Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 6. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Правове становище органів місцевого самоврядування визначається муніципальним правом. Особливість адміністративно-правового статусу названих органів, в основному, визначається тим, що вони, здійснюючи місцеве самоврядування, одночасно здійснюють державне управління в межах повноважень, делегованих органами виконавчої влади. Іншими словами, будучи органами місцевого самоврядування, вони одночасно є органами державного управління. Саме з цієї позиції і розглядатиметься їх адміністративно-правовий статус.
Правові основи органів місцевого самоврядування визначають Конституція України та Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року. Відповідно до чинного законодавства місцеве самоврядування - це гарантоване державою право та реальна можливість територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції України та законів України.
Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільська, селищна, міська рада та її виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.
Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування характеризується тим, що:
а) вони відокремлені від держави, не входять до системи органів державної влади і взаємодіють з ними на основі норм права. Особливості взаємодії зазначених органів визначаються чинним законодавством. Саме воно закріплює, що органи виконавчої влади не мають права втручатися в законну діяльність органів місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені чинним законодавством до повноважень останніх, крім випадків виконання делегованих повноважень. У разі розгляду місцевими державними адміністраціями питань, що стосуються інтересів місцевого самоврядування, вони зобов'язані повідомити про

цьому відповідним органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам;
б) їх загальний статус , система і гарантії діяльності, принци-
пи організації та повноваження визначаються правом;
в) вони можуть наділятися делегованими державними повноваженнями. Делеговані повноваження - це повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим адміністраціям за рішенням районних, обласних рад. При цьому слід зазначити, що делегування повноважень передбачає обов'язкову згоду органів місцевого самоврядування на отримання даних повноважень і передачу їм матеріальних і фінансових коштів для їх здійснення. Слід зазначити, що чинне законодавство передбачає лише перелік тих повноважень, які можуть бути делеговані органами виконавчої влади органам місцевого самоврядування; можливість делегування повноважень органів місцевого самоврядування місцевим державним адміністраціям; підзвітність і підконтрольність виконання делегованих повноважень. Разом з тим, не врегульовано питання про механізм делегування повноважень, що служить причиною певних складнощів при здійсненні вищеназваних дій.
За загальним правилом, органи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою в разі виконання власних повноважень, перед державою - у разі порушення ними Конституції України або законів України. З питань здійснення ними делегованих повноважень органи місцевого самоврядування підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.
Як зазначалося вище, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» в статтях 27-38 визначає як власні повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, так і делеговані. Серед останніх можна виділити наступні:
у сфері соціально-економічного та культурного розвитку, планування та обліку:
- розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, які не є комунальною власністю відповідних територіальних громад, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка висновків щодо них та внесення пропозицій до відповідних органів;

- статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території;
у сфері бюджету, фінансів і цін:
- здійснення, відповідно до закону, контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності;
- здійснення, відповідно до закону, контролю за дотриманням цін і тарифів;
- сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території;
з управління комунальною власністю:
- погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідній території, які перебувають у державній власності;
у сфері житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку:
- здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства , торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв'язку;
- здійснення, відповідно до законодавства, контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв'язку, а також контролю за технічним станом, використанням та утриманням інших об'єктів нерухомого майна усіх форм власності;
- прийняття рішень про скасування даного ним дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства;
- здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів;
- встановлення, за погодженням з власниками, зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності;
- облік, відповідно до закону, житлового фонду, здійснення контролю за його використанням;
- надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального захисту, безкоштовного або за доступною для них ціною житла;

- здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах і організаціях, розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності;
- видача ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних організацій;
- облік нежилих приміщень на відповідній території, незалежно від форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної громади;
- облік та реєстрація відповідно до закону об'єктів нерухомого майна незалежно від форм власності;
в сфері будівництва:
- прийняття в експлуатацію об'єктів завершеного будівництва в порядку, встановленому законодавством;
- організація роботи, пов'язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру населених пунктів;
- здійснення, в установленому порядку, державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій; припинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації та проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти шкоди навколишньому середовищу;
- здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпеки будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, схильних небезпечному впливу природних і техногенних явищ та процесів;
- організація охорони, реставрації та використання пам'яток історії та культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природних заповідників;
- рішення, відповідно з законодавством, спорів з питань містобудування;
у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту:
- забезпечення у межах наданих повноважень доступного і безкоштовної освіти та медичного обслуговування на відповідній території, можливості навчання в школах державною та рідною мовами, вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або за участю національно-культурних товариств;

- забезпечення, відповідно до закону, розвитку всіх видів освіти і медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту, визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, укладення договорів на підготовку фахівців, організація роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів;
- забезпечення, відповідно до законодавства, пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
- організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку;
- надання допомоги випускникам шкіл у працевлаштуванні;
- забезпечення школярів, які навчаються в державних і комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками, створення умов для самоосвіти;
- організація роботи щодо запобігання безпритульності неповнолітніх;
- рішення, відповідно до законодавства, питань про повне державне утримання дітей-сиріт та дітей, які залишилися без опіки батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, в тому числі сімейного типу, професійно-технічних навчальних закладах та утриманні за рахунок держави осіб, які страждають вадами фізичного або розумового розвитку, які не можуть навчатися в масових навчальних закладах, у спеціальних навчальних закладах; про надання громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з подовженим днем);
- вирішення питань про надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об'єктами культури, фізкультури та спорту, а також визначення порядку компенсацій цим установам вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах;
- забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;
- реєстрація, відповідно до законодавства, статутів (положень) розташованих на відповідній території закладів охорони здоров'я, навчально-виховних, культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих закладів незалежно від форм власності; внесення пропозицій до відповідних органів про ліцензування

індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я;
у сфері регулювання земельних відносин та охорони Навколишнього середовища:
- здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням та охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;
- реєстрація суб'єктів права власності на землю; реєстрація права користування землею і договорів на оренду землі; видача документів, що посвідчують право власності і право користування землею;
- організація та ведення земельно-кадастрової документації;
- погодження питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;
- вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом;
- здійснення необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійних лих, епідемій, епізоотії, інших надзвичайних ситуацій, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;
- визначення території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства;
- підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, яке проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
- узгодження проектів землеустрою;
- здійснення контролю за виконанням проектів і схем землеустрою, проектів внутрішньогосподарського землеустрою;
  у сфері соціального захисту населення:
  - Підготовка і подання на затвердження раді територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організація їх виконання; участь у розробці територіальних програм зайнятості населення, що затверджуються, відповідно, районними, обласними радами;
  - Забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, грома-

  дан, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують ^ ся в обслуговуванні на дому, до розміщення в будинку інвалідів та громадян похилого віку , які потребують цього, дітей, які залишилися без опіки батьків, на виховання в сім'ї громадян;
  - Рішення, відповідно до законодавства, питань про надання пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства;
  - Рішення, в установленому законодавством порядку, питань опіки та піклування;
  - Представлення, відповідно до законодавства, одноразової допомоги громадянам, постраждалим від стихійного лиха;
  - Рішення, відповідно до законодавства, питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також в інших випадках, передбачених законодавством;
  - Організація проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами - на підприємствах, в установах і організаціях, що відносяться до інших форм власності;
  - Здійснення контролю за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах і організаціях, а також за якістю проведення атестації робочих місць, умовами праці та наданням трудящим, відповідно до законодавства, пільг і компенсацій за роботу з шкідливими умовами;
  - Участь у веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території; реєстрація колективних договорів і угод, здійснення контролю за їх виконанням;
  - Встановлення, відповідно до законодавства, розмірів і порядку виплати щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновками медичних закладів потребують постійного стороннього догляду;

  - Здійснення контролю за наданням, відповідно до закону, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць (посад); організація інформування населення про потреби підприємств, установ і організацій усіх форм власності у працівниках;
  - Бронювання в порядку, встановленому законом, на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності, робочих місць, призначених для працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту і не здатні конкурувати на ринку праці, визначення нормативів таких робочих місць; прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах і організаціях спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю, організація професійної підготовки цих осіб; узгодження ліквідації таких робочих місць;
  - Державна реєстрація місцевих благодійних організацій і фондів, інших неприбуткових організацій;
  у сфері зовнішньоекономічної діяльності:
  - Організація та контроль прикордонної і прибережної торгівлі;
  - Створення умов для належного функціонування митних органів, сприяння їх діяльності;
  - Забезпечення на відповідній території, в межах наданих повноважень, реалізації міжнародних зобов'язань України;
  у сфері оборонної роботи:
  - Сприяння організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів;
  - Забезпечення доведення до підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації;
  - Бронювання робочих місць для військовозобов'язаних на підприємствах, в установах і організаціях відповідно до законодавства;
  - Організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною, на відповідній території;
  - Рішення, відповідно до законодавства, питань, пов'язаних з наданням військовим частинам, установам, навчальним закладам Збройних сил України службових приміщень і житлової площі, інших об'єктів, кому-
  ПО

  нально-побутових послуг; здійснення контролю за їх використанням, наданням послуг;
  - Сприяння організації виробництва і поставкам у війська підприємствами та організаціями, які є комунальною власністю, замовленої продукції, послуг, енергоресурсів;
  - Здійснення заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України;
  - Сприяння Прикордонним військам у підтриманні відповідного режиму на державному кордоні;
  - Здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання населення;
  щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян:
  - Забезпечення вимог законодавства про розгляд звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності;
  - Застосування в разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотії, пожеж, інших надзвичайних ситуацій необхідних заходів щодо забезпечення громадського і державного порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров'я, збереження матеріальних цінностей;
  - Рішення, відповідно до закону, питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку при їх проведенні;
  - Розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх відання; створення адміністративних комісій та комісій з питань боротьби зі злочинністю, спрямування їх діяльності;
  - Вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до їх відання, реєстрація актів громадянського стану;
  - Здійснення в установленому порядку державної реєстрації підприємств та інших суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на відповідній території, а також положень про організації орендарів;
  - Реєстрація, в установленому порядку, місцевих об'єднань громадян, органів територіальної самоорганізації населення, які створюються і діють відповідно до законодавства.

  Делегування державних повноважень органам місцевого самоврядування здійснюється на основі таких принципів, як:
  - Законність і доцільність; соціально-економічна обгрунтованість;
  - Реальність і гласність здійснення делегованих повноважень;
  - Матеріально-фінансове забезпечення делегованих повноважень;
  - Підконтрольність здійснення делегованих повноважень.
  Досить важливим є те, що делеговані державні повноваження не повинні перешкоджати здійсненню органами місцевого самоврядування власних повноважень місцевого значення та погіршувати соціально-економічний стан територіальної громади. Чинне законодавство передбачає, що одночасно з делегуванням державних повноважень органам місцевого самоврядування передаються фінансові та матеріальні засоби для їх здійснення. Це зобов'язує органи місцевого самоврядування забезпечити їх виконання. При цьому слід зазначити, що органи місцевого самоврядування відповідальні за виконання делегованих повноважень у тій мірі, в якій вони забезпечені матеріальними і фінансовими ресурсами.
  У теорії адміністративного права общеопределено, що основною формою делегування державних повноважень є делегування за законом. При цьому не допускається делегування тих повноважень, які є виключною компетенцією органів виконавчої влади. Поряд з цим, делегування повноважень органам місцевого самоврядування може здійснюватися і за договором, в якому обов'язково мають бути зазначені: цілі, обсяг та характер делегованих повноважень; порядок їх здійснення та строк дії договору; взаємні права та обов'язки з реалізації делегованих повноважень; обсяг і порядок матеріально-фінансового забезпечення їх виконання; форми і міри відповідальності сторін за порушення умов договору; умови розірвання договору та можливість повернення делегованих повноважень.
  Важливою складовою адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування є наділення їх державними контрольними повноваженнями. Вони здійснюють контроль за: дотриманням цін і тарифів, дотриманням законодавства про захист прав споживачів; станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства; за забезпеченням надійності та безпеки будинків і споруд, незалежно від форм власності; за додержанням земельного та природо-

  охоронного законодавства і т. д. Відповідно до статті 72 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» районні та обласні ради здійснюють контроль за місцевими державними адміністраціями в частині виконання ними делегованих повноважень органів місцевого самоврядування. Обласний та районні ради можуть шляхом таємного голосування висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі якого, з урахуванням пропозицій органу виконавчої влади вищого рівня, Президент України приймає і подає відповідній раді мотивоване рішення. У тому випадку, якщо голові районної, обласної адміністрації висловили недовіру не менше двох третин депутатів від загального складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.
  До системи органів місцевого самоврядування належать також сільські, селищні, міські голови. Його повноваження починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної, відповідно до закону, особи. Він несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. Сільський, селищний, міський голова відповідальний, підзвітний і підконтрольний за здійснення наданих йому повноважень перед територіальною громадою, відповідальний - перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради делегованих повноважень - підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.
  Адміністративна правосуб'єктність органів місцевого самоврядування проявляється в тому, що сільський, селищний, міський рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти управління у формі рішень. Рішення приймаються відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням на його пленарних засіданнях. У разі незгоди рішення може бути зупинено сільським, селищним, міським головою в п'ятиденний строк з моменту його прийняття з наданням обгрунтованих зауважень. У такому випадку рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності. Слід зазначити, що рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію. Сільський, селищний, міський голова, голова районної, обласної ради в межах своїх

  повноважень видають розпорядження. Акти управління органів місцевого самоврядування, прийняті в межах наданих повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території. За невиконання вищеназваних рішень передбачається юридична відповідальність. Зокрема, адміністративна відповідальність настає у випадках, передбачених статтями 5, 107, 152, 159, 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Глава 6. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ"
 1. § 1. Організація місцевого самоврядування в містах федерального значення.
    голова муніципального освіти (муніципального округу, міста, селища), місцева адміністрація, контрольний орган. Жителі міст федерального значення не обмежені у своїх правах. Будь-який громадянин Російської Федерації, який має місце проживання в місті федерального значення, незалежно від строків проживання і місця народження, відповідно до встановлених законодавством гарантіями прав
 2. § 2. Організація місцевого самоврядування в закритих адміністративно-територіальних утвореннях.
    голова місцевої адміністрації спільно з керівниками підприємства і (або) об'єкта зобов'язаний здійснювати заходи з порятунку і охорони життя та здоров'я людей, захисту їх прав, збереження матеріальних цінностей, а при необхідності до початку роботи відповідних органів, утворених Урядом Російської Федерації, приймати рішення про евакуацію населення. Законом можуть бути встановлені межі
 3. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
    голова муніципального освіти, які вважають, що прийнятим і опублікованим в установленому порядку нормативним правовим актом порушена їх компетенція. Крім судів загальної юрисдикції захист прав місцевого самоврядування здійснюється в арбітражному судочинстві. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 192 Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації органи місцевого самоврядування
 4. Глава 23. ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФУНКЦІЙ КОНТРОЛЮ
    адміністративного характеру. Органам місцевого самоврядування встановлюється обсяг повноважень саме по контролю, а не з нагляду, який, по-перше, необхідний для належного вирішення питань місцевого значення, а по-друге, для здійснення переданих окремих державних повноважень. Наприклад, при здійсненні контролю за використанням і схоронністю муніципального житлового фонду,
 5. § 4. Реформи місцевої влади кінця ХХ - початку XXI ст.
    голова місцевого самоврядування. На територіях, що включають кілька міських і сільських поселень, спільним рішенням органів місцевого самоврядування міг бути створений єдиний орган місцевого самоврядування відповідних територій. Наприклад, в районах міг утворюватися орган місцевого самоврядування, що формується з представників органів самоврядування міських і сільських поселень. Було
 6. § 3. Децентралізація та місцеве самоврядування
    адміністративне право. М., 1988. С. 86. Принципи децентралізації. Недержавна децентралізація місць передбачає законодавче закріплення низки принципових положень, що забезпечують і гарантують самостійність і повнокровне діяльність муніципальних утворень, органів місцевого самоврядування. Назвемо основні з них. 1. Необхідність організації місцевого самоврядування
 7. § 1. Загальна характеристика
    глава поселення повинен змінити у складі представницького органу району свого попередника на посту глави. Обрання нового складу представницького органу поселення означає необхідність обрання ним зі свого складу нових членів представницького органу району. Представницький орган поселення в будь-який момент може замінити раніше обраних ним членів представницького органу муніципального
 8. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
    голова муніципального освіти, що обирається безпосередньо громадянами, що входить до складу представницького органу місцевого самоврядування та є його головою. Даний статус - лише одна з його службових ролей. Глава муніципального освіти не тільки працює у складі представницького органу, керуючи їм, але і є вищою посадовою особою свого муніципального освіти в
 9. § 2. Місцева адміністрація
    глава на принципах єдиноначальності. Він своїми актами вводить в дію рішення адміністрації, уособлюючи її як єдиний орган. Главою місцевої адміністрації в першої моделі є глава муніципального освіти за посадою; в другій - особа, яка призначається на посаду голови місцевої адміністрації за контрактом, що укладається за результатами конкурсу на заміщення зазначеної посади на строк повноважень,
 10. § 1. Загальна характеристика відповідальності органів, посадових осіб місцевого самоврядування
    голова муніципального освіти або голова місцевої адміністрації не виконав покладеного на нього відповідної правової обов'язки і не вчинив дій, які повинен був здійснити. Суб'єктами муніципальних деліктів є органи місцевого самоврядування, депутати, голова муніципального освіти, інші особи - учасники муніципальних правовідносин, здатні і зобов'язані відповідати за
© 2014-2022  yport.inf.ua