Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 8.1. Контроль за дотриманням органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органу-ми місцевого самоврядування законодавства про місто-будівельної діяльності

(введена Федеральним законом від 18.12.2006 N 232-ФЗ)
1. Федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з реалізації державної політики, надання державних послуг, управління державним майном у сфері будівництва, містобудування, промисловості буді-вельних матеріалів та житлово-комунального господарства, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації здійснюва-ляется державний контроль за дотриманням відповідно органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування законодавства про містобудівну діяльність (далі у цій статті - органи, здійснюва-рами контроль за дотриманням законодавства про містобудівну діяльність), в тому числі контроль за:
1) відповідністю нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації, муніципальних правових актів законодательст-ву про містобудівну діяльність;
2) дотриманням встановлених федеральними законами строків приведення нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації, муніципальних правових актів у відповідність з вимогами цього Кодексу;
3) дотриманням процедур, встановлених законодавством про містобудівну діяльність для підготовки і затвердження документів територіального планування, правил землекористування та забудови, документації з планування території, місто-будівельних планів земельних ділянок.
2. Посадові особи органів, що здійснюють контроль за дотриманням законодавства про містобудівну діяльність, мають право:
1) проводити перевірки діяльності органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого само-управління, а також підвідомчих їм організацій;
2) вимагати від керівників та інших посадових осіб органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, орга-нів місцевого самоврядування надання необхідних документів, матеріалів і відомостей, виділення спеціалістів для з'ясування питань, що виникли;
3) отримувати від керівників та інших посадових осіб органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, орга-нів місцевого самоврядування пояснення за фактом порушення законодавства про містобудівну діяльність.
3. Посадові особи органів, що здійснюють контроль за дотриманням законодавства про містобудівну діяльність, у разі виявлення фактів порушення органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого само-врядування законодавства про містобудівну діяльність зобов'язані:
1) направляти у відповідні органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого само-врядування обов'язкові приписи про усунення виявлених порушень законодавства про містобудівну діяльність і установлювати терміни усунення таких порушень;
2) направляти до органів прокуратури інформацію про факти порушення законів для вжиття заходів прокурором;
3) вживати заходів, необхідних для залучення керівників та інших посадових осіб органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування до відповідальності, встановленої законодавством Російської Федерації про адміністративні правопорушення.
4. Посадові особи органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування орга-ни:
1) надавати на запит органу, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про містобудівну діяльно-сти, необхідні для здійснення контролю документи і матеріали ;
2) направляти до органу, який здійснює контроль за дотриманням законодавства про містобудівну діяльність, копії докумен-тів територіального планування, правил землекористування та забудови на паперовому або електронному носії у двухнедель-ний термін після їх затвердження в встановленому порядку;
3) сприяти посадовим особам органу, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про містобудівельно-котельної діяльності, в їх роботі.
Про процедуру включення земельних ділянок у межі населених пунктів або вилучення земельних ділянок із меж насе-лених пунктів див. статтю 4.1 Федерального закону від 29.12.2004 N 191-ФЗ.
Про порядок підготовки, погодження та затвердження проектів меж зон планованого розміщення об'єктів капітального будів-ництва федерального, регіонального або місцевого значення див. частину 12 статті 11 Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 8.1. Контроль за дотриманням органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органу-ми місцевого самоврядування законодавства про місто-будівельної діяльності "
 1. Стаття 168.1. Поняття тимчасової фінансової адмініст-рації
  Тимчасова фінансова адміністрація - федеральний орган виконавчої влади (виконавчий орган державної вла-сті суб'єкта Російської Федерації), уповноважений Урядом Російської Федерації (вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації) підготовляти й здійснювати заходи з відновлення платоспроможності суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації
 2. Стаття 101. Управління державним і муніципальних боргом
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Управління державним боргом Російської Федерації здійснюється Урядом Російської Федерації або уповноваженим ним Міністерством фінансів Російської Федерації. 2. Управління державним боргом суб'єкта Російської Федерації здійснюється вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації
 3. Стаття 157. Бюджетні повноваження органів дер-жавного і муніципального фінансового контролю
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Органи державного, муніципального фінансового контролю, створені законодавчими (представницькими) органу-ми, здійснюють контроль за виконанням відповідних бюджетів та готують висновки на річний звіт про виконання відповідних бюджетів, проводять експертизи проектів зазначених бюджетів, довгострокових цільових програм і
 4. Стаття 13. Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації призначені для виконання витратних зобов'язань Російської Федерації. Використання федеральними органами державної влади інших форм освіти і витрачання грошових коштів, призначених для виконання витратних зобов'язань Російської
 5. Стаття 104.1. Запозичення суб'єктів Російської Федерації у валюті Російської Федерації за межами Рос-сийской Федерації
  (введена Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ) 1. Запозичення суб'єктів Російської Федерації шляхом розміщення державних цінних паперів суб'єкта Російської Феде-рації у валюті Російської Федерації за межами Російської Федерації здійснюються при дотриманні суб'єктами Російської Федерації положень цього Кодексу та законодавства Російської Федерації про цінні папери, в тому
 6. Стаття 126. Укладення угод і договорів про надання державних фінансових та (або) державних експортних кредитів та внесення змін до про-граму надання державних фінансових і дер-жавних експортних кредитів
  (в ред. Федерального закону від 26.04 .2007 N 63-ФЗ) 1. Угоди та договори про надання державних фінансових і державних експортних кредитів можуть бути за виключені за умови: якщо зазначені державні фінансові та (або) державні експортні кредити включені в програму надання державних фінансових і державних експортних кредитів у відповідності зі
 7. Судовий контроль
  Судовий контроль носить додатковий характер по відношенню до адміністративному контролю. Громадяни, які проживають на території муніципального освіти, органи місцевого само-врядування та посадові особи місцевого самоврядування мають право пред'являти до суду або арбітражного суду позови про визнання недійсними актів органів державної влади та дер-жавних посадових осіб, органів місцевого
 8. Стаття 168. Покладання на органи Федерального ка-значейства функцій з виконання бюджетів держав-них позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, бюджетів територіальних-них державних позабюджетних фондів та місцевих бюд-жетів
  (в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Органи управління державними позабюджетними фондами Російської Федерації, вищі виконавчі органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи управління територіальними державними позабюджетними фонду -ми і місцеві адміністрації муніципальних утворень
 9. Стаття 149. Звіти про виконання бюджетів держав-них позабюджетних фондів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Звіти про виконання бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації складаються органами управ-ління фондами і представляються у федеральний орган виконавчої влади, який здійснює вироблення державної політики та нормативне правове регулювання в сфері охорони здоров'я і соціального розвитку, для внесення до
 10. Стаття 23.70. Органи, що здійснюють державний контроль за дотриманням стандартів розкриття інформації суб'єктами природних монополій та організаціями комунального комплексу
  (введена Федеральним законом від 25.12.2008 N 281-ФЗ) 1. Здійснюють державний контроль за дотриманням стандартів розкриття інформації суб'єктами природних монополій та організаціями комунального комплексу федеральні органи виконавчої влади та органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені
 11. Стаття 99.1. Припинення боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації, виражених у валюті Рос-сийской Федерації, і їх списання з державного боргу суб'єкта Російської Федерації
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12. 2007)) 1. У разі, якщо боргове зобов'язання суб'єкта Російської Федерації, виражене у валюті Російської Федерації, які не пред-явлено до погашення (не здійснюючи кредитором визначені умовами зобов'язання і нормативними правовими актами суб'єкта Російської Федерації дії) протягом трьох років з дати, наступної за датою
 12. Стаття 23.51. Органи, що здійснюють державний контроль за дотриманням порядку ціноутворення
  1. Органи, що здійснюють державний контроль за дотриманням порядку ціноутворення, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 14.6 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник федерального органу виконавчої влади, що здійснює
 13. Стаття 169. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення
  Права командирів дисциплінарних військових частин щодо застосування заходів заохочення і стягнення, порядок застосування й обліку зазначених заходів визначаються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації дер-жавної політики, нормативно-правового регулювання у галузі оборони, відповідно до вимог військових статутів. (В ред. Федерального закону від
 14. Стаття 179. Державні програми Російської Федерації, державні програми суб'єкта Російської Федерації, муніципальні програми
  (в ред. Федерального закону від 07.05. 2013 N 104-ФЗ) 1. Державні програми Російської Федерації, державні програми суб'єкта Російської Федерації, муніципальних програми затверджуються відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державного-кої влади суб'єкта Російської Федерації, місцевою адміністрацією муніципального освіти. Терміни
 15. Стаття 72. Муніципальний і громадський земельний контроль
  1. Муніципальний земельний контроль за використанням земель на території муніципального освіти здійснюється органами місцевого самоврядування або уповноваженими ними органами. 2. Муніципальний земельний контроль за використанням земель на території муніципального освіти здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації і в порядку, встановленому нормативними
 16. Стаття 220.1. Особові рахунки для обліку операцій по ис-полнению бюджету
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Відповідно до Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ з 1 січня 2014 року в частині першій статті 220.1 слова "скарбник-стве або фінансовому" будуть замінені словами "казначействі, фінансовому ", частина буде доповнена словами", органі управління державним позабюджетним фондом Російської Федерації ". Облік операцій по виконанню бюджету,
 17. Стаття 140. Субвенції місцевим бюджетам з бюд-жету суб'єкта Російської Федерації
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Під субвенціями місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації розуміються міжбюджетні трансферти, що надаються місцевим бюджетам з метою фінансового забезпечення видаткових зобов'язань муніципальних утворень, виникають-щих при виконанні державних повноважень Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, переданих
 18. Стаття 115.2. Порядок і умови надання дер-жавних і муніципальних гарантій
    (Введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 1. Надання державних або муніципальних гарантій здійснюється відповідно до повноважень органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого само-управління на підставі відповідно федерального закону, закону суб'єкта
 19. Стаття 36. Принцип прозорості (відкритості)
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Принцип прозорості (відкритості) означає: обов'язкове опублікування у засобах масової інформації затверджених бюджетів і звітів про їх виконання, повноту подання інформації про хід виконання бюджетів, а також доступність інших відомостей про бюджетах за рішенням законодавчих (представницьких) органів державної влади,
© 2014-2022  yport.inf.ua