Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 46.2. Договір про розвиток забудованої тер-ритор

(введена Федеральним законом від 18.12.2006 N 232-ФЗ)
1. За договором про розвиток забудованої території (далі також - договір) одна сторона зобов'язується у встановлений договором термін своїми силами і за свій рахунок і (або) із залученням інших осіб та (або) коштів інших осіб виконати зобов'язання відповідно до пунктів 3 - 6 частини 3 цієї статті, а інша сторона (орган місцевого самоврядування) зобов'язується створити необхідні умови для виконання зобов'язань відповідно до пунктів 7 - 9 частини 3 цієї статті. Договором можуть бути передбачені інші зобов'язання сторін відповідно до частини 4 цієї статті.
2. Договір укладається органом місцевого самоврядування з переможцем відкритого аукціону на право укласти такий договір або іншою особою відповідно до частин 25 і 28 статті 46.3 цього Кодексу.
3. Істотними умовами договору є:
1) відомості про місцезнаходження і площі забудованої території, щодо якої прийнято рішення про розвиток, перелік адрес будинків, будівель, споруд, що підлягають знесенню, реконструкції;
2) ціна права на укладення договору;
3) зобов'язання особи, яка уклала договір з органом місцевого самоврядування, підготувати проект планування забудованої території, включаючи проект межування забудованої території, щодо якої прийнято рішення про розвиток, відповідно до містобудівного регламенту та місцевими нормативами містобудівного проектування (за їх відсутності - відповідно до затверджених органом місцевого самоврядування розрахунковими показниками забезпечення такої території об'єктами соціального та комунально-побутового призначення, об'єктами інженерної інфраструктури); максимальні терміни підготовки таких документів;
4) зобов'язання особи, яка уклала договір з органом місцевого самоврядування, створити або придбати, а також передати в го-жавну чи муніципальну власність упорядковані житлові приміщення для надання громадянам, яких виселяють з жилих приміщень, наданих за договорами соціального найму, договорами найму спеціалізованого житлового приміщення і рас-покладених на забудованій території, щодо якої прийнято рішення про розвиток; максимальні терміни виконання зазначеного зобов'язання;
5) зобов'язання особи, яка уклала договір з органом місцевого самоврядування, сплатити викупну ціну за вилучаються на ос-новании рішення органу місцевого самоврядування, прийнятого відповідно до житловим законодавством, житлові приміщення в мно-гоквартірних будинках, визнаних аварійними і підлягають знесенню і розташованих на забудованій території, щодо якої прийнято рішення про розвиток, і земельні ділянки, на яких розташовані такі багатоквартирні будинки, за винятком житлових примі-щений та земельних ділянок, що перебувають у власності, в тому числі у спільній частковій власності, Російської Федерації, суб'єктів-та Російської Федерації, муніципального освіти, у разі, якщо таким власникам були передані житлові приміщення в відповідної з пунктом 4 цієї частини; максимальні терміни виконання зазначеного зобов'язання;
6) зобов'язання особи, яка уклала договір з органом місцевого самоврядування, здійснити будівництво на забудованій тер-ритор, щодо якої прийнято рішення про розвиток, відповідно до затвердженого проектом планування забудованої терито-рії; максимальні терміни здійснення будівництва;
7) зобов'язання органу місцевого самоврядування затвердити проект планування забудованої території, включаючи проект Межева-ня забудованої території , відносно якої прийнято рішення про розвиток, відповідно до містобудівного регламентом і ме-стнимі нормативами містобудівного проектування (за їх відсутності - відповідно до затверджених органом місцевого само-управління розрахунковими показниками забезпечення такої території об'єктами соціального та комунально-побутового призначення, об'єктах- тами інженерної інфраструктури); максимальні терміни виконання зазначеного зобов'язання;
8) зобов'язання органу місцевого самоврядування вжити в установленому порядку рішення про вилучення шляхом викупу житлових по-ня в багатоквартирних будинках, визнаних аварійними і підлягають знесенню і розташованих на забудованій території, в від-носінні якої прийнято рішення про розвиток, а також земельних ділянок, на яких розташовані такі багатоквартирні будинки; максимальні терміни виконання зазначеного зобов'язання;
9) зобов'язання органу місцевого самоврядування після виконання особою, що уклала договір з органом місцевого само-врядування, зобов'язань, передбачених пунктами 3 - 5 цієї частини, надати зазначеній особі без проведення торгів в відпо-вії з земельним законодавством для будівництва в межах забудованої території, щодо якої прийнято рішення про раз- вітіі, земельні ділянки, які знаходяться в муніципальній власності або державна власність на які не розгром-нічена (якщо розпорядження такими земельними ділянками здійснюється органом місцевого самоврядування) і які не предоставле-ни в користування і (або) у володіння громадянам та юридичним особам; максимальні терміни виконання зазначеного зобов'язання;
10) строк договору;
11) відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору.
4. У договорі поряд із зазначеними в частині 3 цієї статті істотними умовами можуть бути передбачені інші суще-дарські умови, в тому числі:
1) зобов'язання особи, яка уклала договір з органом місцевого самоврядування, здійснити будівництво та (або) реконструк-цію об'єктів інженерної, соціальної та комунально-побутової інфраструктур, призначених для забезпечення забудованої території, щодо якої прийнято рішення про розвиток; максимальні терміни виконання зазначеного зобов'язання;
2) зазначення видів об'єктів, передбачених пунктом 1 цієї частини і підлягають по закінченні будівництва передачі в муніципальну власність; умови і терміни такої передачі;
3) умови і обсяг участі органу місцевого самоврядування у розвиток забудованої території з зазначенням відповідних термінів;
4) способи і розмір забезпечення виконання договору особою, що уклала договір з органом місцевого самоврядування.
5. При цьому забороняється включення в договір умови про передачу у державну чи муніципальну власність житлових приміщень, за винятком житлових приміщень, зазначених у пункті 4 частини 3 цієї статті, а також встановлення інших умов до-говору, якщо такі умови тягнуть за собою додаткові витрати особи, уклав договір з органом місцевого само-врядування.
6. Придбання прав на земельні ділянки та об'єкти капітального будівництва, розташовані в межах забудованої терри-торії, щодо якої прийнято рішення про розвиток, і не підлягають вилученню для муніципальних потреб, особою, що уклали договір з органом місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до цивільного законодавства та земельною законодав-ством.
7. При здійсненні обороту наданих відповідно до частини 8 статті 46.1 цього Кодексу та пунктом 9 частини 3 на-що стоїть статті земельних ділянок до нових правовласникам переходять обов'язки з виконання вимог, передбачених пунктом 6 частини 3 цієї статті, а також інших вимог, якщо вони є суттєвими умовами договору відповідно до частини 4 цієї статті і визначають зобов'язання уклав договір з органом місцевого самоврядування особи, які підлягають виконанню після надання зазначених земельних ділянок.
8. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, передбачених пунктом 6 частини 3 цієї статті, та інших зобов'язань, якщо вони є істотними умовами договору і підлягають виконанню після надання земельних ділянок відповідно до частини 8 статті 46.1 цього Кодексу та пунктом 9 частини 3 цієї статті, права на відповідні земельні ділянки можуть бути припинені відповідно до земельного законодавства та цивільним законодавством.
9. Орган місцевого самоврядування в односторонньому порядку має право відмовитися від виконання договору в разі:
1) невиконання особою, що уклали договір з органом місцевого самоврядування, зобов'язань, передбачених пунктами 3 - 5 частини 3 і пунктом 4 частини 4 цієї статті;
2) невиконання особою, що уклали договір з органом місцевого самоврядування, або відповідно до частини 7 цієї стат-ті новими правовласниками земельних ділянок зобов'язань, передбачених пунктом 6 частини 3 цієї статті, а також пункту -ми 1 і 2 частини 4 цієї статті, якщо такі зобов'язання передбачені договором;
3) в інших випадках, встановлених федеральним законом або договором.
10. Особа, що уклала договір з органом місцевого самоврядування, в односторонньому порядку має право відмовитися від виконання договору в разі:
1) невиконання органом місцевого самоврядування зобов'язань, передбачених пунктами 7 - 9 частини 3 цієї статті, а також пунктом 3 частини 4 цієї статті, якщо такі зобов'язання передбачені договором;
2) в інших випадках, встановлених федеральним законом або договором.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 46.2. Договір про розвиток забудованої тер-ритор "
 1. Стаття 46.1. Розвиток забудованих територій
  (введена Федеральним законом від 18.12.2006 N 232-ФЗ) 1. Розвиток забудованих територій здійснюється в межах елемента планувальної структури (кварталу, мікрорайону) або його частини (частин), у межах суміжних елементів планувальної структури або їх частин. 2. Рішення про розвиток забудованої території приймається органом місцевого самоврядування за ініціативою органу державного-кої влади
 2. Стаття 11.7. Перерозподіл земельних ділянок
  1. При перерозподілі декількох суміжних земельних ділянок утворюються кілька інших суміжних земельних ділянок, і існування таких суміжних земельних ділянок припиняється. 2. При перерозподілі земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, у їх власників виникає право власності на відповідні утворені земельні ділянки відповідно до угод між
 3. Стаття 43. Проекти межування територій
  1. Підготовка проектів межування територій здійснюється стосовно забудованим і підлягає забудові територій-ям, розташованим у межах елементів планувальної структури. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 2. Підготовка проектів межування забудованих територій здійснюється з метою встановлення меж забудованих земельних ділянок та меж незабудованих земельних
 4. 2.3. Особливості надання земельних ділянок для житлового будівництва із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності
  Одна з найважливіших соціальних проблем - житлова проблема, розв'язувана державою в рамках національного проекту забезпечення доступним житлом населення країни, - є підставою для законодавчого порядку надання земельних ділянок для зазначених цілей. Такий порядок встановлено пп. 2 п. 1 ст. 30, а також ст. ст. 30.1 і 30.2, 38.1 і 38.2 ЗК РФ. Земельний кодекс РФ встановлює
 5. Стаття 11.2. Освіта земельних ділянок
  1. Земельні ділянки утворюються при розділі, об'єднанні, перерозподілі земельних ділянок або виділ з земельних ділянок, а також із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності. 1.1. Земельні ділянки утворюються при створенні штучних земельних ділянок у порядку, встановленому Федеральним законом "Про штучні земельних ділянках, створених на водних
 6. Стаття 11.3. Освіта земельних ділянок із земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності
  1. Освіта земельних ділянок із земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності, здійснюється на підставі рішень виконавчих органів державної влади або органів місцевого самоврядування, передбачених статтею 29 цього Кодексу, за винятком випадків: 1) розділу земельних ділянок, наданих садівничим, городницьких або дачним
 7. § 4. Правові умови утворення земельних ділянок
  З 24 жовтня 2008 р. у зв'язку з набранням чинності Федерального закону від 22 липня 2008 р. N 141-ФЗ "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації в частині вдосконалення земельних відносин" при розгляді документів, необхідних для державного кадастрового обліку, встановлені спеціальні умови утворення земельних ділянок. Вищевказаним Федеральним
 8. Стаття 30. Порядок надання земельних ділянок для будівництва з земель, що перебувають у державній або муніципальній власності
  1. Надання земельних ділянок для будівництва з земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, здійснюється з проведенням робіт по їх формуванню: 1) без попереднього узгодження місць розміщення об'єктів; 2) з попереднім погодженням місць розміщення об'єктів. 1.1. Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації має право
 9. Стаття 45. Підготовка і затвердження документації з планування території
    1. Рішення про підготовку документації з планування території приймаються уповноваженими федеральними органами вико-навчої влади, органами виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, органами місцевого самоврядування. 2. Уповноважені федеральні органи виконавчої влади забезпечують підготовку документації з планування терито-рії на підставі документів територіального
 10. § 2. Склад містобудівної документації
    В якості універсального і єдиного містобудівного документа виступає генеральний план відповідної адміністративної одиниці. У складі генерального плану виділяють наступні елементи: - матеріали територіального планування. Територіальне планування спрямоване на визначення призначення територій виходячи з сукупності соціальних, економічних, екологічних та інших чинників у
 11. Стаття 19. Зміст схеми територіального планування муніципального району
    (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 1. Схема територіального планування муніципального району містить: 1) положення про територіальне планування; 2) карту планованого розміщення об'єктів місцевого значення муніципального району; 3) карту меж населених пунктів (у тому числі кордонів утворених населених пунктів), розташованих на межселенних тер-ритор; 4) карту
 12.  Глава XI. РОЗВИТОК ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ У вітчизняному законодавстві
    Глава XI. РОЗВИТОК ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ В ВІТЧИЗНЯНОМУ
 13.  Глава X. ІСТОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ
    Глава X. ІСТОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ ДОГОВОРУ
 14.  Глава II. РОЗВИТОК ДОГОВОРУ ПОЗИКИ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
    Глава II. РОЗВИТОК ДОГОВОРУ ПОЗИКИ В вітчизняної цивільної
 15. Тема 22. Правова система Узбекистану
    Історичний розвиток узбецького права: плюралізм юридичних традицій. Основні етапи еволюції узбецького права. Мусульманське право. Вплив російського права на розвиток узбецького права. Сучасне право Узбекистану та романо-германська правова сім'я. Джерела сучасного узбецького права. Конституція Республіки Узбекистан 1992 р. і розвиток
 16.  Глава XIII. ІСТОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ ДОГОВОРУ банківського вкладу (депозиту)
    Глава XIII. ІСТОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ договору банківського вкладу
 17. Тема 3. Історія порівняльного правознавства
    Виникнення і основні етапи розвитку порівняльного правознавства. Загальна характеристика порівняльного правознавства XIX в. Історико-філософський напрямок порівняльного правознавства в Німеччині. Французька школа порівняльного законодавства. Розвиток порівняльного правознавства в Росії. Особливості еволюції порівняльного правознавства в Англії та США. Порівняльне правознавство в
 18. 3.2. Адміністративне право: поняття та предмет
    Наука «адміністративне право» (адміністративно-правова доктрина) - складова частина російської правової науки, система наукових поглядів і уявлень, знань і теоретичних положень про галузь адміністративного права і про предмет його регулювання. Предмет науки «адміністративне право» - найбільш загальні закономірності розвитку і функціонування державного управління, стан і
© 2014-2022  yport.inf.ua