Головна
ГоловнаАдміністративне , фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації . Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 78. Надання субсидій юридичним особам (за винятком субсидій державним (муніципальним) установам), індивідуальним підприємцям, фізичним особам - виробникам товарів, робіт, послуг

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Субсидії юридичним особам (за винятком субсидій державним (муніципальним) установам), індивідуальним підприємцям, фізичним особам - виробникам товарів, робіт, послуг надаються на безоплатній та безповоротній основі з метою відшкодування витрат або недоотриманих доходів у зв'язку з виробництвом (реалізацією) товарів, виконанням робіт, наданням послуг.
2. Субсидії юридичним особам (за винятком субсидій державним (муніципальним) установам), індивідуальним підприємцям, фізичним особам - виробникам товарів, робіт, послуг надаються:
1) з федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації - у випадках і порядку, передбачених федеральним законом про федеральний бюджет, федеральними законами про бюджетах державних позабюджетних фондів Російської Федерації та прийнятими відповідно до них нормативними правовими актами Уряду Російської Фе-ської Федерації;
2) з бюджету суб'єкта Російської Федерації і бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів - у випадках і порядку, передбачених законом суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Російської Федерації, законами суб'єктів Російської Федерації про бюджети територіальних державних позабюджетних фондів та прийнятими відповідно до них нормативними правовими актами вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації;
3) з місцевого бюджету - у випадках і порядку, передбачених рішенням представницького органу муніципального утворення про місцевий бюджет та прийнятими відповідно до нього муніципальними правовими актами місцевої адміністрації.
3. Нормативні правові акти, муніципальні правові акти, що регулюють надання субсидій юридичним особам (за винятком субсидій державним (муніципальним) установам), індивідуальним підприємцям, фізичним особам - виробникам товарів, робіт, послуг, повинні визначати:
1) категорії і (або) критерії відбору юридичних осіб (за винятком державних (муніципальних) установ), індиві-дуальних підприємців, фізичних осіб - виробників товарів, робіт, послуг, що мають право на отримання субсидій;
2) цілі, умови та порядок надання субсидій;
3) порядок повернення субсидій до відповідного бюджету у разі порушення умов, встановлених при їх предоставле-ванні;
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
4) порядок повернення в поточному фінансовому році одержувачем субсидій залишків субсидій, не використаних у звітному фінан-совом році, у випадках, передбачених угодами (договорами) про надання субсидій;
(пп. 4 введений Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
5) положення про обов'язкову перевірку головним розпорядником (розпорядником) бюджетних коштів, що надають субси-дію, і органом державного (муніципального) фінансового контролю дотримання умов, цілей та порядку надання субси-дій їх одержувачами.
(Пп. 5 введений Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
4. Надання субсидій на відшкодування витрат по сплаті митних платежів, понесених юридичними особами, індиві-дуальними підприємцями, що є особами, що у реалізації проекту створення та забезпечення функціонування територіально відокремленого комплексу (інноваційного центру "Сколково"), здійснюється у формі авансових платежів за рахунок коштів федерального бюджету.
Особливості надання субсидій, зазначених у цьому пункті, можуть встановлюватися Урядом Російської Феде-рації з урахуванням положень Федерального закону "Про інноваційному центрі" Сколково ".
(П. 4 введений Федеральним законом від 28.09.2010 N 243-ФЗ)
5. При наданні субсидій, зазначених у цій статті, обов'язковою умовою їх надання, включаються до дого-злодії (угоди) про надання субсидій, є згода їхніх одержувачів (за винятком державних (муніципальних) унітарних підприємств, господарських товариств і товариств з участю публічно-правових утворень у їх статутних (складеному) капіталі) на здійснення головним розпорядником (розпорядником) бюджетних коштів, що надали субсидії, та органами дер-жавного (муніципального) фінансового контролю перевірок дотримання одержувачами субсидій умов, цілей та порядку їх пре-доставлення.
(п. 5 введений Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 78. Надання субсидій юридичним особам (за винятком субсидій державним (муніципальним) установам), індивідуальним підприємцям, фізичним особам - виробникам товарів, робіт, послуг "
 1. 4. Надання субсидій юридичним особам (за винятком субсидій державним (муніципальним) установам), індивідуальним підприємцям, фізичним особам - виробникам товарів, робіт, послуг.
  надання зазначених субсидій визначені у ст. 78 БК РФ. До компетенції головного розпорядника бюджетних коштів входить конкретизація умов надання зазначених субсидій. Субсидії надаються в межах бюджетних асигнувань та лімітів бюджетних зобов'язань, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів за кодами класифікації видатків бюджетів у зведеній бюджетного розпису
 2. Стаття 78.1. Надання субсидій некомерційним організаціям, які не є казенними установами
  надання зазначених субсидій з федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Рос-сийской Федерації, бюджетів суб'єктів Російської Федерації і бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів, місцевих бюджетів встановлюється відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської
 3. Стаття 139. Субсидії місцевим бюджетам з бюд-жету суб'єкта Російської Федерації
  надання субсидій і їх значення. " Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 абзац перший пункту 3 статті 139 буде доповнити словами "Відповідно до вимог цього Кодексу". 3. Мета та умови надання та витрачання субсидій місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації, кри-терії відбору муніципальних утворень для
 4. Стаття 69. Бюджетні асигнування
  надання бюджетних інвестицій юридичним особам, які не є державними (муніципальними) установами та державними (муніципальними) унітарними підприємствами; (в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) надання субсидій юридичним особам (за винятком субсидій державним (муніципальним) установам), ін-дивидуально підприємцям, фізичним особам -
 5. Стаття 138.1. Субсидії федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації
  надання та витрачання субсидій федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації встановлюються угодами між федеральним органом виконавчої влади і вищим виконавчим органом державної влади відповідного суб'єкта Російської Федерації, що укладаються в порядку, встановленому Урядом Російської
 6. 44. Надання міжбюджетних трансфертів з регіональних бюджетів
  надання бюджетних кредитів юридичним особам (ст. 136 БК РФ). З метою надання місцевим бюджетам субсидій для часткового фінансування інвестиційних програм (проектів) розвитку суспільної інфраструктури муніципального значення у складі бюджету суб'єкта РФ може бути утворений фонд муніципального розвитку суб'єкта РФ (п. 1 ст. 139 БК РФ). З метою надання місцевим бюджетам
 7. 1. Надання державних (муніципальних) послуг, у тому числі асигнування на оплату державних (муніципальних) контрактів на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг для державних (муніципальних) потреб.
  Надання субсидій автономним установам, включаючи субсидії на відшкодування нормативних витрат з надання ними державних (муніципальних) послуг фізичним та (або) юридичним особам. Відповідно до п. 1 ст. 78.1 БК РФ порядок визначення обсягу та надання зазначених субсидій з федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів
 8. 41. Поняття і форми міжбюджетних трансфертів.
  Субсидії бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду регіонального розвитку; 3) субсидії бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду співфінансування соціальних витрат; 4) субвенції бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду компенсацій; 5) фінансова допомога бюджетам окремих муніципальних утворень; 6) інші безоплатні та
 9. 44. Правовий режим субсидій як форми міжбюджетних трансфертів.
  Надання та витрачання субсидій місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації, критерії відбору муніципальних утворень для надання зазначених субсидій та їх розподіл між муніципальними утвореннями встановлюються законами суб'єкта Російської Федерації і (або) нормативними правовими актами вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської
 10. 41. Надання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету
  надання бюджетних кредитів юридичним особам не допускається. З метою вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів РФ у складі федерального бюджету утворюється Федеральний фонд фінансової підтримки суб'єктів РФ, що розподіляється між суб'єктами РФ відповідно до методики, що затверджується Урядом РФ (ст. 131 БК РФ). Дотації з Федерального фонду фінансової підтримки
 11. Стаття 268. Фінансовий контроль, здійснюваний Федеральною службою фінансово-бюджетного нагляду
  субсидій, інших субсидій і бюджетних кредитів. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Федеральна служба фінансово-бюджетного нагляду здійснює контроль за виконанням органами державного (муни-ціпального) фінансового контролю, створеними органами виконавчої влади (місцевими адміністраціями муніципальних образо-ваний), законодавства Російської Федерації про
 12. Стаття 179. Державні програми Російської Федерації, державні програми суб'єкта Російської Федерації, муніципальні програми
  надання та методик розрахунку міжбюджетних субсидій застосовуються з 1 січня 2015 року. 4. Державними програмами Російської Федерації (державними програмами суб'єкта Російської Федерації) мо-же бути передбачено надання субсидій бюджетам суб'єктів Російської Федерації (місцевим бюджетам) на реалізацію дер-жавних програм суб'єкта Російської Федерації (муніципальних
 13. Стаття 41. Види доходів бюджетів
  субсидії з інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації (міжбюджетні субсидії); субвенції з федерального бюджету і (або) з бюджетів суб'єктів Російської Федерації; інші міжбюджетні трансферти з інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації; безоплатні надходження від фізичних та юридичних осіб, міжнародних організацій та урядів іноземних держав, у тому
 14. Стаття 284. Повноваження федеральних органів вико-навчої влади в галузі застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Феде-рації
  наданими на поворотній основі, термін сплати яких настав; стягувати в безспірному порядку пені за несвоєчасне повернення коштів федерального бюджету, наданих на повернення-ної основі, прострочення сплати відсотків за користування бюджетними коштами, наданими на поворотній основі , у розмірі однієї трьохсот діючої ставки рефінансування Центрального банку Російської
 15. § 25. Види видатків бюджетів
  статтями витрат
 16. Стаття 232. Використання доходів, фактично отриманий-них при виконанні бюджету понад затверджені законом (рішенням) про бюджет
  надання субсидій, субвенцій, інших міжбюджетних трансфертів, мають цільових перевірок витті призначення, з внесенням змін в зведену бюджетний розпис без внесення змін до закону (рішення) про бюджет на поточний фінансовий рік (поточний фінансовий рік і плановий період). (п. 3 запроваджено Федеральним законом від 17.12.2009 N 314-ФЗ, в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N
 17. 55. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства
  наданні коштів з федерального бюджету: списувати суми бюджетних коштів та відсотків за їх використання; стягувати пені за несвоєчасне повернення коштів федерального бюджету; списувати суми наданих ними субсидій, субвенцій, бюджетних інвестицій, використаних не за цільовим призначенням їх одержувачами. Керівники Федеральної служби фінансово-бюджетного нагляду приймають
 18. Способи регулювання міжбюджетних відносин.
    надання фінансової допомоги, яке повинно здійснюватися за прозорою та об'єктивною методикою у визначених законом випадках і формах. --- Дані напрями простежуються ще в Програмі розвитку бюджетного федералізму Російської Федерації, затвердженої Постановою Уряду Російської Федерації від 15.08.2001 N 584 / / СЗ РФ. 2001. N 34. Ст. 3503. У
 19. Стаття 130. Умови надання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету
    надання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету, визначених бюджетним законодавством Російської Федерації, а також при порушенні граничних значень, установлених пунктами 2 і 3 статті 92.1 і статтею 107 цього Кодексу, Міністерство фінансів Російської Федерації має право прийняти рішення про призупинення (скорочення) у встановленому ним порядку надання міжбюджетних
 20. § 26. Міжбюджетні трансферти
    надання одного і того ж обсягу державних них і муніципальних послуг у розрахунку на одного жителя. У складі дотацій на вирівнювання бюджетної забезпечено сти можуть бути виділені дотації, що відображають окремі фак тори та умови, що враховуються при визначенні рівня розрахункової бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації. Обсяг зазначених дотацій не може
© 2014-2022  yport.inf.ua