Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Уткін, А.Ф. Денисов. Державне та муніципальне управління, 2001 - перейти до змісту підручника

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Автономія - право керуватися власними нормами і правилами у певних, встановлених державою межах;
адміністративна скарга - звернення до суду з скаргою на незаконність виконавчого адміністративного правового акта з вимогою його скасування;
адміністративна комісія - орган місцевої адміністрації, який здійснює розгляд спорів між учасниками муніципального управління, що володіє правом накладення заходів ад-міністратівной відповідальності за порушення правил у сфері місцевого самоврядування;
адміністративне оскарження - форма захисту фізичних та юридичних осіб від дій (бездіяльності) адміністрації у вигляді звернення до керівництва адміністративного органу з проханням скасувати або змінити рішення, що завдало їм шкоди;
адміністративні методи впливу - вплив на систему суспільних відносин і кожного господарюючого суб'єкта за допомогою регламентують, командних і нормативних актів - законів, наказів, інструкцій, вказівок, постанов; директивних планів і тощо;
адміністративний спір - судовий спір, порушуваний на підставі адміністративної скарги проти виконавчого адміністративного правового акта з метою домогтися його анулювати-вання з причини незаконного характеру. Оскарження незаконних дії адміністрації у зв'язку з перевищенням влади (повноважень);
адміністративна юрисдикція - діяльність органів державного управління та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, встановлена законодавчими актами, з вирішення індивідуальних адміністративних справ і застосуванню відповідних юридичних санкцій в адміністративному порядку;
адміністрація - органи виконавчої влади, посадові особи держави, місцевого самоврядування;
оренда - надання будь-якого майна (земельної ділянки, приміщення та т.п.) у тимчасове користування за певну плату на основі договору оренди;
асоціації та спілки муніципальних утворень - об'єднання муніципальних утворень, що підлягають реєстрації в порядку, встановленому для некомерційних організацій з метою координації своєї діяльності, більш ефективного здійснення своїх прав та інтересів;
бюджет - форма освіти і витрати фонду грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення завдань і функцій держави та місцевого самоврядування;
бюджет поточних операцій - складова частина бюджету муніципального освіти, що включає в себе всі поточні витрати, які здійснюються в рамках предметів ведення муніципального освіти (витрати на утримання персоналу, поточні матеріальні витрати, витрати на соціальні потреби і виплата відсотків), а також поточні фінансові надходження (податки та збори, адміністративні тарифи і мита, дотації з боку суб'єктів федерації) відповідно до бюджетної класифікації;
бюджет інвестиційний - складова частина бюджету муніципального освіти, що включає витрати і надходження, які надають вплив на вартість муніципального майна (витрати на проведення будівельних робіт та придбання матеріального майна) та інвестиційні відрахування третім особам, а також відрахування федерації і суб'єктів федерації, доходи від продажу майна, внески, а також особливі операції з фінансування (одержання і погашення кредитів, відрахування в резервні фонди і вилучення з цих фондів);
бюджетна заявка - запит на виділення бюджетних коштів на момент внесення проекту бюджету на розгляд представницького органу місцевого самоврядування, що містить фінансовим-во-економічне обгрунтування, висновок головного розпорядника бюджетних коштів (глави муніципального освіти) та органу, виконуючого відповідного бюджету;
бюджетна класифікація - групування доходів і видатків бюджету, а також джерел покриття його дефіциту, використовувана для складання і виконання бюджету, забезпечує со-поставімость показників бюджетів усіх рівнів, що включає функціональну та економічну класифікацію доходів, класифікацію витрат бюджетів всіх рівнів, джерел фінан-нансування бюджетного дефіциту, а також відомчу класифікацію видатків бюджету;
бюджетне призначення - обсяг бюджетних коштів, що підлягають виділенню відповідно до затвердженого бюджету та бюджетної розписом витрат конкретному одержувачу бюджетних коштів на черговий фінансовий рік;
бюджетний процес - регламентована нормами права діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, а також контролю за складанням і виконанням бюджетів;
бюджетне регулювання - процес розподілу доходів і перерозподілу коштів між бюджетами різних рівнів з метою вирівнювання доходної бази бюджетів суб'єктів Росій-ської Федерації і місцевих бюджетів, з урахуванням державних мінімальних соціальних стандартів;
бюджетний розпис - документ про поквартальний розподіл доходів і витрат бюджету і надходжень із джерел фінансування дефіциту бюджету, що встановлює розподіл бюджетних асигнувань між одержувачами бюджетних коштів і складений у відповідності з бюджетною класифікацією Російської Федерації;
бюджетна система Російської Федерації - заснована на економічних відносинах і державному устрої Російської Федерації, регульована нормами права сукупність фе-дерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, місцевих бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів;
бюджетна позика - бюджетні кошти, що надаються іншому бюджету на поворотній, безоплатній або платній засадах на строк не більше шести місяців у межах фінансового року;
бюджетне регулювання - процес розподілу доходів і перерозподілу коштів між бюджетами різних рівнів з метою вирівнювання дохідної бази місцевих бюджетів, здійснюваний з урахуванням державних мінімальних соціальних стандартів;
бюджетні асигнування - бюджетні кошти, передбачені бюджетним розписом одержувачеві або розпоряднику бюджетних коштів;
бюджетний кредит - форма фінансування бюджетних витрат, яка передбачає надання коштів юридичним особам на поворотній і платній основах;
бюджетний процес - регламентована нормами права діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та учасників бюджетного процесу по складанню і розгляду проектів бюджетів, проектів бюджетів державних позабюджетних фондів, затвердження та виконання бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів, а також по контролю за їх виконанням;
зовнішній борг - зобов'язання, що виникають в іноземній валюті;
внутрішній борг - зобов'язання, що виникають у валюті Російської Федерації;
питання місцевого значення - питання безпосереднього забезпечення життєдіяльності населення муніципального освіти, віднесені до таких статутом муніципального освіти відповідно до законодавства Російської Федерації;
виборна посадова особа місцевого самоврядування - посадова особа, обрана населенням безпосередньо або представницьким органом місцевого самоврядування зі свого со-става, наділена згідно зі статутом муніципального утворення повноваженнями на вирішення питань місцевого значення;
виборна особа місцевого самоврядування - громадянин Російської Федерації, що заміщає виборну муніципальну посаду в результаті обрання депутатом представницького органу місцевого самоврядування, членом іншого виборного органу місцевого самоврядування, а також виборним посадовою особою місцевого самоврядування;
глава муніципального освіти - виборна посадова особа місцевого самоврядування, яка очолює діяльність щодо здійснення місцевого самоврядування на території муници-пального освіти;
державні містобудівні нормативи і правила - нормативно-технічні документи, розроблені і затверджені федеральним органом архітектури та містобудування або органами архітектури та містобудування суб'єктів Російської Федерації і підлягають обов'язковому виконанню при здійсненні містобудівної діяльності всіх видів;
державні мінімальні соціальні стандарти - встановлений законодавством Російської Федерації мінімальний рівень державних гарантій соціального захисту, установ підтримують задоволення найважливіших потреб людини;
державні повноваження - державні повноваження Російської Федерації і державні повноваження суб'єктів Російської Федерації;
державні повноваження Російської Федерації - права та обов'язки органів державної влади Російської Федерації з вирішення питань, віднесених до ведення Російської Федерації Конституцією Російської Федерації, федеральними конституційними законами, федеральними законами, а також іншими нормативними правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції Російської Федерації;
державні повноваження суб'єкта Російської Федерації - права та обов'язки органів державної влади суб'єкта Російської Федерації з вирішення питань, віднесених до відання суб'єкта Російської Федерації Конституцією Російської Федерації, федеральними конституційними законами, федеральними законами, конституцією (статутом) суб'єкта Російської Федерації, законами суб'єкта Російської Федерації, а також іншими нормативними правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції Російської Федерації;
державний позабюджетний фонд - форма накопичення і витрачання грошових коштів, утворених поза федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Російської Федерації;
державний чи муніципальний борг - зобов'язання, що виникають з державних або муніципальних позик (запозичень), прийнятих на себе Російською Федерацією, суб'єктом Російської Федерації чи муніципальній освітою гарантій (поручительств) за зобов'язаннями третіх осіб, інші зобов'язання, а також прийняті на себе Російською Федерацією, суб'єктом Російської Федерації чи муніципальній освітою зобов'язання третіх осіб;
державний чи муніципальний позику (запозичення) - передача у власність Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації або муніципального утворення грошових коштів, які Російська Федерація, суб'єкт Російської Федерації чи муніципальне освіту зобов'язується повернути в тій же сумі зі сплатою відсотка (плати) на суму позики;
державний мінімальний соціальний стандарт - встановлений законодавством Російської Федерації мінімальний рівень гарантій соціального захисту, що забезпечує удов-летворенія найважливіших потреб людини;
містобудівна діяльність, містобудування - діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб в області містобудівник-ного планування розвитку територій і поселень, визначення видів використання земельних ділянок, проектування, будівництва та реконструкції об'єктів нерухомості з урахуванням інтересів громадян, суспільних і державних інтересів, а також національних, історико-культурних, екологічних, природних особливостей зазначених територій і поселень;
містобудівна документація - документація про містобудівну плануванні розвитку територій і поселень і про їх забудові;
містобудівна регламент - сукупність встановлених правилами забудови параметрів і видів використання земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості в міських і сільських поселеннях, інших муніципальних утвореннях, а також допустимих змін об'єктів нерухомості при здійсненні містобудівної діяльності в межах кожної зони;
містобудівна статут (кодекс) - закон суб'єкта Російської Федерації, що визначає порядок здійснення містобудівної діяльності на його території;
дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над його доходами;
договір (контракт) на виконання муніципального замовлення - угода, яка укладається між замовником і виконавцем про встановлення, зміну або припинення їх прав, обов'язків і відповідальності в процесі виконання муніципального замовлення;
дотації - кошти, що надаються місцевим бюджетам з федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Російської Федерації в порядку бюджетного регулювання без цільового призначення на безоплатній та безповоротній основах для покриття поточних витрат;
доходи бюджету - кошти, які надходять в безоплатному і безповоротній порядку відповідно до законодавства Російської Федерації у розпорядження органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування;
замовник муніципального замовлення - орган місцевого самоврядування, який здійснює функції по закупівлі товарів, робіт, послуг на основі муніципального замовлення і виступаючий у відносинах, пов'язаних з торгами, як організатор торгів;
захищені статті бюджету - статті поточних витрат економічної бюджетної класифікації, що фінансуються у першочерговому порядку і не підлягають секвестру;
зловживання посадовими повноваженнями - використання посадовою особою своїх службових повноважень всупереч інтересам служби, якщо це діяння скоєно з корисливої або іншої особистої зацікавленості і спричинило істотне порушення прав і законних інтересів громадян або організацій або охоронюваних законом інтересів суспільства чи держави;
  зонування - поділ території на зони при плануванні розвитку територій і поселень з визначенням видів містобудівного використання встановлених зон і обмежень на їх використання;
  інфраструктура (інженерна, транспортна, соціальна та ін.) - комплекс споруд і комунікацій транспорту, зв'язку, інженерного обладнання, а також об'єктів соціального та куль-турне-побутового обслуговування населення, що забезпечує стійкий розвиток і функціонування поселень і межселенних територій;
  виконавець (постачальник, підрядник) муніципального замовлення - громадянин, який займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, або юридична особа, які уклали договір (контракт) на виконання муніципального замовлення;
  конкурсна комісія - постійно або тимчасово діючий орган, який утворюється представницьким органом місцевого самоврядування та здійснює розміщення муніципального замовлення шляхом проведення торгів і іншими способами, встановленими цим російським законодавством;
  консолідований бюджет - зведення бюджетів всіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації на відповідній території;
  червоні лінії - межі, що відокремлюють території кварталів, мікрорайонів та інших елементів планувальної структури від вулиць, проїздів і площ в міських і сільських поселеннях;
  лінії регулювання забудови - межі забудови, що встановлюються при розміщенні будинків, будівель, споруд з відступом від червоних ліній або від меж земельної ділянки;
  межселенние території - території за межами кордонів поселень;
  межування - встановлення меж землекористувань як забудованих, так і підлягають забудові територій відповідно з генеральними планами і проектами планування і забудови міст та інших поселень, іншими документами територіального розвитку. При межування території сформованої забудови міст та інших поселень із меж земельної ділянки исклю-зустрічаються території, зайняті транспортними та інженерними комунікаціями, а також території громадського користування;
  місцева скарбниця - кошти місцевого бюджету, а також інше муніципальне майно, не закріплене за муніципальними підприємствами і установами;
  місцеві податки і збори - податки і збори, що встановлюються представницькими органами місцевого самоврядування самостійно відповідно до федеральними законами;
  місцеві фінанси - сукупність грошових коштів, що формуються і використовуваних для вирішення питань місцевого значення;
  місцевий бюджет - бюджет муніципального освіти, формування, затвердження і виконання якого здійснюють органи місцевого самоврядування;
  місцеві податки і збори - податки і збори, що встановлюються представницькими органами місцевого самоврядування самостійно відповідно до федеральними законами;
  місцевий референдум - голосування громадян Російської Федерації, які постійно або переважно проживають у межах одного або декількох муніципальних утворень, з важливих питань місцевого значення, яке проводиться відповідно до законодавства Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації;
  місцеве співтовариство - в законах деяких суб'єктів Російської Федерації населення міського, сільського поселення і інших територій, в яких здійснюється місцеве самоврядування;
  мінімальна бюджетна забезпеченість - мінімально допустима вартість державних або муніципальних послуг у грошовому вираженні, що надаються органами державної влади або органами місцевого самоврядування в розрахунку на душу населення за рахунок коштів відповідних бюджетів;
  мінімальні державні соціальні стандарти - державні послуги, надання яких громадянам на безоплатній та безповоротній основах за рахунок фінансування з бюджетів усіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації та бюджетів державних позабюджетних фондів гарантується державою на певному мінімально допустимому рівні на всій території Російської Федерації;
  мінімальний місцевий бюджет - розрахунковий обсяг доходів і видатків місцевого бюджету, що враховує державні мінімальні соціальні стандарти;
  муніципалітет - в муніципальному праві європейських держав - одиниця соціально-територіальної структури суспільства, зазвичай місто і прилеглі до нього місцевості, охоплені єдиною системою управління. У муніципальному праві Росії зазвичай застосовується поняття «муніципальне утворення»;
  муніципальна посаду - посаду, передбачена статутом муніципального освіти відповідно до закону суб'єкта Російської Федерації, з встановленими повноваженнями на вирішення питань місцевого значення та відповідальністю за здійснення цих повноважень, а також посаду в органах місцевого самоврядування, утворених відповідно до статуту муніципального освіти, з встановленими колом обов'язків по виконанню і забезпеченню повноважень даного органу місцевого самоврядування і відповідальністю за виконання цих обов'язків;
  муніципальна закупівля товарів, робіт, послуг - придбання замовником товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевого бюджету шляхом проведення торгів чи іншими способами, встановлений-ними російським законодавством;
  муніципальне право - право місцевого самоврядування. Відносно самостійне правова освіта в системі права Російської Федерації, що виникло в результаті розвитку місцевого самоврядування та законодавства про нього;
  муніципальне підприємство - підприємство, що знаходиться в муніципальній власності і використовується як інструмент економічної діяльності органів місцевого самоврядування. Майно муніципального підприємства чи внесок органу місцевого самоврядування в підприємство змішаної форми власності утворюється за рахунок асигнувань з коштів відповідного місцевого бюджету чи вкладів інших муніципальних підприємств, отриманих доходів, інших законних джерел і знаходиться у власності муніципальних утворень;
  муніципальна служба - професійна діяльність, яка здійснюється на постійній основі на муніципальної посади, не є виборною;
  муніципальна власність - власність муніципального освіти (кошти місцевого бюджету, муніципальні позабюджетні фонди, майно органів місцевого самоврядування, муніципальні землі, природні ресурси, що знаходяться в муніципальній власності, муніципальні підприємства та організації, муніципальні банки та інші фінансово-кредитні організації, муніципальні житлового фонду та нежитлові приміщення, муніципальні установи освіти, охорони здоров'я, культури і спорту, інше рухоме і нерухоме майно);
  муніципальне управління - організуючий і регулюючий вплив органів місцевого самоврядування на життєдіяльність населення міських і сільських поселень в цілях її упо-рядоченія та відтворення, що спирається на їх владну силу;
  муніципальне утворення - міське, сільське поселення, кілька поселень, об'єднаних загальною територією, частина поселення, інша населена територія відповідно до законодавства Російської Федерації, в межах яких здійснюється місцеве самоврядування, є муніципальна власність, місцевий бюджет і виборні органи місцевого самоврядування;
  муніципальні потреби - потреби муніципальних утворень в поставках товарів, виконання робіт (у тому числі підрядних робіт) та наданні послуг, що визначаються в порядку, встановленому федеральними законами і правовими актами органів місцевого самоврядування, і необхідні для вирішення питань, що відносяться до предметів відання місцевого самоврядування;
  муніципальні цінні папери - облігації, житлові сертифікати та інші цінні папери, що випускаються органами місцевого самоврядування;
  муніципальне замовлення - угода між органом місцевого самоврядування та підрядною організацією про виконання робіт (про надання послуг) з метою забезпечення муніципальних потреб, передбачених у складі витрат місцевого бюджету, фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету;
  муніципальний, місцевий і словосполучення з цими термінами застосовуються щодо органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, об'єктів власності та інших об'єктів, цільове призначення яких пов'язане із здійсненням функцій місцевого самоврядування, а також в інших випадках, що стосуються здійснення населенням місцевого само-управління ;
  наукоград - муніципальне утворення з містоутворюючим науково-виробничим комплексом, під яким розуміється сукупність організацій, що здійснюють наукову, науково-технічну, інноваційну діяльність, експериментальні розробки, випробування, підготовку кадрів відповідно з державними пріоритетами розвитку науки і техніки. Статус наукового міста присвоюється муніципального утворення Президентом Російської Федерації за поданням Уряду Російської Федерації на термін до двадцяти п'яти років;
  норматив мінімальної бюджетної забезпеченості - розрахунковий показник мінімально необхідної потреби в бюджетних коштах одного жителя муніципального освіти за те-кущім витрат;
  орган територіального громадського самоврядування - добровільне об'єднання для захисту суспільних інтересів громадян Російської Федерації, що володіють виборчим правом і проживають на певній території, розмір і чисельність проживаючого населення якої дозволяють громадянам провести збори (територія будинку, під'їзду будинку, групи будинків, кварталу, мікрорайону, селища, хутора тощо);
  органи місцевого самоврядування - виборні інші органи, наділені повноваженнями на вирішення питань місцевого значення і не входять у систему органів державної влади;
  відбір претендентів - оцінка кваліфікації претендентів, здійснювана відповідно до критеріїв, вимог або правилами, встановленими у кваліфікаційній документації або в іншій документації про притягнення заявок на участь у торгах (конкурсних заявок);
  правила землекористування і забудови територій міських і сільських поселень, інших муніципальних утворень - нормативні правові акти органів місцевого самоврядування (містобудівні статути муніципальних утворень і ін), що регулюють питання землекористування та забудови;
  представницький орган місцевого самоврядування - виборний орган місцевого самоврядування, який має право представляти інтереси населення і приймати від її імені рішення, які діють на території муніципального освіти;
  профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його видатками;
  працює за контрактом (трудовим договором) в органах місцевого самоврядування - особа, яка виконує організаційно-розпорядчі функції в органах місцевого самоврядування і не відноситься до категорії державних службовців;
  дозволене використання земельних ділянок і інших об'єктів нерухомості в містобудуванні - використання об'єктів нерухомості відповідно до містобудівним регламентом;
  видатки бюджету - кошти, що направляються на фінансове забезпечення завдань і функцій держави та місцевого самоврядування;
  регулюючі доходи - федеральні і регіональні податки та інші платежі, за якими федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації встановлюються нормативи відрахувань до місцевих бюджетів на майбутній фінансовий рік, а також на довготривалій основі (не менше ніж на три роки);
  реєстр муніципальних замовлень (реєстр закупівлі) - перелік, в якому зазначаються обсяг і номенклатура товарів, робіт і послуг, відомості про виконавців муніципальних замовлень, про ціну і дату закупівлі;
  власні доходи місцевих бюджетів - податкові та неподаткові платежі, що закріплюються за місцевими бюджетами повністю або частково на постійній основі федеральними законами або законами суб'єктів Російської Федерації, а також вводяться представницькими органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства Російської Федерації і направляються в місцеві бюджети;
  соціальні норми - показники необхідної забезпеченості населення найважливішими житлово-комунальними, соціально-культурними та іншими послугами в натуральному і грошовому виразі;
  кошти за взаємними розрахунками - суми, що надходять до місцевих бюджетів або передаються з місцевих бюджетів до бюджетів суб'єктів Російської Федерації у зв'язку із змінами у доходах і видатках місцевих бюджетів, що виникають в результаті рішень, прийнятих органами державної влади і не врахованих при затвердженні відповідних бюджетів;
  кошти самооподаткування - разові добровільні цільові збори, що встановлюються безпосередньо населенням муніципального освіти для фінансування вирішення питань місцевого значення;
  статус виборного особи місцевого самоврядування - права та обов'язки виборної особи місцевого самоврядування, а також гарантії, відповідальність і обмеження у зв'язку із здійсненням належних йому повноважень;
  субвенції - грошові кошти, що виділяються на конкретні цілі і на певний термін муніципальних утворень з федерального бюджету, бюджету суб'єкта Російської Федерації і підлягають поверненню до відповідного бюджету у разі невикористання їх за цільовим призначенням у встановлений термін;
  субсидія - бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації, фізичній або юридичній особі на умовах часткового фінансування цільових витрат;
  територіальне громадське самоврядування - форма реалізації громадянами Російської Федерації конституційних прав на зібрання та об'єднання для захисту суспільних інте-ресів;
  торги - змагальна процедура у формі відкритого або закритого конкурсу, що передбачає вибір виконавця муніципального замовлення;
  сталий розвиток поселень і межселенних територій - розвиток територій і поселень при здійсненні містобудівної діяльності в цілях забезпечення містобудівними засобами сприятливих умов проживання населення, в тому числі обмеження шкідливого впливу господарської 'та іншої діяльності на навколишнє природне середовище та її раціональне використання в інтересах нинішнього і майбутнього поколінь ;
  фонд фінансової підтримки муніципальних утворень - грошові кошти, утворювані в бюджеті суб'єкта Російської Федерації для надання фінансової допомоги муніципальним об-РАЗОВАНІЕ і розподіляються відповідно з фіксованою формулою. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ОСНОВНІ ТЕРМІНИ"
 1. 4. Співвідношення норм ГК про фінансову оренду (Лізингу) і Федерального закону "Про лізинг"
    основних ознаках і видах, яке випливає з тексту Федерального закону "Про лізинг", виявилося іншим у порівнянні з тим, яке було покладено в основу Оттавської конвенції та норм ЦК про договір фінансової оренди (лізингу). Інакше чим пояснити появу в даному Федеральному законі поняття "лізингова угода", яка, на думку авторів законопроекту, являє собою "сукупність договорів,
 2. 2.2. Державні стандарти Російської Федерації
    термінології існує спеціальне поняття - "кондиції", що означає умова про якість та упаковці товару. Система стандартів, що визначають якість товарів, робіт, послуг у Росії, складається з: 1) загальних стандартів з якості; 2) стандартів на окремі види товарів і послуг. В даний час існує велика кількість стандартів у різних областях надання послуг, виконання робіт, а
 3. § 3. Джерела муніципального права.
    основної загальної та середньої професійної освіти в муніципальних освітніх установах і право кожному на конкурсній основі безкоштовно отримати вищу освіту в муніципальному освітньому закладі; в ст. 46 встановлено, що рішення і дії (або бездіяльність) органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб можуть бути оскаржені до суду; згідно ст. 72 встановлення
 4. § 1. Правові засади організації діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування
    основні, вихідні положення щодо організації діяльності органів місцевого самоврядування. У свою чергу, суб'єкти Російської Федерації у своїх нормативних правових актах повинні конкретизувати такі основні принципи. У розвиток федерального і регіонального законодавства статус органів місцевого самоврядування закріплюється в статутах відповідних муніципальний утворень. У даних
 5. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
    основний територіального осередку місцевого самоврядування - "муніципальне утворення" і тим, що іншомовне слово "муніципальне» не обросло в російській мові безліччю значень і смислів, які позбавляють шуканий термін однозначності. Разом з тим воно здатне охопити всі аспекти правового регулювання місцевого самоврядування, на відміну, наприклад, від комунального права. Ознаки галузі права. Можна
 6. § 3. Муніципальні норми
    термінів. Так, ст. 2 Закону від 6 жовтня 2003 р. вводить легальні визначення муніципального освіти, питань місцевого значення, органів місцевого самоврядування, муніципального правового акта, інших інститутів місцевого самоврядування. Норми-цілі, норми-принципи встановлюють вихідні для місцевого самоврядування цінності, напрями і способи діяльності. Основні цілі, принципи місцевого
 7. § 2. Основні теорії місцевого самоврядування
    основні запити, взаємодіючи один з одним. --- Фактично в цьому ж ключі визначає самоврядування народу Ю.І. Скуратов. Див: Скуратов Ю.І. Система соціалістичного самоврядування радянського народу. Проблеми конституційної теорії і практики. Свердловськ, 1987. С. 35 - 36. Місцеве самоврядування, з урахуванням сказаного, є процес управління місцевими
 8. § 3. Політико-правові засади організації місцевої влади в УРСР
    основні повноваження крайових, обласних Рад народних депутатів, основні права і обов'язки районних, міських і районних у містах, селищних і сільських Рад. Їх положення деталізувалися у відповідних законах РРФСР. --- Див: Відомості СРСР. 1978. N 49. Ст. ст. 795, 796, 797; 1980. N 27. Ст. 526. Див: Відомості РРФСР. 1979. N 32. Ст. ст. 785,
 9. § 1. Поняття громадського самоврядування жителів
    основні життєві прояви, в умінні піднятися від особистого інтересу до інтересу суспільного, в прагненні з'єднувати в рамках свого досвіду індивідуальні та колективні цінності. Коли ж люди не тільки передовіряють рішення що їх стосуються професійним управлінцям, а й при цьому не мають ні сил, ні бажання, ні коштів контролювати останніх, діяти разом з ними або поряд з
 10. § 1. Органи місцевого самоврядування: загальна характеристика
    основне призначення - інтегрування інтересів різних груп населення, представлених депутатами. Жоден з депутатів не може претендувати на вираження думки всього населення. Тому свої рішення від імені всього населення представницький орган приймає в колегіальному порядку. Причому такий порядок - прямий наслідок і характеру прийнятих рішень - представницький орган, як було зазначено
© 2014-2022  yport.inf.ua