Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право
ЗМІСТ:
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (діюча редакція від 14.07.2013), 2013
Бюджетний кодекс Російської Федерації встановлює загальні принципи бюджетного законодавства Росій-ської Федерації, організації та функціонування бюджетної системи Російської Федерації, правове становище суб'єктів бюджет-них правовідносин, визначає основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин в Російській Федерації, порядок исполне-ня судових актів щодо звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, підстави і види відпові-дальності за порушення бюджетного законодавства Російської Федерації.
(в ред . Федеральних законів від 20.08.2004 N 120-ФЗ, від 27.12.2005 N 197-ФЗ)
Частина перша. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1. бюджетним законодавством Російської ФЕДЕРАЦІЇ
Стаття 1. Правовідносини, що регулюються Бюджетним кодексом Російської Федерації
Стаття 2. Структура бюджетного законодавства Російської Федерації
Стаття 3. Нормативні правові акти, регулюю-щие бюджетні правовідносини
Стаття 4. Бюджетне законодавство Російської Федерації і норми міжнародного права
Стаття 5. Дія закону (рішення) про бюджет у часі
Стаття 6. Поняття і терміни, вживані в на-що стоїть Кодексі
Глава 2. БЮДЖЕТНІ ПОВНОВАЖЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, СУБ'ЄКТІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ І муніципальних УТВОРЕНЬ
Стаття 7. Бюджетні повноваження Російської Федерації
Стаття 8. Бюджетні повноваження суб'єктів Рос-сийской Федерації
Стаття 9. Бюджетні повноваження муніципальних утворень
Частина друга. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Розділ I. БЮДЖЕТНА ПРИСТРІЙ РОСІЙСЬКОЇ Федеративної-ції
Глава 3. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Стаття 10. Структура бюджетної системи Російської Федерації
Стаття 11. Правова форма бюджетів
Стаття 12. Фінансовий рік
Стаття 13. Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації
Стаття 14. Бюджет суб'єкта Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних-го фонду
Стаття 15. Місцевий бюджет
Стаття 16. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Стаття 17. втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Глава 4. БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Стаття 18. Бюджетна класифікація Російської Феде-рації
Стаття 19. Склад бюджетної класифікації Рос-сийской Федерації
Стаття 20. Класифікація доходів бюджетів
Стаття 21. Класифікація видатків бюджетів
Стаття 22. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Стаття 23 . Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів
Стаття 23.1. Класифікація операцій сектору дер-жавного управління
Статті 24 - 27. Втратили чинність з 1 січня 2008 року. - Фе- деральному закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Глава 5. ПРИНЦИПИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Стаття 28. Перелік принципів бюджетної системи Російської Федерації
Стаття 29. Принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації
Стаття 30. Принцип розмежування доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи Російської Федерації
Стаття 31. Принцип самостійності бюджетів
Стаття 31.1. Принцип рівності бюджетних прав суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень
Стаття 32. Принцип повноти відображення доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів
Стаття 33. Принцип збалансованості бюджету
Стаття 34. Принцип ефективності використання бюджетних коштів
Стаття 35. Принцип загального (сукупного) покриття витрат бюджетів
Стаття 36. Принцип прозорості (відкритості)
Стаття 37. Принцип достовірності бюджету
Стаття 38. Принцип адресності та цільового характе-ра бюджетних коштів
Стаття 38.1. Принцип підвідомчості видатків бюджетів
Стаття 38.2. Принцип єдності каси
Розділ II. ДОХОДИ БЮДЖЕТІВ
Глава 6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОХОДИ БЮДЖЕТІВ
Стаття 39. Формування доходів бюджетів
Стаття 40. Зарахування доходів до бюджету
Стаття 41. Види доходів бюджетів
Стаття 42. Доходи від використання майна, на-що ходять у державній або муніципальній влас-ності
Стаття 43. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Фе-деральному закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Статті 44 - 45. Втратили чинність. - Федеральний закон від 20.08.2004 N 120-ФЗ.
Стаття 46. Штрафи та інші суми примусового вилучення
Стаття 47. Власні доходи бюджетів
Стаття 48. Втратила чинність. - Федеральний закон від 20.08.2004 N 120-ФЗ.
Глава 7. ДОХОДИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ
Стаття 49. Втратила чинність. - Федеральний закон від 20.08 .2004 N 120-ФЗ.
Стаття 50. Податкові доходи федерального бюдже-та
Стаття 51. Неподаткові доходи федерального бюд-жету
Стаття 52. Втратила чинність. - Федеральний закон від 20.08.2004 N 120-ФЗ.
Стаття 53. Повноваження Російської Федерації з формування доходів бюджетів
Стаття 54 . Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Фе-деральному закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Глава 8. ДОХОДИ БЮДЖЕТІВ СУБ'ЄКТІВ Росій-ської ФЕДЕРАЦІЇ
Стаття 55. Втратила чинність. - Федеральний закон від 20.08.2004 N 120-ФЗ.
Стаття 56. Податкові доходи бюджетів суб'єктів Рос-сийской Федерації
Стаття 57 . Неподаткові доходи бюджетів суб'єктів-тов Російської Федерації
Стаття 58. Повноваження суб'єктів Російської Феде-рації щодо встановлення нормативів відрахувань від федераль-них і регіональних податків і зборів до місцевих бюджетів
Стаття 59. Повноваження суб'єктів Російської Феде-рації з формування доходів бюджетів суб'єктів Росій-ської Федерації
Глава 9. ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Стаття 60. Втратила чинність. - Федеральний закон від 20.08.2004 N 120-ФЗ.
Стаття 61. Податкові доходи бюджетів поселень
Стаття 61.1. Податкові доходи муніципальних рай-онов
Стаття 61.2. Податкові доходи бюджетів міських округів
Стаття 62. Неподаткові доходи місцевих бюджетів
Стаття 63. Повноваження муніципального району щодо встановлення нормативів відрахувань від федеральних , ре-гіональних і місцевих податків і зборів до бюджетів поселень
Стаття 64. Повноваження муніципальних утворень з формування доходів місцевих бюджетів
Розділ III. ВИТРАТИ БЮДЖЕТІВ
Глава 10. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИТРАТИ БЮДЖЕТІВ
Стаття 65. Формування витрат бюджетів
Статті 66 - 68. Втратили чинність з 1 січня 2008 року. - Фе-деральному закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Стаття 69. Бюджетні асигнування
Стаття 69.1. Бюджетні асигнування на надання державних (муніципальних) послуг (виконання робіт)
Стаття 69.2. Державне (муніципальне) заду-ня
Стаття 70. Забезпечення виконання функцій казен-них установ
Стаття 71. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Стаття 72. Розміщення замовлень на поставки товарів, ви-конання робіт, надання послуг для державних або му-муніципальних потреб
Стаття 73. Реєстри закупівель
Стаття 74. Надання коштів з бюджетів при виконанні умов
Стаття 74.1. Бюджетні асигнування на соціальне забезпечення населення
Статті 75 - 77. Втратили чинність з 1 січня 2008 року. - Фе-деральному закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Стаття 78. Надання субсидій юридичним особам (за винятком субсидій державним (муніципальним) установам), індивідуальним підприємцям, фізичним особам - виробникам товарів, робіт, послуг
Стаття 78.1. Надання субсидій некомерційним організаціям, які не є казенними установами
Стаття 79. Бюджетні інвестиції в об'єкти дер-жавної і муніципальної власності
Стаття 80. Надання бюджетних інвестицій юридичним особам, які не є державними або му- муніципальні установами та державними або муніципальних унітарними підприємствами
Стаття 81. Резервні фонди виконавчих орга-нів державної влади (місцевих адміністрацій)
Стаття 81.1. Резервний фонд суб'єкта Російської Федерації
Стаття 82. Резервний фонд Президента Російської Федерації
Стаття 83. Здійснення витрат, що не передбачених бюджетом
Глава 11. ВИТРАТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, СУБ'ЄКТІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, муніципальних утворень
Стаття 84. Витратні зобов'язання Російської Феде-рації
Стаття 85. Витратні зобов'язання суб'єкта Рос-сийской Федерації
Стаття 86. Витратні зобов'язання муніципальної-го освіти
Стаття 87. Реєстри видаткових зобов'язань
Розділ IV. ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ БЮДЖЕТІВ
Глава 12. ПРОФІЦИТ БЮДЖЕТУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО вико-тання
Глава 13. ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ І ДЖЕРЕЛА ЙОГО фінансу-вання
Статті 89 - 90. Втратили чинності з 1 січня 2008 року. - Фе-деральному закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Стаття 91. Виключена. - Федеральний закон від 05.08.2000 N 116-ФЗ.
Стаття 92. Дефіцит федерального бюджету
Стаття 92.1. Дефіцит бюджету суб'єкта Російської Федерації, дефіцит місцевого бюджету
Стаття 93. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Стаття 93.1. Зарахування коштів від продажу акцій та інших форм участі в капіталі, що перебувають у державній або муніципальній власності, від реалізації державних-них запасів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Стаття 93.2. Бюджетні кредити
Стаття 93.3. Надання бюджетних кредитів бюджетам суб'єктів Російської Федерації, місцевим бюджетам
Стаття 93.4. Особливості виконання грошових ви-мог за зобов'язаннями перед Російською Федерацією
Стаття 93.5. Бюджетні кредити за рахунок коштів цільових іноземних кредитів (запозичень)
Стаття 93.6. Бюджетні кредити на поповнення ос-залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів)
Стаття 94. Джерела фінансування дефіциту федерального бюджету
Стаття 95. Джерела фінансування дефіциту бюджету суб'єкта Російської Федерації
Стаття 96. Джерела фінансування дефіциту ме-стного бюджету
Глава 13.1. Стабілізаційного фонду РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Глава 13.2. ВИКОРИСТАННЯ НАФТОГАЗОВИХ до-ходів ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ
Стаття 96.6. Нафтогазові доходи федерального бюд-жету
Статті 96.7 - 96.8. Втратили чинність з 1 січня 2013 . - Федеральний закон від 25.12.2012 N 268-ФЗ.
Стаття 96.9. Резервний фонд
Стаття 96.10. Фонд національного добробуту
Стаття 96.11. Управління коштами Резервного фонду і Фонду національного добробуту
Стаття 96.12. Облік і звітність за операціями з до-виконавчими нафтогазовими доходами федерального бюд-жету, із засобами Резервного фонду і Фонду національного добробуту
Глава 14. ДЕРЖАВНИЙ І МУНІЦИПАЛЬНИЙ БОРГ
Стаття 97. Державний борг Російської Федерації
Стаття 98. Структура державного боргу Рос-сийской Федерації, види і терміновість боргових зобов'язань Російської Федерації
Стаття 98.1. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, виражених у валюті Російської Феде-рації, і їх списання з державного боргу Російської Фе-ської Федерації
Стаття 99. Структура державного боргу суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації, види і терміновість боргових зобов'язаннях суб'єкта Російської Федерації
Стаття 99.1. Припинення боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації, виражених у валюті Рос-сийской Федерації , і їх списання з державного боргу суб'єкта Російської Федерації
Стаття 100. Структура муніципального боргу, види і терміновість муніципальних боргових зобов'язань
Стаття 100.1. Припинення муніципальних боргових зобов'язань, виражених у валюті Російської Федерації, і їх списання з муніципального боргу
Стаття 101. Управління державним і муніципальних боргом
Стаття 102. Відповідальність за борговими зобов'язанням Російської Федерації , суб'єктів Російської Фе-ської Федерації, муніципальних утворень
Стаття 103. Здійснення державних і му-муніципальних запозичень
Стаття 104. Запозичення і гарантії суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень у іноземній валюті
Стаття 104.1. Запозичення суб'єктів Російської Федерації у валюті Російської Федерації за межами Рос-сийской Федерації
Стаття 105. Реструктуризація боргу
Стаття 106. Граничний обсяг запозичень суб'єктів незалежно ектов Російської Федерації, муніципальних запозичень
Стаття 107. Граничний обсяг державного боргу суб'єкта Російської Федерації, муніципального боргу
Стаття 108 . Програма державних зовнішніх запозичень Російської Федерації
Стаття 108.1. Програма державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті
Стаття 108.2. Програма державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації
Стаття 109. Внесення змін до програми державних зовнішніх запозичень Російської Федерації та програму державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті
Стаття 110. Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації
Стаття 110.1. Програма державних внутріш-ніх запозичень суб'єкта Російської Федерації, муніципальних запозичень
Стаття 110.2. Програма державних гарантій Російської Федерації, державних гарантій суб'єктів Російської Федерації, муніципальних гарантій у валюті Рос-сийской Федерації
Стаття 111. Граничні обсяги видатків на обслуговування державного боргу суб'єкта Російської Федеративної-ції або муніципального боргу
Стаття 112. Перевищення граничного обсягу боргу суб'єкта Російської Федерації або муніципального боргу та граничних обсягів видатків на обслуговування дер-ного боргу суб'єкта Російської Федерації або муніципальної-го боргу
Стаття 112.1. Прострочена заборгованість по довго-вим зобов'язанням суб'єкта Російської Федерації, муници-пального освіти
Стаття 113. Відображення в бюджетах надходжень коштів від запозичень, погашення державного або муніципального боргу, що виник із запозичень, і витр-дів на його обслуговування
Стаття 114. Випуск державних і муниципаль-них цінних паперів
Стаття 115. Державні і муніципальні га-рант
Стаття 115.1. Особливість державної або му-муніципальні гарантії, що надається в забезпечення зобов'язань, за якими неможливо встановити бенефіціара в момент надання гарантії або бенефіціарами являє-ся невизначене коло осіб
Стаття 115.2. Порядок і умови надання дер-жавних і муніципальних гарантій
Стаття 116. Надання державних га гарантій Російської Федерації
Стаття 117. Надання державних гарантій суб'єктів Російської Федерації, муніципальних гарантій
 Стаття 118. Втратила чинність. - Федеральний закон від 28.12.2004 N 182-ФЗ.
Стаття 119. Обслуговування державного (муници-пального) боргу
Стаття 120. Облік і реєстрація державних і муніципальних боргових зобов'язань
Стаття 121. Державна боргова книга Росій-ської Федерації, державна боргова книга суб'єкта Російської Федерації, муніципальна боргова книга
 Глава 15. Зовнішніх боргових ВИМОГИ РОС-сийской Федерації
Стаття 122. Зовнішні боргові вимоги Російської Федерації
Стаття 123. Обсяг боргу іноземних держав та (або) іноземних юридичних осіб перед Російською Федера-цією
 Стаття 124. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Стаття 125. Програма надання державних-них фінансових і державних експортних кредитів
Стаття 126. Укладення угод і договорів про надання державних фінансових та (або) державних експортних кредитів та внесення змін до про-граму надання державних фінансових і дер-жавних експортних кредитів
Стаття 127. Реструктуризація і списання боргу іно-дивного держави і (або) іноземної юридичної чи-ца перед Російською Федерацією
Стаття 128. Поступка прав вимоги за зовнішніми борговими вимогам Російської Федерації до іноземних держав і (або) іноземним юридичним особам
 Глава 16. Міжбюджетних трансфертів
Стаття 129. Форми міжбюджетних трансфертів, пре-доставляються з федерального бюджету
Стаття 130. Умови надання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету
Стаття 131. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації
Стаття 132. Субсидії бюджетам суб'єктів Росій-ської Федерації з федерального бюджету
Стаття 132.1. Інші міжбюджетні трансферти, що надаються з федерального бюджету
Стаття 133. Субвенції бюджетам суб'єктів Росій-ської Федерації з федерального бюджету
Стаття 133.1. Форми міжбюджетних трансфертів, які надаються з бюджету Федерального фонду обов'язковий-ного медичного страхування
Стаття 133.2. Субвенції бюджетам територіальної-них фондів обов'язкового медичного страхування з бюд-жету Федерального фонду обов'язкового медичного стра-хування
Стаття 133.3. Інші міжбюджетні трансферти, що надаються з бюджету Федерального фонду обов'язковий-ного медичного страхування
 Стаття 134. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Стаття 135. Форми міжбюджетних трансфертів, які надаються з бюджетів суб'єктів Російської Федерації
Стаття 136. Основні умови надання між-бюджетних трансфертів з бюджетів суб'єктів Російської Федерації
Стаття 137. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень
Стаття 138. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів)
Стаття 138.1. Субсидії федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації
Стаття 139. Субсидії місцевим бюджетам з бюд-жету суб'єкта Російської Федерації
Стаття 139.1. Інші міжбюджетні трансферти, що надаються з бюджету суб'єкта Російської Федерації місцевим бюджетам
Стаття 140. Субвенції місцевим бюджетам з бюд-жету суб'єкта Російської Федерації
 Стаття 141. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Стаття 142. Форми міжбюджетних трансфертів, пре-доставляються з місцевих бюджетів
Стаття 142.1. Порядок надання дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень з бюд-жету муніципального району
Стаття 142.2. Субсидії бюджету суб'єкта Росій-ської Федерації з місцевих бюджетів
Стаття 142.3. Порядок надання субсидій з бюджетів поселень бюджетам муніципальних районів на вирішення питань місцевого значення міжмуніципальної ха-рактер
Стаття 142.4. Інші міжбюджетні трансферти бюджетам поселень з бюджетів муніципальних районів
Стаття 142.5. Інші міжбюджетні трансферти з бюджетів поселень бюджетам муніципальних районів
 Глава 17. БЮДЖЕТИ ДЕРЖАВНИХ внебюд-житнього ФОНДІВ
 Стаття 143. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Федераль-ний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Стаття 144. Склад бюджетів державних внебюд-житніх фондів
Стаття 145. Порядок складання, подання і затвердження бюджетів державних позабюджетних фондів
Стаття 146. Доходи бюджетів державних позабюджетних фондів
Стаття 147. Витрати бюджетів державних позабюджетних фондів
Стаття 148. Касове обслуговування виконання бюд-жетів державних позабюджетних фондів
Стаття 149. Звіти про виконання бюджетів держав-них позабюджетних фондів
Стаття 150. Контроль за виконанням бюджетів дер-жавних позабюджетних фондів
 Частина третя. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС У РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
 Розділ V. УЧАСНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ
 Глава 18. ПОВНОВАЖЕННЯ УЧАСНИКІВ БЮДЖЕТНОГО про-процесів
 Стаття 151. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Федераль-ний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Стаття 152. Учасники бюджетного процесу
Стаття 153. Бюджетні повноваження законодавець-них (представницьких) органів
Стаття 154. Бюджетні повноваження виконавець-них органів державної влади (виконавчо-розпорядчих органів муніципальних утворень)
Стаття 155. Бюджетні повноваження Центрального банку Російської Федерації
Стаття 156. Кредитні організації, здійснюю-щие окремі операції з коштами бюджету
Стаття 157. Бюджетні повноваження органів дер-жавного і муніципального фінансового контролю
Стаття 158. Бюджетні повноваження головного розпо-рядітеля (розпорядника) бюджетних коштів
 Статті 159 - 160. Втратили чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Стаття 160.1. Бюджетні повноваження головного адміні-Стратор (адміністратора) доходів бюджету
Стаття 160.2. Бюджетні повноваження головного ад-міністратора (адміністратора) джерел фінансування дефіциту бюджету
Стаття 160.3. Особливості оцінки ефективності використання бюджетних коштів, встановлені федераль-ними законами
Стаття 161. Особливості правового становища ка-зенних установ
Стаття 162. Бюджетні повноваження одержувача бюджетних коштів
 Стаття 163. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
 Глава 19. ПОВНОВАЖЕННЯ УЧАСНИКІВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ФЕДЕРАЛЬНОГО РІВНЯ
Стаття 164. Учасники бюджетного процесу на федеральному рівні
Стаття 165. Бюджетні повноваження Міністерства фінансів Російської Федерації
Стаття 166. Виключні повноваження керуй-теля Міністерства фінансів Російської Федерації
Стаття 166.1. Бюджетні повноваження Федерального казначейства
Стаття 166.2. Бюджетні повноваження Федеральної служби фінансово-бюджетного нагляду
Стаття 167. Відповідальність Міністерства фі-Нансі Російської Федерації, міністра фінансів, Федераль-ного казначейства
Стаття 167.1. Бюджетні повноваження Рахункової па-лати Російської Федерації
Стаття 168. Покладання на органи Федерального ка-значейства функцій з виконання бюджетів держав-них позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, бюджетів територіальних-них державних позабюджетних фондів та місцевих бюд-жетів
 Глава 19.1. ЗДІЙСНЕННЯ БЮДЖЕТНИХ полномо-чий ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ СУБ'ЄКТІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ І ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИ ВВЕДЕННІ ТИМЧАСОВОЇ ФІНАНСОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Стаття 168.1. Поняття тимчасової фінансової адмініст-рації
Стаття 168.2. Підстави і порядок введення часів-ної фінансової адміністрації
Стаття 168.3. Повноваження тимчасової фінансової адміністрації та голови тимчасової фінансової адміністрації
Стаття 168.4. План відновлення платоспроможний-ності суб'єкта Російської Федерації (муніципального обра-тання)
Стаття 168.5. Порядок складання та затвердження бюджету суб'єкта Російської Федерації (муніципального об-разования) в умовах введення тимчасової фінансової адміні-страції
Стаття 168.6. Порядок виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету) та здійснення контролю за його виконанням при введенні тимчасової фінансовим-вої адміністрації
 Розділ VI. Складання проекту бюджету
 Глава 20. ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ПРОЕКТІВ БЮДЖЕТІВ
Стаття 169. Загальні положення
Стаття 170. Бюджетне послання Президента Рос-сийской Федерації
Стаття 171. Органи, що здійснюють складання проектів бюджетів
Стаття 172. Відомості, необхідні для складання проектів бюджетів
Стаття 173. Прогноз соціально-економічного роз-витку
Стаття 174. Середньостроковий фінансовий план суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації (муніципального утворення)
Стаття 174.1. Прогнозування доходів бюджету
Стаття 174.2. Планування бюджетних асигнувань
Стаття 175. Зведений фінансовий баланс Російської Федерації
Статті 176 - 178. Втратили чинність. - Федеральний за-кон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Стаття 179. Державні програми Російської Федерації, державні програми суб'єкта Російської Федерації, муніципальні програми
Стаття 179.1. Федеральна адресна інвестиційна програма
Стаття 179.2. Інвестиційні фонди
Стаття 179.3. Відомчі цільові програми
Стаття 179.4. Дорожні фонди
 Статті 180 - 183. Втратили чинність. - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Стаття 184. Порядок і терміни складання проектів бюд-жетів
 Розділ VII. РОЗГЛЯД І ЗАТВЕРДЖЕННЯ зо-тов
 Глава 21. ОСНОВИ РОЗГЛЯДУ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ бюд-жетів
Стаття 184.1. Загальні положення
Стаття 184.2. Документи і матеріали, представ-ляем одночасно з проектом бюджету
Стаття 185. Внесення проекту закону (рішення) про бюджет на розгляд законодавчого (представник-ного) органу
 Стаття 186. Втратила чинність. - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Стаття 187. Порядок розгляду проекту закону (рішен-ня) про бюджет, бюджет державного позабюджетного фонду і їх затвердження
 Статті 188 - 189. Втратили чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Стаття 190. Тимчасове управління бюджетом
Стаття 191. Внесення змін до закону (рішення) про бюджет після закінчення періоду тимчасового управління бюдже-том
 Глава 22. РОЗГЛЯД І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНУ ПРО ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТ
Стаття 192. Внесення проекту федерального закону про фе-деральному бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період до Державної Думи
 Стаття 193. Втратила чинність. - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Стаття 194. Прийняття до розгляду проекту Феде-рального закону про федеральний бюджет на черговий фінан-совий рік і плановий період Державною Думою
Стаття 195. Розподіл функцій з розглянуто-нію проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період в Дер-ної Думі
Стаття 196. Порядок розгляду проекту Феде-рального закону про федеральний бюджет на черговий фінан-совий рік і плановий період
 Стаття 197. Втратила чинність. - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
 Стаття 198. Втратила чинність. - Федеральний закон від 07.05.2013 N 104-ФЗ.
Стаття 199. Предмет першого читання проекту федераль-ного закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період
Стаття 200. Порядок підготовки до розгляду у першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період Го-жавної Думою
Стаття 201. Розгляд у першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період Державною Думою
Стаття 202. Відхилення в першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період
Стаття 203. Порядок роботи погоджувальної ко-місії в разі відхилення Державною Думою в першому читанні-ванні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період
Стаття 204. Повернення проекту федерального за-кону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період в Уряд Російської Федерації у разі його відхилення у першому читанні Державної Ду-мій
Стаття 205. Розгляд у другому читанні проек-та федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період
 Стаття 206. Втратила чинність. - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Стаття 207. Розгляд у третьому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період
Стаття 208. Розгляд федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плано-вий період Радою Федерації
Стаття 209. Секретні статті федерального бюд-жету
Стаття 210. Розгляд палатами Федеральних Зборів федерального закону про федеральний бюджет на оче-говий фінансовий рік і плановий період у разі відхилення його Президентом Російської Федерації
 Стаття 211. Втратила чинність. - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
 Глава 23. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ЗАКОН Про ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТ
Стаття 212. Внесення змін у федеральний закон про федеральний бюджет на поточний фінансовий рік і плановий період
Стаття 213. Розгляд та затвердження федераль-ного закону про внесення змін у федеральний закон про федеральному бюджеті
 Стаття 214. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
 Розділ VIII. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ
 Глава 24. ОСНОВИ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ
Стаття 215. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Стаття 215.1. Основи виконання бюджету
 Стаття 216. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Стаття 217. Зведена бюджетний розпис
Стаття 217.1. Касовий план
Стаття 218. Виконання бюджетів за доходами
Стаття 219. Виконання бюджету за видатками
Стаття 219.1. Бюджетний розпис
Стаття 219.2. Виконання бюджету за джерелами фінансування дефіциту бюджету
 Стаття 220. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Стаття 220.1. Особові рахунки для обліку операцій по ис-полнению бюджету
Стаття 221. Бюджетна кошторис
 Статті 222 - 226. Втратили чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Стаття 226.1. Граничні обсяги фінансування
 Статті 227 - 230. Втратили чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
 Стаття 231. Втратила чинність з 1 січня 2010 року. - Федераль-ний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Стаття 232. Використання доходів, фактично отриманий-них при виконанні бюджету понад затверджені законом (рішенням) про бюджет
 Статті 233 - 235. Втратили чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Стаття 236. Розміщення бюджетних коштів на банків-ських депозитах, передача бюджетних коштів в довіритель-ве управління
 Статті 237 - 238. Втратили чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Стаття 239. Імунітет бюджетів
 Стаття 240. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Стаття 241. Особливості виконання бюджетів, уста-новлені федеральними законами
Стаття 241.1. Основи касового обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації
Стаття 241.2. Єдиний портал бюджетної системи Російської Федерації
Стаття 242. Завершення поточного фінансового року
 Стаття 242.1. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Фе-деральному закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
 Глава 24.1. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ АКТІВ З ОБІГУ СТЯГНЕННЯ НА КОШТИ БЮДЖЕТІВ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Стаття 242.1. Загальні положення
Стаття 242.2. Виконання судових актів з позовами до Російської Федерації, суб'єкту Російської Федерації, му муніципальні утворення про відшкодування шкоди, завданої громадянинові або юридичній особі в результаті незаконних дій (бездіяльності) державних органів, органів ме-стного самоврядування або посадових осіб цих органів, і про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
Стаття 242.3. Виконання судових актів, передба-чає звернення стягнення на кошти федерально-го бюджету за грошовими зобов'язаннями федеральних казен-них установ
Стаття 242.4. Виконання судових актів, передба-чає звернення стягнення на кошти бюджету суб'єкта Російської Федерації за грошовими зобов'язаннями казенних установ суб'єкта Російської Федерації
Стаття 242.5. Виконання судових актів, передба-чає звернення стягнення на кошти місцевого бюджету за грошовими зобов'язаннями муніципальних казен-них установ
Глава 25. ВИКОНАННЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ
 Розділ VIII.1. СКЛАДАННЯ, ЗОВНІШНЯ ПЕРЕВІРКА, РОЗГЛЯД І ЗАТВЕРДЖЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ ЗВІТНОСТІ
 Глава 25.1. ОСНОВИ СКЛАДАННЯ, ЗОВНІШНЬОЇ ПЕРЕВІРКИ, РОЗГЛЯДУ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ ЗВІТНОСТІ
Стаття 264.1. Основи бюджетного обліку та бюджетної звітності
Стаття 264.2. Складання бюджетної звітності
Стаття 264.3. Формування звітності про використан-нении консолідованого бюджету і бюджетів державного-ських позабюджетних фондів
Стаття 264.4. Зовнішня перевірка річного звіту про виконання бюджету
Стаття 264.5. Подання, розгляд і ут-вержденіе річного звіту про виконання бюджету законодав-тільних (представницьким) органом
Стаття 264.6. Закон (рішення) про виконання бюдже-та
 Глава 25.2. СКЛАДАННЯ, ЗОВНІШНЯ ПЕРЕВІРКА, роз-гляд І ЗАТВЕРДЖЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ ЗВІТНОСТІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Стаття 264.7. Складання та подання бюджетної звітності Російської Федерації
Стаття 264.8. Федеральний закон про виконання фе-дерального бюджету
Стаття 264.9. Зовнішня перевірка річного звіту про виконання федерального бюджету
Стаття 264.10. Подання річного звіту про виконання федерального бюджету до Державної Думи
Стаття 264.11. Розгляд та затвердження річного-го звіту про виконання федерального бюджету Державним про-кої Думою
 Розділ IX. ДЕРЖАВНИЙ І МУНІЦИПАЛЬНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
 Глава 26. ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО І МУНІЦИПАЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Стаття 265. Форми фінансового контролю, осуществляе-мого законодавчими (представницькими) органами
Стаття 266. Фінансовий контроль, здійснюваний органами виконавчої влади, місцевими адміністрація-ми муніципальних утворень
Стаття 267. Фінансовий контроль, здійснюваний Федеральним казначейством
Стаття 268. Фінансовий контроль, здійснюваний Федеральною службою фінансово-бюджетного нагляду
Стаття 269. Фінансовий контроль, здійснюваний головними розпорядниками бюджетних коштів, головними адміністраторами доходів бюджету і головними адмініст-ратор джерел фінансування дефіциту бюджету
Стаття 270. Фінансовий контроль, здійснюваний контрольними та фінансовими органами суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень
Стаття 270.1. Внутрішній фінансовий аудит
 Статті 271 - 273. Втратили чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Глава 27. ПІДГОТОВКА, РОЗГЛЯД І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ про виконання федерального бюджету
 Частина четверта. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
 Глава 28. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 281. Порушення бюджетного законодавства Російської Федерації
Стаття 282. Заходи, що застосовуються до порушників бюд-житнього законодавства
Стаття 283. Підстави застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Феде-рації
Стаття 284. Повноваження федеральних органів вико-навчої влади в галузі застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Феде-рації
Стаття 284.1. Повноваження органів, які виконують бюджети суб'єктів Російської Федерації і місцеві бюдже-ти, в області застосування заходів примусу
 Стаття 285. Втратила чинність. - Федеральний закон від 28.12.2004 N 182-ФЗ.
 Стаття 286. Втратила чинність. - Федеральний закон від 27.12.2005 N 197-ФЗ.
 Стаття 287. Втратила чинність. - Федеральний закон від 27.12.2005 N 197-ФЗ.
 Стаття 288. Втратила чинність. - Федеральний закон від 28.12.2004 N 182-ФЗ.
Стаття 289. Нецільове використання бюджетних коштів
Стаття 290. Неповернення або несвоєчасне віз-врат бюджетних коштів, отриманих на поворотній основі
Стаття 291. Неперерахування або несвоєчасне перерахування відсотків (плати) за користування бюджетними коштами, наданими на оплатній основі
Стаття 292. Неподання або несвоєчасне подання звітів та інших відомостей, необхідних для со-ставления проектів бюджетів, їх виконання і контролю за їх виконанням
Стаття 293. Неперерахування або несвоєчасне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів
Стаття 294. Несвоєчасне доведення повідомлень про бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань до одержувачів бюджетних коштів
Стаття 295. Невідповідність бюджетного розпису витратами, затвердженими бюджетом
Стаття 296. Невідповідність повідомлень про бюджетних асигнуваннях і ліміти бюджетних зобов'язань бюджетного розпису
Стаття 297. Фінансування витрат понад утвер-ганізацій лімітів
Стаття 298. Надання бюджетних кредитів з порушенням встановленого порядку
Стаття 299. Надання бюджетних інвестицій з порушенням встановленого порядку
Стаття 300. Надання державних або муніципальних гарантій з порушенням встановленого порядку
Стаття 301. Здійснення державних або муніципальних закупівель з порушенням встановленого порядку
Стаття 302. Порушення заборони на розміщення бюджетних коштів на банківських депозитах або передачу їх у довірче управління
Стаття 303. Недотримання обов'язковості зараховані-ня доходів бюджетів
Стаття 304. Несвоєчасне виконання платіжних документів на перерахування коштів, що підлягають зарахуванню на рахунки бюджетів
Стаття 305. Несвоєчасне виконання платіжних документів на перерахування бюджетних коштів на особові рахунки одержувачам бюджетних коштів
Стаття 306. Невчасне здійснення плате-жей за підтвердженими бюджетними зобов'язаннями
 Частина п'ята. Заключні положення
Стаття 307. Введення в дію цього Кодексу
 Фінансове право:
  1. Колектив авторів. Відповіді до квитків з фінансового права (РПА 2011) - 2011 рік
  2. О. А. МУЗИКА-Стефанчук. Органи публічної влади як суб'єкти бюджетних правовідносін. Монографія - 2011 рік
  3. Д.Л. Комягин. Бюджетне право Росії. Навчальний посібник - 2011 рік
  4. І.Б. Лагутін. Правове регулювання бюджетного процесу в Російській Федерації - 2010 рік
  5. Н. А. Саттарова. Бюджетне право. Підручник - 2009 рік
  6. Д.А. Пашкевич. Бюджетне право. Шпаргалки - 2008 рік
  7. В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник - 2008 рік
  8. Л.Г. Єфімова. Рамкові (організаційні) договори - 2006
© 2014-2022  yport.inf.ua