разі відкликання заявки заявником пізніше дня закінчення терміну прийому заявок завдаток повертається в порядку, встановленому для учасників аукціону.
20. Організатор аукціону веде протокол аукціону, в якому фіксуються останнє і передостаннє пропозиції про ціну предмета аукціону.
21. Переможцем аукціону визнається учасник аукціону, який запропонував найбільшу ціну за право на укладення договору.
22. Результати аукціону оформляються протоколом, який підписується організатором аукціону і переможцем аукціону в день проведення аукціону. Протокол про результати аукціону складається у двох примірниках, один з яких передається переможцю аукціону, а другий залишається у організатора аукціону.
23. Організатор аукціону протягом п'яти робочих днів з дня підписання протоколу про результати аукціону зобов'язаний повернути за-датки особам, які брали участь в аукціоні, але не перемогли у ньому.
24. Інформація про результати аукціону опубліковується організатором аукціону в друкованих виданнях, в яких у відпо-вії з частиною 6 цієї статті було опубліковано повідомлення про проведення аукціону, і розміщується на офіційному сайті в мережі "Ін-тернет", на якому було розміщено повідомлення про проведення аукціону , відповідно протягом п'яти робочих днів і протягом трьох робочих днів з дня підписання протоколу про результати аукціону.
25. У разі, якщо переможець аукціону ухилився від укладення договору, орган місцевого самоврядування має право звернутися до суду з вимогою про відшкодування збитків, заподіяних ухиленням переможця аукціону від укладання такого договору, або укласти зазначений договір з учасником аукціону, який зробив передостаннє пропозицію про ціну предмета аукціону (ціною права на заклю-чення договору).
26. Договір укладається на умовах, зазначених у повідомленні про проведення аукціону, за ціною, запропонованою переможцем аук-Ціон. При укладанні договору зміна умов аукціону на підставі угоди сторін такого договору або на вимогу однієї з його сторін не допускається. Не допускається укладення договору за результатами аукціону або в разі, якщо аукціон визнається не відбутися у-явшімся з причини, зазначеної у пункті 1 частини 27 цієї статті, раніше ніж через десять днів з дня розміщення інформації про резуль-тати аукціону на офіційному сайті в мережі " Інтернет ".
(В ред. Федерального закону від 06.12.2011 N 401-ФЗ)
27. Аукціон визнається не відбувся у випадках, якщо:
1) в аукціоні брали участь менше двох учасників;
2) після триразового оголошення початкової ціни предмета аукціону жоден з учасників не заявив про свій намір пріоб-ресті предмет аукціону з початковою ціною.
28. У разі, якщо аукціон визнаний не відбувся з причини, зазначеної у пункті 1 частини 27 цієї статті, єдиний учасник аукціону протягом тридцяти днів з дня проведення аукціону має право укласти договір, а орган місцевого самоврядування, за рішенням якого проводився аукціон, зобов'язаний укласти такий договір з єдиним учасником аукціону з початковою ціною предмета аукціону.
29. До укладення договору переможець відкритого аукціону або має право укласти договір відповідно до частин 25 і 28 цієї статті особа повинні надати угоду про забезпечення виконання договору, якщо надання такого забезпе-чення є істотною умовою договору.
30. Організатор аукціону у випадках, якщо аукціон був визнаний таким або якщо договір не був укладений з единим учасником аукціону, має право оголосити про проведення повторного аукціону. При цьому можуть бути змінені умови аукціону.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 46.3. Порядок організації та проведення аук-Ціон на право укласти договір про розвиток забудованої території "
 1. Укладення договору на торгах
    Укладення договору на торгах врегульовано ст.447-449 ГК і володіє істотними особливостями в укладенні договору. Шляхом проведення торгів може бути укладений будь-який договір, якщо інше не суперечить його суті. Зокрема, не можуть бути укладені таким чином авторські, видавничі договори, договір дарування, договір про спільну діяльність (простого товариства), установчий
 2. 4.2. Порядок проведення кадастрової оцінки
    Порядок кадастрового обліку визначено Федеральним законом від 24.07.2007 N 221-ФЗ "Про державний кадастр нерухомості" (далі - Закон N 221-ФЗ, вилучення із закону см. в додатку 1, с. 118). Державна кадастрова оцінка проводиться за рішенням виконавчого органу державної влади суб'єкта РФ або у випадках, встановлених законодавством суб'єкта РФ, за рішенням органу
 3. Стаття 43. Дія колективного договору
    1. У коментованій статті визначено терміни дії колективного договору; сфера його дії в організації, в якій він укладений; порядок збереження дії колективного договору з урахуванням організаційно-правових змін у діяльності організації. 2. Згідно ст. 43 ТК термін дії колективного договору не більше трьох років. Він обчислюється з моменту набрання ним чинності, тобто з дня
 4. Стаття 292. Розірвання трудового договору
    Коментар до статті 1. Припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців, допускається тільки з загальних підставах, передбаченим ТК. Ніяких вилучень гл. 45 не встановлено. 2. Разом з тим ст. 292 передбачає особливий порядок припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців. Так, за загальним правилом працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши
 5. Стаття 429. Попередній договір
    1. За попереднім договором сторони зобов'язуються укласти в майбутньому договір про передачу майна, виконанні робіт чи наданні послуг (основний договір) на умовах, передбачених попереднім договором. 2. Попередній договір укладається у формі, встановленій для основного договору, а якщо форма основного договору не встановлена, то в письмовій формі. Недотримання правил про форму
 6. Стаття 296. Розірвання трудового договору з працівниками, зайнятими на сезонних роботах
    Коментар до статті 1. Припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців, допускається тільки з загальних підставах, передбаченим ТК. Ніяких вилучень гл. 46 не встановлено. Разом з тим ст. 296 визначає порядок припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців. Так, за загальним правилом працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши про це
 7. Стаття 434. Форма договору
    1. Договір може бути укладений у будь-якій формі, передбаченої для здійснення угод, якщо законом для договорів даного виду не встановлена певна форма. Якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним після надання йому обумовленої форми, хоча б законом для договорів даного виду така форма не була потрібна. 2. Договір в письмовій формі може
 8. Стаття 940. Форма договору страхування
    1. Договір страхування має бути укладений у письмовій формі. Недотримання письмової форми тягне недійсність договору страхування, за винятком договору обов'язкового державного страхування (стаття 969). 2. Договір страхування може бути укладений шляхом складання одного документа (пункт 2 статті 434) або вручення страховиком страхувальникові на підставі його письмової або
 9. Стаття 198. Учнівський договір
    Коментар до статті 1. У ст. 198 передбачено два види учнівського договору. Згідно ч. 1 ст. 198 з особою, бажаючим отримати професію (спеціальність) в даній організації, роботодавець - юридична особа (організація) має право укласти учнівський договір на підготовку за певною професією (спеціальністю). 2. З працівниками організації, які надходять на професійне навчання з
 10. Стаття 1009. Субагентский договір
    1. Якщо інше не передбачено агентським договором, агент має право з метою виконання договору укласти субагентский договір з іншою особою, залишаючись відповідальним за дії субагента перед принципалом. В агентській договорі може бути передбачено обов'язок агента укласти субагентский договір із зазначенням або без зазначення конкретних умов такого договору. 2. Субагент не має права укладати
 11. Попередній договір
    Попередній договір не породжує у сторін прав і обов'язків з передачі майна, виконання робіт та надання послуг. На підставі попереднього договору у сторін виникає єдиний обов'язок - обов'язок укласти в майбутньому основний, остаточний договір на умовах, визначених у попередньому договорі. Ст. 429 ГК РФ визначені зміст і форма попереднього договору.
 12. Стаття 346. Матеріальна відповідальність працівників релігійних організацій
    1. Раніше в діючому законодавстві не було спеціальної статті про матеріальну відповідальність працівників релігійних організацій. На цих працівників поширювалися загальні норми про матеріальну відповідальність. Встановлені ними правила (умови виникнення, порядок визначення збитку, обставини, що виключають матеріальну відповідальність працівника, порядок стягнення) повинні повною
 13. Стаття 16. Укладення договору водокористування
    1. Договір водокористування укладається відповідно до цивільного законодавства, якщо інше не передбачено настою-щим Кодексом. 2. Договір водокористування в частині використання акваторії водного об'єкта, у тому числі для рекреаційних цілей, укладається за результатами аукціону у випадках, встановлених Урядом Російської Федерації, а також у разі, якщо є декілька
 14. 45. Укладення договору в обов'язковому порядку
    Законом передбачені випадки, коли сторони повинні укласти договір в обов'язковому порядку (ст. 445 ГК РФ). Дані норми носять диспозитивний характер, а сторонам дано право погодити інші строки й інший порядок (п. 3 ст. 445 ГК РФ). Обов'язок укласти договір виникає з: 1) закону (публічного договору, норм, що регулюють укладення договору на торгах), 2) договору (попереднього
 15. Стаття 38. Придбання земельної ділянки із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, або права на укладення договору оренди такої земельної ділянки на торгах (конкурсах, аукціонах)
    1. Предметом торгів (конкурсів, аукціонів) може бути сформований відповідно до підпункту 1 пункту 4 статті 30 цього Кодексу земельна ділянка з установленими межами або право на укладення договору оренди такої земельної ділянки. 2. В якості продавця земельної ділянки або права на укладення договору оренди такої земельної ділянки виступає виконавчий орган
 16. Стаття 292. Розірвання трудового договору
    1. Коментована стаття встановлює стосовно працівників, які уклали трудовий договір на строк до двох місяців, три вилучення (виключення, особливості) із загальних правил при припиненні трудового договору. Вони стосуються порядку звільнення як з ініціативи працівника, так і роботодавця, а також виплати вихідної допомоги. У ч. 1 цієї статті закріплені форма і скорочений термін попередження
 17. Стаття 114. Щорічні оплачувані відпустки
    Коментар до статті 1. Право на щорічну оплачувану відпустку належить до основних конституційних прав громадян. Закріплюючи це право в якості невід'ємного права кожного, ст. 37 Конституції РФ разом з тим передбачає, що воно гарантується всім особам, які працюють за трудовим договором. Це означає, що, тільки уклавши трудовий договір, працівник має право вимагати від роботодавця
 18. Стаття 749. Участь інженера (інженерної організації) у здійсненні прав і виконанні обов'язків замовника
    Замовник з метою здійснення контролю та нагляду за будівництвом і прийняття від його імені рішень у взаєминах з підрядником може укласти самостійно без згоди підрядника договір про надання замовнику послуг такого роду з відповідним інженером (інженерної організацією). У цьому разі в договорі будівельного підряду визначаються функції такого інженера (інженерної
 19. Стаття 447. Укладення договору на торгах
    1. Договір, якщо інше не випливає з його істоти, може бути укладений шляхом проведення торгів. Договір укладається з особою, що виграв торги. 2. В якості організатора торгів може виступати власник речі або володар іншого майнового права на неї. Організатором торгів також можуть бути спеціалізована організація або інша особа, які діють на підставі договору з
© 2014-2022  yport.inf.ua