Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 115.2. Порядок і умови надання дер-жавних і муніципальних гарантій

(введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007))
1. Надання державних або муніципальних гарантій здійснюється відповідно до повноважень органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого само-управління на підставі відповідно федерального закону, закону суб'єкта Російської Федерації, рішення представницького орга-на муніципального освіти про бюджет на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період), рішень Пра-вительства Російської Федерації, вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації і місцевої адміністрації муніципального освіти, а також договору про надання державної або муніципальної гарантії при ус-ловіі:
проведення аналізу фінансового стану принципала;
надання принципалом (за винятком випадків, коли принципалом є Російська Федерація, суб'єкт Російської Федерації) відповідного вимогам статті 93.2 цього Кодексу та цивільного законодавства Російської Федерації забезпечення виконання зобов'язань принципала щодо задоволення регресної вимоги до принципала у зв'язку з виконанням у повному обсязі або в якій-небудь частині гарантії;
відсутності у принципала, його поручителів (гарантів) простроченої заборгованості за грошовими зобов'язаннями перед відпо -венно Російською Федерацією, суб'єктом Російської Федерації, муніципальним освітою, по обов'язкових платежах до бюджету-ную систему Російської Федерації, а також неврегульованих зобов'язань за державним або муніципальним гарантіям, раніше наданими відповідно Російської Федерації, суб'єкту Російської Федерації, муніципального утворення
При наданні державній або муніципальній гарантії для забезпечення зобов'язань з відшкодування шкоди, образо-вавшейся при настанні гарантійного випадку некомерційного характеру, а також державній або муніципальній гарантії без права регресної вимоги гаранта до принципала аналіз фінансового стану принципала може не проводитися. При предоставле-ванні зазначених гарантій забезпечення виконання зобов'язань принципала перед гарантом, які можуть виникнути у зв'язку з пред'яв-ленням гарантом регресних вимог до принципала, не потрібно.
У випадках, встановлених бюджетним законодавством Російської Федерації, державні гарантії Російської Федеративної-ції, державні гарантії суб'єкта Російської Федерації можуть бути надані в забезпечення виконання зобов'язань муни-ціпального освіти без надання їм забезпечення виконання зобов'язання щодо задоволення регресного вимоги гаран-та до принципала у зв'язку з виконанням гарантії.
2. Надання державній або муніципальній гарантії, а також укладення договору про надання державної або муніципальної гарантії здійснюється після подання принципалом до органу, який здійснює надання відповідно-но державних гарантій Російської Федерації, державних гарантій суб'єктів Російської Федерації чи муніципальних гарантій, документів згідно переліком, що встановлюється зазначеним органом.
3. Аналіз фінансового стану принципала з метою надання державної гарантії Російської Федерації, держав-ної гарантії суб'єкта Російської Федерації або муніципальної гарантії здійснюється відповідно Міністерством фінан-сів Російської Федерації, фінансовим органом суб'єкта Російської Федерації, фінансовим органом муніципального освіти у встановленому ними порядку.
4. Федеральним законом, законом суб'єкта Російської Федерації, рішенням представницького органу муніципального образо-вання про бюджет на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період) повинні бути передбачені бюджетні асигнування на можливе виконання виданих державних гарантій Російської Федерації, державних гарантій суб'єкта Російської Федерації, муніципальних гарантій відповідно.
5. Російська Федерація, суб'єкт Російської Федерації чи муніципальне утворення в цілях надання та виконання державних або муніципальних гарантій, а також ведення аналітичного обліку зобов'язань принципала, його поручителів (гаран-тів) та інших осіб у зв'язку з наданням та виконанням державних або муніципальних гарантій, має право скористатися услу-гами агента, призначуваного Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевою адміністрацією муніципального освіти відповідно.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 115.2. Порядок та умови надання дер-жавних і муніципальних гарантій "
 1. 59. Правовий режим державних і муніципальних гарантій.
  Надана гарантія. Гарантії надаються, як правило, на конкурсній основі. Гарант по державній або муніципальній гарантії несе субсидіарну відповідальність додатково до відповідальності боржника за гарантованим їм зобов'язанням. Передбачене державної або муніципальної гарантією зобов'язання гаранта перед третьою особою обмежується сплатою суми, на яку
 2. Стаття 115.1. Особливість державної або му-муніципальні гарантії, що надається в забезпечення зобов'язань, за якими неможливо встановити бенефіціара в момент надання гарантії або бенефіціарами являє-ся невизначене коло осіб
  115 цього Кодексу для вимог бенефіціара. 3. Договором про надання гарантії та гарантією можуть бути встановлені порядок і термін прийняття бенефіціаром (Benefit-ціарамі) гарантії. Термін, встановлений для відповіді бенефіціара (бенефіціарів) про прийняття гарантії, включається в термін дії га-рантьє. Якщо з боку бенефіціара (бенефіціарів) у встановлений строк не було вжито
 3. 19. Державні і муніципальні гарантії
  115 БК РФ). У гарантії, яка обов'язково дається в письмовій формі, повинні бути зазначені відомості про гаранта (РФ, суб'єкт РФ, муніципальне утворення), найменування органу, що видав гарантію, сума гарантії. Термін гарантії визначається терміном виконання зобов'язань, за якими надано гарантія. При цьому гарант несе субсидіарну відповідальність за гарантованим їм зобов'язанням:
 4. Стаття 117. Надання державних гарантій суб'єктів Російської Федерації, муніципальних гарантій
  наданні державних гарантій суб'єкта Російської Федерації або муніципальних гарантій, про забезпечення виконання принципалом його можливих майбутніх зобов'язань з відшкодування гаранту в порядку регресу сум, сплачених гарантом на виконання (часткове виконання) зобов'язань по гарантії, і видають державні гарантії суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації або муніципальні гарантії.
 5. Стаття 78.1. Надання субсидій некомерційним організаціям, які не є казенними установами
  порядок повинен містити положення про орга-котельної перевірці головним розпорядником (розпорядником) бюджетних коштів, що надали субсидію, та органами державно-ного (муніципального) фінансового контролю дотримання умов , цілей та порядку надання субсидій іншими некомерційними організаціями, що не є державними (муніципальними) установами. (В ред. Федеральних
 6. Стаття 100. Структура муніципального боргу, види і терміновість муніципальних боргових зобов'язань
  муніципального боргу являє собою угруповання муніципальних боргових зобов'язань за встановленими цією статтею видів боргових зобов'язань. 2. Боргові зобов'язання муніципального освіти можуть існувати у вигляді зобов'язань по: 1) цінних паперів муніципального освіти (муніципальних цінних паперів), 2) бюджетними кредитами, залученими до місцевого бюджету від інших бюджетів
 7. Стаття 110.2 . Програма державних гарантій Російської Федерації, державних гарантій суб'єктів Російської Федерації, муніципальних гарантій у валюті Рос-сийской Федерації
  умов надання та исполне-ня гарантій; Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 підпункт 5 пункту 1 статті 110.2 буде ізло-дружин у новій редакції: "5) загального обсягу бюджетних асигнувань, які повинні бути передбачені на виконання гарантій Рос-сийской Федерації, суб'єкта Російської Федерації в черговому фінансовому році і плановому періоді, на
 8. Стаття 78. Надання субсидій юридичним особам (за винятком субсидій державним (муніципальним) установам), індивідуальним підприємцям, фізичним особам - виробникам товарів, робіт, послуг
  порядок надання субсидій; 3) порядок повернення субсидій до відповідного бюджету у разі порушення умов, встановлених при їх предоставле-ванні; (в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) 4) порядок повернення в поточному фінансовому році одержувачем субсидій залишків субсидій , не використаних у звітному фінан-совом році, у випадках, передбачених угодами (договорами) про
 9. Стаття 1184. Спадкування майна, наданого спадкодавцеві державою чи муніципальній освітою на пільгових умовах
  умовах спадкодавцеві у зв'язку з його інвалідністю або іншими подібними обставинами, входять до складу спадщини і успадковуються на загальних підставах, встановлених цим
 10. Стаття 116. Надання державних га гарантій Російської Федерації
  умови державної гарантії Російської Федерації. 2. Міністерство фінансів Російської Федерації відповідно з актом Уряду Російської Федерації (актом Міністер-ства фінансів Російської Федерації) від імені Російської Федерації укладає договори про надання державних гарантій Російської Федерації, про забезпечення виконання принципалом його можливих майбутніх зобов'язань
© 2014-2022  yport.inf.ua