Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 45. Підготовка і затвердження документації з планування території

1. Рішення про підготовку документації з планування території приймаються уповноваженими федеральними органами вико-навчої влади, органами виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, органами місцевого самоврядування.
2. Уповноважені федеральні органи виконавчої влади забезпечують підготовку документації з планування терито-рії на підставі документів територіального планування Російської Федерації, якщо такими документами передбачено розмі-щення лінійних об'єктів федерального значення.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
3. Органи виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації забезпечують підготовку документації з планування територі-торії на підставі документів територіального планування суб'єкта Російської Федерації, якщо такими документами передбачені-рено розміщення лінійних об'єктів регіонального значення.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
4. Органи місцевого самоврядування муніципального району забезпечують підготовку документації з планування території на підставі документів територіального планування муніципального району, якщо такими документами передбачено розміщення лінійних об'єктів місцевого значення або об'єктів капітального будівництва на межселенних територіях, а також на підставі пра-вил землекористування та забудови межселенних територій.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
5. Органи місцевого самоврядування поселення, органи місцевого самоврядування міського округу забезпечують підготовку до-кімнатці з планування території на підставі генерального плану поселення (за винятком випадку, встановленого частиною 6 статті 18 цього Кодексу), генерального плану міського округу, правил землекористування та забудови.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
5.1. Уповноважені федеральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади суб'єкта Російської Федеративної-ції, органи місцевого самоврядування муніципального району за наявності згоди органів місцевого самоврядування поселення, місто-ського округу вправі забезпечувати підготовку документації з планування території, що передбачає розміщення відповідно до документів територіального планування Російської Федерації , документами територіального планування суб'єкта Російської Федерації, документами територіального планування муніципального району об'єктів федерального значення, об'єктів регіональ-ного значення, об'єктів місцевого значення, які не є лінійними об'єктами.
(Частина 5.1 введена Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
Положення частини 6 статті 45 не застосовуються до підготовки документації з планування території у випадках, не предусматри вающих розміщення об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, об'єктів місцевого значення муніципальних районів, стосовно до територій міських поселень до 31 березня 2013 року, до територій сільських поселень до 31 грудня 2013 року (Федеральний закон від 29.12.2004 N 191-ФЗ) .
6. Не допускається здійснювати підготовку документації з планування території (за винятком випадків підготовки проек-тів межування забудованих територій та містобудівних планів земельних ділянок за заявами фізичних або юридичних осіб, а також випадку, передбаченого частиною 6 статті 18 цього Кодексу) у випадках, що передбачають розміщення об'єктів федерального значення в областях, зазначених у частині 1 статті 10 цього Кодексу, об'єктів регіонального значення, об'єктів місць-ного значення муніципального району, якщо розміщення таких об'єктів не передбачено документами територіального планування Російської Федерації в областях, зазначених у частині 1 статті 10 цього Кодексу, документами територіального планування суб'єкта Російської Федерації, документами територіального планування муніципального району, а також у випадках, не передбачати розміщення об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, об'єктів місцевого значення муніципальних районів, за відсутності генерального плану міського округу або поселення (схеми територіального планування муніципального району стосовно до межселенной територіям).
(Частина 6 в ред. Федерального закону від 30.12.2012 N 289-ФЗ)
7. У разі прийняття рішення про підготовку документації з планування території уповноважений федеральний орган виконавчої-чої влади, орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого самоврядування муніципального рай-вона протягом десяти днів з дня прийняття такого рішення надсилають повідомлення про прийняте рішення чолі поселення, главі місто-ського округу, стосовно до територій яких прийнято таке рішення.
8. Підготовка документації з планування території здійснюється уповноваженими органами виконавчої влади, орга-нами місцевого самоврядування самостійно або на підставі державного або муніципального контракту, укладеного за підсумками розміщення замовлення відповідно до законодавства Російської Федерації про розміщення замовлень на поставки товарів, виконан-ня робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб, за винятком випадку, зазначеного у частині 8.1 цієї стат-ті. Підготовка документації з планування території, в тому числі передбачає розміщення об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, об'єктів місцевого значення, може здійснюватися фізичними або юридичними особами за рахунок їх коштів.
(В ред. Федеральних законів від 27.12.2009 N 343-ФЗ, від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
8.1. У разі, якщо стосовно земельної ділянки укладено договір оренди земельної ділянки для його комплексного освоєння з метою житлового будівництва або договір про розвиток забудованої території, підготовка документації з планування території в межах таких земельної ділянки або території здійснюється особами, з якими укладені відповідні договори.
(Частина 8.1 введена Федеральним законом від 27.12.2009 N 343-ФЗ)
9. У разі надходження до уповноважених федеральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації або органи місцевого самоврядування, передбачені частиною 1 цієї статті, заяв про прийняття рі-шень про підготовку документації з планування території від осіб, зазначених у частині 8.1 цієї статті, такі органи протягом че-тирнадцаті робочих днів з дня надходження зазначених заяв зобов'язані прийняти рішення про підготовку документації з планування відповідної території.
(Частина 9 в ред. Федерального закону від 27.12.2009 N 343-ФЗ)
9.1. Затвердження документації з планування території, призначеної для створення особливої економічної зони, здійснюва-ляется органами управління особливими економічними зонами.
(Частина 9.1 введена Федеральним законом від 30.10.2007 N 240-ФЗ)
10. Підготовка документації з планування території здійснюється на підставі документів територіального планування-ня, правил землекористування та забудови відповідно до вимог технічних регламентів, нормативів містобудівного про-ектировании, містобудівних регламентів з урахуванням меж територій об'єктів культурної спадщини, включених в єдиний дер-дарчий реєстр об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури) народів Російської Федерації, меж територій знову виявлених об'єктів культурної спадщини, меж зон з особливими умовами використання територій.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
11. У разі, якщо рішення про підготовку документації з планування території приймається уповноваженим федеральним ор-ганом виконавчої влади, органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, органом місцевого самоврядування муни-ціпального району, підготовка зазначеної документації повинна здійснюватися відповідно до документами територіального плани-вання Російської Федерації , документами територіального планування суб'єктів Російської Федерації, документами терито-ріального планування муніципального району.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
12. Уповноважені федеральні органи виконавчої влади здійснюють перевірку підготовленої на підставі їх рі-шень документації з планування території на відповідність вимогам, зазначеним у частині 10 цієї статті, протягом тридцяти днів з дня надходження такої документації і за результатами перевірки стверджують документацію з планування території або при- нимают рішення про відхилення такої документації та про направлення її на доопрацювання.
(Частина 12 в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
12.1. Уповноважені органи виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, органи місцевого самоврядування здійснювала-вляют перевірку підготовленої на підставі їх рішень документації з планування території на відповідність вимогам, зазначеним в частині 10 цієї статті, протягом тридцяти днів з дня надходження такої документації і за результатами перевірки прини-мают рішення про направлення такої документації відповідно в вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта Рос-сийской Федерації, голові місцевої адміністрації на затвердження або про відхилення такої документації та про направлення її на дора-ботку.
(Частина 12.1 введена Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
12.2. Документація з планування території, підготовлена на підставі рішення уповноваженого федерального органу вико-навчої влади, органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, органу місцевого самоврядування муніципального району, до її затвердження підлягає погодженню з органами місцевого самоврядування поселення, міського округу, стосовно до територій яких розроблялася така документація.
(Частина 12.2 введена Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
13. Особливості підготовки документації з планування території, яка розробляється на підставі рішення органу місцевого самоврядування поселення, органу місцевого самоврядування міського округу, встановлюються статтею 46 цього Кодексу.
14. Документація з планування території, представлена уповноваженими органами виконавчої влади суб'єкта Рос-сийской Федерації, органами місцевого самоврядування, затверджується відповідно вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, головою місцевої адміністрації протягом чотирнадцяти днів з дня надходження зазначеної документації.
(В ред. Федеральних законів від 27.12.2009 N 343-ФЗ, від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
15. Документація з планування території, яка затверджується відповідно уповноваженими федеральними органами виконавчої влади, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, головою місцевої адміністра-ції муніципального району, направляється чолі поселення, главі міського округу, стосовно до територій яких здійсню-лась підготовка такої документації , протягом семи днів з дня її затвердження.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
16. Голова місцевої адміністрації забезпечує опублікування зазначеної у частині 15 цієї статті документації по планиров-ке території (проектів планування території і проектів межування території) у порядку, встановленому для офіційного опублікування-кованими муніципальних правових актів, іншої офіційної інформації, і розміщує інформацію про такої документації на офіційні-ном сайті муніципального освіти (при наявності офіційного сайту муніципального освіти) в мережі "Інтернет".
(В ред. Федерального закону від 31.12.2005 N 210-ФЗ)
17. Органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, ор-Гани місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи мають право оскаржити в судовому порядку документацію по плануванню тер-ритор.
18. Порядок підготовки документації з планування території, підготовка якої здійснюється на підставі рішень уповноважених федеральних органів виконавчої влади, встановлюється цим Кодексом та прийнятими відповідно до них нормативними правовими актами Російської Федерації.
19. Порядок підготовки документації з планування території, підготовка якої здійснюється на підставі рішень ор-ганів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, встановлюється цим Кодексом та законами суб'єктів Російської Федерації.
20. Порядок підготовки документації з планування території, яка розробляється на підставі рішень органів місцевого само-управління, встановлюється цим Кодексом та нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 45. Підготовка і затвердження документації з планування території "
 1. Стаття 41. Призначення і види документації по планиров-ке території
  1. Підготовка документації з планування території здійснюється з метою забезпечення сталого розвитку територій, виділення елементів планувальної структури (кварталів, мікрорайонів, інших елементів), встановлення меж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти капітального будівництва, меж земельних ділянок, призначених для будівництва та размеще-ня лінійних об'єктів.
 2. Стаття 46. Особливості підготовки документації з планування території, яка розробляється на підставі рішення органу місцевого самоврядування поселення або орга-на місцевого самоврядування міського округу
    1. Рішення про підготовку документації з планування території приймається органом місцевого самоврядування поселення або органом місцевого самоврядування міського округу з ініціативи зазначених органів або на підставі пропозицій фізичних або юридичних осіб про підготовку документації з планування території, а також на підставі заяв про прийняття рішень про підго-товке документації по
 3. Стаття 42. Проект планування території
    1. Підготовка проекту планування території здійснюється для виділення елементів планувальної структури, встановлення параметрів планованого розвитку елементів планувальної структури, зон планованого розміщення об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, об'єктів місцевого значення. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 2. Проект планування території
 4. Стаття 7. Повноваження органів державної вла-сті суб'єктів Російської Федерації в області містобудівельно-котельної діяльності
    До повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в області містобудівної діяльності від-носяться: 1) підготовка та затвердження документів територіального планування суб'єктів Російської Федерації; 2) затвердження документації з планування території для розміщення об'єктів регіонального значення у випадках, передбачених цим Кодексом; (в ред.
 5. Стаття 43. Проекти межування територій
    1. Підготовка проектів межування територій здійснюється стосовно забудованим і підлягає забудові територій-ям, розташованим у межах елементів планувальної структури. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 2. Підготовка проектів межування забудованих територій здійснюється з метою встановлення меж забудованих земельних ділянок та меж незабудованих земельних
 6. Стаття 30.2. Особливості надання земельних ділянок для їх комплексного освоєння з метою житлового будівництва із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності
    (Введена Федеральним законом від 29.12.2004 N 191-ФЗ) 1. Земельні ділянки для їх комплексного освоєння з метою житлового будівництва, яке включає в себе підготовку документації з планування території, виконання робіт з облаштування території за допомогою будівництва об'єктів інженерної інфраструктури, здійснення житлового та іншого будівництва відповідно до видів
 7. Стаття 30. Правила землекористування та забудови
    1. Правила землекористування і забудови розробляються з метою: 1) створення умов для сталого розвитку територій муніципальних утворень, збереження навколишнього середовища та об'єктивним тов культурної спадщини; 2) створення умов для планування територій муніципальних утворень; 3) забезпечення прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб , в тому числі правовласників земельних
 8. § 5. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі містобудування, житла, транспорту та зв'язку.
    У сфері містобудування повноваження органів місцевого самоврядування мають і управлінський, і дозвільний характер. Особливістю в цих повноваженнях є обов'язки органів місцевого самоврядування збирати, аналізувати, поширювати і зберігати певного роду інформацію в розглянутих областях управління. При цьому повноваження поселень і міських округів в розглянутій
 9. Стаття 70.1. Резервування земель для державних або муніципальних потреб
    (Введена Федеральним законом від 10.05.2007 N 69-ФЗ) 1. Резервування земель для державних або муніципальних потреб здійснюється у випадках, передбачених статтею 49 цього Кодексу, а земель, що перебувають у державній або муніципальній власності і не наданих громадянам та юридичним особам, також у випадках, пов'язаних з розміщенням об'єктів інженерної, транспортної та
 10. § 4. Правове регулювання містобудівної діяльності
    Поряд з архітектурними проектами, будівництво вимагає і гра-достроітельной документації. Згідно ст. 6 Закону «Про основи містобудування в РФ» містобудівна документація - це єдина система взаємопов'язаних проектних документів, що передбачає обов'язковість урахування раніше затверджених видів проектної документації при розробці наступних, і служить основною для складання проектів
 11. Стаття 2. Основні принципи законодавства про містобудівну діяльність
    Законодавство про містобудівну діяльність і видані відповідно до нього нормативні правові акти грунтуються на наступних принципах: 1) забезпечення сталого розвитку територій на основі територіального планування та містобудівного зонірова-ня; 2) забезпечення збалансованого врахування екологічних, економічних, соціальних та інших факторів при здійсненні
 12. 8.8.1. Загальні правила
    Категорія земель вказується: - в актах федеральних органів виконавчої влади, актах органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і актах органів місцевого самоврядування про надання земельних ділянок; - договорах, предметом яких є земельні ділянки; - документах державного земельного кадастру; - документах про державну реєстрацію прав на
 13. § 7. Правовий режим земель повітряного транспорту
    Правовий режим земель повітряного транспорту встановлений Повітряним кодексом РФ, прийнятим 19 березня 1997 До земель повітряного транспорту належать ділянки, зайняті як безпосередньо об'єктами повітряного транспорту, так і обслуговуючими їх спорудами та будівлями: - аеропортами, включаючи аеродроми та відокремлені споруди (об'єкти управління повітряним рухом, радіонавігації, посадки і
 14. Стаття 8.1. Контроль за дотриманням органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органу-ми місцевого самоврядування законодавства про місто-будівельної діяльності
    (Введена Федеральним законом від 18.12.2006 N 232-ФЗ) 1. Федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з реалізації державної політики, надання державних послуг, управління державним майном у сфері будівництва, містобудування, промисловості буді-вельних матеріалів та житлово-комунального господарства, органами державної влади суб'єктів
 15. Стаття 760. Обов'язки підрядника
    1. За договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт підрядник зобов'язаний: виконувати роботи відповідно до завдання та іншими вихідними даними на проектування та договором; погоджувати готову технічну документацію із замовником, а при необхідності разом з замовником - з компетентними державними органами та органами місцевого самоврядування; передати замовнику
 16. § 2. Склад містобудівної документації
    В якості універсального і єдиного містобудівного документа виступає генеральний план відповідної адміністративної одиниці. У складі генерального плану виділяють наступні елементи: - матеріали територіального планування. Територіальне планування спрямоване на визначення призначення територій виходячи з сукупності соціальних, економічних, екологічних та інших чинників у
 17. Стаття 48. Архітектурно-будівельне проектування-вання
    1. Архітектурно-будівельне проектування здійснюється шляхом підготовки проектної документації стосовно до об'єк-ектам капітального будівництва і їх частинах, будуються, реконструюються в межах належить забудовнику земельної ділянки, а також окремих розділів проектної документації при проведенні капітального ремонту об'єктів капітального будівництва-ва відповідно до частини
 18. Стаття 761. Відповідальність підрядника за неналежне виконання проектних та вишукувальних робіт
    1. Підрядник за договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт несе відповідальність за неналежне складання технічної документації та виконання вишукувальних робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта, створеного на основі технічної документації та даних вишукувальних робіт. 2. При виявленні
© 2014-2022  yport.inf.ua