Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007 - перейти до змісту підручника

§ 5. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі містобудування, житла, транспорту та зв'язку.

У сфері містобудування повноваження органів місцевого самоврядування мають і управлінський, і дозвільний характер.
Особливістю в цих повноваженнях є обов'язки органів місцевого самоврядування збирати, аналізувати, поширювати і зберігати певного роду інформацію в розглянутих областях управління.
При цьому повноваження поселень і міських округів в даній сфері збігаються при підготовці та затвердженні генеральних планів та їх публічному обговоренні і т.д. Представницький орган місцевого самоврядування поселення вправі затвердити генеральний план поселення і порядок внесення до нього змін. Рішення про підготовку проекту генерального плану поселення приймає голова місцевої адміністрації поселення.
Представницький орган місцевого самоврядування поселення має право прийняти рішення про затвердження генерального плану або про відхилення проекту генерального плану і про направлення його відповідно голові місцевої адміністрації поселення на доопрацювання. А глава місцевої адміністрації поселення вправі затвердити план реалізації генерального плану поселення, але до затвердження генерального плану його проект має бути публічно обговорений.
Порядок організації та проведення публічних слухань проектів генеральних планів в поселеннях визначається статутом муніципального освіти і (або) нормативними правовими актами представницького органу муніципального утворення.
Затвердження місцевих нормативів містобудівного проектування здійснюється з урахуванням особливостей населених пунктів у межах муніципальних утворень, межселенних територій. Склад, порядок підготовки і затвердження місцевих нормативів містобудівного проектування встановлюються нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування.
Документи територіального планування поселень можуть бути підготовлені спільно з іншими органами місцевого самоврядування муніципальних утворень і з органами виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації. Ініціатором такої підготовки можуть бути органи місцевого самоврядування. Вони за своєю ініціативою можуть направити проекти територіального планування на державну експертизу.
Рішення про підготовку проекту правил землекористування і забудови повинне прийматися главою місцевої адміністрації з встановленням етапів містобудівного зонування стосовно до всіх територіям поселення, порядку та строків проведення робіт з підготовки правил землекористування і забудови, інших положень, що стосуються організації зазначених робіт. Для підготовки проекту правил землекористування і забудови главою місцевої адміністрації створюється комісія, затверджується її склад і порядок діяльності.
Правила землекористування і забудови повинні затверджуватися представницьким органом місцевого самоврядування, і в них можуть вноситися зміни.
Рішення про підготовку документації з планування території можуть прийматися уповноваженими органами місцевого самоврядування. Вони ж повинні забезпечити підготовку документації з планування території на підставі генерального плану поселення, правил землекористування і забудови та затвердити її після проведення перевірки на відповідність встановленим вимогам або приймають рішення про її направлення на затвердження голові місцевої адміністрації, відмову або направлення на доопрацювання.
Дозвіл на будівництво в поселеннях має видаватися уповноваженим органом місцевого самоврядування в рамках його компетенції за місцем знаходження земельної ділянки. Дозвіл на введення об'єктів в експлуатацію при здійсненні будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, розташованих на територіях поселень, повинні видаватися за заявою забудовника органом місцевого самоврядування, який видав дозвіл на будівництво.
У підготовці документів територіального планування муніципальних районів можуть брати участь органи місцевого самоврядування муніципального району. Представницький орган місцевого самоврядування муніципального району має право затверджувати документи і вносити зміни в схему територіального планування. Схема територіального планування муніципального району підлягає узгодженню, а у разі виникнення розбіжностей може створюватися узгоджувальна комісія.
Реалізація схеми територіального планування муніципального району повинна здійснюватися на підставі плану реалізації схеми територіального планування муніципального району, який повинен затверджуватися головою місцевої адміністрації муніципального району.
Затвердження місцевих нормативів містобудівного проектування має здійснюватися з урахуванням особливостей населених пунктів у межах межселенних територій, а склад, порядок підготовки і затвердження встановлюються нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування.
Підготовка документації з планування межселенних територій на підставі правил землекористування і забудови межселенних територій може здійснюватися на підставі рішення органу місцевого самоврядування муніципального району.
Органам місцевого самоврядування муніципального району надано право затверджувати підготовлену на підставі документів територіального планування муніципальних районів іншу документацію з планування території, видавати дозволи на будівництво, на введення об'єктів в експлуатацію при здійсненні будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, розташованих на відповідних межселенних територіях.
Ведення інформаційних систем забезпечення містобудівної діяльності, здійснюваної на територіях муніципальних районів, має здійснюватися органами місцевого самоврядування муніципального району шляхом збору, документування, актуалізації, обробки, систематизації, обліку та зберігання відомостей, необхідних для здійснення містобудівної діяльності .
Органи місцевого самоврядування муніципального району зобов'язані безкоштовно надавати відомості інформаційної системи за запитами органів державної влади, місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Повноваження органів місцевого самоврядування міських округів збігаються з характером повноважень органів місцевого самоврядування поселень.
Органи місцевого самоврядування мають право встановлювати положення територіального планування, що враховуються при підготовці схем територіального планування Російської Федерації, а також мають право:
подати пропозиції про внесення змін до схеми територіального планування Російської Федерації і давати висновки на проект такої схеми;
розглядати проект схеми територіального планування Російської Федерації в частині врахування у пропозиціях, що містяться в зазначеному проекті, положень про територіальне планування, що містяться в документах територіального планування муніципальних утворень , обліку правил землекористування і забудови, пропозицій про зміну меж земельних ділянок, що знаходяться в муніципальній власності;
погоджувати проект схеми територіального планування суб'єкта РФ, стосовно до територій якого підготовлено пропозиції щодо територіального планування, та вносити пропозиції про внесення змін до схеми територіального планування суб'єктів Російської Федерації і схеми територіального планування муніципальних утворень в генеральний план;
встановлювати деякі види територіальних зон, що виділяються з урахуванням функціональних зон та особливостей використання земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва;
оскаржити в судовому порядку документацію з планування території;
запитувати технічні умови, що передбачають максимальне навантаження і терміни підключення об'єктів капітального будівництва до мереж інженерно-технічного забезпечення, термін дії технічних умов , а також інформацію про плату за підключення та надавати таку інформацію;
видавати дозвіл на будівництво для будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва місцевого значення, при розміщенні яких допускається вилучення, у тому числі шляхом викупу , земельних ділянок, на окремі етапи будівництва або відмовити у видачі дозволу;
проводити перевірку наявності документів, які додаються до заяв, відповідності проектної документації вимогам містобудівного плану земельної ділянки, червоних лініях;
отримати безкоштовно один примірник копій матеріалів інженерних вишукувань, проектної документації для розміщення в інформаційній системі забезпечення містобудівної діяльності;
прийняти рішення про компенсацію певним категоріям фізичних осіб заподіяної їм шкоди при здійсненні містобудівної діяльності.
Органи місцевого самоврядування муніципальних утворень зобов'язані:
опубліковувати схеми територіального планування, рішення про надання дозволу на умовно дозволений вид використання або про відмову в наданні такого дозволу;
підготувати, затвердити і видати заявникові містобудівний план земельної ділянки без справляння плати.
Уповноважені органи місцевого самоврядування мають право визначити порядок використання земельних ділянок, на які дія містобудівних регламентів не поширюється або для яких містобудівні регламенти не встановлюються.
Голова місцевої адміністрації має право прийняти рішення про надання дозволу на умовно дозволений вид використання або про відмову в наданні такого дозволу, прийняти рішення про надання дозволу на відхилення від граничних параметрів дозволеного будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва або про відмову в наданні такого дозволу із зазначенням причин прийнятого рішення, затвердити документацію з планування території, представлену органами місцевого самоврядування, і встановити порядок встановлення причин порушення законодавства про містобудівну діяльність, якщо шкоду життю чи здоров'ю фізичних осіб або значної шкоди майну фізичних або юридичних осіб не заподіюється .
Голова місцевої адміністрації зобов'язаний забезпечити опублікування документації з планування території (проектів планування території і проектів межування території).
Статутом муніципального освіти і (або) нормативними правовими актами представницького органу муніципального утворення можуть визначатися:
порядок організації та проведення публічних слухань з питання про надання дозволу на умовно дозволений вид використання та термін проведення публічних слухань з моменту оповіщення жителів муніципального освіти про час і місце їх проведення до дня опублікування висновку про результати публічних слухань;
порядок організації та проведення публічних слухань з питання про надання дозволу на відхилення від граничних параметрів дозволеного будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва;
порядок підготовки документації з планування території, яка розробляється на підставі рішень органів місцевого самоврядування;
порядок організації та проведення публічних слухань з проектом планування території та проекту межування території і термін проведення публічних слухань з дня оповіщення жителів муніципального освіти про час і місце їх проведення до дня опублікування висновку про результати публічних слухань.
Відносно органів місцевого самоврядування законодавства можуть бути встановлені не тільки повноваження, але і заборони. Так, органам місцевого самоврядування не дозволяється приймати рішення про резервування земель, про вилучення, про переведення земель з однієї категорії в іншу, якщо це не дозволено окремим законом. Чи не дозволяється їм і самостійно вибирати (без додаткових дозволів і погоджень) основні і допоміжні види дозволеного використання земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва.
У житловій сфері органи місцевого самоврядування можуть приймати в межах своїх повноважень нормативні правові акти, що містять норми, що регулюють житлові відносини.
Органи місцевого самоврядування мають право приймати рішення про передачу і передавати житлове приміщення у власність громадян у порядку приватизації.
У галузі регулювання житлових відносин на органи місцевого самоврядування покладається облік муніципального житлового фонду; визнання громадян незаможними з метою надання їм за договорами соціального найму житлових приміщень у муніципальному житловому фонді; ведення обліку громадян у якості нужденних у житлових приміщеннях, що надаються за договорами соціального найму, визначення порядку надання житлових приміщень у муніципальному житловому фонді спеціалізованого використання.
Органи місцевого самоврядування мають право встановлювати підстави, визначати умови та особливості надання громадянам житлових приміщень у житловому фонді спеціалізованого використання, що знаходяться в муніципальній власності або у віданні органів місцевого самоврядування.
Органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати малозабезпеченим громадянам за договорами соціального найму житлові приміщення в муніципальному житловому фонді, має право приймати рішення про переведення відповідних приміщень у житлові або нежитлові приміщення, погоджувати перевлаштування та перепланування житлових приміщень, визнавати житлові приміщення муніципального житлового фонду непридатними для проживання
  До повноважень органів місцевого самоврядування можуть відноситися і інші питання відповідно до Конституції Російської Федерації, Житловим кодексом, федеральними законами, а також законами відповідних суб'єктів Російської Федерації.
  У сфері транспорту та зв'язку повноваження органів місцевого самоврядування мають в основному організаційний характер. Наприклад, органи місцевого самоврядування зобов'язані організувати і забезпечити транспортне сполучення всередині та між населеними пунктами муніципального освіти; забезпечувати населення транспортними послугами і т.д.; організовувати або створювати умови для забезпечення населення послугами зв'язку: телефонного, стільникового, поштового та т.п. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 5. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі містобудування, житла, транспорту та зв'язку."
 1. § 2. Місцева адміністрація
    повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб місцевого самоврядування, в тому числі і глав місцевої адміністрації. Місцева адміністрація як виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти наділяється статутом муніципального освіти повноваженнями у вирішенні питань місцевого значення та правами для здійснення окремих
 2. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
    повноважень, відповідальності та гарантії їх діяльності. В даний час принципом формування компетенції кожного рівня влади є найбільша ефективність виконання на відповідному рівні певних функцій і завдань. Оптимальне співвідношення між державним управлінням і місцевим самоврядуванням в різних країнах знаходиться по-різному, виходячи з історичних, національних та
 3. Глава 24. НАДАННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИЛЮДНИХ ПОСЛУГ
    повноважень при вирішенні конкретних питань. Тому слід мати на увазі, що один і той же орган місцевого самоврядування в одних випадках може бути суб'єктом, який виконує певні управлінські функції або надають публічні послуги, в інших - суб'єктом, що діє або приймають рішення в публічних (громадських) інтересах. Наприклад, орган місцевого самоврядування має право прийняти
 4. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
    повноважень переданим їм матеріальних і фінансових ресурсів. Як приклад доречно навести Визначення Судової колегії в цивільних справах Верховного Суду Російської Федерації від 24 березня 2004 р. N 22-Г04-1. Розглядаючи питання про те, чи повинні органи місцевого самоврядування фінансувати з місцевого бюджету діяльність адміністративно-технічних комісій суб'єкта Російської
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    повноважень 35. Ipso facto [ІПСОА факто] - в силу факту 36. Ipso jure [ІПСОА юре] - в силу закону, в силу права 37. Jus ad bellum [юс ад беллум] - право на війну 38. Jus cogens [юс когенс] - незаперечне право, тверде право 39. Jus in bello [юс ін Белло] - право війни 40. Jus gentium [юс генціум] - право народів, міжнародне право 41. Jus nessarium pro omnium [юс несаріум про омніум]
 6. Коментар до п. 3 та п. 3.1
    Повноважним на підставі Федерального закону "Про порядок формування Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації" від 5 серпня 2000 р. N 113-ФЗ здійснювати в Раді Федерації Федеральних зборів Російської Федерації законодавчі та інші повноваження. Член Ради Федерації - представник від законодавчого (представницького) органу державної влади суб'єкта
 7. Тема 4.2. Правові екологічні вимоги, процедури і відносини з використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища
    Повноважним державними органами Російської Федерації в області охорони навколишнього середовища і санітарно-епідеміологічного нагляду й удосконалюються в міру розвитку науки і техніки з урахуванням міжнародних стандартів. З урахуванням природно-кліматичних умов і особливостей, а також підвищеної соціальної цінності окремих територій (заповідників, заказників, національних парків, курортних
 8. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ
    повноважень); адміністративна юрисдикція - діяльність органів державного управління та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, встановлена законодавчими актами, з вирішення індивідуальних адміністративних справ і застосуванню відповідних юридичних санкцій в адміністративному порядку; адміністрація - органи виконавчої влади, посадові особи держави,
 9. Глава 6. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
    повноважень, делегованих органами виконавчої влади. Іншими словами, будучи органами місцевого самоврядування, вони одночасно є органами державного управління. Саме з цієї позиції і розглядатиметься їх адміністративно-правовий статус. Правові основи органів місцевого самоврядування визначають Конституція України та Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від
 10. § 2. Зарубіжні муніципальні системи.
    повноважень; органи місцевого самоврядування безпосередньо не підпорядковані органам державної влади; основна одиниця місцевого самоврядування - прихід; в компетенцію органів місцевого самоврядування є: керування поліцією, соціальними службами, пожежна охорона, місцеві дороги, будівництво та експлуатація житла, спортивні споруди, громадський транспорт і ін . Друга основна
© 2014-2022  yport.inf.ua